accesskey_mod_content

A Secretaría Xeral de Administración Dixital inicia o proceso de elaboración do Plan Estratéxico 2021-2024

"Noticia dispoñible unicamente con fins históricos e de hemeroteca. A información e ligazóns mostradas correspóndense cos que estaban operativos á data da súa publicación. Non se garante que continúen activos actualmente".

01 outubro 2019

Celebrouse a reunión de lanzamento do proxecto para a elaboración dun Plan Estratéxico de Administración Dixital 2021-2024.

No marco do Programa de Apoio ás Reformas Estruturais 2017-2020 da Unión Europea, cuxa finalidade é proporcionar apoio para a preparación e implementación de reformas administrativas e estruturais que melloren o crecemento mediante a mobilización de fondos da Unión Europea, a Secretaría Xeral de Administración Dixital puxo en marcha a elaboración dun Plan Estratéxico de Administración Dixital para o período 2021-2024.

O Plan de Transformación Dixital para a Administración Xeral do Estado e os seus Organismos Públicos (Estratexia TIC) 2015-2020, aprobado no Consello de Ministros o 2 de outubro de 2015, proporcionou o marco estratéxico global para avanzar na transformación da Administración cun horizonte temporal ata 2020. É necesario, por tanto, elaborar, con suficiente antelación, o futuro Plan Estratéxico que guiará á Administración Xeral do Estado no seu proceso de transformación dixital  durante o período 2021-2024, tendo en conta os cambios rápidos e profundos que ocorren durante a vixencia dunha estratexia definida, así como a aliñación coas políticas europeas e do OCDE no campo do goberno dixital (especialmente as áreas principais de actuación do período orzamentario 2021-2027) , incluíndo a incorporación das tecnoloxías emerxentes e as novas formas de provisión de servizos.

O Plan elaborarase para o período 2021 a 2024 en colaboración co resto de Administracións Públicas nun marco de co-creación e conterá os obxectivos estratéxicos en materia de dixitalización da Administración Xeral do Estado e os seus Organismos Públicos vinculados e dependentes e as actuacións necesarias para a súa execución, así como a folla de ruta a seguir, incluíndo fitos, indicadores, responsables, accións de monitorización e informes de seguimento. Como parte de os  traballos preparatorios para a definición da estratexia realizarase unha análise do estado de situación actual de posta en marcha das normas de procedemento administrativo, un dos seus eixos fundamentais.

A primeira reunión, para iniciar o lanzamento do proxecto, contou coa presenza de representantes da Comisión Europea, da SGAD e da empresa colaboradora e tivo como obxectivo determinar a metodoloxía e plan de traballo do proxecto e calendario de actividades. Nas seguintes fases do proceso coordinarase coa Administración Xeral do Estado e Administracións Autonómicas e Locais, respectando os respectivos ámbitos de competencia. 

Actualmente, o noso país aparece na posición cuarta dos vinte e oito Estados Membros, no indicador de servizos públicos dixitais do Índice da Economía e a Sociedade Dixitais (DESI) confeccionado anualmente pola Comisión Europea.  Este Plan lánzase co obxectivo de avanzar con o compromiso de mellora continua dos servizos públicos dixitais.  

 

 

 

  • Servizos electrónicos
  • Cooperación interadministrativa
Punto de Acceso Xeral
 
Punto de Acceso Xeral