accesskey_mod_content

Normativa de la Comunitat Autònoma de la Regió de Múrcia

Selecció de lleis i normativa de la Comunitat Autònoma de la Regió de Múrcia.

NOTA. Es tracta d'una primera aproximació de legislació autonòmica. No es realitza un recopilatori exhaustiu d'esta matèria.

Regió de Múrcia. Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques

22 setembre 2017

Orde de 12 de juliol de 2017 de les Conselleries d'Hisenda i Administracions Públiques i de Turisme, Cultura i Medi ambient, per la qual s'aprova la política de gestió i arxiu de documents electrònics de l'Administració Pública de la Comunitat Autònoma de la Regió de Múrcia. BORM: núm. 220 de 22/09/2017

icona fletxa  Veure en PAe Secció: Arxiu electrònic

 • Servicis electrònics

REGIÓ DE MÚRCIA. Conselleria d'Hisenda i Administració Pública

22 octubre 2016

Resolució de 10 d'octubre de 2016, de la Direcció general de Patrimoni i Informàtica de la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública, per la qual es disposa la publicació de l'acorde tipus per a la prestació de solucions bàsiques d'administració electrònica (PMSBAE) entre la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública de la Regió de Múrcia i els ajuntaments de la Regió de Múrcia. BORM: núm. 246 de 22/10/2016

 • Servicis electrònics
 • Cooperació interadministrativa

REGIÓ DE MÚRCIA. Conselleria d'Economia i Hisenda

20 novembre 2013

Resolució de 4 de novembre de 2013, de la Direcció general de la Funció Pública i Qualitat dels Servicis, per la qual es aprova el formulari electrònic de sol·licitud genèrica. BORM: núm. 269 de 20/11/2013

 • Segons el Decret 302/2011, de 25 de novembre, [...],el qual crea, en el seu article 55, el registre electrònic únic per a la recepció i remissió per mitjans electrònics de qualssevol sol·licituds, escrits i comunicacions corresponents als procediments i actuacions de la competència de l'Administració Pública de la Regió de Múrcia. D'acord amb el seu article 59.2, correspon a la Direcció general competent en matèria de innovació dels servicis públics l'aprovació i publicació dels formularis normalitzats en la seu electrònica de l'Administració Pública de la Comunitat Autònoma de la Regió de Múrcia.

 • Servicis electrònics

REGIÓ DE MÚRCIA. Conselleria d'Economia i Hisenda

24 gener 2013

Orde de 15 de gener de 2013, de la Conselleria d'Economia i Hisenda per la qual es disposa la posada en marxa de la seu electrònica de l'Administració Pública de la Comunitat Autònoma de la Regió de Múrcia. BORM: núm. 19 de 24/01/2013 

 • És objecte del present Orde la posada en marxa de la seu electrònica de l'Administració de la Comunitat Autònoma de la Regió de Múrcia, que serà accessible a través de la pàgina web www.carm.es en la qual constarà un enllaç clarament visible per al ciutadà, de conformitat amb el que es disposa en la Disposició Addicional setena del Decret 302/2011, de 25 de novembre.

 • Servicis electrònics

REGIÓ DE MÚRCIA. Consell de Govern

29 novembre 2011

Decret 302/2011, de 25 de novembre, de Règim Jurídic de la Gestió Electrònica de l'Administració Pública de la Comunitat Autònoma de la Regió de Múrcia. BORM: núm. 275 de 29/11/2011

 • Objecte: Este decret té per objecte establir el règim jurídic de la gestió electrònica de l'Administració Pública de la Comunitat Autònoma de la Regió de Múrcia, amb la finalitat de fer efectius els principis d'eficàcia, eficiència,racionalització, agilitat i transparència en l'actuació administrativa [...] 

 • Servicis electrònics

REGIÓ DE MÚRCIA. Conselleria de Presidència i Administracions Públiques

28 març 2011

Resolució de 15 de març de 2011, de la Secretaria General de la Conselleria de Presidència i Administracions Públiques, per la qual s'ordena la publicació dels convenis de prestació de Servicis d'Administració Electrònica entre la Comunitat Autònoma de la Regió de Múrcia i els Ajuntaments d'esta Regió. BORM: núm. 71 de 28/03/2011

 • NOTA: és un fitxer PDF de 568 pág. L'annex conté el text dels Convenis celebrats entre la Comunitat Autònoma de la Regió de Múrcia i els Ajuntaments de la Regió.

 • Servicis electrònics

REGIÓ DE MÚRCIA. Conselleria d'Economia i Hisenda

10 juliol 2006

Orde de la Conselleria d'Economia i Hisenda, 14 de juny de 2006 per la qual es crea un Registre Telemàtic auxiliar del Registre General de la Comunitat Autònoma de Múrcia per a la presentació d'escrits, sol·licituds i comunicacions i s'establixen els criteris generals de tramitació telemàtica de determinats procediments. BORM: núm. 157 de 10/07/2006

 • Servicis electrònics