accesskey_mod_content

Polítiques de seguretat de la informació

D'acord amb el previst en l'Esquema Nacional de Seguretat, com a resultat del procés d'adequació al mateix, les entitats de l'Administració venen elaborant les seves respectives polítiques de seguretat de la informació.
Exemples de polítiques de seguretat de la informació:

Administració General de l'Estat

Ministeri d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital

Resolució de 7 de juliol de 2021, de la Secretaria General d'Administració Digital, per la qual s'aprova la Política de Seguretat dels serveis prestats per la Secretaria General d'Administració Digital

Ministeri de Justícia

Ordre JUS/1293/2017, de 14 de desembre, per la qual s'aprova la Política de Seguretat de la Informació en l'àmbit de l'administració electrònica

Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques

Ordre HAP/1953/2014, de 15 d'octubre, per la qual s'aprova la política de seguretat de la informació en l'àmbit de l'administració electrònica del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques.

Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat

Ordre SSI/321/2014, de 26 de febrer, per la qual s'aprova la política de seguretat de la informació en l'àmbit de l'administració electrònica del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat.

Ministeri d'Afers exteriors i de Cooperació

Ordre AEC/1647/2013, de 5 de setembre, per la qual s'aprova la política de seguretat de la informació en l'àmbit de l'administració electrònica del Ministeri d'Afers exteriors i de Cooperació.

Agència Estatal d'Administració Tributària

Resolució de 8 de novembre de 2012, de la Presidència de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, per la qual s'aprova la política de seguretat de la informació de l'Agència Estatal d'Administració Tributària

Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social

ORDRE de 30 de juliol de 2012, per la qual s'aprova la Política de Seguretat dels Sistemes d'Informació del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social

Administració de la Seguretat Social

Resolució de 2 de setembre de 2013, de la Secretaria d'Estat de la Seguretat Social, per la qual s'aprova la política de seguretat en la utilització de mitjans electrònics en l'Administració de la Seguretat Social

Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç

Ordre IET/1934/2014, de 14 d'octubre, per la qual s'estableix la política de seguretat de la informació en l'àmbit de l'administració electrònica del Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme.

Ministeri de Política Territorial i Administració Pública

Ordre TAP/3148/2011, de 7 d'octubre, per la qual s'aprova la política de seguretat de la informació en l'àmbit de l'administració electrònica del Ministeri de Política Territorial i Administració Pública.

Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi ambient

Ordre AAA/991/2015, de 21 de maig, per la qual s'aprova la política de seguretat de la informació en l'àmbit de l'Administració Electrònica del Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi ambient

Ministeri de Presidència

Ordres ministerials de 16 de setembre de 2011 i de 20 d'abril de 2012, per les quals s'aprova i modifica la Política de Seguretat de la Informació en l'àmbit de l'Administració Electrònica del Ministeri de la Presidència

Comitè de Seguretat dels Sistemes d'Informació de la Seguretat Social

Ordre ESS/775/2014, de 7 de maig, per la qual es crea el Comitè de Seguretat dels Sistemes d'Informació de la Seguretat Social.

Ministeri de Defensa

Ordre Ministerial 76/2006, de 19 de maig, per la qual s'aprova la política de seguretat de la informació del Ministeri de Defensa.

Ministeri d'Interior

Ordre INT/424/2019, de 10 d'abril, per la qual s'aprova la política de seguretat de la informació en l'àmbit de l'administració electrònica del Ministeri de l'Interior i les directrius generals en matèria de seguretat de la informació per a la difusió de resultats provisionals en processos electorals.

Ministeri de Foment

Ordre FOM/1987/2014, de 20 d'octubre, per la qual s'aprova la política de seguretat de la informació en l'àmbit de l'administració electrònica del Ministeri de Foment.

Secretaria d'Estat de Pressupostos i Despeses i de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat (IGAE)

Resolució de 21 de desembre de 2015, de la Secretaria d'Estat de Pressupostos i Despeses, per la qual es regula la política de seguretat dels sistemes d'informació de la Secretaria d'Estat de Pressupostos i Despeses i de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat

Comunitats Autònomes

Comunitat Valenciana

Acord del Consell de la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana de 5 de juny de 2019, pel qual s'aprova el document de polítiques generals de gestió i seguretat dels sistemes d'informació d'aquesta institució.

Comunitat Autònoma de La Rioja

Decret 40/2014, de 3 d'octubre, pel qual s'aprova la Política de Seguretat de la Informació de l'Administració de la Comunitat Autònoma de La Rioja.

Comunitat Autònoma de Canàries

Ordre de 31 de juliol de 2013, per la qual s'estableix el marc comú i les directrius bàsiques de la política de seguretat de la informació en l'àmbit de l'Administració Electrònica de l'Administració Pública de la Comunitat Autònoma de Canàries.

Junta d'Andalusia

Decret 1/2011, d'11 de gener, pel qual s'estableix la política de seguretat de les tecnologies de la informació i comunicacions en l'Administració de la Junta d'Andalusia.

Junta d'Andalusia

19 juny 2017

Decret 70/2017, de 6 de juny, pel qual es modifica el Decret 1/2011, d'11 de gener, pel qual s'estableix la política de seguretat de les tecnologies de la informació i comunicacions en l'Administració de la Junta d'Andalusia.

Entitats Locals

Altres Institucions

Junta General del Principat d'Astúries

Política de Seguretat de la Junta General de el Principat d'Astúries