accesskey_mod_content

Lexislación da Comunidade Autónoma de Cantabria

Selección de leis e normativa da Comunidade Autónoma de Cantabria.

NOTA. Trátase dunha primeira aproximación de lexislación autonómica. Non se realiza un recompilatorio exhaustivo desta materia.

CANTABRIA. Consellería de Presidencia e Xustiza

28 agosto 2018

Orde PRE/47/2018, do 21 de agosto, pola que se regula o uso do sistema de información Xestor Xeneral de Expedientes Electrónicos da Administración da Comunidade Autónoma de Cantabria. BOC: núm 168 de 28/08/2018

 • Servizos electrónicos

CANTABRIA. Consello de Goberno

19 xullo 2018

Decreto 60/2018, do 12 de xullo, polo que se regula o réxime xurídico da Administración da Comunidade Autónoma de Cantabria no uso de medios electrónicos na súa actividade administrativa e as súas relacións cos cidadáns. BOC: núm. 141 de 19/07/2018

 • NOTA: sinálase en particular a previsión realizada no seu artigo 5.4. onde se establece que "Os sistemas de información corporativos que vaian ser utilizados pola Administración da Comunidade Autónoma de Cantabria para o exercicio das súas potestades, desenvolvemento da súa actividade administrativa e nas súas relacións cos cidadáns/as haberán de ser previamente aprobados por esta por medio de Orde do/a titular da Consellería con competencias en materia de administración electrónica, previo informe preceptivo da Dirección Xeral competente en materia de administración electrónica".

 • Servizos electrónicos
 • Leis 39 e 40

CANTABRIA. Consello de Goberno

28 xuño 2017

Decreto 42/2017, do 22 de xuño, polo que se regula o Réxime Xurídico da Autorización e Uso da firma electrónica de autoridades e empregados públicos da Administración da Comunidade Autónoma de Cantabria e o seu Sector Público. BOC: núm. 124 de 28/06/2017

 • Servizos electrónicos
 • Identidade e Firma electrónica

CANTABRIA. Consello de Goberno

28 xuño 2017

Decreto 43/2017, do 22 de xuño, polo que se aproba a Política de Xestión de documentos administrativos electrónicos, expedientes electrónicos e arquivo electrónico da Administración da Comunidade Autónoma de Cantabria e o seu Sector Público. BOC: núm. 124 de 28/06/2017

 • Servizos electrónicos

CANTABRIA. Consello de Goberno

16 marzo 2017

Decreto 10/2017, do 9 de marzo, polo que se regula o réxime xurídico especial para a utilización de medios tecnolóxicos nos expedientes que non teñan a condición de integralmente electrónico. BOC: núm. 53 de 16/03/2017

 • Servizos electrónicos

CANTABRIA. Consellería de Presidencia e Xustiza

30 setembro 2016

Orde PRE/57/2016, do 14 de setembro, pola que se regulan as condicións sobre seguridade da información e dos sistemas de información a incorporar nos pregos de cláusulas administrativas particulares e de prescricións técnicas na contratación pública da Administración da Comunidade Autónoma de Cantabria. BOC: núm. 189, de 30/09/2016

 • Seguridade
 • Contratación

CANTABRIA. Consello de Goberno

25 maio 2015

Decreto 31/2015, do 14 de maio, polo que se aproba a Política de Seguridade da Información da Administración da Comunidade Autónoma de Cantabria. BOC: núm. 97 de  25/05/2015

 • NOTA: O este ano ten por obxecto establecer o marco común, as directrices básicas e o réxime organizativo para a xestión da Seguridade da Información. Tal e como define o anexo IV do Real Decreto 3/2010(Abre en nova xanela) , "Seguridade das redes e da información, é a capacidade das redes ou dos sistemas de información de resistir, cun determinado nivel de confianza, os accidentes ou accións ilícitas ou malintencionadas que comprometan a dispoñibilidade, autenticidade, integridade e confi dencialidad dos datos almacenados ou transmitidos e dos servizos que ditas redes e sistemas ofrecen ou fan accesibles".

 • Seguridade

CANTABRIA. Consejeria de Presidencia e Xustiza

06 maio 2015

Orde PRE/19/2015, do 15 de abril, pola que se aproba e regula o uso do sistema de Portafirmas electrónico na Administración da Comunidade Autónoma de Cantabria. BOC: núm. 84 de 06/05/2015

 • NOTA: O artigo 34.4, do Decreto 74/2014, do 27 de novembro(Abre en nova xanela) , establece que se potenciará a implantación do sistema de Portafirmas electrónico ou sistema equivalente, como instrumento de xestión orientado á firma electrónica dos documentos dos procesos de xestión da organización.

 • Servizos electrónicos

CANTABRIA. Consellería de Presidencia e Xustiza

06 maio 2015

Orde PRE/20/2015, do 15 de abril, pola que se regulan as comunicacións electrónicas internas na Administración da Comunidade Autónoma de Cantabria. BOC: núm. 84 de 06/05/2015

 • NOTA: Esta Orde será de aplicación á Administración Xeral da Comunidade Autónoma de Cantabria, os organismos públicos e as entidades de dereito público vinculadas ou dependentes da mesma cando exerzan funcións administrativas.

 • Servizos electrónicos

CANTABRIA. Consello de Goberno

05 decembro 2014

Decreto 74/2014, do 27 de novembro, de Réxime Xurídico da Administración Electrónica da Comunidade Autónoma de Cantabria. BOC: núm. 235 de 05/12/2014

 • NOTA: Derroga en parte o Decreto 37/2012, do 13 de xullo(Abre en nova xanela) .
  A necesidade de regular os sistemas de firma e certificados electrónicos admitidos, o taboleiro de anuncios electrónico, o documento e a tramitación electrónica, entre outros aspectos, aconsellan aprobar un novo decreto que unifique nun único texto todo o réxime xurídico da administración electrónica, permitindo o exercicio efectivo do dereito dos cidadáns a relacionarse a través de medios electrónicos coa Administración da Comunidade Autónoma de Cantabria.

 • Identidade e Firma electrónica
 • Servizos electrónicos

CANTABRIA. Consello de Goberno

18 outubro 2013

Acordo de Consello de Goberno do 30 de maio de 2013, polo que se aproba a Estratexia de Mellora dos Servizos Públicos da Administración da Comunidade Autónoma de Cantabria para o período 2013-2015. BOC: núm. 201 de 18/10/2013

 • Servizos electrónicos

CANTABRIA. Consello de Goberno

20 xullo 2012

Decreto 37/2012, do 13 de xullo, polo que se regulan o rexistro, as comunicacións electrónicas e a sede electrónica da Administración. BOC núm. 141 de 20/07/2012

 • Identidade e Firma electrónica

CANTABRIA. Consello de Goberno

25 abril 2012

Decreto 20/2012, do 12 de abril, de Simplificación Documental nos Procedementos Administrativos. BOC: núm. 80 de 25/04/2012 

 • NOTA: No proceso de simplificación de trámites e actuacións trátase de dar cumprimento a unha serie de preceptos vixentes na nosa lexislación, de tal maneira que se evite a achega de documentos que xa se atopan en poder da Administración ou que esta poida solicitar mediante medios electrónicos.

 • Goberno aberto

CANTABRIA. Consello de Goberno

31 marzo 2010

Decreto 18/2010, do 18 de marzo, polo que se regula o Boletín Oficial de Cantabria. CVE-2010-4516 BOC: núm 62 de 31/03/2010

 • A edición electrónica do B.Ou.C. publícase na súa sede electrónica, permitindo á cidadanía o acceso de forma simple e facilitando, en todo caso, copias auténticas dos documentos electrónicos publicados.

 • Servizos electrónicos