accesskey_mod_content

Accesibilidade no contexto internacional

A accesibilidade dos produtos de Tecnoloxías da Información e Comunicacións é unha necesidade para multitude de usuarios con diferentes diversidades funcionais pero que á vez beneficia a toda a cidadanía en xeral.

O 2 de decembro de 2016 publicouse no Boletín oficial da Unión Europea a Directiva (UE) 2016/2102 do Parlamento Europeo e do Consello, do 26 de outubro de 2016, sobre a accesibilidade dos sitios web e aplicacións para dispositivos móbiles dos organismos do sector público (Abre en nova xanela) e entrou en vigor o 22 de Decembro de 2016. Esta directiva establece os condicionantes, con respecto á súa accesibilidade, que deberán cumprir todos os sitios web e aplicacións móbiles do sector público: estatal, rexional, local, universitario, etc. incluíndo tamén entes como centros sanitarios e educativos, bibliotecas, tribunais, etc.

A Directiva ten como obxectivo garantir que os sitios web e as aplicacións para dispositivos móbiles dos organismos do sector público sexan máis accesibles, ao basearse en requisitos comúns de accesibilidade para todos os estados da Unión Europea. Ponse así, fin á fragmentación do mercado interior mediante a aproximación das medidas nacionais a escala da Unión, e o establecemento de  uns requisitos de accesibilidade acordados que se apliquen a todos os organismos do sector público europeo. Con iso,  redúcese a incerteza para os desenvolvedores e foméntase a interoperabilidade.

Esta Directiva traspúxose á lexislación española a través do Real Decreto 1112/2018, do 7 de setembro, sobre accesibilidade dos sitios web e aplicacións para dispositivos móbiles do sector público(Abre en nova xanela) . Este novo Real Decreto substitúe e mellora as condicións que xa se esixían aos portais das administracións públicas no Real Decreto 1494/2007(Abre en nova xanela) .

O 11 de outubro de 2018 a Comisión Europea aprobou senllas Decisións mediante as cales se establecen os seguintes aspectos que impactan en España a través do Real Decreto 1112/2018 antes mencionado:

  • Decisión 2018/1523(Abre en nova xanela) : establece o modelo de declaración de accesibilidade que deben empregar todos os sitios web e aplicacións móbiles dos organismos do sector público. Na decisión publícase unha versión específica en castelán con instrucións respecto diso da información a encher. Segundo establécese no artigo 15 do RD 1112/2018 deberá revisarse anualmente. Dado que aínda non está definido o modelo estatal, aplicarase por defecto este modelo europeo, recentemente publicado, e que por tanto entra en vigor o día 1 de novembro de 2018 coa súa publicación no DOUE.
  • Decisión 2018/1524(Abre en nova xanela) : establece unha metodoloxía de seguimento e as disposicións para a presentación de informes que terán que cumprir os Estados Membros para realizar o seguimento a nivel nacional do cumprimento dos requisitos da directiva e realizar o reporte periódico cada 3 anos á Comisión Europea. As actuacións e coordinación a nivel nacional necesaria para aplicar esta decisión quedan encadradas dentro dos artigos 18, 19 e 20 do Real Decreto 1112/2018.

O 21 de decembro de 2018 publicouse en o Diario Oficial da Unión Europea a Decisión de Execución (UE) 2018/2048 da Comisión, do 20 de decembro de 2018 , sobre a norma harmonizada aplicable aos sitios web e ás aplicacións para dispositivos móbiles redactada en apoio da Directiva (UE) 2016/2102 do Parlamento Europeo e do Consello.

Mediante esta decisión establécese que o estándar de aplicación para o cumprimento da Directiva (UE) 2016/2102 é a norma "EN 301 549 V2.1.2 (2018-08). Requisitos de accesibilidade para os produtos e servizos do TIC".

Esta norma, aliñada á súa vez co WCAG 2.1 ,  recolle no "Anexo informativo A" todos os requisitos que deben cumprir as páxinas web para poder acatar a Directiva (UE) 2016/2102, equivalente a cumprir todos os requisitos de nivel A e AA do WCAG 2.1 máis unha serie de requisitos específicos para casos especiais.

No caso de aplicacións móbiles, aplicarase a partir do 23 de Xuño de 2021.

Todas estas actuacións encádranse e líganse co plano nacional a través do Observatorio de Accesibilidade Web

Ademais existen outras directivas como a Directiva 2014/24/UE do Parlamento Europeo e do Consello, do 26 de febreiro de 2014, sobre contratación pública e a nova directiva, o "Accessibility Act", DIRECTIVA (UE) 2019/882 do parlamento Europeo e do Consello, do 17 de abril de 2019(Abre en nova xanela) , sobre os requisitos de accesibilidade dos produtos e servizos que afectan á accesibilidade do TIC en España.