39/2015 do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas e 40/2015 de Réxime Xurídico do Sector Público, que substitúen á Lei 30/1992 e á Lei 11/2007, asintan o feito de que o uso do medio electrónico ten que constituír o medio habitual nas relacións das Administracións cos cidadáns e daquelas entre si.

" /> 39/2015 do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas e 40/2015 de Réxime Xurídico do Sector Público, que substitúen á Lei 30/1992 e á Lei 11/2007, asintan o feito de que o uso do medio electrónico ten que constituír o medio habitual nas relacións das Administracións cos cidadáns e daquelas entre si. " /> PAe - Publicadas as novas leis de Procedemento Administrativo Común e Réxime Xurídico
accesskey_mod_content

Publicadas as novas leis de Procedemento Administrativo Común e Réxime Xurídico

"Noticia dispoñible unicamente con fins históricos e de hemeroteca. A información e ligazóns mostradas correspóndense cos que estaban operativos á data da súa publicación. Non se garante que continúen activos actualmente".

02 outubro 2015

As leis 39/2015 (Abre en nova xanela) do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas e 40/2015(Abre en nova xanela) de Réxime Xurídico do Sector Público, que substitúen á Lei 30/1992 e á Lei 11/2007, asintan o feito de que o uso do medio electrónico ten que constituír o medio habitual nas relacións das Administracións cos cidadáns e daquelas entre si.

A Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas (Abre en nova xanela) e a Lei 40/2015, do 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público(Abre en nova xanela) , asintan o feito esencial de que o uso do medio electrónico non pode constituír unha forma especial senón que ten que constituír o medio habitual. Cabe, en consecuencia, albiscar a magnitude do cambio ou transformación que esta formulación supón con carácter xeral na Administración Pública.

A Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas(Abre en nova xanela) contempla que a tramitación electrónica debe constituír a actuación habitual das Administracións Públicas, para servir mellor aos principios de eficacia, eficiencia, ao aforro de custos, ás obrigas de transparencia e ás garantías dos cidadáns. Refírese, entre outras, a cuestións tales como os dereitos das persoas nas súas relacións coas AA.PP.; a asistencia no uso de medios electrónicos; os rexistros electrónicos de apoderamentos; os rexistros, de forma que cada Administración disporá dun Rexistro Electrónico Xeneral e os Organismos públicos vinculados ou dependentes de cada Administración poderán dispor do seu propio rexistro electrónico plenamente interoperable e interconectado co Rexistro Electrónico Xeneral da Administración da que depende; os sistemas de identificación dos interesados no procedemento; os sistemas de firma admitidos polas AA.PP.; a práctica das notificacións a través de medios electrónicos; a emisión de documentos polas AA.PP.; a validez e eficacia das copias realizadas polas AA.PP.; os documentos achegados polos interesados; e o arquivo de documentos, de forma que cada Administración deberá manter un arquivo electrónico único dos documentos electrónicos que correspondan a procedementos finalizados.

A Lei 40/2015, do 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público  (Abre en nova xanela) asume un escenario no que a utilización dos medios electrónicos ha de ser o habitual. Trata, entre outras cuestións, os sistemas de identificación electrónica, a firma electrónica do persoal ao servizo das AA.PP., a sede electrónica, o arquivo electrónico de documentos, o intercambio de datos en contornas pechadas de comunicación, a actuación administrativa automatizada, a obriga de que as Administracións Públicas relaciónense entre si por medios electrónicos, o funcionamento electrónico dos órganos colexiados, os sistemas electrónicos de información mutua, a xestión compartida dos servizos comúns que inclúe os sistemas de información e comunicacións, a aplicación do Esquema Nacional de Interoperabilidade e do Esquema Nacional de Seguridade(Abre en nova xanela) , a reutilización de sistemas e aplicacións de propiedade da Administración e a Transferencia de tecnoloxía entre Administracións.

Para máis información das implicacións da nova normativa pode consultar a nota de prensa do Ministerio de Facenda e AAPP(Abre en nova xanela)

  • Servizos electrónicos
  • Identidade e Firma electrónica
  • Cidadán
  • Interoperabilidade
  • Seguridade
Subscríbeche á canle de youtube do OBSAE
 
Subscríbeche á canle de youtube do OBSAE