accesskey_mod_content

Publicado o Informe REINA 2019

"Noticia dispoñible unicamente con fins históricos e de hemeroteca. A información e ligazóns mostradas correspóndense cos que estaban operativos á data da súa publicación. Non se garante que continúen activos actualmente".

06 marzo 2020

Publicouse o Informe REINA 2019, que presenta a análise dos indicadores máis significativos do sector TIC do ano 2018 na Administración Xeral do Estado

Xa está dispoñible para a súa consulta o informe REINA 2019 coa análise dos indicadores máis representativos da situación e uso dos sistemas e tecnoloxías da Información e Comunicacións na AGE, así como do persoal TIC empregado. A información actualizouse ao 31 de maio de 2018, debido a que a aplicación da RAÍÑA só pode traballar cunha estrutura ministerial e o 6 de xuño publicouse o Real Decreto 355/2018, polo que se reestruturan os departamentos ministeriais.

A Comisión de Estratexia TIC (creada por Real Decreto 806/2014, do 26 de setembro) ten entre as súas funcións "actuar como Observatorio da Administración Electrónica e Transformación Dixital" e é o responsable da elaboración deste Informe. RAÍÑA vén publicando con periodicidade anual desde 1988.

Do mesmo xeito que o ano pasado esta edición de RAÍÑA 2019 non inclúe o informe IRIA, xa que este estudo foi actualizado con obxecto de contemplar as novas tendencias en Administración electrónica, e publícase por separado.

O informe realizouse con base nos datos que proporcionan as organizacións da Administración Xeral do Estado, Organismos Autónomos, Entidades Xestoras e Servizos Comúns da Seguridade Social, Axencias Estatais, Entidades Públicas Empresariais e outros Organismos Públicos participantes, na aplicación REINA. Nel analízanse diferentes aspectos relacionados cos gastos e investimentos TIC, o parque informático actualizado da AGE, software utilizado e o persoal efectivo destinado a competencias TIC.

Respecto dos resultados, durante o exercicio 2018 na Administración Xeral do Estado, os gastos TIC alcanzaron os 1.415 millóns de euros, cifra que representa un decremento do 1,74% fronte aos 1.440 de 2017. Segue deste xeito a tendencia á baixa do ano anterior, situándose por baixo da cifra de 2013 que marca o punto máis baixo do últimos oito anos.

O volume total de gastos informáticos foi de 1.133 millóns de euros un 4,23% inferior ao pasado ano 2017. Os gastos en telecomunicacións foron de 282 millóns de euros un 9,73% máis que en 2017.

Un dato de interese é coñecer canto do orzamento total dos Ministerios destinouse aos gastos TIC. O indicador global sitúase nun 3,28 %, o que supón un descenso de case seis décimas porcentuais con respecto ao ano 2017.

Cabe sinalar, que a partida de "persoal" diminúe, respecto ao ano anterior, en practicamente todos os Ministerios, a excepción do Ministerio de Interior; alcanzando case os 233 millóns de euros, ao contrario que a partida de "servizos" que aumenta a partida no 78% dos Ministerios, ata case os 585 millóns de euros. En 11 dos 13 Ministerios esta é a partida con máis porcentaxe dentro dos gastos informáticos.

O esforzo orzamentario que os Departamentos fan en gastos informáticos, móstrase na relación entre este gasto e a suma dos capítulos 1, 2 e 6 dos Orzamentos Xerais do Estado. Neste ano 2018 o indicador global sitúase no 2,63% notablemente menor que o 3,12% de 2017.

As cifras recollidas no informe REINA publícanse tamén nos formatos procesables XLSX e ODS que forman parte da nosa política RISP. O informe completo pode descargarse no Observatorio de Administración Electrónica .

  • Observatorio de Administración Electrónica
Subscríbeche á canle de youtube do OBSAE
 
Subscríbeche á canle de youtube do OBSAE