accesskey_mod_content

El Govern de Cantàbria aprova el decret per a la implantació definitiva de l'administració electrònica

"Notícia disponible únicament amb finalitats històriques i d'hemeroteca. La informació i enllaços mostrats es corresponen amb els quals estaven operatius a la data de la seva publicació. No es garanteix que continuïn actius actualment".

11 desembre 2014

El Govern regional ha aprovat el decret que regula el règim jurídic de l'administració electrònica de la Comunitat Autònoma de Cantàbria, que suposa la seva implantació definitiva en el si de l'Administració Autonòmica i els seus organismes públics, la qual cosa permetrà agilitar els tràmits, deixar enrere el paper i implantar la facturació electrònica entre les empreses i proveïdors.

El Govern ha aprovat una normativa que suposa l'impuls definitiu al desenvolupament i a la generalització de l'administració electrònica a Cantàbria, que agilitarà els tràmits administratius, deixarà enrere el paper en el funcionament intern i en les relacions amb el ciutadà, i implantarà la facturació electrònica entre les empreses i proveïdors del Govern regional.

El reglament unifica a més en un únic text tot el règim jurídic relacionat amb l'administració electrònica, recollint els aspectes regulats pel decret 37/2012, com són el registre, les comunicacions electròniques i la seu electrònica de l'Administració Autonòmica i els seus organismes públics.

Com a novetat, es procedeix a regular els sistemes de signatura i certificats electrònics admesos per a ciutadans i funcionaris públics, el tauler d'anuncis electrònic, el document i la tramitació electrònica.

L'Executiu fomenta així la utilització de mitjans electrònics en la gestió de la seva activitat administrativa, en les comunicacions, relacions, tràmits i prestacions de serveis amb els ciutadans i en les seves comunicacions internes.

Amb aquest nou reglament es redueix novament la documentació requerida a ciutadans i empreses, mitjançant la seva substitució per l'accés electrònic a la informació, transmissions de dades o emissió de certificacions electròniques.

De la mateixa manera, el Govern engega un nou instrument de participació, transparència i informació al ciutadà, que a més possibilitarà la reducció de terminis i temps de resposta, donada la racionalització que produirà la nova distribució de les càrregues de treball i de les comunicacions internes.

En aquesta línia, es fomentarà la participació ciutadana per mitjans electrònics i, en particular, en els tràmits d'informació pública i audiència durant el procediment d'elaboració de les disposicions generals, que podran realitzar-se de forma complementària mitjançant l'ocupació de sistemes electrònics accessibles a través de la seu electrònica.

A més de poder iniciar un procediment de forma electrònica, els ciutadans podran consultar l'estat de tramitació del mateix, prèvia identificació, amb indicació del contingut dels actes de tràmit i la data en la van ser dictats pels òrgans de l'administració. El decret regula la instrucció i terminació dels procediments, així com el desistiment i renúncia.

En l'àmbit de la utilització de mitjans electrònics, el decret disposa que serà obligatori tramitar un determinat procediment administratiu per mitjans electrònics o comunicar-se amb l'administració utilitzant aquest sistema en aquells supòsits on els interessats es corresponguin amb persones o entitats que per raó de la seva capacitat econòmica i tècnica, dedicació professional o altres motius acreditats tinguin garantit l'accés i disponibilitat dels mitjans tecnològics precisos. L'abast d'aquest principi deurà regular-se i justificar-se mitjançant ordre del conseller competent en raó del procediment o matèria.

Addicionalment, es recull que el Govern col·laborarà amb les entitats locals per al desenvolupament de l'ús dels mitjans electrònics i la coordinació de les mesures que fomentin la seva utilització en aquest àmbit.

Es fa una especial referència a l'engegada de la plataforma de facturació electrònica, el règim jurídic de la qual es desenvoluparà posteriorment per determinar les condicions tècniques d'expedició i remissió de factures electròniques, un sistema amb el qual es pretén un estalvi per a les empreses i el sector públic i agilitar el pagament als proveïdors.

L'ús dels mitjans electrònics en l'activitat administrativa s'ajustarà a l'establert en els Esquemes Nacional d'Interoperabilitat i Seguretat i al que es disposa en la Llei bàsica 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.

Amb l'aprovació d'aquest decret, el Govern engega una nova mesura per reduir càrregues administratives a ciutadans i empreses, i eliminar els obstacles que impedeixin el desenvolupament de la iniciativa empresarial, dinamitzar l'activitat comercial i impulsar el creixement econòmic i l'ocupació.

Aquesta nova iniciativa se sumeixi a altres projectes regionals impulsats pel Govern de Cantàbria, com l'ampliació de les activitats acollides a les llicències exprés per a l'obertura d'establiments comercials; l'arrencada de la seu i el registre electrònic en 2012; la normativa que va simplificar les exigències de documentació al ciutadà, que daten també d'aquest any; i la revisió anual dels procediments més habituals per reduir i agilitar els actes administratius.

Tot això forma part de l'Estratègia de Millora dels Serveis Públics de l'Administració de la Comunitat Autònoma de Cantàbria (2013-2015).

Quan finalitzi en 2015 el desplegament d'aquesta estratègia de simplificació administrativa, eliminació de càrregues i dinamització de l'economia, s'haurà estalviat anualment a les empreses i ciutadans més de 27 milions d'euros.

Font original de la notícia(Obre en nova finestra)

  • Serveis electrònics