accesskey_mod_content

Taller 5 “Interoperabilidade e intercambio de datos”

Presentación do taller


As distintas administracións públicas precisan interactuar e intercambiar datos entre elas para ofrecer aos cidadáns servizos compactos nos que interveñen máis de dous organismos.

En efecto, a interoperabilidade é necesaria para a cooperación, o desenvolvemento, a integración e a prestación de servizos conxuntos polas administracións; facilita a execución das diversas políticas evitando que se produzan ‘illas’ na prestación dos servizos pola fragmentación dos esforzos das administracións; é clave para a transferencia de tecnoloxía e para a reutilización de aplicacións facilitando o desenvolvemento da administración electrónica; ten, por tanto un carácter estratéxico, desde os puntos de vista económico e técnico.

En consecuencia, a interoperabilidade ocupa un papel protagonista no quefacer da Administración por razón do seu carácter de condición indispensable para o desenvolvemento dos servizos de administración electrónica, nun escenario de cooperación local, autonómico, estatal e europeo e de gran heteroxeneidade en aspectos organizativos e tecnolóxicos. De feito, as administracións públicas veñen desenvolvendo diversas políticas e actuacións concretas para impulsar, implantar e facilitar a interoperabilidade nos seus ámbitos de actuación.

Atendendo a este recoñecemento do papel da interoperabilidade e da necesidade de articulala nun escenario de cooperación, a Lei 11/2007, do 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos Servizos Públicos (LAECSP) establece no seu artigo 42 a elaboración do Esquema Nacional de Interoperabilidade, con participación de todas as Administracións, así como a súa aprobación por Real Decreto do Goberno por proposta da Conferencia Sectorial de Administración Pública.

O 'Taller 5: Interoperabilidade e intercambio de datos' que se celebra en Tecnimap 2007, en Xixón, ten por obxectivo ofrecer aos asistentes unha visión panorámica do estado de situación apoiada con referencias a experiencias concretas e tratando cuestións como as seguintes: experiencias na Unión Europea, os estándares abertos de W3C, a interoperabilidade de identificación e firma electrónica, o Marco de Interoperabilidade da Xunta de Andalucía, a interoperabilidade semántica e experiencias concretas nos ámbitos sectoriais de impostos, orzamentos e sanitario.

Coordinador do Taller: Miguel Anxo Amutio Gómez

Descrición das intervencións

0 Comentarios

Non hai comentarios