accesskey_mod_content

A Comisi?n publica o Plan de acci?n de administraci?n electr?nica 2016-2020

02 xu?o 2016

Logo comisi?n europea

Anunciado pola Estratexia para un Mercado Dixital para Europa, o Plan de Acci?n de administraci?n electr?nica da UE 2016 ? 2020 ? Acelerando a transformaci?n dixital da administraci?n (COM(2016) 179 final) formula unha visi?n, se?? 3 grandes prioridades e introduce 20 medidas para modernizar as administraci?ns p?blicas, conseguir o Mercado ?nico Dixital, e implicar m?s aos cidad?ns e as empresas na prestaci?n de servizos de alta calidade.

Seg?n a visi?n formulada no Plan: ?En 2020, as administraci?ns p?blicas e as instituci?ns p?blicas da Uni?n Europea deben ser abertas, eficaces e integradoras, proporcionando servizos p?blicos dixitais a todos os cidad?ns e empresas da UE que sexan personalizados, transfronteirizos, servizos f?ciles de usar, e de extremo a extremo. ?sanse enfoques innovadores para dise?ar e ofrecer mellores servizos adecuados ?s necesidades e demandas dos cidad?ns e as empresas. As administraci?ns p?blicas utilizan as oportunidades que ofrece a nova contorna dixital para facilitar a s?a interacci?n coas partes interesadas e entre elas.?

As iniciativas que se lancen ao amparo do Plan se ce?ir?n aos seguintes 7 principios:

  • Dixital por defecto: as administraci?ns p?blicas ofrecer?n servizos dixitais (inclu?ndo a informaci?n legible de forma automatizada) como opci?n preferida (a?nda que mantendo outras canles para quen est?n desconectados ben por elecci?n ou ben por necesidade). Adem?s, os servizos p?blicos deberse?n prestar a trav?s dun ?nico punto de contacto ou dun portelo ?nica e a trav?s de diferentes canles.
  • Principio de s? unha vez: garantirse? que os cidad?ns e as empresas fornecen a mesma informaci?n s?o unha vez ?s administraci?ns p?blicas. As oficinas da administraci?n p?blica adoptar?n medidas para a reutilizaci?n interna destes datos, de acordo co permitido e co debido respecto das normas de protecci?n de datos, co fin de evitar que recaian cargas adicionais sobre os cidad?ns e as empresas.
  • Inclusi?n e? accesibilidade: as administraci?ns p?blicas dise?ar?n servizos p?blicos dixitais que sexan inclusivos de forma predeterminada e adaptados ?s diferentes necesidades, tales como as das persoas maiores e das persoas con discapacidades.
  • Apertura e transparencia: as administraci?ns p?blicas compartir?n informaci?n e datos e permitir que os cidad?ns e as empresas poidan ter control de acceso e rectificaci?n dos seus propios datos; permitir?n aos usuarios controlar os procesos administrativos que os involucran; comprometerse?n e abrir?n ?s partes interesadas (tales como empresas, investigadores e organizaci?ns sen ?nimo de lucro) no dise?ou e a prestaci?n de servizos.
  • Transfronteirizo de forma predeterminada: as administraci?ns p?blicas despregar?n os servizos p?blicos dixitais pertinentes dispo?ibles a trav?s das fronteiras e evitar?n que se produza unha maior fragmentaci?n, facilitando as? a mobilidade dentro do Mercado ?nico.
  • Interoperabilidade de forma predeterminada: os servizos p?blicos dise se?ar?n para funcionar sen problemas no Mercado Interior e trav?s dos silos organizacionales, bas?ndose na libre circulaci?n de datos e de servizos dixitais na Uni?n Europea.
  • Confianza e Seguridade: todas as iniciativas ir?n m?s all? do mero cumprimento do marco jur?dico sobre a protecci?n de datos persoais e a privacidade e seguridade de TI, mediante a integraci?n destes elementos na fase de dise?ou. Estas son condici?ns previas importantes para aumentar a confianza e a asimilaci?n dos servizos dixitais.

Ap?ntase, adem?s, que a elecci?n por parte das administraci?ns p?blicas dos sistemas e tecnolog?as, sexan distribu?dos ou centralizados, ser? de acordo coas s?as necesidades, pero respectando plenamente os requisitos de interoperabilidade acordados.

O Plan, dentro do marco estrat?gico establecido pola Estratexia para un Mercado Dixital para Europa, establece 3 grandes prioridades de actuaci?n e se?? 20 acci?ns a emprender pola Comisi?n Europea para acelerar a implementaci?n da legislaci?n existente e dos servizos p?blicos dixitais relacionados.

I. Modernizaci?n das administraci?ns p?blicas co TIC, utilizando habilitadores dixitais claves

1. Apoiar a transici?n dos Estados membros cara ? contrataci?n electr?nica de forma plena e o uso dos rexistros de contrataci?n. (2019)
2. Acelerar a adopci?n dos servizos de eIDAS, inclu?ndo a identificaci?n electr?nica e a firma electr?nica. (2016)
3. Asegurar a sustentabilidade a longo prazo da infraestrutura de servizos dixitais transfronteiriza. (2018)
4. Presentar unha versi?n revisada do Marco Europeo de Interoperabilidade (EIF ? European Interoperability Framework) e apoiar o seu adopci?n por parte das administraci?ns nacionais. (2016-2019)
5. Coordinar o desenvolvemento dun prototipo do cat?logo europeo de normas de TIC para a contrataci?n p?blica. (2017)
6. A Comisi?n utilizar? os bloques com?ns de construcci?n tales como os servizos dixitais de infraestrutura promovidos polo mecanismo CEF (Connecting Europe Facility) e aplicar? o Marco Europeo de Interoperabilidade. Introducir? gradualmente os principios de "dixital por defecto" e "unha soa vez?, a facturaci?n electr?nica e a contrataci?n electr?nica e avaliar? as consecuencias dunha posible aplicaci?n do principio de ?non sistemas herdados (non legacy)?. (2016-2019)

II. Habilitar a mobilidade transfronteiriza mediante servizos p?blicos dixitais interoperables

7. Presentar unha proposta de punto de acceso ?nico (Single Dixital Gateway). (2017)
8. Facer do portal europeo de Xustiza un portelo ?nica para obter informaci?n sobre temas de xustiza europeos. (2016)
9. Establecer, en cooperaci?n cos Estados membros, a obrigatoriedade da interconexi?n dos rexistros mercant?s de todos os Estados membros. (2017)
10. Desenvolver a interconexi?n electr?nica dos rexistros de insolvencia. (2019)
11. Presentar unha iniciativa para facilitar o uso de soluci?ns dixitais ao longo do ciclo de vida dunha empresa. (2017)
12. Presentar unha proposta lexislativa para ampliar o mecanismo electr?nico ?nico para o rexistro e pago do IVE. (2016)
13. Lanzar un piloto relativo ao principio de s? unha vez para as empresas. 2016
14. Crear un portelo ?nica a efectos de notificaci?n no transporte mar?timo e a digitalizaci?n dos documentos electr?nicos de transporte. (2018)
15. Completar o establecemento do Intercambio Electr?nico de Informaci?n da Seguridade Social (EESSI). (2019)
16. Estender o portal europeo EURES da mobilidade profesional. (2017)
17. Apoiar aos pa?ses no desenvolvemento dos servizos de sanidade electr?nica transfronteiriza. (2016-2018)

III. Facilitar a interacci?n dixital entre administraci?ns e con cidad?ns e empresas, para uns servizos p?blicos de alta calidade

18. Avaliar a posibilidade de aplicar o principio dunha soa vez para os cidad?ns nun contexto transfronteirizo. (2019)
19. Acelerar o despregamento e a asimilaci?n da infraestrutura de datos Directiva INSPIRE. (2016-2020)
20. Transformar os seus sitios web para apoiar o incremento do compromiso e da participaci?n dos cidad?ns e das empresas nos programas da UE e na formulaci?n de pol?ticas. (2018)

Cont?mplase que a Comisi?n poida propor novas acci?ns relativas ? implementaci?n da legislaci?n e de actuaci?n conxunta; tambi?n os actores interesados (inclu?ndo os Estados membros) podr?n propor acci?ns adicionais, en particular relativas aos eventos vitais,? a trav?s dunha plataforma dixital de participaci?n. A Comisi?n establecer? e presidir? un comit? director do Plan de Acci?n que se ocupar? da gobernaci?n do mesmo, inclu?ndo a valoraci?n das propostas de acci?ns que poidan suscitarse e a coordinaci?n da implementaci?n e monitorizaci?n das medidas.

O Plan non conta cun orzamento ou un instrumento financeiro propios sen?n que coordinar? fontes de financiaci?n e medidas dispo?ibles a trav?s de diversos programas comunitarios.

Fonte orixinal da noticia(Abre en nova xanela)

  • Cooperaci?n interadministrativa
  • Interoperabilidade
  • Observatorio de Administraci?n Electr?nica
Punto de Acceso Xeral
?
Punto de Acceso Xeral