accesskey_mod_content

Publicada la 7ª edició del Diccionari conceptes i termes de l'Administració Electrònica

23 juliol 2021

El diccionari, en el seu 7ª edició, conté 9.131 veus entre termes principals i remissions, sent 3.242 les principals i 5.847 les secundàries o ‘veure’ que porten al lector de la seua forma de plantejar la cerca a l'accepció normalitzada del que desitja localitzar.

Esta edició arreplega el Reglament de l'Administració Electrònica aprovat per RD 203/2021 (REVA), l'ampliació de l'ENI (RD 4/2010), La LSEC (Llei dels Servicis de Confiança 6/2020) i retira la LFE (Llei de Firma electrònica 59/2003) i el RD 1671/2009 com a canvis majors. Entre els menors incorpora el teletreball, la video presència, els òrgans col·legiats telemàtics, referències normatives disperses degudes a la pandèmia i iniciatives europees, per citar algunes.

Es tracta d'una recopilació de conceptes i termes que engloben l'estrictament administratiu i la ‘transformació digital ampliada’ incloent la que dona suport a l'Administració de Justícia, la societat de la informació, els contractes públics, la factura electrònica, el servici d'informació immediata, la firma biomètrica,  els pagaments en diferents modalitats, el tele treballe i la tele presencia i fins a processos àdhuc no regulats com a xarxes socials, vot, obliteración de documents, documents subjectes a condicions de lectura, etc. A més, inclou tot el rellevant de Transparència i Bon Govern, Protecció de Dades, Reutilització d'Informació del Sector Públic, Accessibilitat.

Potencia l'aspecte analític pel qual es localitza el concepte per la seua expressió literal (dispositiu electrònic) o les seues denominacions en llenguatge natural (telèfon mòbil, ‘smartphone’, tauleta o targeta criptogràfica o xip) així com assumptes ‘ocults’ en la literalitat dels sintagmes (Obligació de relacionar-se per mitjans electrònics al que s'accedix també per ‘col·legiats’, empleats públics’ o ‘funcionaris’)

Arreplega l'ampli repertori de normes que componen el Codi de l'Administració Electrònica publicat pel BOE i alguns textos més. En concret, articles de 12 directives de la UE, 17 reglaments de la UE, 47 lleis (ordinàries, orgàniques, per RDLey o RDLegislativo) i 47 Reials decrets.

Este diccionari va dirigit a un públic ampli interessat en l'administració electrònica (AE) o digital com a hora és denominada, siga o no expert en la matèria, amb perfil tant tecnòleg, de gestió o jurídic i en qualsevol cas a tot aquell que necessita trobar alguna cosa precís, descobrir les limites dels conceptes, la qual cosa determinen els articles de les normes sobre el particular, així com conéixer altres detalls com a termes tècnics, servicis posats a disposició, normativa tècnica, i institucions amb capacitat normativa o d'execució, en matèria d'administració electrònica.

Diccionari de conceptes i termes de l'administració electrònica 

Diccionari de conceptes i termes de l'administració electrònica 

Més informació

 

  • Lleis 39 i 40
  • Cooperació interadministrativa