accesskey_mod_content

Acord a nivell europeu per a l'aprobaci?n de la directiva d'accessibilitat dels llocs web i aplicacions m?vils del sector p?blico

06 maig 2016

El Consell Europeu i el Parlament Europeu han aconseguit aconseguir un acord despu?s d'una llarga negociaci?n. La Comisi?n Europea tambi?n es mostra satisfeta per l'acord.? Este acord, subjecte a?n a l'aprobaci?n formal en tots els ?mbitos, permetre? establir a nivell europeu uns requisits d'accessibilitat m?nimos per als portals i les aplicacions m?vils del sector p?blico.

Els negociadors del Parlament Europeu, el Consell i la Comisi?n van aprovar el 3 de maig les primeres normes a nivell de la UE per a augmentar l'accessibilitat dels llocs web i les aplicacions m?vils dels organismes del sector p?blico, especialment per a les persones cegues, sordes o amb dificultats auditives.

Internet s'ha convertit en un mitj? essencial per a accedir o permetre l'acc?s a informaci?n i servicis. Per a??, ?s m?s necessari que mai garantir que tot el m?n puga comprendre i manejar llocs web i aplicacions m?vils, as? com interactuar adequadament amb els mateixos.

En la UE existixen uns huitanta milions de persones amb alg?n tipus de discapacitat. A mesura que envellisca la seua poblaci?n, la xifra augmentar? fins a aconseguir els 120 milions en 2020. Cal establir un enfocament com?n que garantisca l'accessibilitat a la xarxa, la qual cosa contribuir?a a la consecuci?n d'una societat digital integradora i al desplegament dels efectes ben?ficos del Mercat ?nico digital(Obri en nova finestra) en benefici de tots els ciutadans europeus.

La Directiva cobrir? tots els llocs web i aplicacions m?vils del sector p?blico, des dels de les administracions, tribunals i servicis de polic?a a els de els hospitals, universitats i biblioteques p?blicas, i har? que siguen accessibles a tots els ciutadans, en particular als cecs, els sords o les persones amb dificultats auditives, visuals o funcionals.

El text acordat de la Directiva:

  • Cobrix tots els llocs web, els seus continguts i les aplicacions m?vils dels organismes del sector p?blico, amb un esc?s n?mero d'excepcions (com els organismes de radiodifusi?n i el streaming en viu).
  • Tambi?n cobrix les extranets i intranets que es puliquen? o es renoven substancialment despu?s de l'entrada en vigor de la directiva.?
  • S'exclouen alguns tipus de continguts antics (documents ofim?ticos, multim?dia,arxius) sempre que no es necessiten actualment en procediments administratius. Adem?s contempla un mecanisme de sol?licitud baix demanda en cas de continguts no accessibles.
  • Establix un mecanisme de feedback per a notificar problemes existents podent escalar-ho en cas de no ser at?s.
  • Requerix un seguiment i una presentaci?n d'informes per part dels Estats membres sobre l'accessibilitat d'estos llocs web i aplicacions m?vils. Els informes han de presentar-se a la Comisi?n i ser objecte de publicaci?n.
  • Exigix als estats membres la designaci?n dels organismes encarregats de defendre el compliment d'esta directiva i realitzar les tasques de monitorizaci?n i reporte.
  • Referencia les normes t?cnicas d'aplicaci?n en l?nea amb UNE-EN 301 549. En entorn web a?? es tradu?x en WCAG 2.0 (o el seu equivalent en ?mbito espa?ol UNIX 139803:2012). Estes normes ser? necessari complementar-les amb unes CTS (common technical specifications) per a cobrir al complet el camp de les aplicacions m?vils.

Pr?ximos passos

Despr?s de l'acord pol?tico provisional aconseguit la nit del 3 de maig (en el ?tri?logo? de negociaci?n entre el Parlament Europeu, el Consell i la Comisi?n), el text haver de? ser formalment aprovat pel Parlament Europeu i pel Consell a trav?s del COREPER (Council Committee of Permanent Representatives). A continuaci?n es publicar? en Diari Oficial(Obri en nova finestra) i entrar? en vigor de forma oficial. Els Estats membres dispondr?n de veinti?n mesos per a traslladar el text en el seu legislaci?n nacional.

Les normes establides entrar?n en vigor per als portals nous 12 mesos despu?s de la trasposici?n, per a la resta de portals 24 mesos despu?s de la trasposici?n i per a les aplicacions m?vils 33 mesos despu?s de la trasposici?n

Context

Al desembre de 2012, la Comisi?n Europea present? una proposta de Directiva(Obri en nova finestra) sobre l'accessibilitat dels llocs web dels organismes del sector p?blico.

Al febrer de 2014 el Parlamente Europeu aprob? el seu posicionament de primera lectura sobre este tema.

L'art?cul 9 de la Convenci?n de les Nacions Unides sobre els drets de les persones amb discapacitat(Obri en nova finestra) obliga als Estats membres i la UE a prendre les mesures necess?ries per a garantir l'acc?s en condicions d'igualtat de les persones amb discapacitat a, entre altres coses, les tecnolog?as de la informaci?n i la comunicaci?n, incl?s Internet.

L'Estrat?gia Estrat?gia Europea sobre discapacitat 2010-2020(Obri en nova finestra) pren el seu punt de partida en la Convenci?n de les Nacions Unides i cont? mesures en una s?rie de ?reves priorit?ries, entre elles l'accessibilitat a la xarxa, amb l'objectiu de ?garantir l'accessibilitat als b?ns i servicis, especialment els servicis p?blicos i els dispositius de suport per a les persones amb discapacitat?.

Al desembre de 2015, la Comisi?n Europea ha presentat una proposta per a una nova directiva, " European Accessibility Act(Obri en nova finestra) "? per a cobrir un conjunt de b?ns i servicis com (banca, transport, PCs, tel?fonos, etc.)

  • Accessibilitat
Punt d'Acc?s General
?
Punt d'Acc?s General