accesskey_mod_content

As novas leis administrativas supoñen unha Administración totalmente electrónica, interconectada e transparente

"Noticia dispoñible unicamente con fins históricos e de hemeroteca. A información e ligazóns mostradas correspóndense cos que estaban operativos á data da súa publicación. Non se garante que continúen activos actualmente".

18 novembro 2015

O Ministro de Facenda e Administracións Públicas fixo estas declaracións en clausúraa do I Xornadas sobre as novas Leis Administrativas, organizadas polo Instituto Nacional de Administración Pública (INAP).

O Ministro de Facenda e Administracións Públicas, Cristóbal Montoro clausurou o I Xornadas sobre as novas Leis Administrativas, organizadas polo Instituto Nacional de Administración Pública (INAP).

Durante a súa intervención, o Ministro destacou o traballo profesional dos empregados públicos e o extraordinario labor dos servizos públicos que ten España que, “coa súa dedicación e esforzo, fixeron que a Administración Pública sexa unha aliada para a saída da crise”.

Neste sentido, Montoro asegurou que grazas á función pública, o Goberno puido emprender a modernización da Administración, “imprescindible para a recuperación económica e para que o país siga progresando”.

Esta nova normativa para a reforma do funcionamento das Administracións Públicas implanta unha Administración totalmente electrónica, interconectada, transparente e cunha estrutura clara e simple. En concreto, recóllese en senllas Leis: a Lei do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, e a Lei de Réxime Xurídico do Sector Público.

Esta reforma baséase en dous eixos complementarios: o referir# a as relacións externas da Administración con cidadáns e empresas, da que se ocupa a Lei do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas; e á organización e relacións internas dentro de cada Administración e entre as distintas Administracións, na que se centra a Lei de Réxime Xurídico do Sector Público.

Principais novidades para os cidadáns.

 • Facilítanse as relacións electrónicas dos cidadáns coa Administración. Con este obxectivo habilítase a presentación de escritos en calquera momento no rexistro electrónico de calquera Administración, con independencia da quen se dirixan.
 • Simplifícanse os medios de identificación e de firma electrónica que se poden utilizar para os trámites administrativos. Para iso poténciase, por exemplo, o uso de claves electrónicas concertadas que se facilitan ao cidadán no momento para realizar o seu trámite, establécese a asistencia persoal por parte da Administración no uso de medios electrónicos a aqueles cidadáns que o necesiten e prevese que as Administracións poidan avisar ao cidadán, se así o autorizou, mediante mensaxe ao teléfono móbil de que ten unha notificación que poderá consultar de maneira electrónica.
 • Redúcense as cargas administrativas e establécese como regra xeral a non solicitude de documentos orixinais (por exemplo, a declaración da renda ou os certificados de empadroamento, etcétera). Non será preciso que os cidadáns presenten fotocopias de documentos, senón que, rexistrados estes electronicamente, a Administración elaborará as copias que necesite.
 • Haberá un único procedemento común, máis fácil de coñecer, prescindindo do abundante número actual de procedementos especiais, e prevese un procedemento administrativo "exprés" para supostos de menor complexidade, co que se gaña en axilidade ao reducir prazos.
 • Xeneralízase para todos os procedementos administrativos a posibilidade de reducir o importe das sancións por pronto pago ou por recoñecemento da responsabilidade.
 • Por outra banda, os cidadáns poderán coñecer as principais reformas que se ten previsto aprobar cada ano a través do denominado Plan anual normativo.

Principais novidades para as empresas.

 • As empresas relacionaranse obrigatoriamente de forma electrónica con todas as Administracións, como veñen facendo xa coa Axencia Tributaria e a Seguridade Social, e poderán outorgar poderes electronicamente para que os seus representantes realicen trámites administrativos. Para facilitarlles esta tarefa contarán cun rexistro administrativo de poderes ao seu dispor.
 • Redúcense cargas administrativas ao non esixir como regra xeral documentos que fosen presentados con anterioridade, ou elaborados pola propia Administración (por exemplo: licenzas ou autorizacións xa expedidas).
 • No ámbito estatal, fíxase con carácter xeral unha data común (xaneiro e xuño) de entrada en vigor das normas que impoñan obrigas a profesionais e empresas para o desenvolvemento da súa actividade económica ou profesional, o que permitirá ás empresas poder planificar a súa actividade con maior certeza e adaptarse mellor aos cambios normativos.

Maior transparencia e funcionamento máis áxil das Administracións Públicas

As ganancias de axilidade serán tanto para a xestión de procedementos administrativos, ao prever que todas as comunicacións entre Administracións serán integramente electrónicas en todos os seus procedementos, o que permitirá reducir tempos de tramitación, como nos procesos de elaboración de normas, ao prever, no ámbito estatal, un procedemento abreviado, o que facilitará dar respostas regulatorias máis rápidas a determinados problemas.

A iso únense distintas medidas que profundan na senda de transparencia iniciada no último ano. Entre elas destaca a creación dun inventario único e público de todos os organismos e entidades vinculados ou dependentes de todas as Administracións. Calquera cidadán e empresa poderá coñecer que organismos e entidades públicas existen en cada momento en calquera Administración, ao que se une que todos os organismos e entidades estatais, con independencia da súa denominación, deberán engadir as siglas que identifican a súa natureza xurídica. Iso contribuirá a mellorar a súa sinalización no mercado de forma clara e fácil para a súa identificación xurídica por calquera operador.

Para profundar na mellora da transparencia tamén se crea un novo rexistro estatal no que constará toda a listaxe de órganos de cooperación nos que participa a Administración Xeral do Estado, así como dos convenios que o Estado ten subscritos con outras Administracións.

Por outra banda, tamén se gaña en transparencia nos procedementos de elaboración de normas ao prever a realización dunha consulta pública a través da web con carácter previo á elaboración das propostas normativas. Tamén haberá unha avaliación das iniciativas normativas aprobadas o ano anterior como mecanismo de control ex post, co obxectivo de analizar os efectos da súa aplicación, o grao de cumprimento dos seus obxectivos e facer, se fose necesario, propostas de modificación ou derrogación.

Ademais, as Conferencias Sectoriais (principal órgano de cooperación entre o Estado e as Comunidades Autónomas) serán informadas os proxectos normativos, cando afecten o ámbito competencial doutras Administracións Públicas, co obxectivo de mellorar o intercambio de información entre as distintas Administracións e evitar a aparición de duplicidades.

Mellor cooperación e coordinación entre as distintas Administracións Públicas

Por primeira vez, regúlanse nunha lei os elementos básicos de composición e funcionamento da Conferencia de Presidentes, formada polo Presidente do Goberno e os Presidentes autonómicos.

Regúlanse de forma máis precisa as Conferencias sectoriais como órganos de cooperación esenciais entre o Estado e as Comunidades Autónomas, onde se reúnen periodicamente os ministros e conselleiros competentes por razón da materia. Por primeira vez os seus Acordos serán, con carácter xeral, de obrigado cumprimento.

Finalmente, tamén se inclúen medidas específicas para mellorar o funcionamento da Administración Xeral do Estado, entre as que se atopa a esixencia para os membros do Goberno, Secretarios de Estado, Subsecretarios, Secretarios Xerais, Delegados do Goberno e Directores Xerais dos requisitos de idoneidade previstos na Lei 3/2015, do 30 de marzo, reguladora do exercicio do alto cargo da Administración Xeral do Estado ou a previsión da tramitación electrónica das propostas e acordos do Consello de Ministros.

 • Goberno aberto
 • Empresa
 • Cidadán
 • Cooperación interadministrativa