accesskey_mod_content

Guia de Seus Electròniques

L'objectiu d'esta Guia és doble, d'una banda, proposar una sèrie de recomanacions perquè les seus electròniques siguen el més homogènies possible quant a funcionament per a facilitar la seua utilització per part dels ciutadans, i d'altra banda, facilitar la labor des del punt de vista tècnic i normatiu dels responsables de la implantació de les Seus electròniques de l'Administració General de l'Estat i els organismes públics vinculats o dependents d'esta.

El Grup de Treball de Seus Electròniques va produir este document al febrer de 2010.

Per a concretar el dret dels ciutadans a comunicar-se amb l'Administració per mitjans electrònics es creen les Seus Electròniques (Llei 11/2007 d'Accés Electrònic dels Ciudadanos als Servicis Públics i Reial decret 1671/2009 de desenvolupament parcial d'aquesta Llei).

Les seus electròniques faciliten al ciutadà l'accés als servicis electrònics de l'administració, li garantixen uns servicis mínims uniformes, un aspecte homogeni i una identificació baix el domini ‘gob.es’.

En les seus electròniques figuren clarament els termes de la relació per mitjans electrònics amb els ciutadans: identificació, autenticació, accessibilitat, disponibilitat, integritat, veracitat, actualització de la informació, contingut mínim, protecció jurídica i responsabilitat entre uns altres.

En definitiva, en entrar en una seu electrònica el ciutadà:

  • Tindrà confiança i seguretat en utilitzar els seus servicis electrònics.
  • Podrà realitzar els tràmits 24 hores x 365 dies des de qualsevol lloc.

En les seus es garantixen els principis arreplegats en la Llei: el dret a la protecció de les dades de caràcter personal; la no discriminació per als ciutadans que no utilitzen els mitjans electrònics; l'accessibilitat; la neutralitat tecnològica, la simplificació, transparència i publicitat de les actuacions administratives, entre uns altres.

La Guia se centra en tot el referent a Seus (Títols II i III) del RD 1671/2009, de 6 de novembre, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'Accés electrònic dels ciutadans als Servicis Públics(Obri en nova finestra) .

NOTA ACLARIDORA: Esta guia va ser realitzada en 2010, abans de l'entrada en vigor de les lleis 39 i 40/2015 per tant, alguns dels criteris poden no ser directament aplicables.

Enllaces relacionatsEnllaços relacionats