accesskey_mod_content
Bàner accessibilitat

Principals novetats del RD 1112/2018

Des de l'Observatori d'Accessibilitat Web s'han preparat els següents materials que pretenen aclarir els preceptes del RD 1112/2018, la manera d'aplicar-los i els terminis en els quals açò ha de fer-se:

 

El Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic(Obri en nova finestra) (disponible traducció a l'anglés del RD 1112/2018(Obri en nova finestra) ), aprovat a proposta dels aleshores Ministeris de Política Territorial i Funció Pública, Economia i Empresa, Sanitat, Consum i Benestar Social, trasllada a l'ordenament jurídic espanyol la Directiva (UE) 2016/2102 del Parlament Europeu i del Consell, de 26 d'octubre de 2016, sobre l'accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils dels organismes del sector públic(Obri en nova finestra) .

(English Version) Royal Decree 1112/2018(Obri en nova finestra) , on the accessibility of websites and mobile applications in the public sector (PDF)

Este Reial decret cobrix tots els llocs web i aplicacions mòbils del sector públic, des d'aquells pertanyents a les administracions, tribunals i servicis de policia als dels hospitals, universitats i biblioteques públiques, fent que siguen accessibles a tots els ciutadans, especialment a aquells amb dificultats auditives, visuals o funcionals.

D'esta forma, el nou Reial decret substituïx i millora les condicions que ja es venien exigint als portals de les Administracions Públiques des de l'entrada en vigor el 31 de desembre de 2008 del Reial decret 1494/2007(Obri en nova finestra) .

Els canvis més significatius que s'introduïxen són els següents:

 • L'equiparació dels requisits d'accessibilitat espanyols a l'estàndard harmonitzat europeu basat en la norma EN 301 549 “Requisits d'accessibilitat de productes i servicis TIC aplicables a la contractació pública a Europa” i que al seu torn s'enllaça amb WCAG 2.1(Obri en nova finestra) .
 • La inclusió de les aplicacions mòbils desenvolupades per les Administracions Públiques que hauran de ser accessibles abans del 23 de juny de 2021.
 • La inclusió d'intranets o extranets noves o que es renoven substancialment a partir del 23 de setembre de 2019.
 • En cada portal  i aplicació mòbil haurà d'existir una declaració d'accessibilitat, segons el model establit a nivell europeu ( Decisió d'Execució (UE) 2018/1523 de la Comissió per la qual s'establix un model de declaració d'accessibilitat de conformitat amb la Directiva (UE) 2016/2102(Obri en nova finestra) .
 • S'establix un mecanisme de comunicació sobre requisits d'accessibilitat perquè els usuaris puguen comunicar a l'organisme del sector públic qualsevol possible incompliment dels requisits d'accessibilitat establits, transmetre dificultats d'accés al contingut i formular suggeriments de millores relatives a l'accessibilitat.
 • S'establix un mecanisme de comunicació que permet sol·licitar a les persones interessades la informació sobre continguts que estan exclosos de l'àmbit d'aplicació d'este Reial decret o exempts del compliment dels requisits d'accessibilitat, així com la presentació de queixes relatives al compliment dels requisits d'accessibilitat.
 • A més existirà un mecanisme de reclamació a la disposició de totes les persones interessades.
 • Arreplega les previsions per a realitzar un seguiment periòdic de la implantació del Reial decret mitjançant gestió descentralitzada. Per a açò, cada entitat obligada determinarà la "unitat responsable d'accessibilitat" que serà l'encarregada de coordinar i fer efectives les previsions, i actuarà de canalitzadora de la informació cap a l'organisme encarregat del seguiment i presentació d'informes les funcions dels quals es desenvoluparan pel Ministeri d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital (competències transferides des del Ministeri de Política Territorial i Funció Pública).
 • Es realitzaran reportes públics a la Comissió Europea cada 3 anys de l'estat d'aplicació de la Directiva (UE) 2016/2102. El primer d'estos reportes es realitzarà abans del 23 de desembre de 2021, i comprendrá el període 2020-2021.
 • El seguiment, monitoratge i reporte haurà de complir els requisits imposats per la Comissió Europea ( Decisió d'Execució (UE) 2018/1524 de la Comissió per la qual s'establixen una metodologia de seguiment i les disposicions per a la presentació d'informes per part dels Estats membres de conformitat amb la Directiva (UE) 2016/2102(Obri en nova finestra) ).
 • Estén l'aplicació dels requisits d'accessibilitat web als portals que reben finançament públic per al seu manteniment, i aquells que proveïxen servicis públics mitjançant algun règim contractual amb les Administracions Públiques.

Per a ajudar al compliment de totes estes mesures serà essencial el paper que exerciran les unitats responsables d'accessibilitat, que seran les encarregades de garantir el compliment dels requisits d'accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils dins del seu àmbit competencial. Hauran de vetlar pel seu compliment des de tots els àmbits de l'organització, tant tècnics com a funcionals i involucrar a tots els actors necessaris: departaments tecnològics, responsables d'edició de continguts, responsables de publicacions, responsables de comunicació i premsa, responsables de formació, etc.

Entrada en vigor

El Reial decret va entrar en vigor el 20 de setembre de 2018, un dia després de la seua publicació en el “Butlletí Oficial de l'Estat” amb les següents excepcions:

 • Per als llocs web, les disposicions previstes en els articles 10.2.b), 12 i 13 seran aplicable a l'any de l'entrada en vigor d'este Reial decret, i als dos anys per als llocs web ja publicats.
 • Totes les disposicions relatives a aplicacions per a dispositius mòbils seran aplicable des del 23 de juny de 2021.

L'11 d'octubre de 2018 la Comissió Europea va aprovar 2 actes d'execució, publicats a través de sengles Decisions, que entren en vigor l'1 de novembre de 2018:

 • Decisió 2018/1523(Obri en nova finestra) : establix el model de declaració d'accessibilitat que han d'emprar tots els llocs web i aplicacions mòbils dels organismes del sector públic.
 • Decisió 2018/1524(Obri en nova finestra) : establix una metodologia de seguiment i les disposicions per a la presentació d'informes que hauran de complir els Estats Membres per a realitzar el seguiment a nivell nacional del compliment dels requisits de la directiva i realitzar el reporte periòdic cada 3 anys a la Comissió Europea.

El 21 de desembre de 2018 la Comissió Europea va publicar la Decisió d'Execució (UE) 2018/2048 de la Comissió, de 20 de desembre de 2018(Obri en nova finestra) , sobre la norma harmonitzada aplicable als llocs web i a les aplicacions per a dispositius mòbils redactada en suport de la Directiva (UE) 2016/2102 del Parlament Europeu i del Consell.

Mitjançant esta decisió es va establir que l'estàndard d'aplicació per al compliment dels requisits és la norma "EN 301 549 V2.1.2 (2018-08). Requisits d'accessibilitat per als productes i servicis de les TIC"(Obri en nova finestra)

El 12 d'agost de 2021 la Comissió Europea va publicar la Decisió d'Execució (UE) 2021/1339 de la Comissió, d'11 d'agost de 2021(Obri en nova finestra) , per la qual es modifica la Decisió d'Execució (UE) 2018/2048 en el que concernix a la norma harmonitzada aplicable a llocs web i a les aplicacions per a dispositius mòbils.

En aquesta decisió se substituïx la norma "EN 301 549 V2.1.2 (2018-08). Requisits d'accessibilitat per als productes i servicis de les TIC"(Obri en nova finestra)  per la nova " EN 301 549 V3.2.1 (2021-03). Requisits d'accessibilitat per als productes i servicis de les TIC(Obri en nova finestra) ", coexistint les dos normes fins a l'11 de febrer de 2022. A partir del 12 de febrer de 2022 únicament serà aplicable la nova norma EN 301 549 V3.2.1 (2021-03)(Obri en nova finestra) .

Línia de temps de la implantació del Reial decret juntament amb els esdeveniments més destacats

0 Comentaris

No hi ha comentaris