accesskey_mod_content

Situació de compliment

Aquest lloc web és parcialment conforme amb el RD 1112/2018 a causa de les excepcions i a la falta de conformitat dels aspectes que s'indiquen a continuació.

Contingut no accessible

El contingut que es recull a continuació no és accessible pel següent:

 1. falta de conformitat amb el RD 1112/2018

  • El menú de navegació no és accessible per teclat de manera que tampoc és possible desplegar els submenús associats [requisit nombre 9.2.1.1 Teclat d'UNE-EN 301549:2019].

  • Al portal existeixen continguts en anglès l'idioma del qual no s'està etiquetat correctament [requisit nombre 9.3.1.2 Idioma de les parts d'UNE-EN 301549:2019].

  • Existeixen camps de formularis que sol·liciten informació sobre l'usuari i no s'està identificant el propòsit de l'entrada [requisit nombre 9.1.3.5 Identificació del propòsit de l'entrada d'UNE-EN 301549:2019].

  • Existeixen camps de formularis o botons on el text visible que actua com la seva etiqueta no forma part del seu nom accessible [requisit nombre 9.2.5.3 Inclusió de l'etiqueta en el nom d'UNE-EN 301549:2019].

  • Existeixen missatges d'estat no identificats per programari de manera que no es poden transmetre als usuaris sense la necessitat de rebre el focus [requisit nombre 9.4.1.3 Missatges d'estat d'UNE-EN 301549:2019]

  • Podrien existir fallades puntuals d'edició en alguna pàgina web.

 2. càrrega desproporcionada

  • No aplica.
 3. el contingut no entra dins de l'àmbit de la legislació aplicable

  • Podrien existir arxius ofimàtics en PDF o altres formats publicats abans del 20 de setembre de 2018 que no compleixin íntegrament tots els requisits d'accessibilitat. Encara que s'ha procurat que la majoria d'ells sí ho compleixin.

Preparació de la present declaració d'accessibilitat

La present declaració va ser preparada el 18 de setembre de 2020.

El mètode emprat per preparar la declaració ha estat una autoavaluació duta a terme pel propi organisme.

Última revisió de la declaració: 23 d'octubre de 2020.

Observacions i dades de contacte

Pot realitzar comunicacions sobre requisits d'accessibilitat (article 10.2.a) del RD 1112/2018) com per exemple:

 • informar sobre qualsevol possible incompliment per part d'aquest lloc web
 • transmetre altres dificultats d'accés al contingut
 • formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a l'accessibilitat del lloc web

A través del següent formulari de contacte o cridant al telèfon 91 273 31 03.

Pot presentar:

 • una Queixa relativa al compliment dels requisits del RD 1112/2018 o
 • una Sol·licitud d'Informació accessible relativa a:
  • continguts que estan exclosos de l'àmbit d'aplicació del RD 1112/2018 segons l'establert per l'article 3, apartat 4
  • continguts que estan exempts del compliment dels requisits d'accessibilitat per imposar una càrrega desproporcionada.

En la Sol·licitud d'informació accessible, s'ha de concretar, amb tota claredat, els fets, raons i petició que permetin constatar que es tracta d'una sol·licitud raonable i legítima.

A través de la  Instància Genèrica de la Seu electrònica de el  Ministeri d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital(Obre en nova finestra) , així com de la resta d'opcions recollides en la Llei 39/ 2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Les comunicacions, queixes i sol·licituds d'informació accessible seran rebudes i tractades per la Secretaria General d'Administració Digital.

Procediment d'aplicació

Si una vegada realitzada una sol·licitud d'informació accessible o queixa, aquesta hagués estat desestimada, no s'estigués d'acord amb la decisió adoptada, o la resposta no complís els requisits contemplats en l'article 12.5, la persona interessada podrà iniciar una reclamació. Igualment es podrà iniciar una reclamació en el cas que hagi transcorregut el termini de vint dies hàbils sense haver obtingut resposta.

La reclamació pot ser presentada través del de la Instància Genèrica de la Seu electrònica de el  Ministeri d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital(Obre en nova finestra) , així com en la resta d'opcions recollides en la Llei 39/ 2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 
Les reclamacions seran rebudes i tractades per la Sotsdirecció General d'Inspecció de Serveis del Ministeri d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital.

Contingut opcional

Aquest lloc web aplica els requisits de la Norma UNE-EN 301549:2019(Obre en nova finestra)  considerant les excepcions del RD 1112/2018.

L'última revisió de l'accessibilitat s'ha realitzat al setembre de 2020.

El lloc web està optimitzat per als navegadors Microsoft Internet Explorer 8.0 o versions superiors i les últimes versions vigents de Firefox, Safari, Opera i Google Chrome. La resolució web mínima recomanada és de 1280x1024.

El lloc web està dissenyat per a la seva visualització Responsive, amb el que es visualitza de forma òptima en els dispositius tablet i mòbils. En aquests dispositius està optimitzat per a la seva visualització en les últimes versions vigents de Chrome for mobile, Firefox for mobile, Safari mobile, Opera Mini i navegador natiu d'Android.

S'incorporen una sèrie de dreceres de teclat per facilitar la navegació a través del portal:

Dreceres de teclat
Dreceres de teclat Seccions de PAe Pàgines de PAe
0 Accessibilitat https://administracionelectronica.gob.es/pae_home/pae_informacion/pae_accesibilidad.html
1 Saltar al contingut Se situa en el contingut central de la pàgina.
2 Saltar al peu de pàgina Saltar al peu de pàgina.
3 Zona menú Se situa en el menú superior, permetent la navegació amb les tecles d'adreça (fletxes d'adreça).
4 Zona de menú esquerre Se situa en el menú esquerre de la pàgina si ho conté.
5 Mapa Web https://administracionelectronica.gob.es/pae_home/pae_informacion/pae_mapaweb.html
B Cercador Se situa en el cercador.
J Contacte https://administracionelectronica.gob.es/general/vercontacto.htm
I Pàgina d'inici https://administracionelectronica.gob.es

Depenent del navegador des del qual s'estigui accedint al portal, serà necessari utilitzar una combinació de tecles o unes altres per a l'ús de les dreceres de teclat:

Combinació de tecles
Sistema Operatiu Navegador Combinació de tecles
Windows Internet Explorer Alt + Tecla de drecera
Google Chrome Alt + Tecla de drecera
Safari Alt + Tecla de drecera
Firefox Alt + Majúscula + Tecla de drecera
MAC Safari Ctrl + Alt + Tecla de drecera
Google Chrome Ctrl + Alt + Tecla de drecera
Firefox Ctrl + Tecla de drecera
Ubuntu Firefox Alt + Majúscula + Tecla de drecera

Enllacis RelacionatsEnllaços Relacionats

Destacats