accesskey_mod_content

A Dirección Xeral de Modernización Administrativa, Procedementos e Impulso da Administración Electrónica convértese en organismo intermedio para a xestión de FEDER.

"Noticia dispoñible unicamente con fins históricos e de hemeroteca. A información e ligazóns mostradas correspóndense cos que estaban operativos á data da súa publicación. Non se garante que continúen activos actualmente".

26 novembro 2013

logo feder

A Dirección Xeral de Modernización Administrativa, Procedementos e Impulso da Administración Electrónica convértese en Organismo Intermedio para a xestión de FEDER, mediante a sinatura dun acordo coa Dirección Xeral de Fondos Comunitarios do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas, en representación do Estado membro.

A Dirección Xeral de Modernización Administrativa, Procedementos e Impulso da Administración Electrónica (DGMAPIAE) e a Dirección Xeral de Fondos Comunitarios do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas, en representación do Estado membro, subscribiron un Acordo, polo que a primeira se converte en Organismo Intermedio para a xestión de FEDER no Programa Operativo de Economía baseada no Coñecemento e dos Programas Operativos de Aragón, Baleares, Cantabria, Navarra e A Rioxa.

Os Fondos Estruturais como o Fondo de Cohesión, da Unión Europea, teñen como finalidade favorecer un maior grao de cohesión económica e social no espazo comunitario, a través do cofinanciamento das políticas de gasto público desenvolvidas polos estados-membros e dirixidas á consecución do este obxectivo.

O DGMAPIAE actúa como Organismo Intermedio no Programa Operativo de Economía baseada no Coñecemento (rexións Converxencia e Phasing-out) e nos Programas Rexionais de Competitividade de Aragón, Baleares, Cantabria, Navarra e A Rioxa. As actuacións a desenvolver no Programa Operativo de Economía baseada no Coñecemento corresponden ao Eixo 1, Tema Prioritario 13: Servizos e Aplicacións para o cidadán e ao eixo 7 asistencia técnica, Tema Prioritario 85 Preparación, execución, seguimento e inspección.

As rexións obxectivo do Programa Operativo de Economía baseada no Coñecemento son as seguintes: Galicia, Andalucía, Castela-A Mancha e Estremadura, Asturias, Rexión de Murcia, Ceuta e Melilla, sendo a axuda comunitaria do 80% e a contribución nacional do 20%.

O DGMAPIAE tamén participa nos Programas Operativos Rexionais de Aragón, Baleares e Navarra, nos que recibiu programación financeira, sendo nestes casos a axuda comunitaria do 50% e a contribución nacional do 50%.
O DGMAPIAE, en calidade de Organismo Intermedio, encargarase de realizar o seguimento das actuacións cofinanciadas polo FEDER nos este Programas Operativos, a través do equipo «Xestión FEDER» adscrito á Dirección Xeral.

Os proxectos seleccionados como beneficiarios deste financiamento, son, basicamente, aqueles que constitúen o núcleo da infraestrutura e servizos comúns que facilitan a implantación da Administración Electrónica, os de Estranxeiría e a Unidade de Mercado.

 

  • Cooperación interadministrativa