accesskey_mod_content
Banner accesibilidade

Principais novidades do RD 1112/2018

Desde o Observatorio de Accesibilidade Web preparáronse os seguintes materiais que pretenden clarificar os preceptos do RD 1112/2018, o modo de aplicalos e os prazos nos que isto debe facerse:

 

O Real Decreto 1112/2018, do 7 de setembro, sobre accesibilidade dos sitios web e aplicacións para dispositivos móbiles do sector público(Abre en nova xanela) (dispoñible tradución ao inglés do RD 1112/2018(Abre en nova xanela) ), aprobado por proposta dos entón Ministerios de Política Territorial e Función Pública, Economía e Empresa, Sanidade, Consumo e Benestar Social, traspón ao ordenamento xurídico español a Directiva (UE) 2016/2102 do Parlamento Europeo e do Consello, do 26 de outubro de 2016, sobre a accesibilidade dos sitios web e aplicacións para dispositivos móbiles dos organismos do sector público(Abre en nova xanela) .

(English Version) Royal Decree 1112/2018(Abre en nova xanela) , on the accessibility of websites and mobile applications in the public sector (PDF)

Este Real Decreto cobre todos os sitios web e aplicacións móbiles do sector público, desde aqueles pertencentes ás administracións, tribunais e servizos de policía aos dos hospitais, universidades e bibliotecas públicas, facendo que sexan accesibles a todos os cidadáns, especialmente a aqueles con dificultades auditivas, visuais ou funcionais.

Desta forma, o novo Real Decreto substitúe e mellora as condicións que xa viñan esixindo aos portais das Administracións Públicas desde a entrada en vigor o 31 de decembro de 2008 do Real Decreto 1494/2007(Abre en nova xanela) .

Os cambios máis significativos que se introducen son os seguintes:

 • A equiparación dos requisitos de accesibilidade españois ao estándar harmonizado europeo baseado en a norma EN 301 549 “Requisitos de accesibilidade de produtos e servizos TIC aplicables á contratación pública en Europa” e que á súa vez se enlaza co WCAG 2.1(Abre en nova xanela) .
 • A inclusión das aplicacións móbiles desenvolvidas polas Administracións Públicas que deberán ser accesibles antes do 23 de xuño de 2021.
 • A inclusión de intranets ou extranets novas ou que se renoven substancialmente a partir do 23 de setembro de 2019.
 • En cada portal  e aplicación móbil deberá existir unha declaración de accesibilidade, segundo o modelo establecido a nivel europeo ( Decisión de Execución (UE) 2018/1523 da Comisión pola que se establece un modelo de declaración de accesibilidade de conformidade coa Directiva (UE) 2016/2102(Abre en nova xanela) .
 • Establécese un mecanismo de comunicación sobre requisitos de accesibilidade para que os usuarios poidan comunicar ao organismo do sector público calquera posible incumprimento dos requisitos de accesibilidade establecidos, transmitir dificultades de acceso ao contido e formular suxestións de melloras relativas á accesibilidade.
 • Establécese un mecanismo de comunicación que permite solicitar ás persoas interesadas a información sobre contidos que están excluídos do ámbito de aplicación deste Real Decreto ou exentos do cumprimento dos requisitos de accesibilidade, así como a presentación de queixas relativas ao cumprimento dos requisitos de accesibilidade.
 • Ademais existirá un mecanismo de reclamación a disposición de todas as persoas interesadas.
 • Recolle as previsións para realizar un seguimento periódico da implantación do Real Decreto mediante xestión descentralizada. Para iso, cada entidade obrigada determinará a "unidade responsable de accesibilidade" que será a encargada de coordinar e facer efectivas as previsións, e actuará de canalizadora da información cara ao organismo encargado do seguimento e presentación de informes cuxas funcións se desenvolverán polo Ministerio de Asuntos Económicos e Transformación Dixital (competencias transferidas desde o Ministerio de Política Territorial e Función Pública).
 • Realizaranse reportes públicos á Comisión Europea cada 3 anos do estado de aplicación da Directiva (UE) 2016/2102. O primeiro destes reportes realizarase antes do 23 de decembro de 2021, e comprendrá o período 2020-2021.
 • O seguimento, monitorización e reporte deberá cumprir os requisitos impostos pola Comisión Europea ( Decisión de Execución (UE) 2018/1524 da Comisión pola que se establecen unha metodoloxía de seguimento e as disposicións para a presentación de informes por parte dos Estados membros de conformidade coa Directiva (UE) 2016/2102(Abre en nova xanela) ).
 • Estende a aplicación dos requisitos de accesibilidade web aos portais que reciben financiamento público para o seu mantemento, e aqueles que provén servizos públicos mediante algún réxime contractual coas Administracións Públicas.

Para axudar ao cumprimento de todas estas medidas será esencial o papel que desempeñarán as unidades responsables de accesibilidade, que serán as encargadas de garantir o cumprimento dos requisitos de accesibilidade dos sitios web e aplicacións para dispositivos móbiles dentro do seu ámbito competencial. Deberán velar polo seu cumprimento desde todos os ámbitos da organización, tanto técnicos como funcionais e involucrar a todos os actores necesarios: departamentos tecnolóxicos, responsables de edición de contidos, responsables de publicacións, responsables de comunicación e prensa, responsables de formación, etc.

Entrada en vigor

O Real Decreto entrou en vigor o 20 de setembro de 2018, un día despois da súa publicación no “Boletín Oficial do Estado” coas seguintes excepcións:

 • Para os sitios web, as disposicións previstas nos artigos 10.2.b), 12 e 13 serán de aplicación ao ano da entrada en vigor deste Real Decreto, e aos dous anos para os sitios web xa publicados.
 • Todas as disposicións relativas a aplicacións para dispositivos móbiles serán de aplicación desde o 23 de xuño de 2021.

O 11 de outubro de 2018 a Comisión Europea aprobou 2 actos de execución, publicados a través de senllas Decisións, que entran en vigor o 1 de novembro de 2018:

 • Decisión 2018/1523(Abre en nova xanela) : establece o modelo de declaración de accesibilidade que deben empregar todos os sitios web e aplicacións móbiles dos organismos do sector público.
 • Decisión 2018/1524(Abre en nova xanela) : establece unha metodoloxía de seguimento e as disposicións para a presentación de informes que terán que cumprir os Estados Membros para realizar o seguimento a nivel nacional do cumprimento dos requisitos da directiva e realizar o reporte periódico cada 3 anos á Comisión Europea.

O 21 de decembro de 2018 a Comisión Europea publicou a Decisión de Execución (UE) 2018/2048 da Comisión, do 20 de decembro de 2018(Abre en nova xanela) , sobre a norma harmonizada aplicable aos sitios web e ás aplicacións para dispositivos móbiles redactada en apoio da Directiva (UE) 2016/2102 do Parlamento Europeo e do Consello.

Mediante esta decisión estableceuse que o estándar de aplicación para o cumprimento dos requisitos é a norma "EN 301 549 V2.1.2 (2018-08). Requisitos de accesibilidade para os produtos e servizos do TIC"(Abre en nova xanela)

O 12 de agosto de 2021 a Comisión Europea publicou a Decisión de Execución (UE) 2021/1339 da Comisión, do 11 de agosto de 2021(Abre en nova xanela) , pola que se modifica a Decisión de Execución (UE) 2018/2048 no que incumbe á norma harmonizada aplicable a sitios web e ás aplicacións para dispositivos móbiles.

Na este decisión substitúese a norma "EN 301 549 V2.1.2 (2018-08). Requisitos de accesibilidade para os produtos e servizos do TIC"(Abre en nova xanela)  pola nova " EN 301 549 V3.2.1 (2021-03). Requisitos de accesibilidade para os produtos e servizos do TIC(Abre en nova xanela) ", coexistindo ambas as normas ata o 11 de febreiro de 2022. A partir do 12 de febreiro de 2022 unicamente será aplicable a nova norma EN 301 549 V3.2.1 (2021-03)(Abre en nova xanela) .

Liña de tempo da implantación do Real Decreto xunto cos eventos máis destacados

0 Comentarios

Non hai comentarios