accesskey_mod_content

Transparencia e Bo Goberno

A Lei 19/2013, do 9 de decembro, de Transparencia, Acceso á Información Pública e Bo Goberno, ten por obxecto ampliar e reforzar a transparencia da actividade pública, regular e garantir o dereito de acceso á información relativa a aquela actividade e establecer as obrigas de bo goberno que deben cumprir os responsables públicos.

A Lei aplícase a todas as Administracións públicas e a todo o sector público estatal, así como a outras institucións, como son a Casa da súa Maxestade o Rei, o Consello Xeral do Poder Xudicial, o Tribunal Constitucional, o Congreso dos Deputados, o Senado, o Banco de España, o Defensor do Pobo, o Tribunal de Contas, o Consello Económico e Social e as institucións autonómicas análogas, en relación coas actividades suxeitas a Dereito Administrativo.

 • Lei de Transparencia, Acceso á Información Pública e Bo Goberno

  logo boe

  Lei 19/2013, do 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno.

 • Publicidade Activa

  logo portal de transparencia

  Todos os organismos afectados pola Lei de Transparencia publicarán de forma periódica e actualizada a información relevante para garantir a transparencia da súa actividade.

 • Dereito de acceso á información pública

  logo dereito á información pública

  É o dereito de acceso a acceder a información pública nos termos previstos na Constitución artigo 105.b), entendéndose como información pública os contidos ou documentos, calquera que sexa o seu soporte ou formato, que estean en poder da administración e que fosen elaborados ou adquiridos no exercicio das súas funcións.

 • Consello da Transparencia e Bo Goberno

  logo consello de transparencia e bo goberno

  Organismo público independente con personalidade xurídica propia que ten por finalidade promover a transparencia da actividade pública, velar polo cumprimento das obrigas de publicidade, salvagardar o exercicio de dereito de acceso á información pública e garantir a observancia das disposicións de bo goberno.

 • logo boe
  Lei de Transparencia, Acceso á Información Pública e Bo Goberno

  Lei 19/2013, do 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno.

 • logo portal de transparencia
  Publicidade Activa

  Todos os organismos afectados pola Lei de Transparencia publicarán de forma periódica e actualizada a información relevante para garantir a transparencia da súa actividade.

 • logo dereito á información pública
  Dereito de acceso á información pública

  É o dereito de acceso a acceder a información pública nos termos previstos na Constitución artigo 105.b), entendéndose como información pública os contidos ou documentos, calquera que sexa o seu soporte ou formato, que estean en poder da administración e que fosen elaborados ou adquiridos no exercicio das súas funcións.

 • logo consello de transparencia e bo goberno
  Consello da Transparencia e Bo Goberno

  Organismo público independente con personalidade xurídica propia que ten por finalidade promover a transparencia da actividade pública, velar polo cumprimento das obrigas de publicidade, salvagardar o exercicio de dereito de acceso á información pública e garantir a observancia das disposicións de bo goberno.

Subscríbeche á canle de youtube do OBSAE
Subscríbeche á canle de youtube do OBSAE