accesskey_mod_content

Política de gestió de documents electrònics

Una Política de gestió de documents electrònics conté orientacions o directrius que definix una organització per a la creació i gestió de documents autèntics, fiables i disponibles al llarg del temps, d'acord amb les funcions i activitats que li són pròpies. La política s'aprova al més alt nivell dins de l'organització, i assigna responsabilitats quant a la coordinació, aplicació, supervisió i gestió del programa de tractament dels documents a través del seu cicle de vida.

La  Norma Tècnica d'Interoperabilitat de Política de gestió de documents electrònics(Obri en nova finestra) , té per objecte establir les directrius per a la definició de polítiques de gestió de documents electrònics.

La  Guia d'aplicació de la Norma Tècnica d'Interoperabilitat de Política de gestió de documents electrònics(Obri en nova finestra)  servix com a ferramenta de suport per a l'aplicació i implementació del que es disposa en la NTI; el seu contingut inclou tant cites explícites al text de la NTI com a explicacions i continguts complementaris a aquella.

Models de Polítiques de Gestió de Documents Electrònics

  • El  Model de política de gestió de documents electrònics(Obri en nova finestra)  té com a objectiu servir com a referència genèrica per a l'elaboració d'una Política de Gestió de documents electrònics conforme a l'Esquema Nacional d'Interoperabilitat, seguint el que es disposa en la Norma Tècnica d'Interoperabilitat i en la seua corresponent Guia d'Aplicació.
  • El  Model A de política de gestió de documents electrònics per a entitats locals(Obri en nova finestra) (PGD-el) és el resultat del treball desenvolupat per les organitzacions valencianes del Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers de l'Administració Local (COSITAL), Associació de tècnics d'Informàtica de l'Administració Local (ATIAL) i grup d'arxivers i tècnics especialitzats en gestió documental.
  • El Modele B de política de gestió de documents electrònics per a entitats locals (Obri en nova finestra) (PGD-el) elaborat pel Subgrup de treball de Política de Gestió de Documents Electrònics Tipus per a Entitats Locals, creat en el Grup de treball de Document, Expedient i Arxiu Electrònic, de la Comissió Sectorial d'Administració Electrònica.

Tots dos models A i B contenen models orientatius de política de gestió documental local, quadre de classificació funcional i índex de sèries documentals que permetran la gestió dels documents electrònics dels ajuntaments, en el marc de l'Esquema Nacional d'Interoperabilitat, (ENI). Interessa a les entitats locals, especialment d'aquelles més xicotetes i amb més dificultats per a elaborar una política de gestió de documents electrònics.

A continuació s'arrepleguen alguns exemples de polítiques de gestió de documents electrònics que s'han elaborat i publicat des de diferents àmbits de les Administracions Públiques.

Administració General de l'Estat

Ministeri d'Hisenda (2020)

Política de Gestió de Documents Electrònics (PGD-i) del Ministeri d'Hisenda. D'aplicació en el Ministeri d'Hisenda i en les seues entitats públiques que així ho decidisquen. La seua aplicació en el Ministeri de Política Territorial i Funció Pública i en el Ministeri d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital, que han participat en els treballs d'elaboració, haurà de ser aprovada per aquests departaments. Donat el seu caràcter global, també pot ser vàlida i d'aplicació en les entitats i organismes del sector públic que així ho consideren.

Comunitats Autònomes

Principat d'Astúries

Resolució de 22 de març de 2016, de la Conselleria de Presidència i Participació Ciutadana, per la qual s'aprova la Política de Gestió de Documents del Principat d'Astúries. (BOPA 31 març 2016)
 

Canàries

ORDE de 23 de febrer de 2015, per la qual s'aprova la Política de gestió de documents electrònics i arxiu electrònic de l'Administració Pública de la Comunitat Autònoma de Canàries (BOC de 27 de febrer de 2015)

Catalunya

ORDE CLT/172/2014, de 14 de maig, per la qual s'aprova el protocol de gestió de documents electrònics i arxiu de la Generalitat de Catalunya

Entitats Locals

Diputació de Barcelona

ANUNCI d'aprovació de la Política de Gestió Documental de la Diputació de Barcelona

Diputació de Valladolid

Resolució de la Presidència 3994/2015, per la qual s'aprova la Política de gestió de documents de la Diputació Provincial de Valladolid

Universitats

Universitat Pública de Navarra

El Consell de Govern, en sessió de 10 de setembre de 2019, aprova la nova versió de la Política de Gestió de Documents Electrònics de la Universitat  Pública de Navarra.

Universitat de Valladolid

Política de gestió de documents electrònics de la Universitat de Valladolid. Document aprovat en Consell de Govern de 14 de desembre de 2016.

Universitat de Múrcia

Política de Gestió de Documents Electrònics de la Universitat de Múrcia. Document aprovat en Consell de Govern de 13 de febrer de 2014.

Altres institucions

Junta General del Principat d'Astúries

Normes de política de gestió de documents electrònics de la Junta General del Principat d'Astúries 

Senat d'Espanya

Política de gestió documental del Senat, aprovada per la Taula del Senat en la seua reunió del dia 28 d'abril de 2020.

Exemples de Quadres de Classificació d'Entitats Locals

Model de quadre de classificació d'ajuntaments i consells comarcals. Generalitat de Catalunya

Quadre de Classificació de Fons d'Arxius Municipals. Grup d'Arxivers Municipals de Madrid

Proposta de Quadre de Classificació de Fons d'Ajuntaments. Mesa de Treball sobre Organització d'Arxius Municipals