accesskey_mod_content

Acordos da reunión da Comisión Sectorial de Administración Electrónica

"Noticia dispoñible unicamente con fins históricos e de hemeroteca. A información e ligazóns mostradas correspóndense cos que estaban operativos á data da súa publicación. Non se garante que continúen activos actualmente".

23 xuño 2017

O pasado 21 de Xuño tivo lugar unha nova reunión do órgano de coordinación en materia TIC entre AGE, CCAA, EELL e universidades no que se acordaron cuestións de impacto con respecto á xestión das notificacións electrónicas polas diferentes administracións públicas.

Comisión Sectorial de Administración Electrónica  (CSAE) é o órgano técnico, contemplado na lei 40/2015, para a cooperación en materia de administración electrónica entre a Administración Xeral do Estado, as administracións das Comunidades Autónomas e as entidades que integran a Administración Local. Nel participan os  titulares das Direccións Xerais  das Comunidades e Cidades Autónomas con competencias en materia de Administración Electrónica e por parte da Administración Xeral do Estado a  Secretaría Xeral de Administración Dixital . As entidades da Administración Local quedan representadas pola Federación Española de Municipios e Provincias. E as universidades a través da CRUE, Conferencia de Reitores das Universidades Españolas.

O pasado 21 de xuño tivo lugar unha nova reunión deste órgano de coordinación onde se falou sobre puntos de gran interese para todas as Administracións Públicas, especialmente os relacionados coa implantación das Leis 39 e 40/2015. As reunións desta Comisión teñen por obxecto avanzar e progresar na implantación da Administración Electrónica en todas as Administracións Públicas dado que nelas fíxanse actuacións e criterios comúns.

Neste afán de construír e definir criterios comúns acordáronse as seguintes cuestións:

Con respecto a Notificacións e Comunicacións Electrónicas aprobáronse os seguintes acordos:

 1. Crear un Punto Único de Notificacións para todas as Administracións Públicas de forma similar ao momento Xeral de Entrada de Facturas electrónicas (FACe). Este punto será proporcionado polo Ministerio de Facenda e Función Pública. Cada Comunidade Autónoma e Entidad local asume a obriga de dispor dun punto único propio que concentre todas as notificacións que se produzan dentro do seu sector público, de face a facilitar o intercambio de información co Punto Único de Notificacións. O obxectivo desta medida é concentrar o acceso ás notificacións nun só punto.
 2. Dispor de un punto centralizado de datos de contacto de cidadáns e empresas para garantir a correcta realización do envío do aviso da posta a disposición dunha notificación electrónica ao dispositivo electrónico e/ou á dirección de correo electrónico do interesado. Este punto centralizado debese estar dispoñible de forma federada para que o cidadán poida revisar os datos de contacto que están en poder das Administracións Públicas e para que poida asegurarse da eficacia das notificacións que realicen as Administracións Públicas.
 3. Establecer os seguintes criterios comúns para as relacións electrónicas entre as Administracións Públicas:
 • No caso de notificacións ás Administracións Públicas, acudir ao momento Único de Notificacións sinalado no primeiro punto deste acordo A forma de integrarse con ese Punto seria a través de servizos web. Aquelas Administracións Públicas que dispoñan dos seus sistemas propios de notificacións construirían os seus servizos web e as que fagan uso dos servizos de Notific@ non terían necesidade de facelo porque este sistema se integraría con ese Punto Único.
 •  No caso de comunicacións electrónicas entre Administracións seguir as seguintes pautas:
  • As comunicacións intra administrativas que requiren rexistro electrónico de entrada en virtude do establecido no artigo 16.1 da Lei 39/2015 poderán realizarse polo Sistema de Interconexión de Rexistros (SIR)
  • As comunicacións interadministrativas derivadas do artigo 155 da Lei 40/2015 poderán realizarse polas plataformas de intermediación ou sistema equivalente de acordo ao considerado no artigo 28 da Lei 39/2015.
  • As comunicacións interadministrativas derivadas do artigo 44  da Lei 40/2015 suxeitásense ao establecido polas Administracións Públicas mediante convenio.
  • O resto de comunicacións interadministrativas que requiren rexistrar a entrada polo artigo 16.1 poderían utilizarse SIR.
 1. Para consultar as notificacións pendentes e comparecer ás mesmas por parte dunha Administración Pública non debe ser necesario utilizar un certificado de persoa física representante de persoa xurídica. Para posibilitar a automatización, debería admitirse o selo electrónico recoñecido ou cualificado.


Tamén se deu conformidade aos proxectos de Instrucións Técnicas de Seguridade relativos ao Esquema Nacional de Seguridade

 • Auditoría da Seguridade
 • Notificación de Incidentes de Seguridade
 • Cooperación interadministrativa