accesskey_mod_content

Ámbito Administración Xeral do Estado

O modelo de gobernación TIC na AGE reflíctese en o  Real Decreto 806/2014, do 19 de setembro sobre organización e instrumentos operativos do TIC na AGE

(English Version) Royal Decree 806/2014 of 19 September (Abre en nova xanela) on the organisation and operational tools of the information and communication technologies in the Xeral State Administration and its public bodies (PDF)

A Estratexia TIC común determinará os obxectivos, principios e accións para o desenvolvemento da transformación dixital da Administración, que servirá de base aos Ministerios para a elaboración dos seus plans de acción sectoriais para a transformación dixital.

Unha das novidades deste modelo de gobernación, é a declaración de medios e servizos compartidos cando estes respondan a necesidades transversais. A utilización dos medios e servizos compartidos, que formarán parte dun catálogo de servizos comúns, será de carácter obrigatorio e sustitutivo respecto dos medios e servizos particulares empregados polas distintas unidades.

Mantivéronse as Unidades TIC na estrutura orgánica dos ministerios, conscientes do valor que supón coñecer profundamente a actividade sectorial para poder transformala con éxito. As unidades TIC son os actores principais da transformación dixital dos servizos sectoriais. E revélanse como o instrumento mediante o que a Secretaría Xeral de Administración Dixital poderá executar a Estratexia TIC común, resaltando a necesaria coordinación dos seus respectivos departamentos que terán que realizar as subdireccións xerais TIC das subsecretarías.

Cada Departamento contará cunha Comisión Ministerial para a Administración Dixital (CMAD) que terá que elaborar o plan de acción para a transformación dixital do Ministerio de acordo á Estratexia TIC global e as directrices da Secretaría Xeral de Administración Dixital.

Neste novo modelo de gobernación as competencias respecto ao informe dos expedientes de contratación en materia TIC concentraranse na Secretaría Xeral de Administración Dixital encargándose de aliñar a contratación e investimentos TIC de todas as unidades coa estratexia TIC, directrices e prioridades marcadas polo Goberno.

O órgano máximo de gobernación TIC é a Comisión de Estratexia TIC , na que estarán representados todos os Ministerios. Entre outros labores, a Comisión de Estratexia TIC será a encargada de aprobar a proposta de Estratexia TIC para a súa elevación ao Consello de Ministros. A Secretaría Xeral de Administración Dixital actuará como motor da Estratexia TIC asegurando a execución das medidas, ben directamente ou a través das unidades TIC departamentais.

0 Comentarios

Non hai comentarios