accesskey_mod_content

Normativa da Comunidade Autónoma da Rexión de Murcia

Selección de leis e normativa da Comunidade Autónoma da Rexión de Murcia.

NOTA. Trátase dunha primeira aproximación de lexislación autonómica. Non se realiza un recompilatorio exhaustivo desta materia.

Rexión de Murcia. Consellería de Facenda e Administracións Públicas

22 setembro 2017

Orde do 12 de xullo de 2017 das Consellerías de Facenda e Administracións Públicas e de Turismo, Cultura e Medio Ambiente, pola que se aproba a política de xestión e arquivo de documentos electrónicos da Administración Pública da Comunidade Autónoma da Rexión de Murcia. BORM: núm. 220 de 22/09/2017

icona frecha  Ver en PAe Sección: Arquivo electrónico

 • Servizos electrónicos

REXIÓN DE MURCIA. Consellería de Facenda e Administración Pública

22 outubro 2016

Resolución do 10 de outubro de 2016, da Dirección Xeral de Patrimonio e Informática da Consellería de Facenda e Administración Pública, pola que se dispón a publicación do acordo tipo para a prestación de solucións básicas de administración electrónica (PMSBAE) entre a Consellería de Facenda e Administración Pública da Rexión de Murcia e os concellos da Rexión de Murcia. BORM: núm. 246 de 22/10/2016

 • Servizos electrónicos
 • Cooperación interadministrativa

REXIÓN DE MURCIA. Consellería de Economía e Facenda

20 novembro 2013

Resolución do 4 de novembro de 2013, da Dirección Xeral da Función Pública e Calidade dos Servizos, pola que se aproba o formulario electrónico de solicitude xenérica. BORM: núm. 269 de 20/11/2013

 • Segundo o Decreto 302/2011, do 25 de novembro, [...],o cal crea, no seu artigo 55, o rexistro electrónico único para a recepción e remisión por medios electrónicos de calquera solicitudes, escritos e comunicacións correspondentes aos procedementos e actuacións de a competencia da Administración Pública da Rexión de Murcia. De acordo con o seu artigo 59.2, corresponde á Dirección Xeral competente en materia de innovación dos servizos públicos a aprobación e publicación dos formularios normalizados na sede electrónica da Administración Pública da Comunidade Autónoma da Rexión de Murcia.

 • Servizos electrónicos

REXIÓN DE MURCIA. Consellería de Economía e Facenda

24 xaneiro 2013

Orde do 15 de xaneiro de 2013, da Consellería de Economía e Facenda pola que se dispón a posta en marcha de a sede electrónica da Administración Pública da Comunidade Autónoma da Rexión de Murcia. BORM: núm. 19 de 24/01/2013 

 • É obxecto da presente Orde a posta en marcha da sede electrónica da Administración da Comunidade Autónoma da Rexión de Murcia, que será accesible a través da páxina web www.carm.es na que constará unha ligazón claramente visible para o cidadán, de conformidade co disposto na Disposición Adicional sétima do Decreto 302/2011, do 25 de novembro.

 • Servizos electrónicos

REXIÓN DE MURCIA. Consello de Goberno

29 novembro 2011

Decreto 302/2011, do 25 de novembro, de Réxime Xurídico da Xestión Electrónica da Administración Pública de a Comunidade Autónoma da Rexión de Murcia. BORM: núm. 275 de 29/11/2011

 • Obxecto: Este decreto ten por obxecto establecer o réxime xurídico da xestión electrónica da Administración Pública da Comunidade Autónoma da Rexión de Murcia, coa finalidade de facer efectivos os principios de eficacia, eficiencia,racionalización, axilidade e transparencia na actuación administrativa [...] 

 • Servizos electrónicos

REXIÓN DE MURCIA. Consellería de Presidencia e Administracións Públicas

28 marzo 2011

Resolución do 15 de marzo de 2011, da Secretaría Xeral da Consellería de Presidencia e Administracións Públicas, pola que se ordena a publicación dos convenios de prestación de Servizos de Administración Electrónica entre a Comunidade Autónoma da Rexión de Murcia e os Concellos desta Rexión. BORM: núm. 71 de 28/03/2011

 • NOTA: é un ficheiro PDF de 568 páx. O anexo contén o texto dos Convenios celebrados entre a Comunidade Autónoma da Rexión de Murcia e os Concellos da Rexión.

 • Servizos electrónicos

REXIÓN DE MURCIA. Consellería de Economía e Facenda

10 xullo 2006

Orde da Consellería de Economía e Facenda, 14 de xuño de 2006 pola que se crea un Rexistro Telemático auxiliar do Rexistro Xeral da Comunidade Autónoma de Murcia para a presentación de escritos, solicitudes e comunicacións e establécense os criterios xerais de tramitación telemática de determinados procedementos. BORM: núm. 157 de 10/07/2006

 • Servizos electrónicos