accesskey_mod_content

Acordo a nivel europeo para a aprobación da directiva de accesibilidade dos sitios web e aplicacións móbiles do sector público

"Noticia dispoñible unicamente con fins históricos e de hemeroteca. A información e ligazóns mostradas correspóndense cos que estaban operativos á data da súa publicación. Non se garante que continúen activos actualmente".

06 maio 2016

O Consello Europeo e o Parlamento Europeo han logrado alcanzar un acordo despois dunha longa negociación. A Comisión Europea tamén se mostra satisfeita polo acordo.  Este acordo, suxeito aínda á aprobación formal en todos os ámbitos, permitirá establecer a nivel europeo uns requisitos de accesibilidade mínimos para os portais e as aplicacións móbiles do sector público.

Os negociadores do Parlamento Europeo, o Consello e a Comisión aprobaron o 3 de maio as primeiras normas a nivel da UE para aumentar a accesibilidade dos sitios web e as aplicacións móbiles dos organismos do sector público, especialmente para as persoas cegas, xordas ou con dificultades auditivas.

Internet converteuse nun medio esencial para acceder ou permitir o acceso a información e servizos. Por iso, é máis necesario que nunca garantir que todo o mundo poida comprender e manexar sitios web e aplicacións móbiles, así como interactuar adecuadamente cos mesmos.

Na UE existen un oitenta millóns de persoas con algún tipo de discapacidade. A medida que envelleza a súa poboación, a cifra aumentará ata alcanzar os 120 millóns en 2020. É preciso establecer un enfoque común que garanta a accesibilidade á rede, o que contribuiría á consecución dunha sociedade dixital integradora e ao despregamento dos efectos benéficos do Mercado único dixital(Abre en nova xanela) en beneficio de todos os cidadáns europeos.

A Directiva cubrirá todos os sitios web e aplicacións móbiles do sector público, desde os das administracións, tribunais e servizos de policía aos dos hospitais, universidades e bibliotecas públicas, e fará que sexan accesibles a todos os cidadáns, en particular aos cegos, os xordos ou as persoas con dificultades auditivas, visuais ou funcionais.

O texto acordado da Directiva:

  • Cobre todos os sitios web, os seus contidos e as aplicacións móbiles dos organismos do sector público, cun escaso número de excepcións (como os organismos de radiodifusión e o streaming en vivo).
  • Tamén cobre as extranets e intranets que se puliquen  ou se renoven substancialmente despois da entrada en vigor da directiva. 
  • Exclúense algúns tipos de contidos antigos (documentos ofimáticos, multimedia,arquivos) a condición de que non se necesiten actualmente en procedementos administrativos. Ademais contempla un mecanismo de solicitude baixo demanda en caso de contidos non accesibles.
  • Establece un mecanismo de feedback para notificar problemas existentes podendo escalalo en caso de non ser atendido.
  • Require un seguimento e unha presentación de informes por parte dos Estados membros acerca da accesibilidade destes sitios web e aplicacións móbiles. Os informes deben presentarse á Comisión e ser obxecto de publicación.
  • Esixe aos estados membros a designación dos organismos encargados de defender o cumprimento desta directiva e realizar as tarefas de monitorización e reporte.
  • Referencia as normas técnicas de aplicación en liña con UNE-EN 301 549. En contorna web isto tradúcese en WCAG 2.0 (ou o seu equivalente en ámbito español UNE 139803:2012). Estas normas será necesario complementalas cunhas CTS (common technical specifications) para cubrir ao completo o campo das aplicacións móbiles.

Próximos pasos

Tras o acordo político provisional alcanzado a noite do 3 de maio (no «triálogo» de negociación entre o Parlamento Europeo, o Consello e a Comisión), o texto deberá ser formalmente aprobado polo Parlamento Europeo e polo Consello a través do COREPER (Council Committee of Permanent Representatives). A continuación publicarase no Diario Oficial(Abre en nova xanela) e entrará en vigor de forma oficial. Os Estados membros disporán de vinte e un meses para traspor o texto na súa lexislación nacional.

As normas establecidas entrarán en vigor para os portais novos 12 meses despois da trasposición, para o resto de portais 24 meses despois da trasposición e para as aplicacións móbiles 33 meses despois da trasposición

Contexto

En decembro de 2012, a Comisión Europea presentou unha proposta de Directiva(Abre en nova xanela) sobre a accesibilidade dos sitios web dos organismos do sector público.

En febreiro de 2014 o Parlamento Europeo aprobou o seu posicionamento de primeira lectura respecto diso.

O artigo 9 da Convención das Nacións Unidas sobre os dereitos das persoas con discapacidade(Abre en nova xanela) obriga aos Estados membros e a UE a tomar as medidas necesarias para garantir o acceso en condicións de igualdade das persoas con discapacidade a, entre outras cousas, as tecnoloxías da información e a comunicación, incluído Internet.

A Estratexia Europea sobre discapacidade 2010-2020(Abre en nova xanela) toma o seu punto de partida na Convención das Nacións Unidas e contén medidas nunha serie de áreas prioritarias, entre elas a accesibilidade á rede, co obxectivo de «garantir a accesibilidade aos bens e servizos, en especial os servizos públicos e os dispositivos de apoio para as persoas con discapacidade».

En decembro de 2015, a Comisión Europea ha presentado unha proposta para unha nova directiva, " European Accessibility Act(Abre en nova xanela) "  para cubrir un conxunto de bens e servizos como (banca, transporte, PCs, teléfonos, etc.)

  • Accesibilidade
Punto de Acceso Xeral
 
Punto de Acceso Xeral