accesskey_mod_content
Bàner accessibilitat

Administració Electrònica inclusiva: Accessibilitat

L'Administració Electrònica Inclusiva és un concepte ampli que abasta totes les mesures encaminades a aconseguir que els beneficis de l'Administració Electrònica s'estenguen al conjunt dels ciutadans, amb independència de la seua capacitat econòmica o el seu nivell d'alfabetització digital.

El més conegut dels seus àmbits d'actuació és l'accessibilitat dels continguts web encara que transcendix el mateix amb mesures com la utilització de la compra pública com a palanca del desenvolupament de productes inclusius, la multicanalitat dels servicis públics o la col·laboració social en la superació de la bretxa digital.

És important ressaltar que els efectes socials de la i-inclusió en els servicis públics electrònics va més enllà de fer accessibles els mateixos a aquells amb limitacions econòmiques o de coneixement. Uns servicis públics més inclusius són utilitzats més pel conjunt dels ciutadans, que troben els mateixos més utilitzables, convertint-se en vector de creixement de l'ús de l'Administració Electrònica. Esta circumstància, ha fet de l'Administració Electrònica Inclusiva una prioritat en el desenvolupament dels servicis públics electrònics a Espanya, en particular, i Europa, en general, des de la Declaració Ministerial de Manchester (2005).

Accessibilitat

Segons l'Article 2. Definicions del Reial decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la seua inclusió social:

“k) Accessibilitat universal: la condició que han de complir els entorns, processos, béns, productes i servicis, així com els objectes o instruments, ferramentes i dispositius, per a ser comprensibles, utilitzables i practicables per totes les persones en condicions de seguretat i comoditat i de la forma més autònoma i natural possible. Pressuposa l'estratègia de «disseny universal o disseny per a totes les persones», i s'entén sense perjuí dels ajustos raonables que hagen d'adoptar-se.”

Concretament, dins del PAe anem a tractar l'accessibilitat en les Tecnologies de la Informació i les Comunicacions fent un especial recalcament en l'accessibilitat dels llocs web des de l'enfocament de les Administracions Públiques.

"Es diu que una pàgina o lloc web és accessible quan està dissenyat i construït perquè els seus continguts i servicis estiguen disponibles per a qualsevol persona, amb independència de les seues capacitats visuals, auditives, cognitives o motrius i independentment de la tecnologia que utilitzen."

Enllaces RelacionatsEnllaços Relacionats