accesskey_mod_content

Plans estratéxicos na Comunidade Autónoma da Rexión de Murcia

Responsables e colaboradores no goberno da administración dixital

Outros portais e documentos relacionados coa administración dixital

Observatorio da Sociedade da Información na Rexión de Murcia

Este proxecto do goberno da Comunidade Autónoma da Rexión de Murcia xorde co I Plan de Desenvolvemento da Sociedade da Información na Rexión de Murcia (PDSI) 2002-2004, en concreto na súa acción horizontal 4.5 "Creación do Observatorio da Sociedade da Información na Rexión de Murcia".

PLAN IRIS 2020: Plan estratéxico da Rexión de Murcia (PERM 2014-2020)

18 marzo 2014

Presentado polo Presidente da Comunidade Autónoma e o polo Conselleiro de Economía e Facenda da Comunidade Autónoma da Rexión de Murcia o 18 de marzo de 2014. (ver nota de prensa en pdf)

 • O documento que se propón como Plan Estratéxico articúlase en base a tres obxectivos prioritarios e 7 liñas estratéxicas:
  Obxectivos Prioritarios:
  • Crecemento económico e creación de emprego
  • Mellora da calidade de vida e da contorna
  • Estabilidade orzamentaria e sustentabilidade financeira

 • Liña estratéxica 1: Transformación da Administración pública, cun novo modelo de organización capaz de prestar servizos públicos de nova xeración, centrado no cidadán e baseado nos principios de sustentabilidade, eficiencia, transparencia, motivación e formación do empregado público, innovación e fomento colaboración público-privada. [...]

 • Servizos electrónicos