accesskey_mod_content

Nova Guia d'aplicació de la Norma tècnica d'interoperabilitat de Política de firma i segell electrònics i de certificats de l'Administració

"Notícia disponible únicament amb finalitats històriques i d'hemeroteca. La informació i enllaços mostrats es corresponen amb els quals estaven operatius a la data de la seua publicació. No es garantix que continuen actius actualment".

11 juliol 2017

Perseguix facilitar  l'aplicació de la nova Norma tècnica d'interoperabilitat de Política de firma i segell electrònics i de certificats de l'Administració.

La Norma Tècnica d'Interoperabilitat de Política de firma i segell electrònics i de certificats de l'Administració , que substituïx a l'anterior denominada de Política de Firma Electrònica i de certificats de l'Administració, establix el conjunt de criteris per al desenvolupament o adopció de polítiques de firma i segell electrònics basada en certificats per part de les Administracions públiques.

La nova norma tècnica d'interoperabilitat juntament amb la guia que l'acompanya responen a una sèrie de qüestions que feien necessària l'actualització tals com l'evolució de la tecnologia, l'experiència derivada de l'aplicació de la norma anterior, l'entrada en vigor de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre(Obri en nova finestra) , i l'evolució del context regulatori europeu, particularment per raó del Reglamente nº 910/2014(Obri en nova finestra) , del Parlament Europeu i del Consell, de 23 de juliol de 2014, relatiu a la identificació electrònica i els servicis de confiança per a les transaccions electròniques en el mercat interior i pel qual es deroga la Directiva 1999/93/CE, i la seua normativa de desenvolupament.

Les Normes Tècniques d'Interoperabilitat , previstes en la disposició addicional primera del Reial decret 4/2010(Obri en nova finestra) , de 8 de gener, pel qual es regula l'Esquema Nacional d'Interoperabilitat en l'àmbit de l'Administració Electrònica, desenvolupen una col·lecció d'aspectes tècnics sobre els quals es va considerar necessari establir unes condicions concretes, específiques, amb un nivell de detall i extensió tals que no era possible, ni adequat, establir-los en el propi Reial decret 4/2010. Venen, per tant, a concretar detalls per a facilitar els aspectes més pràctics i operatius de la interoperabilitat entre les Administracions Públiques i amb el ciutadà. Les normes van acompanyades de les corresponents guies d'aplicació.

Més informació sobre les Normes Tècniques d'Interoperabilitat .

  • Identitat i Firma electrònica