accesskey_mod_content
Centre d'Interoperabilitat Sem?ntica

El Centre d'Interoperabilitat Sem?ntica (CISE)??s l'instrument definit en l'Esquema Nacional d'Interoperabilitat (ENI) per publicar els models de dades dels elements d'interoperabilitat que permeten intercanviar informaci?n entre les Administracions P?blicas i entri ?stas i els ciutadans. Est? a disposici?n de qualsevol administraci?n p?blica i qualsevol perfil que treballi a l'entorn de la interoperabilitat.

Un model de dades ?s el conjunt de definicions (nivell conceptual), interrelacions (nivell l?gico), i regles i convencions (nivell f?sico) que permeten descriure les dades per al seu intercanvi, la qual cosa constitueix el fonament de la dimensi?n sem?ntica de la interoperabilitat. Es componen d'actius sem?nticos, ?s a dir, peces reutilitzables que habiliten l'estandarizaci?n de conceptes.

Cercador d'Actius Sem?nticos del CISE ??? Registrar Actius Sem?nticos del CISE ?

D'acord a l'ENI, els principals objectius del CISE s?n:

  • Identificar els models de dades que tenen car?cter de comuns
  • Proporcionar un repositori de models de dades d'intercanvi d'informaci?n que permeti recopilar-los, classificar-los, publicar-los, localitzar-los i difondre'ls
  • Facilitar la interoperabilitat del sector p?blico publicant els models de dades dels seus serveis d'intercanvi d'informaci?n mitjan?ant esquemes XML (XSD), as? com les seves codificacions i documentaci?n associada.

Els esquemes XML (XSD) permeten definir cada actiu sem?ntico en un conjunt estructurat de camps complexos i simples, i facilita que la informaci?n intercanviada pugui ser interpretable de forma autom?tica per qualsevol aplicaci?n.

  • Facilitar que la informaci?n intercanviada pugui ser interpretable de forma autom?tica per aplicacions que no van intervenir en la seva creaci?n.
Punt d'Acc?s General
Punt d'Acc?s General