accesskey_mod_content

Nova Guía de aplicación da Norma técnica de interoperabilidade de Política de firma e selo electrónicos e de certificados da Administración

"Noticia dispoñible unicamente con fins históricos e de hemeroteca. A información e ligazóns mostradas correspóndense cos que estaban operativos á data da súa publicación. Non se garante que continúen activos actualmente".

11 xullo 2017

Persegue facilitar  a aplicación da nova Norma técnica de interoperabilidade de Política de firma e selo electrónicos e de certificados da Administración.

A Norma Técnica de Interoperabilidade de Política de firma e selo electrónicos e de certificados da Administración , que substitúe á anterior denominada de Política de Firma Electrónica e de certificados da Administración, establece o conxunto de criterios para o desenvolvemento ou adopción de políticas de firma e selo electrónicos baseada en certificados por parte das Administracións públicas.

A nova norma técnica de interoperabilidade xunto coa guía que a acompaña responden a unha serie de cuestións que facían necesaria a actualización tales como a evolución da tecnoloxía, a experiencia derivada da aplicación da norma anterior, a entrada en vigor da Lei 40/2015, do 1 de outubro(Abre en nova xanela) , e a evolución do contexto regulatorio europeo, particularmente por razón do Regulamento nº 910/2014(Abre en nova xanela) , do Parlamento Europeo e do Consello, do 23 de xullo de 2014, relativo á identificación electrónica e os servizos de confianza para as transaccións electrónicas no mercado interior e polo que se derroga a Directiva 1999/93/CE, e a súa normativa de desenvolvemento.

As Normas Técnicas de Interoperabilidade , previstas na disposición adicional primeira do Real Decreto 4/2010(Abre en nova xanela) , do 8 de xaneiro, polo que se regula o Esquema Nacional de Interoperabilidade no ámbito da Administración Electrónica, desenvolven unha colección de aspectos técnicos sobre os cales se considerou necesario establecer unhas condicións concretas, específicas, cun nivel de detalle e extensión tales que non era posible, nin adecuado, establecelos no propio Real Decreto 4/2010. Veñen, por tanto, a concretar detalles para facilitar os aspectos máis prácticos e operativos da interoperabilidade entre as Administracións Públicas e co cidadán. As normas van acompañadas das correspondentes guías de aplicación.

Máis información acerca das Normas Técnicas de Interoperabilidade .

  • Identidade e Firma electrónica