accesskey_mod_content

Emprende en 3. Axilización de trámites para a posta en marcha de empresas

"Noticia dispoñible unicamente con fins históricos e de hemeroteca. A información e ligazóns mostradas correspóndense cos que estaban operativos á data da súa publicación. Non se garante que continúen activos actualmente".

11 setembro 2014

logo Obsae

O Ministerio de Facenda e Administracións Públicas coordina a Plataforma “Emprende en 3”, que ten por obxecto principal facilitar os trámites de creación e modificación de empresas, mellorando, consolidando e enlazando os servizos dispoñibles no Goberno de España coas Administracións Autonómicas e Locais.

O obxectivo de Emprende en 3 é a redución dos prazos para a creación e inicio de actividade das empresas, mediante a unificación das plataformas tecnolóxicas existentes, e articulando o réxime de inexigibilidad de licenzas establecido polas normativas de aplicación.

Neste sentido, Emprende en 3 dá cumprimento ao mandato establecido por diversas regulacións estatais, en particular, a Lei 12/2012, do 26 de decembro, de medidas urxentes de liberalización do comercio e determinados servizos, como a Lei 14/2013, de apoio aos emprendedores e a máis recente Lei 20/2013, do 9 de decembro, de garantía da unidade de mercado.

Emprende en 3 intégrase, así mesmo, co portelo único establecida na trasposición da Directiva de Servizos mediante a Lei 17/2009, do 23 de novembro, de libre acceso ás actividades de servizos e o seu exercicio, e cos Puntos de Atención ao Emprendedor (PAEs), previstos na Lei 14/2013, do 27 de setembro, de apoio aos emprendedores e a súa internacionalización, establecidos polo Ministerio de Industria, Enerxía e Turismo no Sistema de Información Centro de Información e Rede de Creación de Empresas (CIRCE) creado por Real Decreto 682/2003, do 7 de xuño. Emprende en 3 reutiliza, así mesmo, o Portal de Entidades locais da Secretaría de Estado de Administracións Públicas, e a Rede SARA das Administracións Públicas.

Emprende en 3 é pois un proxecto de colaboración administrativa, pois axunta esforzos e comparte vínculos coas iniciativas postas en marcha o Ministerio de Industria, Enerxía e Turismo, o Ministerio de Economía e Competitividade, e o Ministerio da Presidencia.

Mención especial merece a participación das Comunidades Autónomas na plataforma, xa que gran parte delas regulou, no marco das súas competencias, a actividade do comercio comerciante polo miúdo en liña coa Lei 12/2012, e nalgúns casos, eliminando aínda máis trabas nos seus respectivos ámbitos territoriais. Así mesmo, ofrécese ás Comunidades Autónomas a posibilidade de conectar a plataforma cos trámites autonómicos de comunicación de apertura dos centros de traballo, e envío de informes de uso nos seus respectivos ámbitos de competencia (datos agregados de creación de empresas, actividade comercial nos seus municipios, así como outros posibles datos solicitados por cada comunidade).

Pola súa banda, as Entidades locais poden adherirse á Plataforma Tecnolóxica Emprende en 3 segundo apróbeno os seus órganos de goberno, permitindo, a partir dese momento, a tramitación completa da creación de empresas a través deste sistema en todas aquelas entidades locais integradas.

Para obter máis información pode consultar a nova nota técnica do OBSAE: "Emprende en 3. Axilización de trámites para a posta en marcha de empresas"

  • Observatorio de Administración Electrónica
  • Infraestruturas e servizos comúns