accesskey_mod_content
Bàner accessibilitat

Observatori d'Accessibilitat Web

Observatori Accessibilitat

L'Observatori d'Accessibilitat és una iniciativa de el Ministeri d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital que té com a objectiu ajudar a millorar el grau de compliment en matèria d'accessibilitat dels portals de l'Administració (AGE, CCAA i EELL).

Dins d'aquesta iniciativa es proveeixen aquests serveis:

 • Observatori d'Accessibilitat Web. Estudi periòdic que proporciona dades d'avaluació dels portals amb l'objectiu de disposar d'informació d'estat i evolució de l'Accessibilitat Web en els mateixos.
 • Servei online bàsic de diagnòstic de l'Accessibilitat Web . Servei que proporciona a cada Departament de les Administracions Públiques la possibilitat de realitzar, directament, anàlisis automàtiques d'accessibilitat conformes a l'estudi de l'observatori basat en la norma UNE-EN 301549:2019. Disponible per als membres de la Comunitat Accessibilitat
 • Documentació de referència sobre accessibilitat d'ajuda als desenvolupadors: normativa, millors pràctiques, documentació específica sobre la creació de contingut accessible i la seva comprovació, preguntes freqüents amb resposta a les qüestions o dubtes més estesos en el desenvolupament web accessible, etc.
 • Comunitat accessibilitat . Punt d'encontre dels gestors de portals web de les administracions públiques per compartir informació i experiències i resoldre dubtes. També permet l'accés al servei online bàsic de diagnòstic de l'Accessibilitat Web.

Àmbit temporal

Inicialment, els estudis de l'Observatori d'Accessibilitat Web es van planificar per dur-se a terme durant 2010 i principis del 2011. Per a cadascun dels àmbits, es van realitzar diverses execucions de l'estudi que van permetre mostrar l'evolució de l'estat d'accessibilitat en aquest període.

Donat el grau d'èxit i acceptació de la iniciativa, així com pels bons resultats obtinguts, es va decidir perllongar la seva activitat durant l'any 2011 complet.

Durant 2012 i 2013 es van mantenir les activitats del servei de diagnòstic en línia i la comunitat accessibilitat. Així mateix es va potenciar la generació de materials d'ajuda davant l'aprovació de la nova Norma UNEIX 139803:2012.

Des de 2014, es va treballar pel que fa a l'estàndard UNEIX 139803:2012 (equivalent a WCAG 2.0). A l'abril de 2018 aquesta metodologia va ser aprovada pels grups de treball de la Comissió Sectorial d'Administració Electrònica (CSAE) i pel Comitè de direcció TIC (CDTIC) i tots els serveis adaptats a ella estan disponibles per a les Administracions Públiques.

A partir de l'entrada en vigor del Reial decret 1112/2018 sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic(Obre en nova finestra) que trasllada a l'ordenament jurídic espanyol la Directiva (UE) 2016/2102 del Parlament Europeu i del Consell, de 26 d'octubre de 2016, sobre l'accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils dels organismes del sector públic i de la publicació de la Decisió d'execució 2018/1524(Obre en nova finestra) , que defineix com es va a dur a terme el seguiment simplificat en l'estat espanyol a partir de l'any 2020, es va començar a treballar en la Nova metodologia per al Seguiment simplificat UNE-EN 301549(Obre en nova finestra) ", tenint en consideració WCAG 2.1. Al juny de 2020 la metodologia va ser aprovada pels grups de treball de "Observatori, Indicadors i Mesures" de la CSAE i de "Accessibilitat en les TIC en les AAPP" del CDTIC.

Metodologia dels estudis

La revisió d'accessibilitat dels estudis de l'Observatori d'Accessibilitat Web es realitza mitjançant una metodologia automàtica desenvolupada expressament per a aquest observatori. Aquesta metodologia té en compte únicament 20 verificacions d'accessibilitat. Cada verificació estava composta per diverses comprovacions realitzades automàticament. Mitjançant mètriques especialitzades es van poder incloure algunes comprovacions de revisió habitualment manual.

Tots els serveis oferts en 2010, 2011 i 2012 van usar una metodologia equivalent però basada en l'estàndard UNEIX 149803:2004. Hi ha 2 versions equivalents  metodologia UNEIX 139803:2004 - Administració General de l'Estat(Obre en nova finestra) i metodologia UNEIX 139803:2004 - governs regionals i locals(Obre en nova finestra) . L'única diferència entre ambdues és la diferent distribució de segments.

Al juliol de 2015 es va aprovar la primera metodologia que usava l'estàndard UNEIX 139803:2012 (WCAG 2.0) pel grup de "Llocs web de l'Administració General de l'Estat" i pel grup de "Observatori, Indicadors i Mesures" de la Comitsión Sectorial d'Administració Electrònica (governs regionals i locals). A l'abril de 2018 es va aprovar una segona metodologia basada en el mateix estàndard.

Al juny de 2020 es va aprovar la metodologia actual per al seguiment simplificat, basada en l'estàndard UNE-EN 301549:2019 (WCAG 2.1).

Metodologia actual OAW usant estàndard UNEIX 301549:2019. Juny 2020:

Resultats dels estudis

En cada execució en cada àmbit d'actuació dels estudis de l'observatori es generen:

 • Informe agregat. Amb la finalitat d'obtenir uns resultats globals que permetin una visió ràpida de l'estat d'accessibilitat dels portals de l'Administració, es genera un informe de resultats agregats. Aquests informes, contenen tant els resultats globals, com els resultats obtinguts pels diferents grups de portals en els quals s'estructura l'observatori, oferint diferents comparatives entre ells.
 • Informes individuals. S'obtenen informes individuals per a cadascun dels portals analitzats, els quals contenen el detall dels resultats obtinguts en cadascuna de les pàgines analitzades en l'observatori. Aquests informes són remesos als corresponents responsables del portal analitzat perquè puguin usar-los en la millora de la seva accessibilitat.

Un resum dels resultats aconseguits durant les execucions de 2010 i 2011 es troba disponible en la nota tècnica de l'OBSAE: Accessibilitat en l'Administració Electrònica a Espanya .

Un brevíssim resum de dades pel que fa a la situació general al desembre de 2016 es troba disponible en la nota tècnica de l'OBSAE: " Directiva d'accessibilitat dels llocs web i aplicacions mòbils del sector públic ".

Després de la publicació del nou Reial decret 1112/2018 sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic(Obre en nova finestra) s'ha publicat la nota tècnica " L'accessibilitat dels llocs web i aplicacions mòbils del sector públic ", en la qual a més de descriure el context i reptes als quals s'enfronten tots els actors implicats, es mostren els resultats de l'última iteració dels estudis periòdics de l'Observatori d'Accessibilitat Web realitzada a la fi de 2018 oferint una imatge global de la situació en aquest moment.

Observatori d'Accessibilitat Web - AGE

Segments

En l'actualitat, s'han creat 6 grups per categoritzar els llocs web en funció del seu nivell d'importància dins de l'administració, el seu tipus de contingut, o la finalitat per la qual van ser creats:

 • Segment I. Principals. Llocs web principals de Ministeris i altres llocs web gestionats per entitats públiques de major accés o impacte en la societat.
 • Segment II. Òrgans i unitats administratives Llocs web d'òrgans, centres o unitats administratives dels ministeris.
 • Segment III. Sector Públic Institucional. Selecció de llocs web del conjunt d'entitats que integren el sector públic institucional estatal a excepció de les universitats públiques no transferides, que s'analitzaran en l'àmbit d'actuació "Uns altres", dins del segmento "Universitats" per obtenir una visió de conjunt del sector universitari.
 • Segment IV. Temàtics. Selecció de llocs web gestionats per l'AGE però que no identifiquen a un organisme concret: webs promocionals, d'informació específica sobre determinats aspectes, de serveis, recollida de dades, etc.
 • Segment V. Seus Principals. Seus electròniques dels llocs web inclosos en el segment Principals.
 • Segment VI. Resta de Seus. Seus electròniques no incloses en el segment de "Seus principals".

D'aquests segments, el Segment I, II i V sempre seran inclosos en les iteracions oficials que es vagin planificant (sèrie FIXA).

La resta de segments es dividiran en 2 sèries que seran inclosos en anys alterns (seriï PARELL i sèrie IMPARELL).

Planificació

Pel que fa a UNEIX 2004, es van realitzar un total de 6 iteracions de l'observatori distribuïdes de la següent forma:

 • Primera execució basi. Intervinguts de maig 2010.
 • Segona execució. Intervinguts de juliol 2010.
 • Tercera execució. Finals de novembre 2010.
 • Quarta execució. Execució final del primer cicle. Intervinguts de febrer 2011.
 • Cinquena execució. Octubre 2011.
 • Sisena execució. Abril 2015 (solament a finalitats comparatives amb nou estàndard).

Pel que fa a UNEIX 2012, s'han realitzat 5 iteracions de l'observatori distribuïdes de la següent forma:

 • Primera execució basi. Setembre 2015.
 • Segona execució. Novembre 2015.
 • Tercera execució. Agost 2016.
 • Quarta execució. Desembre 2016.
 • Cinquena execució. Novembre 2017.

Pel que fa a UNEIX 2012, s'han realitzat 4 iteracions de l'observatori usant la metodologia actual (versió 2):

 • Primera execució basi. Maig 2018.
 • Segona execució. Intervinguts de novembre de 2018.
 • Tercera execució. Juny de 2019.
 • Quarta execució. Novembre de 2019.

Observatori d'Accessibilitat Web - CCAA

Segments

En l'actualitat, s'han creat 14 grups per categoritzar els llocs web en funció de la seva temàtica i així poder conèixer la situació en aquestes àrees específiques permetent comparar els seus resultats entre les diferents Comunitats Autònomes:

 • Segment I. Principals. Lloc web principal de cada Comunitat Autònoma.
 • Segment II. Butlletins. Situat web del Butlletí Oficial de cada Comunitat Autònoma.
 • Segment III. Seus electròniques. Seus electròniques o Oficines Virtuals en els casos en els quals encara no existeixi seu (només una per cada Comunitat Autònoma).
 • Segment IV. Educació. Lloc web principal educatiu de cada Comunitat Autònoma.
 • Segment V. Ocupació. Lloc web principal dedicat a polítiques d'ocupació de cada Comunitat Autònoma.
 • Segment VI. Salut. Lloc web principal dedicat a la prestació de serveis sanitaris en cada Comunitat Autònoma.
 • Segment VII. Tributs. Lloc web principal dedicat a la gestió i recaptació d'impostos en cada Comunitat Autònoma.
 • Segment VIII. Turisme. Lloc web principal dedicat a la promoció i informació turística de cada Comunitat Autònoma.
 • Segment IX. Transparència. Lloc web de transparència de cada Comunitat Autònoma.
 • Segment X. Protecció Social.
 • Segment XI. Medi ambient.
 • Segment XII. Centres Sanitaris. (S'inclouran a partir de 2022). Selecció de llocs web pertanyents a centres sanitaris.

 • Segment XIII. Centres Educatius no universitaris (S'inclouran a partir de 2023). Selecció de llocs web pertanyents a centres educatius no universitaris.

 • Segment XIV. Altres serveis. Selecció de llocs web específics per a la prestació de qualsevol altre servei autonòmic que no pertanyi a cap dels segments anteriors.

D'aquests segments, els 7 primers, sempre seran inclosos en les iteracions oficials que es vagin planificant (sèrie FIXA).

Els segments VIII, IX i XIII s'inclouran en la sèrie IMPARELL Els segments X, XI i XII s'inclouran en la seriï PARELL. En canvi el segment XIV serà dividit en 2 sèries i inclòs en anys alterns (seriï PARELL i sèrie IMPARELL).

Planificació

Pel que fa a UNEIX 2004 es van realitzar un total de 5 iteracions de l'observatori distribuïdes de la següent forma:

 • Primera execució basi. Principis de juny 2010.
 • Segona execució. Finals d'Octubre 2010.
 • Tercera execució. Execució final primer cicle. Principis de febrer 2011.
 • Quarta execució. Octubre 2011.
 • Cinquena execució. Abril 2015 (solament a finalitats comparatives amb nou estàndard)

Pel que fa a UNEIX 2012 s'han realitzat 5 iteracions de l'observatori distribuïdes de la següent forma:

 • Primera execució basi. Setembre 2015.
 • Segona execució. Novembre 2015.
 • Tercera execució. Agost 2016.
 • Quarta execució. Desembre 2016.
 • Cinquena execució. Novembre 2017.

Pel que fa a UNEIX 2012, s'han realitzat 4 iteracions de l'observatori usant la metodologia actual (versió 2):

 • Primera execució basi. Maig 2018.
 • Segona execució. Principis de novembre de 2018.
 • Tercera execució. Juny de 2019.
 • Quarta execució. Novembre de 2019.

Observatori d'Accessibilitat Web - EELL

Segments

En l'actualitat, s'han creat 6 grups per categoritzar els llocs web tenint en compte la divisió provincial i en funció de les característiques de les diferents entitats locals i així obtenir resultats comparables:

 • Segment I. Diputacions. Lloc web principal de totes les Diputacions Provincials, Cabildos i Consells Insulars. En el cas de Comunitats Autònomes uniprovincials no existirà el lloc web de la diputació.

 • Segment II. Capitals. Lloc web de l'ajuntament de totes les capitals de província.

 • Segment III. Més Poblats. Lloc web de l'ajuntament dels municipis amb població major de 20.000 habitants (excloent la capital).

 • Segment IV. Mitjans. Selecció de llocs web d'ajuntaments de municipis amb població entre 5.000 i 20.000 habitants de cada província.

 • Segment V. Pequeño. Selecció de llocs web d'ajuntaments de municipis amb població entre 2.500 i 3.500 habitants de cada província.

 • Segment VI. Altres serveis. Llocs web que no pertanyen a cap dels segments anteriors.

D'aquests segments, el Segment I i II sempre seran inclosos en les iteracions oficials que es vagin planificant (sèrie FIXA).

La resta de segments es dividiran en 2 sèries que seran inclosos en anys alterns (seriï PARELL i sèrie IMPARELL).

Planificació

Pel que fa a UNEIX 2004 es van realitzar 3 iteracions de l'observatori distribuïdes de la següent forma:

 • Primera execució basi. Intervinguts d'octubre 2010.
 • Segona execució. Principis de maig 2011.
 • Tercera execució. Abril 2015 (solament a finalitats comparatives amb nou estàndard)

Pel que fa a UNEIX 2012 s'han realitzat 5 iteracions de l'observatori distribuïdes de la següent forma:

 • Primera execució basi. Setembre 2015.
 • Segona execució. Novembre 2015.
 • Tercera execució. Agost 2016.
 • Quarta execució. Desembre 2016.
 • Cinquena execució. Novembre 2017.

Pel que fa a UNEIX 2012, s'han realitzat 4 iteracions de l'observatori usant la metodologia actual (versió 2):

 • Primera execució basi. Maig 2018.
 • Segona execució. Finals de novembre de 2018.
 • Tercera execució. Juny de 2019.
 • Quarta execució. Novembre de 2019.
Punt d'Accés General
Punt d'Accés General