accesskey_mod_content

SAIBA - Zona Única de Pagos para o EURO.

"Noticia dispoñible unicamente con fins históricos e de hemeroteca. A información e ligazóns mostradas correspóndense cos que estaban operativos á data da súa publicación. Non se garante que continúen activos actualmente".

14 marzo 2013

O Estado español acóllese ás disposicións transitorias establecidas nos apartados 1, 3 e 5 do Art.16 Regulamento (UE) 260/2012. Mantense a data final de migración ao SAIBA febreiro - 2014, os provedores de servizos de pagos da administración poderán facer o cambio de CCC a ÍAN/BIC ata febreiro de 2016, de forma gratuíta para pagos nacionais. Para a comunicación cos servizos de pagos da administración non será obrigatorio utilizar o standard ISO 20022 ata febreiro de 2016.

Con relación ás obrigas recollidas no Regulamento (UE) 260/2012 do 14 de marzo de 2012 polo que se establecen requisitos técnicos e empresariais para as transferencias e os adeudos domiciliados en euros, infórmase de que desde a Secretaría Xeral do Tesouro notificouse aos servizos da Comisión Europea, a designación do Banco de España como a autoridade competente para os efectos de asegurar o cumprimento do citado Regulamento.

Así mesmo notificouse a decisión do Estado español de acollerse ás disposicións transitorias establecidas nos apartados 1, 3 e 5 do Artigo 16 do citado Regulamento que recolle aquelas medidas ás que os Estados membros poden acollerse. Concretamente trátase de:

  1. Permitir ata o 1 de febreiro de 2016 que os provedores de servizos de pago poidan ofrecer aos seus clientes consumidores (de acordo á definición do Regulamento) servizos de conversión gratuítos do CCC ao ÍAN para operacións nacionais.

  2. Outorgar a cualificación de produto nicho aos anticipos de crédito (caderno 58) e aos recibos procesados polo subsistema de efectos (caderno 32), eximíndolles ata o 1 de febreiro de 2016 do cumprimento dos requisitos considerados no Artigo 6, apartados 1 e 2.

  3. Permitir que ata o 1 de febreiro de 2016 os usuarios que, non sendo consumidores, envíen ou reciban pagos en lotes poidan utilizar outros formatos de mensaxe diferentes ao XML ISO20022 nas súas comunicacións cos provedores de servizos de pago.

Os servizos da Comisión Europea han publicado as decisións de cada Estado membro con relación ás cuestións e opcións do texto legal relativas á autoridade competente para os efectos do Regulamento, os procedementos extraxudiciais de reclamación e recursos e as disposicións transitorias (artigos 10, 12 e 16, respectivamente) na seguinte ligazón:

http://ec.europa.eu/internal_market/payments/sepa/ec_en.htm(Abre en nova xanela)

  • Cidadán
  • Cooperación interadministrativa