accesskey_mod_content
Centre d'Interoperabilitat Semàntica

El Centre d'Interoperabilitat Semàntica (CISE) és l'instrument definit en l'Esquema Nacional d'Interoperabilitat (ENI) per publicar els models de dades dels elements d'interoperabilitat que permeten intercanviar informació entre les Administracions Públiques i entre aquestes i els ciutadans. Està a la disposició de qualsevol administració pública i qualsevol perfil que treballi a l'entorn de la interoperabilitat.

Un model de dades és el conjunt de definicions (nivell conceptual), interrelacions (nivell lògic), i regles i convencions (nivell físic) que permeten descriure les dades per al seu intercanvi, la qual cosa constitueix el fonament de la dimensió semàntica de la interoperabilitat. Es componen d'actius semàntics, és a dir, peces reutilitzables que habiliten l'estandardització de conceptes.

Cercador d'Actius Semàntics del CISE     Registrar Actius Semàntics del CISE  

D'acord a l'ENI, els principals objectius del CISE són:

  • Identificar els models de dades que tenen caràcter de comuns
  • Proporcionar un repositori de models de dades d'intercanvi d'informació que permeti recopilar-los, classificar-los, publicar-los, localitzar-los i difondre'ls
  • Facilitar la interoperabilitat del sector públic publicant els models de dades dels seus serveis d'intercanvi d'informació mitjançant esquemes XML (XSD), així com les seves codificacions i documentació associada.

Els esquemes XML (XSD) permeten definir cada actiu semàntic en un conjunt estructurat de camps complexos i simples, i facilita que la informació intercanviada pugui ser interpretable de forma automàtica per qualsevol aplicació.

  • Facilitar que la informació intercanviada pugui ser interpretable de forma automàtica per aplicacions que no van intervenir en la seva creació.