accesskey_mod_content

Cronoloxía de leis e normas reguladoras de ámbito estatal

Selección de normas de importancia no desenvolvemento da administración electrónica.
Móstranse en orde cronolóxica, segundo data de publicación no Boletín Oficial do Estado (BOE).

Leis e disposicións recentes

Orde UNI/1231/2021, do 5 de novembro

12 novembro 2021

Orde UNI/1231/2021, do 5 de novembro, pola que se aproba a política de seguridade da información no ámbito da administración electrónica e de protección de datos e créase a Comisión Ministerial de Administración Dixital do Ministerio de Universidades. BOE: núm. 271, de 12/11/2021

En PAe: Comisións Ministeriais de Administración Dixital (CMADs)

 • Seguridade
 • Cooperación interadministrativa

Orde TER/1204/2021, do 3 de novembro

06 novembro 2021

Orde TER/1204/2021, do 3 de novembro, pola que se aproban as bases reguladoras e efectúase a convocatoria correspondente a 2021, de subvencións destinadas á transformación dixital e modernización das Administracións das Entidades locais no marco do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia.. BOE núm. 266, de 06/11/2021(Sección III).

 • Servizos electrónicos

Orde AUC/1147/2021, do 15 de outubro

25 outubro 2021

Orde AUC/1147/2021, do 15 de outubro, pola que se aproba a Política de Seguridade da Información no ámbito da administración dixital do Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea e Cooperación, e modifícase a Orde AEC/1372/2016, do 19 de xullo, pola que se crea e regula a Comisión Ministerial para a Administración Dixital do Ministerio de Asuntos Exteriores e de Cooperación. BOE: núm. 255, de 25/10/2021

 • Seguridade
 • Cooperación interadministrativa

Secretaría de Estado de Función Pública. Resolución do 21 de setembro de 2021, [actualiza o Manual de Imaxe Institucional]

16 outubro 2021

Resolución do 21 de setembro de 2021, da Secretaría de Estado de Función Pública, pola que se actualiza o Manual de Imaxe Institucional adaptándoo á nova estrutura de departamentos ministeriais da Administración Xeral do Estado. BOE: núm. 248, de 16/10/2021

 • Identidade e Firma electrónica

Secretaría de Estado de Dixitalización e Intelixencia Artificial. Resolución do 22 de xullo de 2021, [NTI de Modelo de Datos para o intercambio de asentos entre as entidades rexistrais (SICRES 4.0)]

10 agosto 2021

Resolución do 22 de xullo de 2021, da Secretaría de Estado de Dixitalización e Intelixencia Artificial (SEDIA), pola que se aproba a Norma Técnica de Interoperabilidade de Modelo de Datos para o intercambio de asentos entre as entidades rexistrais (SICRES 4.0). BOE: núm. 190, de 10/08/2021

 • Interoperabilidade

Lei 10/2021, do 9 de xullo, de traballo a distancia

10 xullo 2021

BOE: núm. 164, de 10/07/2021

 • NOTA: esta Lei 10/2021, do 9 de xullo, aplícase no sector privado.
 • Definicións: a) «Traballo a distancia»: forma de organización do traballo ou de realización da actividade laboral conforme á cal esta se presta no domicilio da persoa traballadora ou no lugar elixido por esta, durante toda a súa xornada ou parte dela, con carácter regular. b) «Teletrabajo»: aquel traballo a distancia que leva a cabo mediante o uso exclusivo ou prevalente de medios e sistemas informáticos, telemáticos e de telecomunicación.
 • A presente Lei provén da tramitación como proxecto de lei do Real Decreto-Lei 28/2020, do 22 de setembro, de traballo a distancia.(Abre en nova xanela)
 • Empresa

Real Decreto 203/2021, do 30 de marzo, polo que se aproba o Regulamento de actuación e funcionamento do sector público por medios electrónicos

31 marzo 2021

BOE: núm. 77, de 31/03/2021

 • Leis 39 e 40
 • Interoperabilidade
 • Cooperación interadministrativa
 • Cidadán
 • Servizos electrónicos
 • Infraestruturas e servizos comúns
 • Seguridade
 • Accesibilidade

Real Decreto 147/2021, do 9 de marzo, [Dirección Xeral de Dixitalización e Intelixencia Artificial]

10 marzo 2021

Real Decreto 147/2021, do 9 de marzo, polo que se modifican o Real Decreto 139/2020, do 28 de xaneiro(Abre en nova xanela) , polo que se establece a estrutura orgánica básica dos departamentos ministeriais, e o Real Decreto 403/2020, do 25 de febreiro(Abre en nova xanela) , polo que se desenvolve a estrutura orgánica básica do Ministerio de Asuntos Económicos e Transformación Dixital. BOE: núm. 59, de 10/03/2021

 • NOTA: establécese a creación da nova Dirección Xeral de Dixitalización e Intelixencia Artificial (IA), que dependerá directamente da Secretaría de Estado de Dixitalización e Intelixencia Artificial.

 • Cidadán
 • Empresa
 • Desenvolvemento de Sistemas

Real Decreto 43/2021, do 26 de xaneiro, polo que se desenvolve o Real Decreto-lei 12/2018, do 7 de setembro, de seguridade das redes e sistemas de información

28 xaneiro 2021

BOE: num. 24, de 28/01/2021

 • Seguridade

Leis e disposicións de 2020

Real Decreto-lei 36/2020, do 30 de decembro, [Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia]

31 decembro 2020

Real Decreto-lei 36/2020, do 30 de decembro, polo que se aproban medidas urxentes para a modernización da Administración Pública e para a execución do Plan de Recuperación, Transformación e ResilienciaBOE: núm. 341, de 31/12/2020

 • Cidadán
 • Empresa

Lei 6/2020, do 11 de novembro, reguladora de determinados aspectos dos servizos electrónicos de confianza

12 novembro 2020

BOE: núm. 298, de 12/11/2020

O obxectivo da presente Lei é complementar o Regulamento (UE) 910/2014 naqueles aspectos que este non harmonizou e que se deixan ao criterio dos Estados membros. Por tanto, a Lei abstense de reproducir as previsións do Regulamento.

 • Identidade e Firma electrónica

Orde ETD/920/2020, do 28 de setembro, pola que se crea e regula o Consello Consultivo para a Transformación Dixital

01 outubro 2020

BOE: núm. 260, de 01/10/2020

 • NOTA: A Transformación Dixital constitúe unha das pancas fundamentais para relanzar o crecemento económico, a redución da desigualdade, o aumento da produtividade, e o aproveitamento de todas as oportunidades que brindan as novas tecnoloxías.Froito desta aposta do Goberno pola transformación dixital da economía e da sociedade española apróbase a estratexia España Dixital 2025.

 • Esta estratexia inclúe preto de cincuenta medidas agrupadas en dez eixos estratéxicos cos que, durante o próximos cinco anos, preténdese impulsar o proceso de transformación dixital do país, de forma aliñada coa estratexia dixital da Unión Europea, mediante a colaboración público-privada e coa participación de todos os axentes económicos e sociais.

 • Servizos electrónicos

Real Decreto-lei 29/2020, do 29 de setembro, [teletrabajo nas Administracións Públicas]

30 setembro 2020

Real Decreto-lei 29/2020, do 29 de setembro, de medidas urxentes en materia de teletrabajo nas Administracións Públicas e de recursos humanos no Sistema Nacional de Saúde para facer fronte á crise sanitaria ocasionada pola Covid-19. BOE: núm. 259, de 30/09/2020

 • Cidadán
 • Empresa

ESPAÑA. [Lei 3/2020, do 18 de setembro, de medidas procesuais e organizativas para facer fronte á Covid-19 no ámbito da Administración de Xustiza]

19 setembro 2020

BOE: núm. 250, de 19/09/2020

 • NOTA: Contempla a celebración de actos procesuais preferentemente mediante a presenza telemática dos intervenientes.

 • Facilitar o acceso remoto ás aplicacións utilizadas para a xestión procesual, fomentando así o teletrabajo.

 • Modificación do sistema de identificación e firma recoñecidos, disociando un doutro, nos mesmos termos que a Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.

 • Unificación da publicación de resolucións e comunicacións no Taboleiro Edictal Xudicial Único, que será publicado electronicamente pola Axencia Estatal do Boletín Oficial do Estado, acabando coa dispersión en taboleiros de anuncios e distintos boletíns oficiais, reforzando a simplicidade deste trámite e reforzando as garantías das partes.

 • Servizos electrónicos
 • Cidadán

Orde ETD/803/2020, do 31 de xullo, pola que se crea a División Oficina do Dato e a División de Planificación e Execución de Programas na Secretaría de Estado de Dixitalización e Intelixencia Artificial

27 agosto 2020

BOE: núm. 230, de 27/08/2020.

 • Desenvolvemento de Sistemas

MPTFP. Resolución do 8 de xullo de 2020, da Secretaría de Estado de Política Territorial e Función Pública

14 xullo 2020

Resolución do 8 de xullo de 2020, da Secretaría de Estado de Política Territorial e Función Pública, pola que se establecen novos modelos de títulos administrativos e follas de servizo en formato electrónico do persoal incluído no ámbito do Rexistro Central de Persoal. BOE: núm. 192, de 14/07/2020

 • NOTA: Os novos títulos e follas de servizo, ademais de emitirse unicamente en formato electrónico, incorporan determinadas modificacións, entre elas as derivadas da consideración da emisión destes documentos como actuacións administrativas automatizadas e, por tanto, a súa firma mediante a utilización do selo electrónico de órgano, todo iso de conformidade co previsto nos artigos 41 e 42 da Lei 40/2015, do 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público.

 • Leis 39 e 40
 • Servizos electrónicos

Real Decreto-lei 21/2020, do 9 de xuño, [medidas urxentes, crise sanitaria Covid-19]

10 xuño 2020

Real Decreto-lei 21/2020, do 9 de xuño, de medidas urxentes de prevención, contención e coordinación para facer fronte á crise sanitaria ocasionada pola Covid-19. BOE: núm. 163, de 10/06/2020

 • Cidadán

Orde SND/297/2020, do 27 de marzo, [COVID_19 tratamento datos-titular aplicación, Secretaría Xeral de Administración Dixital]

28 marzo 2020

Orde SND/297/2020, do 27 de marzo, pola que se encomenda á Secretaría de Estado de Dixitalización e Intelixencia Artificial, do Ministerio de Asuntos Económicos e Transformación Dixital, o desenvolvemento de diversas actuacións para a xestión da crise sanitaria ocasionada pola Covid-19. BOE núm. 86, de 28/03/2020.

 • NOTA: [o Ministerio de Sanidade encomenda]: Primeiro. Desenvolvemento de solucións tecnolóxicas e aplicacións móbiles para a recompilación de datos co fin de mellorar a eficiencia operativa dos servizos sanitarios, así como a mellor atención e accesibilidade por parte dos cidadáns. O responsable do tratamento será o Ministerio de Sanidade e o encargado do tratamento e titular da aplicación será a Secretaría Xeral de Administración Dixital (SGAD). Segundo. DataCOVID-19: estudo da mobilidade aplicada á crise sanitaria.
 • Servizos electrónicos

Real Decreto 403/2020, do 25 de febreiro, polo que se desenvolve a estrutura orgánica básica do Ministerio de Asuntos Económicos e Transformación Dixital

27 febreiro 2020

BOE: núm. 50, de 27/02/2020

 • NOTA: Artigo 8. Secretaría de Estado de Dixitalización e Intelixencia Artificial. [..] "impulso da dixitalización do sector público e a coordinación e cooperación interministerial e con outras Administracións Públicas respecto de ditas materias, sen prexuízo das competencias atribuídas a outros departamentos ministeriais".

 • Artigo 9. Secretaría Xeral de Administración Dixital. [...] "competencias atribuídas ao Departamento en materia de transformación dixital da administración, incluíndo o desenvolvemento técnico e aplicación das Leis 39/2015, de o 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, e 40/2015, de o 1 de outubro, e a súa normativa regulamentaria, no que concirne á actuación e funcionamento do sector público por medios electrónicos". Conta coas seguintes Subdireccións Xerais: Subdirección Xeral de Planificación e Gobernación da Administración Dixital ; Subdirección Xeral de Impulso da Dixitalización da Administración ; Subdirección Xeral de Infraestruturas e Operacións ; Subdirección Xeral de Servizos Dixitais para a Xestión ; Subdirección Xeral de Orzamentos e Contratación TIC ; Gabinete Técnico, con nivel orgánico de Subdirección Xeral e División de Planificación e Coordinación de Ciberseguridade.

 • NOTA: o Real Decreto 147/2021, do 9 de marzo,(Abre en nova xanela) (BOE núm. 59 do 10 de marzo de 2021) modifica o art. 8 e engade o art. 9 bis creando unha: Dirección Xeral de Dixitalización e Intelixencia Artificial (IA), que dependerá directamente da Secretaría de Estado de Dixitalización e Intelixencia Artificial.

 • Servizos electrónicos

Real Decreto 139/2020, do 28 de xaneiro, polo que se establece a estrutura orgánica básica dos departamentos ministeriais

29 xaneiro 2020

BOE: núm. 25, de 29/01/2020

 • Servizos electrónicos

Orde TFP/2/2020, do 8 de xaneiro, [medios electrónicos coa Oficina de Conflitos de Intereses]

10 xaneiro 2020

Orde TFP/2/2020, do 8 de xaneiro, pola que se determina a data a partir da cal será efectiva a obriga de relacionarse a través de medios electrónicos coa Oficina de Conflitos de Intereses nos procedementos previstos na Lei 3/2015, do 30 de marzo, reguladora do exercicio do alto cargo da Administración Xeral do Estado e o seu Regulamento de desenvolvemento, aprobado por Real Decreto 1208/2018, do 28 de setembro; e pola que se aproban os modelos de declaracións, comunicacións e documentos electrónicos. BOE: núm. 9, de 10/01/2020

 • Servizos electrónicos

Leis e disposicións de 2019

Acordo do 6 de xuño de 2019, da Comisión Permanente do Consello Xeral do Poder Xudicial [CSV e selo electrónico]

25 novembro 2019

Acordo do 6 de xuño de 2019, da Comisión Permanente do Consello Xeral do Poder Xudicial, polo que se aproba a utilización do código seguro de verificación e de selo electrónico do Consello Xeral do Poder Xudicial. BOE: núm. 283, de 25/11/2019

 • Servizos electrónicos

Real Decreto-lei 14/2019, do 31 de outubro, polo que se adoptan medidas urxentes por razóns de seguridade pública en materia de administración dixital, contratación do sector público e telecomunicacións

05 novembro 2019

BOE: núm. 266, de 05/11/2019

 • Seguridade
 • Leis 39 e 40

Orde TFP/510/2019, do 30 de abril, [inscrición probas selectivas MPTFP]

08 maio 2019

Orde TFP/510/2019, do 30 de abril, pola que se establece a obrigatoriedade da inscrición electrónica nos procesos selectivos para o ingreso ou o acceso aos corpos ou escalas de funcionarios cuxa selección corresponde ao Ministerio de Política Territorial e Función Pública. BOE: núm. 110, de 08/05/2019 (Sección II)

 • NOTA: O medio electrónico habilitado para a presentación das solicitudes de participación nos procesos selectivos é a aplicación Inscrición de Probas Selectivas (IPS) do Punto de Acceso Xeral (http://administracion.gob.es/pag/ips).

 • Servizos electrónicos

Orde PCI/487/2019, do 26 de abril, [Estratexia Nacional de Ciberseguridade 2019]

30 abril 2019

Orde PCI/487/2019, do 26 de abril, pola que se publica a Estratexia Nacional de Ciberseguridade 2019, aprobada polo Consello de Seguridade Nacional. BOE: núm. 103, de 30/04/2019

 • Seguridade

Orde INT/424/2019, do 10 de abril, [política de seguridade en administración electrónica do Ministerio do Interior]

12 abril 2019

Orde INT/424/2019, do 10 de abril, pola que se aproba a política de seguridade da información no ámbito da administración electrónica do Ministerio do Interior e as directrices xerais en materia de seguridade da información para a difusión de resultados provisionais en procesos electorais. BOE: núm. 88, de 12/04/2018 (Sección III)

 • Seguridade
 • Servizos electrónicos

Orde TFP/303/2019, do 12 de marzo, [Subsedes Electrónicas do Portal Funciona e do Portal da Transparencia]

19 marzo 2019

Orde TFP/303/2019, do 12 de marzo, pola que se crean as Subsedes Electrónicas do Portal Funciona e do Portal da Transparencia, como sedes electrónicas derivadas da Sede Electrónica do Punto de Acceso Xeral da Administración Xeral do Estado. BOE: núm. 67 de 19/03/2019

 • Servizos electrónicos

MPR. Resolución do 27 de decembro de 2018, da Subsecretaría

01 xaneiro 2019

BOE: núm. 1, de 01/01/ 2019 (Sección III)

Resolución do 27 de decembro de 2018, da Subsecretaría (do Ministerio da Presidencia, Relacións coas Cortes e Igualdade), pola que se publica o Convenio en materia de ciberseguridade entre o Ministerio de Política Territorial e Función Pública e o Centro Nacional de Intelixencia.

 • NOTA: Constituirase un Centro de Operacións de Ciberseguridade para o Ministerio de Política Territorial e Función Pública (MPTFP), que operará como unha extensión do futuro Centro de Operacións de Ciberseguridade da Administración Xeral do Estado (futuro SOC da AGE(Abre en nova xanela) )   –Secretaría Xeral de Administración Dixital (SGAD) e Centro Criptolóxico Nacional (CCN)–

 • Seguridade

Leis e disposicións de 2018

ESPAÑA [Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais]

06 decembro 2018

BOE: núm. 294, de 06/12/2018

 • Seguridade

MPTFP. Resolución SEFP, do 16 de novembro de 2018, [Conferencia Sectorial de Administración Pública]

17 novembro 2018

Resolución do 16 de novembro de 2018, da Secretaría de Estado de Función Pública, pola que se publica o Acordo da Conferencia Sectorial de Administración Pública, pola que se aproba o Regulamento de Organización e Funcionamento. BOE: núm. 278, de 17/11/2018 (Sección III)

 • NOTA: Artigo 12. Comisión Sectorial de administración electrónica. 1. A Comisión Sectorial de administración electrónica, presidida pola persoa titular da Secretaría Xeral de Administración Dixital, é un órgano técnico de cooperación en materia de administración electrónica, dependente da Conferencia Sectorial, de acordo con a disposición adicional novena da Lei 40/2015 [...]

 • Servizos electrónicos

Real Decreto 1112/2018, do 7 de setembro, sobre accesibilidade dos sitios web e aplicacións para dispositivos móbiles do sector público

19 setembro 2018

BOE: núm. 227, de 19/09/2018

 • Accesibilidade

Real Decreto-lei 12/2018, do 7 de setembro, de seguridade das redes e sistemas de información

08 setembro 2018

BOE: núm. 218, de 08/09/2018

 • NOTA: Resolución do 20 de setembro de 2018, do Congreso dos Deputados, pola que se ordena a publicación do Acordo de Validación do Real Decreto-lei 12/2018, do 7 de setembro, de seguridade das redes e sistemas de información. BOE nº 236 de 29/09/2018(Abre en nova xanela)

 • O obxecto do Real Decreto é “regular a seguridade das redes e sistemas de información utilizados para a provisión dos servizos esenciais  e dos servizos dixitais, e establecer un sistema de notificación de incidentes”, á vez que “establece un marco institucional para a coordinación entre autoridades competentes e cos órganos de cooperación relevantes no ámbito comunitario”.

 • O texto sinala ao CCN-CERT(Abre en nova xanela) , do Centro Criptolóxico Nacional, como o Equipo de Resposta a Incidentes de Seguridade (CSIRT ) de referencia para o Sector público e como o coordinador nacional da resposta técnica nos supostos de especial gravidade e que requiran un nivel de coordinación superior.

 • Con este Real Decreto-lei incorpórase ao ordenamento xurídico español a Directiva (UE) 2016/1148 do Parlamento Europeo e do Consello, do 6 de xullo de 2016(Abre en nova xanela) , máis coñecida como Directiva NIS, que busca identificar os sectores nos que se debe garantir a protección das redes e sistemas de información e establecer as esixencias de notificación de ciberincidentes.

 • Dítase de conformidade, sobre obrigas de seguridade para os operadores de servizos dixitais e xestión de incidentes de seguridade: Real Decreto 43/2021, do 26 de xaneiro, (Ref. BOE-A-2021-1192(Abre en nova xanela) )

 • Seguridade

Real Decreto-lei 11/2018, do 31 de agosto, [modificación da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas]

04 setembro 2018

Real Decreto-lei 11/2018, do 31 de agosto, de transposición de directivas en materia de protección dos compromisos por pensións cos traballadores, prevención do branqueo de capitais e requisitos de entrada e residencia de nacionais de países terceiros e polo que se modifica a Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas. BOE núm. 214, de 04/09/2018

 • NOTA: no artigo sexto deste Real Decreto-lei modifícase a disposición final sétima da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, que queda redactada nos seguintes termos:
 • Disposición final sétima. Entrada en vigor: A presente Lei entrará en vigor ao ano da súa publicación no “Boletín Oficial do Estado”.
 • No entanto, as previsións relativas ao rexistro electrónico de apoderamentos, rexistro electrónico, rexistro de empregados públicos habilitados, punto de acceso xeral electrónico da Administración e arquivo único electrónico producirán efectos a partir do día 2 de outubro de 2020.
 • Leis 39 e 40

Orde PCI/870/2018, do 3 de agosto, [nova Estratexia de Ciberseguridade Nacional]

10 agosto 2018

Orde PCI/870/2018, do 3 de agosto, pola que se publica o Acordo do Consello de Seguridade Nacional, polo que se aproba o procedemento para a elaboración dunha nova Estratexia de Ciberseguridade Nacional. BOE: núm. 193, de 10/08/2018 (Sección III)

 • Seguridade

MPTFP. Resolución SEFP do 10 de xullo de 2018 [actualiza Manual de Imaxe Institucional]

27 xullo 2018

Resolución do 10 de xullo de 2018, da Secretaría de Estado de Función Pública, pola que se actualiza o Manual de Imaxe Institucional, adaptándoo á nova estrutura de departamentos ministeriais da Administración Xeral do Estado. BOE: núm. 181, de 27/07/2018 (Sección III)

 • Cidadán
 • Accesibilidade

Real Decreto 595/2018, do 22 de xuño, [estrutura departamentos ministeriais] DISPOSICIÓN DERROGADA

23 xuño 2018

Real Decreto 595/2018, do 22 de xuño, polo que se establece a estrutura orgánica básica dos departamentos ministeriais. BOE: núm. 152, de 23/06/2018

Artigo 12. Ministerio de Política Territorial e Función Pública. [...] B) A Secretaría de Estado de Función Pública, da que dependen os seguintes órganos directivos:

 1. A Secretaría Xeral de Administración Dixital, con rango de Subsecretaría.
 2. A Dirección Xeral da Función Pública.
 3. A Dirección Xeral de Gobernación Pública.
 4. A Oficina de Conflitos de Intereses, con rango de Dirección Xeral.
 • Servizos electrónicos

MINHAFP. Resolución SEFP, do 13 de abril de 2018, [Instrución Técnica de Seguridade de Notificación de Incidentes de Seguridade]

19 abril 2018

Resolución do 13 de abril de 2018, da Secretaría de Estado de Función Pública, pola que se aproba a Instrución Técnica de Seguridade de Notificación de Incidentes de Seguridade. BOE: núm. 95, de 19/04/2018 (Sección III)

 • Seguridade

MINHAFP. Resolución SEFP, do 27 de marzo de 2018, [Instrución Técnica de Seguridade de Auditoría da Seguridade dos Sistemas de Información]

03 abril 2018

Resolución do 27 de marzo de 2018, da Secretaría de Estado de Función Pública, pola que se aproba a Instrución Técnica de Seguridade de Auditoría da Seguridade dos Sistemas de Información. BOE: núm. 81, de 03/04/2018 (Sección III)

 • Seguridade

Orde ECD/298/2018, do 12 de marzo, [PSI política de seguridade en administración electrónica do MECD]

21 marzo 2018

Orde ECD/298/2018, do 12 de marzo, pola que se aproba a Política de Seguridade da Información no ámbito da administración electrónica do Ministerio de Educación, Cultura e Deporte. BOE: núm. 70, de 21/03/2018

 • Seguridade

Real Decreto 128/2018, do 16 de marzo, [réxime xurídico dos funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional]

17 marzo 2018

Real Decreto 128/2018, do 16 de marzo, polo que ser regula o réxime xurídico dos funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional. BOE: núm. 67, de 17/03/2018

 • NOTA: trata de cuestións relativas á selección, formación, habilitación e funcións reservadas aos funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional.

 • No relativo a administración electrónica, na Disposición adicional oitava. Exercicio electrónico das funcións reservadas: "Para os efectos do exercicio en soporte electrónico das funcións reservadas aos funcionarios regulados no presente real decreto, os postos a eles reservados terán a consideración de órganos, sen prexuízo do disposto no título X da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das Bases do Réxime Local".

 • Servizos electrónicos

MINHAFP. Resolución SEFP, do 28 de febreiro de 2018, [adhesión das CCAA e EELL á plataforma GEISER/ORVE]

02 marzo 2018

Resolución do 28 de febreiro de 2018, da Secretaría de Estado de Función Pública, pola que se modifica a do 3 de maio de 2017, pola que se establecen as condicións para a adhesión das comunidades autónomas e entidades locais á plataforma GEISER/ORVE, como mecanismo de acceso ao rexistro electrónico e ao sistema de interconexión de rexistros. BOE: núm. 54, de 02/03/2018

 • Servizos electrónicos
 • Cooperación interadministrativa
 • Leis 39 e 40

Leis e disposicións de 2017

Real Decreto 1043/2017, do 22 de decembro, [Programa anual 2018 do P.E.N. 2017-2020]

29 decembro 2017

Real Decreto 1043/2017, do 22 de decembro, polo que se aproba o Programa anual 2018 do Plan Estatístico Nacional 2017-2020. BOE: núm. 316, de 29/12/2017

 • NOTA: Móstrase Código Plan-ano 2018 e Nome da operación estatística  (Organismos responsables na Secretaría de Estado de Función Publica (SEFP): Secretaría Xeral de Administración Dixital (SGAD) e Dirección Xeral da Función Pública.

 • 7564: As Tecnoloxías da Información e as Comunicacións nas Administracións Públicas. (SGAD. Subdirección Xeral de Coordinación de Unidades TIC). 
 • 7565: Estatística de Orzamentos de Tecnoloxías da Información e as Comunicacións na AGE. (SGAD. Subdirección Xeral de Investimentos TIC).
 • 7501: Rexistro Central de Persoal. Boletín Estatístico do Persoal ao Servizo das Administracións Públicas. (Dirección Xeral da Función Pública. Subdirección Xeral do Rexistro Central de Persoal).
 • Servizos electrónicos
 • Cooperación interadministrativa

Orde JUS/1293/2017, do 14 de decembro, [PSI política de seguridade administración electrónica do Ministerio de Xustiza]

28 decembro 2017

Orde JUS/1293/2017, do 14 de decembro, pola que se aproba a Política de Seguridade da Información no ámbito da administración electrónica. BOE: núm. 315, de 28/12/2017 ( Sección III)

 • Seguridade

Orde PRA/1267/2017, do 21 de decembro, [Instrucións convenios Administración Xeral do Estado]

22 decembro 2017

Orde PRA/1267/2017, do 21 de decembro, pola que se publica o Acordo do Consello de Ministros do 15 de decembro de 2017, polo que se aproban as instrucións para a tramitación de convenios. BOE: núm. 310, de 22/12/2017 (Sección III)

 • Cooperación interadministrativa

MINETAD. Resolución de Rede.es, do 6 de novembro 2017, [oficinas de transformación dixital]

20 novembro 2017

Resolución do 6 de novembro de 2017, da Entidade Pública Empresarial Rede.es(Abre en nova xanela) , pola que se establecen as bases reguladoras do Programa de impulso á creación de oficinas de transformación dixital. BOE: núm. 282, de 20/11/2017 ( Sección III)

 • NOTA: Dentro do marco da Axenda Dixital para España(Abre en nova xanela) , Rede.es promove o desenvolvemento da economía dixital para lograr o crecemento, a competitividade e a internacionalización das empresas españolas.

 • Empresa

Real Decreto 931/2017, do 27 de outubro, [Memoria da análise normativa MAIN]

14 novembro 2017

Real Decreto 931/2017, do 27 de outubro, polo que se regula a Memoria da Análise de Impacto Normativo. BOE: núm. 276, de 14/11/2017

 • NOTA: Derroga o Real Decreto 1083/2009, do 3 de xullo (BOE de 18/07/2009)(Abre en nova xanela)

 • NOTA: "O presente real decreto ten por obxecto desenvolver as previsións contidas na Lei 50/1997, do 27 de novembro, do Goberno, no que se refire a a memoria da análise de impacto normativo (MAIN) que debe acompañar aos anteproxectos de lei e proxectos de reais decretos-leis, reais decretos lexislativos e normas regulamentarias". A finalidade da Memoria da análise de impacto normativo (MAIN) é garantir que nos procesos quen han de elaborar e aprobar un proxecto de disposición, conten coa información necesaria que lles permita estimar que impacto terá nos cidadáns e os medios que necesitarán os administradores para poder aplicala.

 • Goberno aberto

ESPAÑA [Lei 9/2017, do 8 de novembro, de Contratos do Sector Público]

09 novembro 2017

Lei 9/2017, do 8 de novembro, de Contratos do Sector Público, pola que se traspoñen ao ordenamento xurídico español as Directivas do Parlamento Europeo e do Consello 2014/23/UE(Abre en nova xanela) e 2014/24/UE(Abre en nova xanela) , do 26 de febreiro de 2014. BOE: núm. 272, de 09/11/2017

 • NOTA: A entrada en vigor da Lei producirase en 4 meses desde a súa data de publicación en BOE.

 • Estímase un desenvolvemento regulamentario no relativo a: habilitación normativa en materia de uso de medios electrónicos, informáticos ou telemáticos, e uso de factura electrónica  –segundo indícase a Disposición final sexta– 

 • Contratación

Real Decreto 769/2017, do 28 de xullo, [funcións e estrutura da Secretaría Xeral de Administración Dixital (SGAD)] [DISPOSICIÓN DERROGADA]

29 xullo 2017

Real Decreto 769/2017, do 28 de xullo, polo que se desenvolve a estrutura orgánica básica do Ministerio de Facenda e Función Pública e modifícase o Real Decreto 424/2016, do 11 de novembro, polo que se establece a estrutura orgánica básica dos departamentos ministeriais. BOE: núm 80, de 29/07/2017

 • NOTA: Artigo 14. Secretaría Xeral de Administración Dixital  –a Secretaría Xeral de Administración Dixital (SGAD) con rango de Subsecretaría – é o órgano directivo ao que corresponde, baixo a autoridade do titular da Secretaría de Estado de Función Pública, a dirección, coordinación e execución das competencias atribuídas ao Departamento en materia de administración dixital, racionalización das tecnoloxías da información e as comunicacións no ámbito da Administración Xeral do Estado e os seus Organismos Públicos e do funcionamento do Servizo Común de Sistemas de Información e Comunicación.

 • Da Secretaría Xeral de Administración Dixital dependen as seguintes Subdireccións Xerais: a) A Subdirección Xeral de Coordinación de Unidades TIC, b) A Subdirección Xeral de Impulso da Administración Dixital e Servizos ao Cidadán, c) A Subdirección Xeral de Explotación, d) A Subdirección Xeral de Aplicacións e Servizos Xerais. Así mesmo depende da Secretaría Xeral a Subdirección Xeral de Investimentos TIC.

 • Infraestruturas e servizos comúns
 • Servizos electrónicos
 • Cooperación interadministrativa
 • Desenvolvemento de Sistemas

MINHAFP. Resolución SGAD, do 14 de xullo 2017, [condicións de uso de firma electrónica non criptográfica]

18 xullo 2017

Resolución do 14 de xullo de 2017, da Secretaría Xeral de Administración Dixital (SGAD), pola que se establecen as condicións de uso de firma electrónica non criptográfica, nas relacións dos interesados cos órganos administrativos da Administración Xeral do Estado e os seus organismos públicos. BOE: núm.170, do 18 de xullo de 2017

 • Identidade e Firma electrónica

MINHAFP. Resolución SEFP, do 4 de xullo 2017, [condicións (PdP) Punto de presenza da rede SARA]

08 xullo 2017

Resolución do 4 de xullo de 2017, da Secretaría de Estado de Función Pública (SEFP), pola que se establecen as condicións que han de cumprirse para ter a consideración de punto de presenza da rede SARA (PdP). BOE núm.162, de 08/07/2017 (Sección III)

 • Servizos electrónicos
 • Cooperación interadministrativa

Orde HFP/633/2017, do 28 de xuño, [modelos de poderes inscribibles REA]

04 xullo 2017

Orde HFP/633/2017, do 28 de xuño, pola que se aproban os modelos de poderes inscribibles no Rexistro Electrónico de Apoderamentos da Administración Xeral do Estado e no rexistro electrónico de apoderamentos das Entidades locais e establécense os sistemas de firma válidos para realizar os apoderamentos apud acta a través de medios electrónicos. BOE: núm.158, de 04/07/2017

 • NOTA: De conformidade co artigo 6, da Lei 39/2015, do 1 de outubro(Abre en nova xanela) , apróbanse, con carácter básico, os modelos de poderes inscribibles, distinguindo se permiten a actuación ante todas as Administracións, ante a Administración Xeral do Estado ou ante as Entidades locais. Finalmente, inclúese un modelo de revogación dos poderes outorgados.

 • Derroga o Anexos I, II e III da Orde HAP/1637/2012, do 5 de xullo(Abre en nova xanela) pola que se regula o Rexistro Electrónico de Apoderamentos (BOE 25/07/2017). A presente Orde entrará en vigor o 2 de xaneiro de 2018.

 • Ver en CTT: Rexistro Electrónico de Apoderamentos (REA)

 • Servizos electrónicos
 • Cooperación interadministrativa
 • Leis 39 e 40
 • Identidade e Firma electrónica

MINHAFP. Resolución SEFP, do 3 de maio de 2017, [adhesión das CCAA e EELL á plataforma GEISER/ORVE]

08 maio 2017

Resolución do 3 de maio de 2017, da Secretaría de Estado de Función Pública (SEFP), pola que se establecen as condicións para a adhesión das comunidades autónomas e entidades locais á plataforma GEISER / ORVE, como mecanismo de acceso ao rexistro electrónico e ao sistema de interconexión de rexistros. BOE: núm. 109, de 08/05/2017

 • NOTA: Apróbanse e publican os termos e condicións de uso por parte das Comunidades Autónomas e Entidades locais, que voluntariamente o desexen, á plataforma GEISER/ORVE, como mecanismo de acceso ao rexistro electrónico e ao sistema de interconexión de rexistros da Administración Xeral do Estado.

 • Ver en PAe: Rexistros da administración

 • Servizos electrónicos
 • Cooperación interadministrativa
 • Leis 39 e 40

Leis e disposicións de 2016

Real Decreto 747/2016, do 30 de decembro, [Programa anual 2017 do P.E.N. Nacional 2017-2020]

31 decembro 2016

Real Decreto 747/2016, do 30 de decembro, polo que se aproba o Programa anual 2017 do Plan Estatístico Nacional 2017-2020. BOE: núm. 316, de 31/12/2016

 • NOTA: recóllese como proxecto «Datos masivos» (Big Data (BIGD)  

 • Servizos electrónicos
 • Cooperación interadministrativa

Real Decreto 424/2016, do 11 de novembro, [estrutura orgánica básica do Ministerio de Facenda e Función Pública e Secretaría Xeral de Administración Dixital (SGAD)] [DISPOSICIÓN DERROGADA]

12 novembro 2016

Real Decreto 424/2016, do 11 de novembro, polo que se establece a estrutura orgánica básica dos departamentos ministeriais. BOE: núm. 274, de 12/11/2016

 • Servizos electrónicos

MINHAP. Resolución SEAP, do 27 de outubro de 2016, [NTI de Política de firma e selo electrónicos e de certificados da administración]

03 novembro 2016

Resolución do 27 de outubro de 2016, da Secretaría de Estado de Administracións Públicas, pola que se aproba a Norma Técnica de Interoperabilidade de Política de Firma e Selo Electrónicos e de Certificados da Administración.
BOE: núm. 266, de 03/11/2016 (Sección III)

 • NOTA: Esta nova norma técnica de interoperabilidade substitúe á anterior de Política de firma electrónica e de certificados da Administración: Resolución do 19 de xullo de 2011, da Secretaría de Estado para a Función Pública (BOE 30/07/2011) e está aliñada co Regulamento europeo de identidade electrónica e servizos de confianza: Regulamento (UE) non 910/2014 do Parlamento Europeo e do Consello(Abre en nova xanela)

 • Interoperabilidade
 • Identidade e Firma electrónica

MINHAP. Resolución SEAP, do 13 de outubro de 2016, [Instrución Técnica de Seguridade de Conformidade co Esquema Nacional de Seguridade]

02 novembro 2016

Resolución do 13 de outubro de 2016, da Secretaría de Estado de Administracións Públicas, pola que se aproba a Instrución Técnica de Seguridade de conformidade co Esquema Nacional de Seguridade. BOE: núm. 265, de 02/11/2016 (Sección III)

 • Seguridade
 • Leis 39 e 40

MINHAP. Resolución SEAP, do 7 de outubro de 2016, [Instrución Técnica de Seguridade de Informe do Estado da Seguridade]

02 novembro 2016

Resolución do 7 de outubro de 2016, da Secretaría de Estado de Administracións Públicas, pola que se aproba a Instrución Técnica de Seguridade de Informe do Estado da Seguridade. BOE: núm. 265, de 02/11/2016 (Sección III)

 • Seguridade
 • Leis 39 e 40

Orde PRE/1590/2016, do 3 de outubro, [proceso de elaboración normativa a través dos portais web dos departamentos ministeriais]

05 outubro 2016

Orde PRE/1590/2016, do 3 de outubro, pola publícase o Acordo do Consello de Ministros do 30 de setembro de 2016, polo que se ditan instrucións para habilitar a participación pública no proceso de elaboración normativa a través dos portais web dos departamentos ministeriais. BOE: núm. 241, de 05/10/2016

 • NOTA: apartado cuarto: O portal web do Punto Xeral de Acceso administracion.gob.es(Abre en nova xanela) recollerá na súa páxina de inicio unha ligazón aos puntos de acceso dos departamentos ministeriais, coa mesma imaxe identificativa a que refírese o apartado segundo.

 • Goberno aberto
 • Cidadán

Orde AAA/626/2016, do 26 de abril, [Código seguro de verificación de documentos electrónicos]

02 maio 2016

Orde AAA/626/2016, do 26 de abril, pola que se regula a aplicación do sistema de código seguro de verificación de documentos electrónicos do Ministerio de Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente. BOE: núm. 105 de 02/05/2016

 • Seguridade
 • Servizos electrónicos

Regulamento (UE) 2016/679, do 27 de abril, [Regulamento Xeral de Protección de datos (RGPD)]

04 maio 2016

Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos e polo que se derroga a Directiva 95/46/CE (Abre en nova xanela) (Regulamento Xeral de Protección de Datos).

 • Seguridade

Leis e disposicións de 2015

MINHAP. Resolución da Subsecretaría MINHAP, do 28 de decembro de 2015, [adhesión ao Rexistro Electrónico de Apoderamentos da Administración Xeral do Estado]

30 decembro 2015

Resolución do 28 de decembro de 2015, da Subsecretaría, de adhesión ao Rexistro Electrónico de Apoderamentos da Administración Xeral do Estado e incorpóranse trámites e actuacións ao catálogo de trámites e actuacións por medios electrónicos para os que se pode apoderar para a súa realización por Internet. BOE: núm. 312, de 30/12/2015 ( Sección III. Outras disposicións)

 • Servizos electrónicos

MINHAP. Resolución DTIC, do 14 de decembro de 2015, [prescricións técnicas sistema Cl@ve]

29 decembro 2015

Resolución do 14 de decembro de 2015, da Dirección de Tecnoloxías da Información e as Comunicacións (DTIC), pola que se establecen as prescricións técnicas necesarias para o desenvolvemento e aplicación do sistema Cl@ve. BOE: núm. 311, de 29/12/2015

 • Identidade e Firma electrónica
 • Servizos electrónicos
 • Cidadán

MINHAP. Resolución SEAP, do 14 de decembro de 2015, [accesibilidade en Oficinas de Atención ao Cidadán]

19 decembro 2015

Resolución do 14 de decembro de 2015, da Secretaría de Estado de Administracións Públicas, pola que se determinan as Oficinas de Atención ao Cidadán que han de axustarse ás condicións de accesibilidade previstas no Real Decreto 366/2007, do 16 de marzo, polo que se establecen as condicións de accesibilidade e non discriminación das persoas con discapacidade nas súas relacións coa Administración Xeral do Estado. BOE: núm. 303, de 19/12/2015 (Sección III)

NOTA: No Punto de Acceso Xeral (http://administracion.gob.es)(Abre en nova xanela) publicarase a relación das Oficinas afectadas polo apartado primeiro desta resolución, que cumpren os requisitos de accesibilidade previstos no Real Decreto 366/2007, do 16 de marzo(Abre en nova xanela) .

 • Accesibilidade
 • Cidadán

Real Decreto 1065/2015, do 27 de novembro, [regula sistema LexNET da Administración de Xustiza]

01 decembro 2015

Real Decreto 1065/2015, do 27 de novembro, sobre comunicacións electrónicas na Administración de Xustiza no ámbito territorial do Ministerio de Xustiza e polo que se regula o sistema LexNET. BOE: núm. 287, de 01/12/2015

 • NOTA: Derroga: Real Decreto 84/2007, do 26 de xaneiro (Abre en nova xanela) sobre implantación na Administración de Xustiza do sistema informático de telecomunicacións LexNET para a presentación de escritos e documentos, o traslado de copias e a realización de actos de comunicación procesual por medios telemáticos. 

 • Entrada en vigor: O presente real decreto entrará en vigor para os órganos e oficinas xudiciais e fiscais e para os profesionais da xustiza o día 1 de xaneiro de 2016. Para os cidadáns que non estean representados ou asistidos por profesionais da xustiza e opten polo uso dos medios electrónicos para comunicarse coa Administración da Xustiza e para aqueles que veñan obrigados a iso conforme ás leis ou regulamentos entrará en vigor o 1 de xaneiro de 2017.

 • Servizos electrónicos

Orde HAP/2503/2015, do 25 de novembro, [ficheiros de datos de carácter persoal do MINHAP]

26 novembro 2015

Orde HAP/2503/2015, do 25 de novembro, pola que se modifica a Orde HAP/2478/2013, do 20 de decembro, pola que se regulan os ficheiros de datos de carácter persoal existentes no departamento e en determinados organismos públicos adscritos ao mesmo. BOE: núm.283, de 26/11/ 2015 (Sección III)

 • Servizos electrónicos
 • Cidadán
 • Seguridade
 • Identidade e Firma electrónica

Real Decreto 951/2015, do 23 de outubro, [modifica R.D. 3/2010, Esquema Nacional de Seguridade]

04 novembro 2015

Real Decreto 951/2015, do 23 de outubro, de modificación do Real Decreto 3/2010, do 8 de xaneiro, polo que se regula o Esquema Nacional de Seguridade no ámbito da administración electrónica (Ver norma consolidada)(Abre en nova xanela)  BOE: núm. 264, de 04/11/2015

 • Seguridade
 • Servizos electrónicos

ESPAÑA [Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas]

02 outubro 2015

Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas. BOE: núm. 236, de 02/10/2015

 • NOTA: Esta Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas xunto coa Lei 40/2015, do 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público(Abre en nova xanela) contemplan que a tramitación electrónica debe constituír a actuación habitual das Administracións Públicas, para servir mellor aos principios de eficacia, eficiencia, ao aforro de custos, ás obrigas de transparencia e ás garantías dos cidadáns.

 • A lei 39/2015, do 1 de outubro, refírese, entre outras, a cuestións tales como os dereitos das persoas nas súas relacións coas AA.PP; a asistencia no uso de medios electrónicos; os rexistros electrónicos; os sistemas de identificación dos interesados no procedemento; a práctica das notificacións a través de medios electrónicos; a emisión de documentos polas AA.PP. ; a validez e eficacia das copias realizadas polas AA.PP.; os documentos achegados polos interesados; e o arquivo de documentos.

 • De especial interese: Preámbulo, Título preliminar, Título I, Capítulo II, Título II, Capítulo I, artigos: Artigo 6. Rexistros electrónicos de apoderamentos; Artigos 31 e 32: cómputo de prazos; Artigos  41, 42, 43: Notificacións; Artigo 53: dereitos do interesado; Artigos 66, 68: procedemento a solicitude do interesado; Artigo 70: Expediente Administrativo; Artigo 83: Información pública; Artigo 131: Publicidade das normas; disposición adicional 4, disposición transitoria 4 e disposición final 2. 

 • Derrogación normativa, entre outras:

 • Lei 11/2007, do 22 de xuño(Abre en nova xanela) , de acceso electrónico dos cidadáns aos Servizos Públicos. –Última actualización publicada en BOE de 04/09/2018–  na redacción dada polo art. 6 do Real Decreto-lei 11/2018, do 31 de agosto(Abre en nova xanela) , as previsións relativas ao rexistro electrónico de apoderamentos, rexistro electrónico, rexistro de empregados públicos habilitados, punto de acceso xeral electrónico da Administración e arquivo único electrónico producirán efectos a partir do día 2 de outubro de 2020.

 • Determinados preceptos do Real Decreto 1671/2009, do 6 de novembro,(Abre en nova xanela) polo que se desenvolve parcialmente a Lei 11/2007, do 22 de xuño

 • Lei 30/1992, do 26 de novembro,(Abre en nova xanela) de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común

 • Tradución ao inglés dunha selección de artigos:Articles and provisions relating to e-government of: Law 39/2015, of 1 October, on Common Administrative Procedure of Public Administrations (and) Law 40/2015, of 1 October, on the Legal Regime of the Public Sector (PDF-1,94 MB)

 • descargar páxina Ver en PAe: Leis 39 e 40/2015, do 1 de outubro

 • Cidadán
 • Servizos electrónicos
 • Identidade e Firma electrónica
 • Accesibilidade
 • Interoperabilidade
 • Infraestruturas e servizos comúns
 • Leis 39 e 40

ESPAÑA [Lei 40/2015, do 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público]

02 outubro 2015

Lei 40/2015, do 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público. BOE: núm. 236, de 02/10/2015

 • Cooperación interadministrativa
 • Identidade e Firma electrónica
 • Servizos electrónicos
 • Centro de Transferencia de Tecnoloxía
 • Interoperabilidade
 • Seguridade
 • Contratación
 • Leis 39 e 40

MINHAP. Resolución DTIC, do 28 de setembro de 2015, [oficina de rexistro presencial do sistema Cl@ve]

28 setembro 2015

Resolución do 28 de setembro de 2015 da Dirección de Tecnoloxías da Información e as Comunicacións, pola que se establecen as condicións para actuar como Oficina de Rexistro Presencial do Sistema Cl@ve.

 • NOTA: Habilítase aos rexistros dependentes das Delegacións e Subdelegacións de Goberno para actuar como oficinas de rexistro presencial do sistema Cl@ve.
  Asímismo o marco xurídico polo que oficinas de atención ao cidadán da AGE e tamén das administracións autonómicas e locais poden constituírse como oficinas presenciais de rexistro en Cl@ve.

 • Máis información sobre como integrar con Cl@ve os servizos electrónicos: solución Cl@ve no CTT

 • Identidade e Firma electrónica
 • Servizos electrónicos
 • Cidadán

Real Decreto 773/2015, do 28 de agosto, [modifica Regulamento Xeral da Lei de Contratos das Administracións Públicas]

05 setembro 2015

Real Decreto 773/2015, do 28 de agosto, polo que se modifican determinados preceptos do Regulamento Xeral da Lei de Contratos das Administracións Públicas, aprobado polo Real Decreto 1098/2001, do 12 de outubro (Ver norma consolidada)(Abre en nova xanela)  BOE: Núm. 213, de 05/09/2015

 • Contratación

Orde HAP/1700/2015, do 3 de agosto, [fondos FEDER, investimentos en administración electrónica]

11 agosto 2015

Orde HAP/1700/2015, do 3 de agosto, pola que se aproban as bases e convocatoria 2015 de axudas do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional para cofinanciar actuacións de administración electrónica e de cidadáns en rede, durante o período de intervención 2007-2013. BOE: núm. 191, de 11/08/2015, páxinas (Sección: III. Outras disposicións)

 • NOTA: investimentos en administración electrónica realizadas polas Entidades locais desde o 1 de xaneiro de 2007 para as rexións Converxencia (Andalucía, Castela-A Mancha, Estremadura e Galicia) e Phasing-out (Asturias, Murcia, Ceuta e Melilla), con cargo ao Programa Operativo de Economía baseada no coñecemento. Documentación asociada en portal SEAP:  http://www.seap.minhap.gob.es/web/servicios/ayudas-fondos/feder.htm(Abre en nova xanela)

 • Contratación

Orde HAP/1699/2015, do 3 de agosto, [fondos FEDER, administración electrónica, programa operativo de Canarias]

11 agosto 2015

Orde HAP/1699/2015, do 3 de agosto, pola que se aproban as bases e convocatoria 2015 de axudas do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional para cofinanciar actuacións de administración electrónica e de cidadáns en rede, correspondente ao programa operativo FEDER de Canarias 2007-2013. BOE: núm. 191, de 11/08/2015, (Sección: III. Outras disposicións)

 • Contratación

MINHAP. Resolución da AEAT, do 14 de xullo de 2015, [sistema Cl@ve PIN)

24 xullo 2015

Resolución do 14 de xullo de 2015, do Departamento de Recadación da Axencia Estatal de Administración Tributaria, pola que se habilita o pago de determinadas liquidacións practicadas pola administración a través da sede electrónica da Axencia, mediante o sistema de firma non avanzada con clave de acceso nun rexistro previo (sistema Cl@ve PIN). BOE: núm. 176, de 24/07/2015

 • Servizos electrónicos

Real Decreto 668/2015, do 17 de xullo [modifica o R.D. 1671/2009 de desenvolvemento da Lei 11/2007]

18 xullo 2015

Real Decreto 668/2015, do 17 de xullo, polo que se modifica o Real Decreto 1671/2009, do 6 de novembro(Abre en nova xanela) , polo que se desenvolve parcialmente a Lei 11/2007, do 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos servizos públicos(Abre en nova xanela) . BOE: núm. 171, de 18/07/2015

 • NOTA: amplía o ámbito do Rexistro electrónico de apoderamentos (modifícase o artigo 15 do R.D. 1671/2009, e habilita os certificados electrónicos de empregado público con pseudónimo ( engádese un apartado 4 ao artigo 22 do R.D. 1671/2009)

 • Servizos electrónicos
 • Interoperabilidade

ESPAÑA. [Lei 19/2015, do 13 de xullo, de medidas de reforma administrativa no ámbito da Administración de Xustiza e do Rexistro Civil]

14 xullo 2015

BOE: núm. 167, de 14/07/2015

 • Servizos electrónicos
 • Cidadán

ESPAÑA. [Lei 18/2015, do 9 de xullo modifica Lei 37/2007, reutilización da información do sector público]

09 xullo 2015

Lei 18/2015, do 9 de xullo, pola que se modifica a Lei 37/2007, do 16 de novembro, (BOE: 17/11/2007), sobre reutilización da información do sector público(Abre en nova xanela)  BOE:  núm. 164, de 10/07/2015

 • Goberno aberto

Orde ESS/1222/2015, do 22 de xuño, [taboleiro de anuncios da Seguridade Social]

24 xuño 2015

Orde ESS/1222/2015, do 22 de xuño, pola que se regula o taboleiro de anuncios da Seguridade Social. BOE: núm. 150 de 24/06/2015

 • NOTA: Derroga, Orde TIN/831/2011, do 8 de abril(Abre en nova xanela) , do Ministerio de Traballo e Inmigración, pola que se regula o taboleiro de edictos e anuncios da Seguridade Social.

 • Servizos electrónicos

Orde JUS/1126/2015, do 10 de xuño [Sede xudicial electrónica]

16 xuño 2015

Orde JUS/1126/2015, do 10 de xuño, pola que se crea a sede xudicial electrónica correspondente ao ámbito territorial do Ministerio de Xustiza. BOE: Núm. 143, de 16/06/2015

 • NOTA: O enderezo electrónico de referencia da Sede Xudicial Electrónica será: https://sedejudicial.xustiza.es(Abre en nova xanela)
  Nela existirase un acceso a sedes e subsedes xudiciais electrónicas a través do denominado Punto de Acceso Xeral da Administración de Xustiza.

 • Cidadán
 • Empresa
 • Servizos electrónicos
 • Infraestruturas e servizos comúns

Orde AAA/991/2015, do 21 de maio, [política de seguridade en administración electrónica do MAGRAMA]

29 maio 2015

Orde AAA/991/2015, do 21 de maio, pola que se aproba a política de seguridade da información no ámbito da Administración Electrónica do Ministerio de Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente. BOE: núm. 128, de 29/05/2015 (Sección III)

 • Seguridade

Real Decreto 385/2015, do 22 de maio, [BOE, Taboleiro Edictal Único]

23 maio 2015

Real Decreto 385/2015, do 22 de maio, polo que se modifica o Real Decreto 181/2008, do 8 de febreiro, de ordenación do diario oficial Boletín Oficial do Estado: (Ref. BOE-A-2008-2389(Abre en nova xanela) ). BOE: Núm. 123, de 23/05/2015

 • NOTA: O 1 de xuño de 2015 entran en vigor as previsións, contidas na Lei 15/2014, do 16 de setembro, de racionalización do Sector Público(Abre en nova xanela) e outras medidas de reforma administrativa, para configurar un Taboleiro Edictal Único, a través do "Boletín Oficial do Estado".

 • A partir de 1 de xuño dispoñible na edición diaria do BOE o "novo suplemento de anuncios de notificación do BOE".

 • Información e axuda sobre consulta e envío de notificacións: BOE-TEU:  Taboleiro Edictal Único(Abre en nova xanela)

 • Servizos electrónicos
 • Infraestruturas e servizos comúns
 • Infraestruturas e servizos comúns
 • Cidadán

Ministerio do Interior. Resolución DXT, do 9 de abril de 2015, [Rexistro electrónico de apoderamentos da Dirección Xeral de Tráfico]

16 abril 2015

Resolución do 9 de abril de 2015, da Dirección Xeral de Tráfico, pola que se crea e regula o Rexistro de apoderamentos, de sucesións e de representacións legais da Xefatura Central de Tráfico. BOE: Núm. 91 de 16/04/2015

 • Servizos electrónicos

Real Decreto 127/2015, do 27 de febreiro, [Portelo único empresarial...]

13 marzo 2015

Real Decreto 127/2015, do 27 de febreiro, polo que se integran os centros de portelo único empresarial e o portelo único da Directiva de Servizos nos Puntos de Atención ao Emprendedor. BOE: Núm. 62 de 13/03/2015

 • NOTA: Ámbito de aplicación: As disposicións contidas neste Real Decreto serán de aplicación ao VUDS, á plataforma «Emprende en 3», ao PAE electrónico do Ministerio de Industria, Enerxía e Turismo e aos centros VUE creados ao amparo do Protocolo do 26 de abril de 1999, así como ás oficinas integradas de atención ao cidadán que presten servizos a empresas, creadas segundo o Acordo de Consello de Ministros do 15 de xullo de 2005, que se integran na rede de Puntos de Atención ao Emprendedor.

 • Cidadán
 • Empresa
 • Servizos electrónicos

Orde DEF/2594/2014, do 16 de decembro, [CSV de documentos electrónicos do Ministerio de Defensa]

26 xaneiro 2015

Orde DEF/2594/2014, do 16 de decembro, pola que se establece o sistema de utilización do código seguro de verificación de documentos electrónicos do Ministerio de Defensa. BOE: Núm. 22 de 26/01/2015

 • Seguridade
 • Servizos electrónicos

Real Decreto 1085/2014, do 19 de decembro, [Plan Estatístico Nacional 2013-2016]

16 xaneiro 2015

Real Decreto 1085/2014, do 19 de decembro, polo que se aproba o Programa anual 2015 do Plan Estatístico Nacional 2013-2016. BOE: Núm. 14 de 16/01/2015

 • NOTA: Dirección de Tecnoloxías da Información e as Comunicacións:
  Nº prog. 6534: As Tecnoloxías da Información e as Comunicacións nas Administracións Públicas
  Nº prog. 6535: Estatística de Orzamentos de Tecnoloxías da Información e as Comunicacións na AGE
  Nº prog. 6491: Rexistro Central de Persoal. Boletín Estatístico do Persoal ao Servizo das Administracións Públicas

 • Observatorio de Administración Electrónica

Leis e disposicións de 2014

Orde HAP/2142/2014, do 14 de novembro, [plataforma Cl@ve]

15 novembro 2014

Orde HAP/2142/2014, do 14 de novembro, pola que se crea o ficheiro de datos de carácter persoal Cl@ve. BOE: núm. 277, de 15/11/2014 (Sección III)

 • Identidade e Firma electrónica
 • Servizos electrónicos
 • Seguridade
 • Cidadán

Orde FOM/1987/2014, do 20 de outubro, [PSI política de seguridade en administración electrónica do MFOM]

30 outubro 2014

Orde FOM/1987/2014, do 20 de outubro, pola que se aproba a política de seguridade da información no ámbito da administración electrónica do Ministerio de Fomento. BOE núm. 263, de 30/10/2014 (Sección III)

 • Seguridade

Orde HAP/1953/2014, do 15 de outubro, [PSI política de seguridade en administración electrónica do MINHAP]

27 outubro 2014

Orde HAP/1953/2014, do 15 de outubro, pola que se aproba a política de seguridade da información no ámbito da administración electrónica do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas. BOE: núm. 260, de 27/10/2014 (Sección III)

 • Seguridade

Orde IET/1934/2014, do 14 de outubro, [PSI política de seguridade en administración electrónica do MINETUR]

22 outubro 2014

Orde IET/1934/2014, do 14 de outubro, pola que se establece a política de seguridade da información no ámbito da administración electrónica do Ministerio de Industria, Enerxía e Turismo. BOE: núm. 256, de 22/10/2014 (Sección III)

 • Seguridade

Orde HAP/1949/2014, do 13 de outubro, [PAG. Punto de Acceso Xeral da AGE]

27 outubro 2014

BOE: núm. 260, de 27/10/2014

 • Cidadán
 • Empresa
 • Servizos electrónicos
 • Goberno aberto
 • Infraestruturas e servizos comúns

MINHAP [condicións técnicas do Punto Xeral de Entrada de Facturas electrónicas da AGE: FACe]

21 outubro 2014

Resolución do 10 de outubro de 2014, da Secretaría de Estado de Administracións Públicas e da Secretaría de Estado de Orzamentos e Gastos, pola que se establecen as condicións técnicas normalizadas do punto xeral de entrada de facturas electrónicas. BOE: núm. 255, de 21/10/2014 (Sección I)

 • Servizos electrónicos
 • Empresa
 • Cidadán
 • Desenvolvemento de Sistemas

Orde PRE/1838/2014, do 8 de outubro [Plataforma Cl@ve]

09 outubro 2014

Orde PRE/1838/2014, do 8 de outubro, pola que se publica o Acordo de Consello de Ministros, do 19 de setembro de 2014, polo que se aproba Cl@ve, a plataforma común do Sector Público Administrativo Estatal para a identificación, autenticación e firma electrónica mediante o uso de claves concertadas. BOE: núm. 245, de 09/10/2014

 • Identidade e Firma electrónica
 • Servizos electrónicos
 • Seguridade
 • Cidadán

Real Decreto 806/2014, do 19 de setembro, [organización e instrumentos operativos do TIC na AGE]

26 setembro 2014

Real Decreto 806/2014, do 19 de setembro, sobre organización e instrumentos operativos das tecnoloxías da información e as comunicacións na Administración Xeral do Estado e os seus Organismos Públicos. BOE: núm. 234, de 26/09/2014

 • Cooperación interadministrativa
 • Servizos electrónicos
 • Infraestruturas e servizos comúns

Real Decreto 802/2014, do 19 de setembro [funcións e estrutura da Dirección de Tecnoloxías da Información e as Comunicacións (DTIC)]

26 setembro 2014

Real Decreto 802/2014, do 19 de setembro, polo que se modifican o Real Decreto 390/1998, do 13 de marzo, polo que se regulan as funcións e a estrutura orgánica das Delegacións de Economía e Facenda [...] Ministerio da Presidencia; o Real Decreto 256/2012, do 27 de xaneiro, polo que se desenvolve a estrutura orgánica básica do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas e o Real Decreto 696/2013, do 20 de setembro, de modificación do anterior. BOE: núm. 234, de 26/09/2014

 • Infraestruturas e servizos comúns
 • Servizos electrónicos

ESPAÑA. [Lei 15/2014, do 16 de setembro, de racionalización do Sector Público]

17 setembro 2014

Lei 15/2014, do 16 de setembro, de racionalización do Sector Público e outras medidas de reforma administrativa. BOE: núm. 226, de 17/09/2014

 • NOTA: Entre outras medidas, destacan no ámbito de administración electrónica como obxectivos da Comisión para a Reforma das Administracións Públicas (CORA): con respecto á firma electrónica na Administración pública, para asegurar o uso dunha única relación de certificados electrónicos recoñecidos en todas as Administracións Públicas modifícase a Lei 11/2007, do 22 de xuño, de Acceso Electrónico dos cidadáns aos servizos públicos e tamén a implantación do Taboleiro Edictal Único a través do BOE.

 • Cidadán
 • Empresa
 • Identidade e Firma electrónica
 • Infraestruturas e servizos comúns
 • Servizos electrónicos

Real Decreto 671/2014, do 1 de agosto, [modificación estrutura do ministerio da Presidencia, Oficina Para a Execución de Reformas na Administración (OPERA)]

02 agosto 2014

Real Decreto 671/2014, do 1 de agosto, de modificación do Real Decreto 199/2012, do 23 de xaneiro, polo que se desenvolve a estrutura orgánica básica do Ministerio da Presidencia e modifícase o Real Decreto 1887/2011, do 30 de decembro, polo que se establece a estrutura orgánica básica dos departamentos ministeriais. BOE: núm. 187, do 2 de agosto de 2014

 • Cooperación interadministrativa
 • Goberno aberto

Orde HAP/1074/2014, do 24 de xuño, [Punto Xeral de Entrada de Facturas Electrónicas da AGE: FACe]

25 xuño 2014

Orde HAP/1074/2014, do 24 de xuño, pola que se regulan as condicións técnicas e funcionais que debe reunir o Punto Xeral de Entrada de Facturas Electrónicas. BOE: núm. 154, de 25/06/ 2014

 • Servizos electrónicos
 • Empresa
 • Infraestruturas e servizos comúns

MINHAP. SEAP [plataforma FACe]

28 xuño 2014

Resolución do 25 de xuño de 2014, da Secretaría de Estado de Administracións Públicas, pola que se establecen as condicións de uso da plataforma FACe-Punto Xeral de Entrada de Facturas Electrónicas da Administración Xeral do Estado. BOE:  núm. 157, (Sección III) de 28/06/2014

 • Servizos electrónicos
 • Empresa
 • Cidadán

ESPAÑA. [Lei 9/2014, do 9 de maio, Xeneral de Telecomunicacións]

10 maio 2014

Publicada en BOE: núm. 114, de 10/05/2014

 • Identidade e Firma electrónica
 • Servizos electrónicos

Orde HAP/550/2014, do 28 de marzo, [Códigos Seguros de Verificación]

08 abril 2014

Orde HAP/550/2014, do 28 de marzo, pola que se regula a utilización de códigos seguros de verificación como sistema de firma electrónica no desenvolvemento de actuacións administrativas da Secretaría de Estado de Administracións Públicas. BOE: Núm. 85  de 08/04/2014

 • Seguridade
 • Servizos electrónicos

Orde HAP/492/2014, do 27 de marzo, [RCF Rexistro Contable de Facturas]

29 marzo 2014

Orde HAP/492/2014, do 27 de marzo, pola que se regulan os requisitos funcionais e técnicos do rexistro contable de facturas das entidades do ámbito de aplicación da Lei 25/2013, do 27 de decembro, de impulso da factura electrónica e creación do rexistro contable de facturas no Sector Público. BOE: núm. 77, de 29/03/2014

 • Servizos electrónicos
 • Cooperación interadministrativa

Orde SSI/321/2014, do 26 de febreiro, [PSI política de seguridade en administración electrónica do MSSSI)

05 marzo 2014

Orde SSI/321/2014, do 26 de febreiro, pola que se aproba a política de seguridade da información no ámbito da administración electrónica do Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade. BOE: Núm. 55, de 05/03/2014 (Sección III)

 • Seguridade

Orde HAP/7/2014, do 8 de xaneiro, [Rexistro de funcionarios habilitados para a identificación de cidadáns]

15 xaneiro 2014

Orde HAP/7/2014, do 8 de xaneiro, pola que se regula o Rexistro de funcionarios habilitados para a identificación e autenticación de cidadáns no ámbito da Administración Xeral do Estado e os seus organismos públicos vinculados ou dependentes. BOE núm. 13, de 15/01/2014

 • Cidadán
 • Servizos electrónicos
 • Identidade e Firma electrónica

Leis e disposicións de 2013

ESPAÑA. [Lei 25/2013, do 27 de decembro, de impulso da Factura Electrónica e creación do rexistro contable de facturas no Sector Público]

28 decembro 2013

BOE: núm. 311, de 28/12/2013.

 • Servizos electrónicos

ESPAÑA. [Lei 19/2013, do 9 de decembro, de Transparencia, Acceso á información pública e bo goberno]

10 decembro 2013

Publicado en BOE: núm. 295, de 10/12/2013

 • NOTA: Artigo 10. Portal da Transparencia: 1. A Administración Xeral do Estado desenvolverá un Portal da Transparencia, dependente do Ministerio da Presidencia, que facilitará o acceso dos cidadáns a toda a información á que se refiren os artigos anteriores relativa ao seu ámbito de actuación [...] Principios técnicos: O Portal da Transparencia conterá información publicada de acordo con as prescricións técnicas que se establezan reglamentariamente que deberán adecuarse aos seguintes principios: a) Accesibilidade: b) Interoperabilidade c) Reutilización.

 • Goberno aberto
 • Interoperabilidade
 • Accesibilidade

ESPAÑA. [Lei 20/2013, do 9 de decembro, de Garantía da unidade de mercado]

10 decembro 2013

Publicado en BOE: núm. 295, de 10/12/2013

 • NOTA: Artigo 23. Sistema de intercambio electrónico de información: [...] o Ministerio de Facenda e Administracións Públicas, a través da Secretaría de Estado de Administracións Públicas, establecerá un sistema de intercambio electrónico de datos que poderán utilizar as autoridades competentes na materia. Este sistema de intercambio canalizarase a través de plataformas de infraestruturas e servizos comúns mantidas pola mencionada Secretaría de Estado.

 • Empresa
 • Servizos electrónicos

Orde AEC/1647/2013, do 5 de setembro, [política de seguridade en administración electrónica do MAEC]

13 setembro 2013

Orde AEC/1647/2013, do 5 de setembro, pola que se aproba a política de seguridade da información no ámbito da administración electrónica do Ministerio de Asuntos Exteriores e de Cooperación. BOE: núm. 220, de 13/09/2013 (sección III)

 • Seguridade

Real Decreto 396/2013, do 7 de xuño, [Comité Técnico Estatal da Administración Xudicial Electrónica (CTEAJE)]

19 xuño 2013

Real Decreto 396/2013, do 7 de xuño, polo que se regula o Comité Técnico Estatal da Administración Xudicial Electrónica (CTEAJE). BOE: núm. 146 de 19/06/2013 

 • Interoperabilidade
 • Cooperación interadministrativa
 • Goberno aberto

Ministerio de Facenda e Administracións Públicas [Plataforma emprende en 3]

04 xuño 2013

Resolución do 31 de maio de 2013, da Secretaría de Estado de Administracións Públicas, pola que se establecen as condicións de uso da Plataforma Electrónica de intercambio de información denominada "Emprende en 3". BOE núm. 133, de 04/06/2013 (Sección III)

 • Empresa

Orde IET/786/2013, do 7 de maio, [axudas do Ministerio de Industria, Enerxía e Turismo]

09 maio 2013

Orde IET/786/2013, do 7 de maio, pola que se establecen as bases reguladoras da concesión de axudas no ámbito das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) e a Sociedade da Información, dentro do Plan de Investigación Científica e Técnica e de Innovación 2013-2016 no marco da acción estratéxica de economía e sociedade dixital. BOE: núm. 111, de 09/05/2013 ( Sección III)

 • Infraestruturas e servizos comúns

Orde HAP/689/2013, do 19 de abril, [datos de carácter persoal, cooperación AATT]

27 abril 2013

Orde HAP/689/2013, do 19 de abril, pola que se regula o ficheiro de datos de carácter persoal de cooperación coas administracións territoriais. BOE núm. 101 de 27/04/2013 (Sección III)

 • Cooperación interadministrativa
 • Cidadán
 • Seguridade

Orde HAP/566/2013, do 8 de abril, [Rexistro Electrónico Común]

12 abril 2013

Orde HAP/566/2013, do 8 de abril, pola que se regula o Rexistro Electrónico Común. BOE: Núm. 88, de 12/04/2013.

Ver en CTT:

 • Servizos electrónicos
 • Cooperación interadministrativa

Ministerio de Facenda e Administracións Públicas [Guía de Comunicación Dixital para a Administración Xeral do Estado]

02 abril 2013

Resolución do 21 de marzo de 2013, da Secretaría de Estado de Administracións Públicas, pola que se aproba a Guía de Comunicación Dixital para a Administración Xeral do Estado. BOE: núm. 79 de 02/04/2013 (Sección III) e Corrección en BOE núm. 90 de 15/04/2013)

 • Accesibilidade
 • Cidadán

Orde ESS/486/2013, do 26 de marzo, [DISPOSICIÓN DERROGADA]

28 marzo 2013

Orde ESS/486/2013, do 26 de marzo, pola que se crea e regula o Rexistro electrónico de apoderamentos da Seguridade Social para a realización de trámites e actuacións por medios electrónicos. BOE: núm.75, de 28/03/2013 

 • Servizos electrónicos

Ministerio de Facenda e Administracións Públicas [NTI de Reutilización de recursos da información]

04 marzo 2013

Resolución do 19 de febreiro de 2013, da Secretaría de Estado de Administracións Públicas, pola que se aproba a Norma Técnica de Interoperabilidade de Reutilización de recursos da información.-1 pdf de 27 páxinas. BOE núm. 54 de 04/03/2013 (Sección III)

 • Interoperabilidade
 • Goberno aberto

Leis e disposicións de 2012

Ministerio de Facenda e Administracións Públicas [publicación do Acordo de aprobación da Política de Firma Electrónica e de Certificados da Administración Xeral do Estado]

13 decembro 2012

Resolución do 29 de novembro de 2012, da Secretaría de Estado de Administracións Públicas, pola que se publica o Acordo de aprobación da Política de Firma Electrónica e de Certificados da Administración Xeral do Estado e anúnciase a súa publicación na sede correspondente.- BOE-A-2012-15066  BOE núm. 299 de 13/12/2012 (Sección III) 

 • Identidade e Firma electrónica

Ministerio de Facenda e Administracións Públicas [NTI de Catálogo de estándares]

31 outubro 2012

Resolución do 3 de outubro de 2012, da Secretaría de Estado de Administracións Públicas, pola que se aproba a Norma Técnica de Interoperabilidade de Catálogo de estándares.1 pdf de 11 páxinas.- BOE-A-2012-13501. Análise da norma en BOE  BOE núm. 262 de 31/10/2012 (Sección III)

 • Interoperabilidade

Ministerio de Industria, Enerxía e Turismo [publicación normas UNE]

02 outubro 2012

Resolución do 3 de setembro de 2012, da Dirección Xeral de Industria e da Pequena e Mediana Empresa, pola que se publica a relación de normas UNE aprobadas por AENOR durante o mes de xullo de 2012. BOE núm. 237 de 02/10/2012 (Sección III)

 • Accesibilidade

Ministerio de Facenda e Administracións Públicas [NTI de Política de xestión de documentos electrónicos]

26 xullo 2012

Resolución do 28 de xuño de 2012, da Secretaría de Estado de Administracións Públicas, pola que se aproba a Norma Técnica de Interoperabilidade de Política de xestión de documentos electrónicos.- 1 pdf de 5 p.- BOE-A-2012-10048. Análise da norma en BOE. (Abre en nova xanela) BOE núm 178 de 26/07/2012 (Sección III)

 • Interoperabilidade

Ministerio de Facenda e Administracións Públicas [NTI de Protocolos de intermediación de datos]

26 xullo 2012

Resolución do 28 de xuño de 2012, da Secretaría de Estado de Administracións Públicas, pola que se aproba a Norma Técnica de Interoperabilidade de Protocolos de intermediación de datos. - 1 pdf de 12 p.- BOE-A-2012-10049. Análise da norma en BOE (Abre en nova xanela) BOE núm. 178 de 26/07/2012 (Sección III)

 • Interoperabilidade

Ministerio de Facenda e Administracións Públicas [NTI de Relación de modelos de datos]

26 xullo 2012

Resolución do 28 de xuño de 2012, da Secretaría de Estado de Administracións Públicas, pola que se aproba a Norma Técnica de Interoperabilidade de Relación de modelos de datos.- 1 pdf de 15 p.- BOE-A-2012-10050. Análise da norma en BOE(Abre en nova xanela) BOE núm. 178 de 26/07/2012 (Sección III)

 • Interoperabilidade

Orde HAP/1637/2012, do 5 de xullo, [Rexistro Electrónico de apoderamentos]

25 xullo 2012

 • Orde HAP/1637/2012, do 5 de xullo, pola que se regula o Rexistro Electrónico de Apoderamentos. BOE: núm. 177, de 25/07/2012

 • De conformidade co artigo 6, da Lei 39/2015, do 1 de outubro, (Abre en nova xanela)

 • Este rexistro regúlase no artigo 15 do R.D. 1671/2009(Abre en nova xanela) para facer constar e xestionar as representacións que os interesados outorguen a terceiros co fin de que estes poidan actuar no seu nome de forma electrónica ante a Administración Xeral do Estado e/ou os seus organismos públicos vinculados ou dependentes..

 • Derróganse o anexos I, II e III na Orde HFP/633/2017, do 28 de xuño(Abre en nova xanela) ,(BOE 04/07/2017)  pola que se aproban os modelos de poderes inscribibles no Rexistro Electrónico de Apoderamentos da AGE e no rexistro electrónico de apoderamentos das Entidades locais[..]

 •  Ver en CTT Rexistro Electrónico de Apoderamentos (REA) (Abre en nova xanela)

 • NOTA: mediante o Rexistro Electrónico de Apoderamentos habilítase unha nova vía ao cidadán para apoderar, a calquera outro cidadán ou empresa, para que actúe no seu nome.

 • Servizos electrónicos

Orde HAP/1200/2012, do 5 de xuño, [Código seguro de verificación de documentos electrónicos]

07 xuño 2012

Orde HAP/1200/2012, do 5 de xuño, Ministerio de Facenda de Administracións Públicas. Dirección Xeral do Catastro, sobre uso do sistema de código seguro de verificación pola Dirección Xeral do Catastro. BOE núm. 136 de 07/06/2012

 • Seguridade
 • Servizos electrónicos

Leis e disposicións de 2011

Real Decreto 1708/2011, do 18 de novembro, [Sistema Español de Arquivos]

25 novembro 2011

Real Decreto 1708/2011, do 18 de novembro, polo que se establece o Sistema Español de Arquivos e regúlase o Sistema de Arquivos da Administración Xeral do Estado e dos seus Organismos Públicos e o seu réxime de acceso. BOE: núm. 284, de 25/11/2011

 • NOTA: regula na Sección 4.ª Documentos electrónicos e preservación dixital

 • Interoperabilidade

Orde TAP/3148/2011, do 7 de outubro, [política de seguridade da información en MPTAP]

19 novembro 2011

Orde TAP/3148/2011, do 7 de outubro, Ministerio de Política Territorial e Administración Pública, pola que se aproba a política de seguridade da información no ámbito da administración electrónica do Ministerio de Política Territorial e Administración Pública. BOE: núm. 279 de 19/11/2011 ( Sección III)

 • Seguridade

Real Decreto Lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, [Texto refundido da Lei de Contratos do Sector Público]

16 novembro 2011

Real Decreto Lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de Contratos do Sector Público. BOE: núm. 276 de 16/11/2011  

 • Contratación
 • Empresa

Real Decreto 1495/2011, do 24 de outubro, [Reutilización da información do sector público]

08 novembro 2011

Real Decreto 1495/2011, do 24 de outubro, (Ministerio da Presidencia), polo que se desenvolve a Lei 37/2007, do 16 de novembro, sobre reutilización da información do sector público, para o ámbito do sector público estatal. BOE núm. 269 de 08/11/2011

 • Goberno aberto

Orde PRE/2794/2011, do 5 de outubro, [Factura electrónica]

18 outubro 2011

Orde PRE/2794/2011, do 5 de outubro, Ministerio da Presidencia, pola que se publica o Acordo do Consello de Ministros, do 19 de outubro de 2011, polo que se determina o marco de exercicio das competencias estatais en materia de factura electrónica, créase o Foro Nacional Multilateral sobre facturación electrónica e impúlsase o Servizo Central de Xestión da Facturación Electrónica no ámbito da Administración Xeral do Estado. BOE núm. 251 de 18/10/2011 (Sección III)

 • Servizos electrónicos
 • Empresa
 • Cooperación interadministrativa

Ministerio de Política Territorial e Administración Pública [NTI Dixitalización de documentos]

30 xullo 2011

Resolución do 19 de xullo de 2011, da Secretaría de Estado para a Función Pública, pola que se aproba a Norma Técnica de Interoperabilidade de Dixitalización de Documentos. - 1 pdf de 3 p.- BOE-A-2011-13168. Análise da norma en BOE(Abre en nova xanela)  BOE: 30/7/2011 (Sección III)

 • Interoperabilidade

Ministerio de Política Territorial e Administración Pública [NTI Documento electrónico]

30 xullo 2011

Resolución do 19 de xullo de 2011, da Secretaría de Estado para a Función Pública, pola que se aproba a Norma Técnica de Interoperabilidade de Documento Electrónico
.- 1 pdf de 14 p. - BOE: núm. 182 de 30/07/2011 (Sección III) BOE-A-2011-13169. Análise da norma en BOE(Abre en nova xanela)

 • Interoperabilidade

Ministerio de Política Territorial e Administración Pública [NTI Expediente electrónico]

30 xullo 2011

Resolución do 19 de xullo de 2011, da Secretaría de Estado para a Función Pública, pola que se aproba a Norma Técnica de Interoperabilidade de Expediente Electrónico.
- 1 pdf de 13 p.- BOE-A-2011-13170 Análise da norma en BOE(Abre en nova xanela)  BOE: 30/07/2011 ( Sección III)

 • Interoperabilidade

Ministerio de Política Territorial e Administración Pública [NTI Modelo de datos para o intercambio de asentos entre as entidades rexistrais (SICRES 3.0)]

30 xullo 2011

Resolución do 19 de xullo de 2011, da Secretaría de Estado para a Función Pública, pola que se aproba a Norma Técnica de Interoperabilidade de Modelo de Datos para o Intercambio de asentos entre as entidades rexistrais (SiCRES 3.0). BOE: núm. 182 de 30/07/2011 (Sección III).  (Abre en nova xanela)

 • NOTA: Derrógase, con efectos desde o 10 de agosto de 2022, por Resolución do 22 de xullo de 2021 (SICRES 4.0) (Ref. BOE-A-2021-13749)(Abre en nova xanela) .
 • Interoperabilidade

Ministerio de Política Territorial e Administración Pública [NTI Politica de Firma Electrónica e de certificados da Administración] [DISPOSICIÓN DERROGADA]

30 xullo 2011

Resolución do 19 de xullo de 2011, da Secretaría de Estado para a Función Pública, pola que se aproba a Norma Técnica de Interoperabilidade de Política de Firma Electrónica e de certificados da Administración. 1 pdf de 13 p. BOE: 30/07/2011 (Sección III) BOE-A-2011-13171 Análise da norma en BOE(Abre en nova xanela)

 • Interoperabilidade

Ministerio de Política Territorial e Administración Pública [NTI Procedementos de copiado auténtico e conversión entre documentos electrónicos]

30 xullo 2011

Resolución do 19 de xullo de 2011, da Secretaría de Estado para a Función Pública, pola que se aproba a Norma Técnica de Interoperabilidade de Procedementos de copiado auténtico e conversión entre documentos electrónicos. 1 pdf de 4 p.- BOE: 30/07/2011 ( Sección III) BOE-A-2011-13172 Análise da norma en BOE(Abre en nova xanela)

 • Interoperabilidade

Ministerio de Política Territorial e Administración Pública [NTI Requisitos de conexión á rede de comunicacións das AAPP españolas]

30 xullo 2011

Resolución do 19 de xullo de 2011, da Secretaría de Estado para a Función Pública, pola que se aproba a Norma Técnica de Interoperabilidade de Requisitos de conexión á rede de comunicacións das Administracións Públicas españolas. (Rede SARA). BOE: 30/07/2011 (Sección III). BOE-A-2011-13173. Análise da norma en BOE(Abre en nova xanela)

 • Interoperabilidade

ESPAÑA. [Lei 20/2011, do 21 de xullo, do Rexistro Civil]

22 xullo 2011

Publicado en BOE núm. 175 de 22/07/2011

 • NOTA: Esta lei supón unha completa transformación do actual sistema rexistral en España, que é do ano 1957, substituíndoo por un modelo de Rexistro Civil electrónico cunha base de datos única para toda España, adaptado ás novas tecnoloxías e ás necesidades dos usuarios.

 • Modificada por  Lei 6/2021, do 28 de abril,(Abre en nova xanela) en determinados preceptos e referencias.

 • Servizos electrónicos

ESPAÑA. [Lei 18/2011, do 5 de xullo, Reguladora do uso das tecnoloxías da información e a comunicación na Administración de Xustiza]

06 xullo 2011

Publicado en BOE núm. 160 de 06/07/2011

 • NOTA: A presente Lei regula o uso das novas tecnoloxías na Administración de Xustiza: incorporación nas oficinas xudiciais das novas tecnoloxías, interoperabilidade e seguridade necesarios no desenvolvemento das diferentes aplicacións utilizadas polos actores do mundo xudicial.

 • Infraestruturas e servizos comúns
 • Servizos electrónicos

Orde PRE/1716/2011, do 9 de xuño, [Protocolo IPv6]

21 xuño 2011

Orde PRE/1716/2011, do 9 de xuño, pola que se publica o Acordo de Consello de Ministros do 29 de abril de 2011, polo que se aproba o Plan de fomento para a incorporación do protocolo IPv6 en España. BOE núm 147 de 21/06/2011

 • Interoperabilidade

Orde TAP/953/2011, do 12 de abril, [Imaxe promocional da Administración Electrónica]

19 abril 2011

Orde TAP/953/2011, do 12 de abril, pola que se aproba a nova imaxe promocional das actividades de administración electrónica e establécense criterios para a súa utilización. BOE núm. 93 de 19/4/2011

 • NOTA: Aprobación da imaxe promocional das actividades da administración electrónica, para construír unha imaxe que identificase de face o cidadán as actividades que a Administración Xeral do Estado realiza no ámbito da administración electrónica. Establece o símbolo da imaxe promocional da Administración Electrónica que xunto co manual estarán dispoñibles no Portal de Imaxe Institucional (espazo do portal Funciona(Abre en nova xanela) accesible a través da Rede Sara(Abre en nova xanela) ).

 • DERROGA a anterior: Orde APU/959/2003, do 11 de abril(Abre en nova xanela)

 • Cidadán
 • Accesibilidade

Resolución INE, [Código seguro de verificación de documentos electrónicos]

18 febreiro 2011

Resolución do 10 de febreiro de 2011, da Presidencia do Instituto Nacional de Estatística, de utilización dun código seguro de verificación de documentos electrónicos polo Instituto Nacional de Estatística. BOE: 18/02/2011

 • Seguridade
 • Servizos electrónicos

Resolución AEAT, [Código seguro de verificación de documentos electrónicos]

12 febreiro 2011

Resolución do 4 de febreiro de 2011, da Presidencia da Axencia Estatal de Administración Tributaria, sobre uso de código seguro de verificación e pola que se crean selos electrónicos do organismo. BOE: 12/02/2011

 • Seguridade
 • Servizos electrónicos

Leis e disposicións de 2010

Orde INT/3022/2010, do 23 de novembro, [Taboleiro Edictal Sancións de Tráfico ]

25 novembro 2010

Orde INT/3022/2010, do 23 de novembro, Ministerio do Interior, D.G.T. pola que se regula o Taboleiro Edictal de Sancións de Tráfico ( Dirección Xeral de Tráfico). BOE: 25/11/2010

 • Servizos electrónicos

Consello Xeral do Poder Xudicial, [Reutilización de sentenzas xudiciais]

22 novembro 2010

Acordo do 28 de outubro de 2010, do Pleno do Consello Xeral do Poder Xudicial, polo que se aproba o Regulamento 3/2010, sobre reutilización de sentenzas e outras resolucións xudiciais. BOE: 22/11/2010

 • Goberno aberto

Orde JUS/2871/2010, do 2 de novembro, [Tramitación telemática de certificados]

09 novembro 2010

Orde JUS/2871/2010, do 2 de novembro, Ministerio de Xustiza,pola que se determinan os requisitos e condicións para tramitar por vía telemática as solicitudes dos certificados de antecedentes penais. BOE: 09/11/2010

 • Servizos electrónicos
 • Cidadán

Real Decreto 368/2010, do 26 de marzo, [Documento único electrónico (DUE)]

16 abril 2010

Real Decreto 368/2010, do 26 de marzo, polo que se regulan as especificacións e condicións para o emprego do Documento único electrónico (DUE) para a posta en marcha das empresas individuais mediante o sistema de tramitación telemática. BOE 16/04/2010

 • Servizos electrónicos
 • Empresa

Orde PRE/878/2010, do 5 de abril, [de Enderezo electrónico Habilitado]

12 abril 2010

Orde PRE/878/2010, do 5 de abril, Ministerio da Presidencia, pola que se establece o réxime do sistema de enderezo electrónico habilitado previsto no artigo 38.2 do Real Decreto 1671/2009, do 6 de novembro. BOE: 12/04/2010

 • Servizos electrónicos
 • Cidadán
 • Empresa

Orde TIN/790/2010, do 24 de marzo, [Tramitación telemática de certificados]

30 marzo 2010

Orde TIN/790/2010, do 24 de marzo, Ministerio de Traballo e Inmigración, pola que se regula o envío polas empresas dos datos do certificado de empresa ao Servizo Público de Emprego Estatal, por medios electrónicos. BOE: 30/03/2010

 • Servizos electrónicos
 • Empresa

Real Decreto 170/2010, do 19 de febreiro, [Regulamento de Centros de Recoñecemento de Condutores]

03 marzo 2010

Real Decreto 170/2010, do 19 de febreiro, polo que se aproba o Regulamento de Centros de Recoñecemento destinados a verificar as aptitudes psicofísicas dos condutores (CRC). BOE: 03/03/2010

 • NOTA: a renovación dos permisos poderá realizarse integramente, a pedimento do interesado, desde os CRC en formato electrónico, sen ter que ir ás Xefaturas de Tráfico.

 • Servizos electrónicos
 • Cidadán

Real Decreto 136/2010, do 12 de febreiro, [do Réxime das Oficinas de Rexistro]

25 febreiro 2010

Real Decreto 136/2010, do 12 de febreiro, polo que se modifica o Real Decreto 772/1999, do 7 de maio, polo que se regula a presentación de solicitudes, escritos e comunicacións ante a Administración Xeral do Estado, a expedición de copias de documentos e devolución de orixinais e o réxime das oficinas de rexistro. BOE: 25/02/2010

 • Servizos electrónicos
 • Cidadán

Real Decreto 137/2010, do 12 de febreiro, [emisión da Comunicación aos Interesados]

25 febreiro 2010

Real Decreto 137/2010, do 12 de febreiro, polo que se establecen criterios para a emisión da comunicación aos interesados prevista no artigo 42.4 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común. BOE: 25/02/2010 

 • Servizos electrónicos
 • Cidadán

Orde PRE/226/2010, do 4 de febreiro, [premios TECNIMAP 2010]

08 febreiro 2010

Orde PRE/226/2010, do 4 de febreiro, Ministerio da Presidencia, pola que se convoca a cuarta edición dos "Premios TECNIMAP 2010 para servizos de administración electrónica". BOE: 08/02/2010 ( Sección III)

 • Tecnimap

Real Decreto 3/2010, do 8 de xaneiro, [Esquema Nacional de Seguridade (ENS)]

29 xaneiro 2010

Real Decreto 3/2010, do 8 de xaneiro, polo que se regula o Esquema Nacional de Seguridade no ámbito da Administración Electrónica. BOE: núm. 25, de 29/01/2010

 • Seguridade
 • Servizos electrónicos

Real Decreto 4/2010, do 8 de xaneiro, [Esquema Nacional de Interoperabilidade (ENI)]

29 xaneiro 2010

Real Decreto 4/2010, do 8 de xaneiro, polo que se regula o Esquema Nacional de Interoperabilidade no ámbito da Administración Electrónica. BOE: núm. 25 de 29/01/2010. -Corrección de erros publicada en BOE núm. 61, de 11/03/2010-.

 • Interoperabilidade
 • Servizos electrónicos

Leis e disposicións de 2009

Real Decreto 1671/2009, do 6 de novembro, [Desenvolvemento parcial da Lei 11/2007, do 22 de xuño,] [DISPOSICIÓN DERROGADA]

18 novembro 2009

Real Decreto 1671/2009, do 6 de novembro, polo que se desenvolve parcialmente a Lei 11/2007, do 22 de xuño, de Acceso electrónico dos cidadáns aos Servizos Públicos. BOE: núm. 278 de 18/11/2009

 • Infraestruturas e servizos comúns
 • Servizos electrónicos
 • Interoperabilidade
 • Leis 39 e 40

Real Decreto 1083/2009, do 3 de xullo, [Memoria da análise de impacto normativo] DERROGADA

18 xullo 2009

Real Decreto 1083/2009, do 3 de xullo, polo que se regula a memoria da análise de impacto normativo (e a Guía Metodolóxica). BOE: Núm. 173 de 18/07/2009

 • Derrógase por: Real Decreto 931/2017, do 27 de outubro. BOE: núm. 276, de 14/11/2017(Abre en nova xanela)
 • NOTA: A finalidade da Memoria da análise de impacto normativo (MAIN) é garantir que nos procesos quen han de elaborar e aprobar un proxecto de disposición, conten coa información necesaria que lles permita estimar que impacto terá nos cidadáns e os medios que necesitarán os administradores para poder aplicala.

 • Goberno aberto

Leis e disposicións de 2008

Real Decreto 181/2008, do 8 de febreiro, [edición electrónica do BOE ]

12 febreiro 2008

Real Decreto 181/2008, do 8 de febreiro, de ordenación do diario oficial «Boletín Oficial do Estado». BOE: Núm. 37 de 12/02/2008

 • NOTA: A partir do 1 de xaneiro de 2009, a versión dixital do Boletín Oficial do Estado terá pleno valor xurídico.

 • MODIFÍCANSE determinados preceptos e referencias indicadas e ENGADE as disposicións adicionais 1 a 3 e un anexo, por Real Decreto 385/2015, do 22 de maio (Ref. BOE-A-2015-5675(Abre en nova xanela) ).

 • Servizos electrónicos
 • Infraestruturas e servizos comúns

Real Decreto 1720/2007, do 21 de decembro, [Regulamento de desenvolvemento da Lei Orgánica de protección de datos de carácter persoal (LOPD)]

19 xaneiro 2008

Real Decreto 1720/2007, do 21 de decembro, polo que se aproba o Regulamento de desenvolvemento da Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal. BOE: núm. 17, de 19/01/2008

 • Cidadán
 • Empresa
 • Seguridade

Leis e disposicións de 2007

ESPAÑA. [Lei 56/2007, do 28 de decembro, de Medidas de Impulso da Sociedade da Información]

29 decembro 2007

BOE : 29/12/2007

 • NOTA: Impulsa a Sociedade da Información e o uso da factura electrónica. Ver portal Plan Avanza: http://www.planavanza.es (Plan Avanza aprobado polo goberno en novembro de 2005. Esta lei enmárcase no conxunto de medidas que constitúen o Plan 2006-2010 para o desenvolvemento da Sociedade da Información e de convergercia con Europa)

 • Infraestruturas e servizos comúns
 • Servizos electrónicos
 • Accesibilidade

ESPAÑA. [Lei 49/2007, do 26 de decembro, de igualdade de oportunidades, discapacidade]

27 decembro 2007

Lei 49/2007, do 26 de decembro, pola que se establece o réxime de infraccións e sancións en materia de igualdade de oportunidades, non discriminación e accesibilidade universal das persoas con discapacidade. BOE: núm. 310, de 27/12/2007 

 • Accesibilidade

Real Decreto 1494/2007, do 12 de novembro, [Regulamento de Accesibilidade á S.I. das persoas con discapacidade]

21 novembro 2007

Real Decreto 1494/2007, do 12 de novembro, polo que se aproba o Regulamento sobre as condicións básicas para o acceso das persoas con discapacidade ás tecnoloxías, produtos e servizos relacionados coa sociedade da información e medios de comunicación social. BOE: núm 279 de 21/11/2007

 • NOTA: O obxecto deste regulamento é establecer os criterios e as condicións que se consideran básicos para garantir o acceso das persoas con discapacidade ás tecnoloxías, produtos e servizos da sociedade da información e de calquera medio de comunicación social, de acordo con os principios de igualdade de oportunidades, non discriminación e accesibilidade universal.

 • Derróganse os arts. 5, 6 e 7 e modifícase o art. 9, por Real Decreto 1112/2018, do 7 de setembro, sobre accesibilidade dos sitios web e aplicacións para dispositivos móbiles do sector público (BOE núm 227, de 19/09/2018)

 • Accesibilidade

ESPAÑA. [Lei 37/2007, do 16 de novembro, sobre Reutilización da información do sector público]

17 novembro 2007

BOE: núm. 276, de 17/11/2007

 • Goberno aberto

ESPAÑA [Lei 31/2007, do 30 de outubro, contratación en sectores da auga, enerxía, transporte, servizos postais]

31 outubro 2007

Lei 31/2007, do 30 de outubro, sobre procedementos de contratación nos sectores da auga, a enerxía, os transportes e os servizos postais. BOE: Núm. 261, de 31/10/2007

 • Contratación

Orde PRE/2971/2007, do 5 de outubro, [Formato da factura electrónica «Facturae»]

15 outubro 2007

Orde PRE/2971/2007, do 5 de outubro, sobre a expedición de facturas por medios electrónicos cando o destinatario das mesmas sexa a Administración Xeral do Estado ou organismos públicos vinculados ou dependentes daquela e sobre a presentación ante a Administración Xeral do Estado ou os seus organismos públicos vinculados ou dependentes de facturas expedidas entre particulares. BOE: núm. 247, de 15/10/2007

 • Contratación
 • Cooperación interadministrativa

Orde PRE/2740/2007, do 19 de setembro, [Regulamento de Avaliación e Certificación da Seguridade das Tecnoloxías da Información]

25 setembro 2007

Orde PRE/2740/2007, do 19 de setembro, Ministerio da Presidencia,pola que se aproba o Regulamento de Avaliación e Certificación da Seguridade das Tecnoloxías da Información. BOE: 25/09/2007

 • NOTA: O presente Regulamento ten por obxecto a articulación do Organismo de Certificación (OC) do Esquema Nacional de Avaliación e Certificación da Seguridade das Tecnoloxías da Información (ENECSTI) no ámbito de actuación do Centro Criptolóxico Nacional.

 • Seguridade

ESPAÑA. [Lei 11/2007, do 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos Servizos Públicos] [DISPOSICIÓN DERROGADA]

23 xuño 2007

Lei 11/2007, do 22 de xuño, de Acceso electrónico dos cidadáns aos Servizos Públicos. BOE núm. 150 de 23/06/2007

 • Servizos electrónicos
 • Infraestruturas e servizos comúns
 • Interoperabilidade
 • Accesibilidade
 • Seguridade
 • Goberno aberto
 • Leis 39 e 40

SGAP. Resolución do 2 de abril de 2007, [modifica Manual de Imaxe institucional]

16 abril 2007

Resolución do 2 de abril de 2007, da Secretaría Xeral para a Administración Pública, pola que se modifica o Manual de Imaxe Institucional da Administración Xeral do Estado e a Guía para a edición e publicación de páxinas web na Administración Xeral do Estado aprobada por Resolución do 9 de marzo de 2005 da Secretaría Xeral para a Administración Pública. BOE: núm. 91, do 16 de abril de 2007 (Sección III)

 • NOTA: Configuración e distribución dunha nova imaxe institucional consistente na inserción do logotipo "Goberno de España" xunto co escudo de España e as cores institucionais, elementos básicos da Imaxe Institucional.

 • Accesibilidade
 • Cidadán

Real Decreto 366/2007, do 16 de marzo, [accesibilidade relaciones AGE]

24 marzo 2007

Real Decreto 366/2007, do 16 de marzo, polo que se establecen as condicións de accesibilidade e non discriminación das persoas con discapacidade nas súas relacións coa Administración Xeral do Estado. BOE:  núm. 72, de 24/03/2007 

 • Accesibilidade
 • Cidadán

Orde PRE/4008/2006, do 27 de decembro, [Procedemento de acceso ao Sistema de Verificación de datos de residencia]

01 xaneiro 2007

Orde PRE/4008/2006, do 27 de decembro, pola que se establece a configuración, características, requisitos e procedementos de acceso ao Sistema de Verificación de Datos de Residencia. BOE: 01/01/2007

 • Cidadán
 • Identidade e Firma electrónica

Leis e disposicións de 2006

Orde PRE/3949/2006, do 26 de decembro, [Procedementos de acceso ao sistema de verificación de datos de identidade]

28 decembro 2006

Orde PRE/3949/2006, do 26 de decembro, pola que se establece a configuración, características, requisitos e procedementos de acceso ao Sistema de Verificación de Datos de Identidade. BOE: núm. 310 de 28/12/2006

 • Cidadán
 • Identidade e Firma electrónica

Real Decreto 523/2006, do 28 de abril, [Supresión do certificado de empadroamento]

09 maio 2006

Real Decreto 523/2006, do 28 de abril, polo que se suprime a esixencia de achegar o certificado de empadroamento, como documento probatorio do domicilio e residencia, nos procedementos administrativos da Administración Xeral do Estado e dos seus organismos públicos vinculados ou dependentes. BOE: núm. 110, de 09/05/2006.

Con posterioridade: Orde PRE/4008/2006, do 27 de decembro, pola que se establece a configuración, características, requisitos e procedementos de acceso ao Sistema de Verificación de Datos de Residencia(Abre en nova xanela) (BOE nº 1 de 01/01/2007)
 

 • Servizos electrónicos
 • Cidadán
 • Identidade e Firma electrónica

Real Decreto 522/2006, do 28 de abril, [Supresión fotocopias DNI]

09 maio 2006

Real Decreto 522/2006, do 28 de abril, polo que se suprime a achega de fotocopias de documentos de identidade nos procedementos administrativos da Administración Xeral do Estado e dos seus organismos públicos vinculados ou dependentes. BOE: núm. 110 de 09/05/2006

 • Servizos electrónicos
 • Cidadán
 • Identidade e Firma electrónica

Orde APU/293/2006, do 31 de xaneiro, [proxectos e-model]

11 febreiro 2006

Orde APU/293/2006, do 31 de xaneiro, de desenvolvemento e aplicación do Real Decreto 835/2003, do 27 de xuño,(Abre en nova xanela) polo que se regula a cooperación económica do Estado aos investimentos das Entidades locais. BOE: núm. 36, de 11/02/2006

 • NOTA: Capítulo IV: Dos proxectos de modernización administrativa local... que teñan por obxecto a modernización da Administración Local a través da utilización de tecnoloxías da información (coñecido como subvención proxectos eModel)

 • Cooperación interadministrativa
 • Servizos electrónicos

Leis e disposicións de 2005

Real Decreto 1553/2005, do 23 de decembro, [Expedición DNI electrónico]

24 decembro 2005

Real Decreto 1553/2005, do 23 de decembro, polo que se regula a expedición do Documento Nacional de Identidade e os seus certificados de firma electrónica. BOE: núm. 307, de 24/12/2005

 • Identidade e Firma electrónica
 • Cidadán

Real Decreto 1163/2005, do 30 de setembro, [confianza servizos sociedade información]

08 outubro 2005

Real Decreto 1163/2005, do 30 de setembro, polo que se regula o distintivo público de confianza nos servizos da sociedade da información e de comercio electrónico, así como os requisitos e o procedemento de concesión. BOE: núm. 241, de 08/10/2005

 • Seguridade

Ministerio de Administracións Públicas [rede de oficinas integradas de atención ao cidadán]

03 agosto 2005

Resolución do 19 de xullo de 2005, da Secretaría Xeral para a Administración Pública, pola que se dispón a publicación do Acordo do Consello de Ministros do 15 de xullo de 2005, para a implantación dunha Rede de Oficinas Integradas de Atención ao Cidadán en colaboración coas Comunidades Autónomas e as Entidades que integran a Administración Local. BOE: 03/08/2005 ( Sección III)

 • Cidadán

Ministerio da Presidencia. Resolución do 28 de xullo de 2005, da Subsecretaría, [Directrices de técnica normativa]

29 xullo 2005

Resolución do 28 de xullo de 2005, da Subsecretaría, pola que se dá publicidade ao Acordo do Consello de Ministros, do 22 de xullo de 2005, polo que se aproban as Directrices de técnica normativa. BOE: núm. 180, de 29/07/2005

 • NOTA: As Directrices aplicaranse aos anteproxectos de lei, proxectos de real decreto lexislativo, de real decreto-lei e de real decreto, propostas de acordo do Consello de Ministros e, en todo o que sexa posible, ás disposicións e actos administrativos dos órganos da Administración Xeral do Estado que se publiquen no «Boletín Oficial do Estado». A Dirección Xeral do Secretariado do Goberno velará pola correcta aplicación das Directrices, para o que prestará o apoio necesario ás Secretarías Xerais Técnicas dos ministerios.

 • Goberno aberto
 • Cooperación interadministrativa

Real Decreto 589/2005, do 20 de maio, [Reestruturación dos Órganos Colexiados responsables da Administración Electrónica]. DISPOSICIÓN DERROGADA

28 maio 2005

Real Decreto 589/2005, do 20 de maio, polo que reestruturan os Órganos colexiados responsables da Administración Electrónica. BOE: 28/05/2005

 • Infraestruturas e servizos comúns
 • Cooperación interadministrativa
 • Contratación

Orde EHA/1307/2005, do 29 de abril, [regula o emprego de medios electrónicos nos procedementos de contratación]

13 maio 2005

Orde EHA/1307/2005, do 29 de abril, pola que se regula o emprego de medios electrónicos nos procedementos de contratación. BOE: núm. 114, de 13/05/2005

 • Contratación
 • Servizos electrónicos

Real Decreto 424/2005, do 15 de abril, [comunicacións electrónicas, servizo universal]

29 abril 2005

Real Decreto 424/2005, do 15 de abril, polo que se aproba o Regulamento sobre as condicións para a prestación de servizos de comunicacións electrónicas, o servizo universal e a protección dos usuarios.
BOE: núm. 102, de 29/04/2005

 • Cidadán

Leis e disposicións de 2004-2001

Real Decreto 421/2004, do 12 de marzo, polo que se regula o Centro Criptolóxico Nacional

19 marzo 2004

BOE: núm. 68, de 19/03/2004

 • NOTA: O Centro Criptolóxico Nacional é responsable de velar polo cumprimento da normativa relativa á protección da información clasificada nos aspectos dos sistemas de información e telecomunicacións, de acordo ao sinalado na Lei 11/2002, do 6 de maio reguladora do Centro Nacional de Intelixencia.

 • Seguridade
 • Servizos electrónicos

ESPAÑA [Lei 59/2003, do 19 de decembro, de Firma electrónica] [DISPOSICIÓN DERROGADA]

20 decembro 2003

Publicado en BOE: núm. 304 de 20/12/2003

 • Identidade e Firma electrónica

ESPAÑA [Lei 58/2003, do 17 de decembro, Xeral Tributaria]

18 decembro 2003

Lei 58/2003, do 17 de decembro, Xeral Tributaria. BOE: núm. 302, de 18/12/2003

 • NOTA: A resaltar:  Sección 4.ª Tecnoloxías informáticas e telemáticas. Artigo 96. Utilización de tecnoloxías informáticas e telemáticas:

 • 1. A Administración tributaria promoverá a utilización das técnicas e medios electrónicos, informáticos e telemáticos necesarios para o desenvolvemento da súa actividade e o exercicio das súas competencias, coas limitacións que a Constitución e as leis establezan.

 • 2. Cando sexa compatible cos medios técnicos de que dispoña a Administración tributaria, os cidadáns poderán relacionarse con ela para exercer os seus dereitos e cumprir coas súas obrigas a través de técnicas e medios electrónicos, informáticos ou telemáticos coas garantías e requisitos previstos en cada procedemento. [...]

 • Servizos electrónicos

ESPAÑA. [Lei 51/2003, do 2 de decembro, ... accesibilidade universal das persoas con discapacidade] [DISPOSICIÓN DERROGADA]

03 decembro 2003

Lei 51/2003, do 2 de decembro, de igualdade de oportunidades, non discriminación e accesibilidade universal das persoas con discapacidade. Publicado en BOE: núm. 289, de 03/12/2003 

 • Accesibilidade

Ministerio de Administracións Públicas. SEAP [Aprobación dos Criterios de seguridade, normalización, e conservación das aplicacións utilizadas pola Administración Xeral do Estado no exercicio das súas potestades]

23 xuño 2003

Resolución do 26 de maio de 2003, da Secretaría de Estado para a Administración Pública, pola que se dispón a publicación do Acordo do Pleno da Comisión Interministerial de Adquisición de Bens e Servizos Informáticos, do 18 de decembro de 2002, polo que se aproban os Criterios de seguridade, normalización e conservación das aplicacións utilizadas pola Administración Xeral do Estado no exercicio das súas potestades. BOE: 23/06/2003 ( Sección III)

 • Interoperabilidade

Real Decreto 209/2003, do 21 de febreiro, [Rexistros e Notificacións Telemáticas]

28 febreiro 2003

Real Decreto 209/2003, do 21 de febreiro, polo que se regulan os Rexistros e as Notificacións Telemáticas, así como a Utilización de medios telemáticos para a substitución da achega de certificados polos cidadáns. BOE:28/02/2003

 • NOTA : Disposición adicional terceira: O Consello Superior de Informática,(CSI) pasará a denominarse CONSELLO SUPERIOR DE INFORMÁTICA E PARA O IMPULSO DA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA (CSIAE)

 • Servizos electrónicos
 • Cidadán

Real Decreto 1164/2002, do 8 de novembro, [Conservación do patrimonio documental AGE]

15 novembro 2002

Real Decreto 1164/2002, do 8 de novembro, polo que se regula a conservación do patrimonio documental con valor histórico, o control da eliminación doutros documentos da Administración Xeral do Estado e os seus organismos públicos e a conservación de documentos administrativos en soporte distinto ao orixinal. BOE: núm. 274, de 15/11/2002

 • Cidadán
 • Empresa
 • Servizos electrónicos

ESPAÑA. [Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico]

12 xullo 2002

Lei de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico. (LSSICE). BOE: 12/07/2002

 • NOTA: Facilitaranse a partir de agora os datos de información xeral das webs. 
 • Seguridade
 • Accesibilidade
 • Cidadán
 • Empresa
 • Servizos electrónicos

ESPAÑA. [Lei 11/2002, do 6 de maio, reguladora do Centro Nacional de Intelixencia (CNI)]

07 maio 2002

Publicado en BOE: núm.109, de 07/05/2002

 • NOTA: O Centro Criptolóxico Nacional é o Organismo de Certificación(OC) do Esquema Nacional de Avaliación e Certificación da Seguridade das Tecnoloxías da Información (ENECSTI)

 • Seguridade
 • Infraestruturas e servizos comúns

Real Decreto 1317/2001, do 30 de novembro, [comunicacións electrónicas FNMT-RCM]

04 decembro 2001

Real Decreto 1317/2001, do 30 de novembro, polo que se desenvolve o artigo 81 da Lei 66/1997, do 30 de decembro, de Medidas fiscais, administrativas e da orde social, en materia de prestación de servizos de seguridade, pola Fábrica Nacional de Moeda e Timbre-Real Casa da Moeda, nas comunicacións a través de medios electrónicos, informáticos e telemáticos coas Administracións Públicas. BOE: núm. 290, do 4 de decembro de 2001

 • Seguridade
 • Servizos electrónicos

Leis e disposicións de 2000 e anteriores

Dirección Xeral dos Rexistros e do Notariado [Rexistros da Propiedade]

21 abril 2000

Instrución do 10 de abril de 2000, da Dirección Xeral dos Rexistros e do Notariado, sobre publicidade formal e instrumental do contido dos Rexistros da Propiedade a través do correo electrónico. BOE: núm. 96, de 21/04/2000 (Sección III)

 • Servizos electrónicos

ESPAÑA. [Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal (LOPD)]

24 decembro 1999

BOE: núm. 298 de 24/12/1999

 • Cidadán
 • Empresa
 • Seguridade

Real Decreto 1465/1999, do 17 de setembro, [Imaxe institucional AGE]

25 setembro 1999

Real Decreto 1465/1999, do 17 de setembro, polo que se establecen criterios de imaxe institucional e regúlase a produción documental e o material impreso da Administración Xeral do Estado. BOE: núm. 230 de 25/09/1999

Regúlanse criterios que facilitan a identificación por parte dos cidadáns dos elementos que conforman a Administración Xeral do Estado, a normalización e racionalización do material utilizado pola Administración na súa actuación, a utilización de linguas cooficiais, publicacións, publicidade institucional e utilización doutros soportes.

 • Cidadán
 • Accesibilidade

Real Decreto 1377/1999, do 14 de abril, [creación da Oficina de Transición para o Efecto 2000]

03 setembro 1999

Real Decreto 1377/1999, do 14 de abril, polo que se crea a Oficina de Transición para o Efecto 2000. BOE: núm. 211, de 03/09/1999

 • Cooperación interadministrativa

Real Decreto 1114/1999, do 25 de xuño, [Estatuto Fábrica Nacional de Moeda e Timbre-Real Casa da Moeda]

07 xullo 1999

Real Decreto 1114/1999, do 25 de xuño, polo que se adapta a Fábrica Nacional de Moeda e Timbre á Lei 6/1997, do 14 de abril, de Organización e Funcionamento da Administración Xeral do Estado, apróbase o seu Estatuto e acórdase a súa denominación como Fábrica Nacional de Moeda e Timbre-Real Casa da Moeda. BOE: núm. 161, de 07/07/1999

 • Servizos electrónicos

Real Decreto 772/1999, do 7 de maio, [copias de documentos, Oficinas de Rexistro] DISPOSICIÓN DERROGADA

22 maio 1999

Real Decreto 772/1999, do 7 de maio, polo que se regula a presentación de solicitudes, escritos e comunicacións ante a Administración Xeral do Estado, a expedición de copias de documentos e devolución de orixinais e o réxime das oficinas de rexistro. BOE: 22/05/1999

 • Servizos electrónicos

Real Decreto 263/1996, do 16 de febreiro,[utilización de técnicas electrónicas, informáticas e telemáticas pola AGE] DISPOSICIÓN DERROGADA

29 febreiro 1996

Real Decreto 263/1996, do 16 de febreiro, polo que se regula a utilización de técnicas electrónicas, informáticas e telemáticas pola Administración Xeral do Estado
BOE: 29/02/1996

 • NOTA: por proposta de, Ministerio de Administracións Públicas Desenvolvía este Real Decreto o artigo 45 da Lei 30 /1992, do 26 de novembro, de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e Procedemento Administrativo Común. DISPOSICIÓN DERROGADA

 • Infraestruturas e servizos comúns
 • Servizos electrónicos

Real Decreto 648/1994, do 15 de abril, [patrón de medidas de Tempo]

30 abril 1994

Real Decreto 648/1994, do 15 de abril, polo que se declaran os patróns nacionais de medida das unidades básicas do Sistema Internacional de Unidades. BOE: Núm. 103, de 30/04/1994   

 • NOTA: de conformidade con Real Decreto 1308/1992 do 23 de outubro, polo que se declara ao Laboratorio do Real Instituto e Observatorio da Armada, como laboratorio depositario do patrón nacional de Tempo e laboratorio asociado ao Centro Español de Metrologías. 

 • Servizos electrónicos

ESPAÑA. [Lei 30/1992, do 26 de novembro, de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común (LRJAP-PAC)]

27 novembro 1992

Publicado en BOE: núm. 285 de 27/11/1992

 • Cidadán
 • Infraestruturas e servizos comúns
 • Servizos electrónicos

ESPAÑA [Lei 4/1990, do 29 de xuño, (creación dos corpos informáticos da AGE)]

30 xuño 1990

Lei 4/1990, do 29 de xuño, de Orzamentos Xerais do Estado para 1990. BOE: núm.156, de 30/06/1990 

NOTA Artigo 33 punto 2: créanse, adscritos á Secretaría de Estado para a Administración Pública do Ministerio para as Administracións Públicas, os seguintes Corpos – corpos de funcionarios TIC da AGE– 

 • Superior de Sistemas e Tecnoloxías da Información da Administración do Estado (na actualidade grupo A1 1166)
 • Xestión de Sistemas e informática da Administración do Estado (na actualidade grupo A2 1177)
 • Técnicos auxiliares de informática da Administración do Estado (na actualidade grupo C1 1188)
 • Servizos electrónicos

Orde do 9 de xuño, MAP [Sistema de información dos recursos informáticos da Administración do Estado ]

22 xuño 1988

Orde do 9 de xuño de 1988, Ministerio de Administracións Públicas, pola que se aproba a realización dun sistema de información dos recursos informáticos da Administración do Estado e da recollida de información inicial. BOE: núm. 149 de 22/06/1998

 • Servizos electrónicos

Real Decreto 2291/1983, do 28 de xullo, [sobre órganos de elaboración e desenvolvemento da política informática do goberno]. DISPOSICIÓN DERROGADA

26 agosto 1983

Real Decreto 2291/1983 do 28 de xullo, sobre órganos de elaboración e desenvolvemento da política informática do goberno. BOE: 26/08/1983

 • NOTA: Creación e fins do CONSELLO SUPERIOR DE INFORMÁTICA: CSI

 • Infraestruturas e servizos comúns
 • Servizos electrónicos

Decreto 2572/1973, do 5 de outubro, [Contratación de equipos e sistemas informáticos]

18 outubro 1973

Decreto 2572/1973, do 5 de outubro, polo que se aproba o prego de cláusulas administrativas xerais para a contratación de equipos e sistemas para o tratamento da información e de mantemento, arrendamento e programas. BOE: 18/10/1973

 • Servizos electrónicos
 • Contratación