accesskey_mod_content

Dispoñibles para a súa consulta a Estratexia TIC e servizos compartidos

  05 outubro 2015

  Fanse públicos para a súa difusión e consulta o Plan de Transformación Dixital da AGE e os documentos relacionados coa prestación de servizos compartidos.

  O Consello de Ministros do pasado 2 de Outubro aprobou o Plan de Transformación Dixital da Administración Xeral do Estado (AGE) e os seus organismos públicos (Estratexia TIC 2015-2020).

  O Plan de Transformación dixital da Administración Xeral do Estado  e os seus Organismos Públicos(Abre en nova xanela) , a Estratexia TIC, constitúe o marco estratéxico global para avanzar na transformación da Administración, establecendo os seus principios reitores, os obxectivos e as accións para alcanzalos, así como os fitos para o desenvolvemento gradual da Administración Dixital cun horizonte temporal ata 2020.

  A estratexia TIC incorpora as recomendacións do OCDE para a elaboración de estratexias de Administración dixital e aliméntase da estreita relación cos actos, políticas e servizos da Unión Europea aliñándose coa axenda dixital para España  (Abre en nova xanela) e a nova estratexia da Comisión Europea para o Mercado Único Dixital(Abre en nova xanela) . Así mesmo, é un claro instrumento para a aplicación das novas leis  39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas(Abre en nova xanela)   e 40/2015, de 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público(Abre en nova xanela) .

  A Estratexia TIC configura ademais o marco estratéxico global dentro do cal deberán incardinarse os plans de acción sectoriais que os Ministerios deberán elaborar para promover a transformación dixital no seu ámbito de competencia, xunto coa Dirección TIC.

  A construción da Estratexia TIC foi impulsada desde Dirección de Tecnoloxías da Información e as Comunicacións - DTIC  desde finais do ano 2014 tras a aprobación do Real Decreto 806/2014 sobre organización e instrumentos operativos das tecnoloxías da información e as comunicacións na Administración Xeral do Estado e os seus Organismos Públicos.. A súa xestación foi un proceso colaborativo no que participaron desde os diferentes departamentos da AGE a través dos órganos de gobernación   que se crean polo Real Decreto citado.

  A estratexia TIC foi presentada na Comisión de Estratexia TIC – CETIC  o 15 de Setembro de 2015. Nesta reunión, na que participaron representantes de todos os ministerios ao máis alto nivel de responsabilidade, aprobouse a elevación a Consello de Ministros da aprobación da Estratexia TIC de modo que foi finalmente aprobada no Consello de Ministros do 2 de outubro de 2015.

  Un dos alicerces da Estratexia TIC constitúeo a aposta por un novo modelo de prestación de servizos máis racional, articulado ao redor da idea de servizos compartidos, de carácter obrigatorio e sustitutivo dos anteriormente existentes, salvo singulares excepcións, e á idea de infraestruturas comúns no ámbito das tecnoloxías da Información e as Comunicacións. Esta figura, os servizos compartidos, creada polo Real Decreto 806/2014, de 19 de setembro, é un dos instrumentos operativos fundamentais da nova gobernación TIC e encádrase dentro do obxectivo estratéxico 3 da Estratexia “Maior eficiencia na prestación dos servizos TIC”, concretamente a liña de acción 6 “Prover de maneira compartida servizos comúns”

  Por estas razóns, na súa reunión do 15 de Setembro a CETIC aprobou dous documentos crave para iniciar a prestación dos servizos compartidos. Trátase do Marco regulador para a declaración de servizos compartidos(Abre en nova xanela)  e a primeira declaración de 14 servizos compartidos(Abre en nova xanela) .

  • Servizo unificado de telecomunicacións
  • Servizo de seguridade xestionada
  • Servizo de aloxamento de infraestruturas TIC
  • Servizo de nube híbrida (Nube SARA)
  • Servizo de correo electrónico unificado
  • Servizo multicanle de atención ao cidadán
  • Servizo de xestión do rexistro
  • Servizo de xestión de notificacións
  • Servizo de xestión de nómina
  • Servizo integrado de xestión de persoal
  • Servizo común de xestión económico-orzamentaria
  • Servizo común de xeración e validación de firmas electrónicas
  • Servizo de xestión de expediente e documento electrónico
  • Servizo de xestión de arquivo electrónico

  En definitiva, a Estratexia TIC aprobada, xunto co novo modelo de servizos compartidos é un punto de inflexión na xestión do TIC na Administración Xeral do estado consolidando os avances realizados e sentando as bases para o progreso futuro da Administración, unha transformación que xere melloras de eficacia, eficiencia, aforros e transparencia cuantitativa e cualitativamente significativas.

  • Servizos electrónicos
  • Cooperación interadministrativa
  Punto de Acceso Xeral
   
  Punto de Acceso Xeral