accesskey_mod_content

Comissió Europea – DGIT.

  • Programa ISA(Obre en nova finestra) : La Decisió 922/2009/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 16 de setembre de 2009 relativa a les solucions d'interoperabilitat per a les administracions públiques europees (ISA) és la base legal del Programa ISA en el període 2010-2015, per recolzar la cooperació entre les AA.PP. europees amb la finalitat de possibilitar la prestació de serveis públics electrònics que recolzin l'aplicació de polítiques i activitats comunitàries. El Comitè ISA vas agafar a la Comissió, Direcció general d'Informàtica, en l'execució del Programa ISA.
  • CIO Network: Xarxa informal d'intercanvi d'experiències, coneixement i bones pràctiques entre responsables TIC de les Administracions Públiques nacionals dels Estats membres i països associats de la Unió Europea.

Comissió Europea – DGCONNECT(Obre en nova finestra) .

  • Digital Agenda for Europe High Level Group (HLG): Grup de treball de la Comissió Europea referit a la Governança de l'Agenda Digital i l'oordinación d'iniciatives en EE.MM. per a consecució dels seus objectius.
  • eGovernment Action Pla HLG: té per finalitat assessorar a la Comissió Europea en les actuacions en matèria d'administració electrònica a nivell Europeu, està compost per representants dels diferents països i es reuneix periòdicament per consensuar les polítiques europees en aquesta matèria. El seu origen es remunta a l'any 2004 quan es crea en la DGINFSO de la Comissió Europea una unitat encarregada del desenvolupament de l'administració electrònica a Europa i al Pla d'Acció i2010.
  • Projectes CIP(Obre en nova finestra) : El programa CIP neix de la Decisió 1639/2006/CE del Parlament Europeu i del Consell de 24 d'octubre de 2006 establint un Programa Marco per a la competitivitat i la innovació des de 2007 fins a 2013. Té per objecte estimular una major penetració de serveis innovadors basats en les TIC i l'aprofitament dels continguts digitals en tota Europa pels ciutadans, els governs i les empreses, especialment les PIME. Pot consultar més informació sobre este tema en: " Projectes CIP amb participació espanyola ".
  • EUgo Network(Obre en nova finestra) : es va crear a partir del grup d'experts per a la implementació dels PSC a proposta de la DG Internal Market & Services que és qui presideix totes les reunions. La seva creació com a grup de treball permanent en el 2009 té com a objectiu el seguiment i millora dels PSC cap al que s'ha denominat PSC de 2ª generació recollit en l'Agenda Digital i en el Pla Europeu 2011-2015.

Consell de la Unió Europea.

  • Grup de Treball de Telecomunicacions i Societat de la Informació: El grup de treball del Consell de la UE de telecomunicacions i de serveis de la societat de la informació examina les propostes legislatives de la Comissió relacionades amb qüestions tals com l'ús de telecomunicacions en l'Administració, la seguretat de la informació, la protecció de dades de caràcter personal, els serveis de la societat de la informació i de l'administració electrònica.

0 Comentaris

No hi ha comentaris