accesskey_mod_content

Guia de Seus Electr��niques

L'objectiu d'esta Guia ��s doble, d'una banda, proposar una s��rie de recomanacions perqu�� les seus electr��niques siguen el m��s homog��nies possible quant a funcionament per a facilitar la seua utilitzaci�� per part dels ciutadans, i d'altra banda, facilitar la labor des del punt de vista t��cnic i normatiu dels responsables de la implantaci�� de les Seus electr��niques de l'Administraci�� General de l'Estat i els organismes p��blics vinculats o dependents d'esta.

El Grup de Treball de Seus Electr��niques va produir este document al febrer de 2010.

Per a concretar el dret dels ciutadans a comunicar-se amb l'Administraci�� per mitjans electr��nics es creen les Seus Electr��niques (Llei 11/2007 d'Acc��s Electr��nic dels Ciudadanos als Servicis P��blics i Reial decret 1671/2009 de desenvolupament parcial d'aquesta Llei).

Les seus electr��niques faciliten al ciutad�� l'acc��s als servicis electr��nics de l'administraci��, li garantixen uns servicis m��nims uniformes, un aspecte homogeni i una identificaci�� baix el domini ���gob.es���.

En les seus electr��niques figuren clarament els termes de la relaci�� per mitjans electr��nics amb els ciutadans: identificaci��, autenticaci��, accessibilitat, disponibilitat, integritat, veracitat, actualitzaci�� de la informaci��, contingut m��nim, protecci�� jur��dica i responsabilitat entre uns altres.

En definitiva, en entrar en una seu electr��nica el ciutad��:

  • Tindr�� confian��a i seguretat en utilitzar els seus servicis electr��nics.
  • Podr�� realitzar els tr��mits 24 hores x 365 dies des de qualsevol lloc.

En les seus es garantixen els principis arreplegats en la Llei: el dret a la protecci�� de les dades de car��cter personal; la no discriminaci�� per als ciutadans que no utilitzen els mitjans electr��nics; l'accessibilitat; la neutralitat tecnol��gica, la simplificaci��, transpar��ncia i publicitat de les actuacions administratives, entre uns altres.

La Guia se centra en tot el referent a Seus (T��tols II i III) del RD 1671/2009, de 6 de novembre,��pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'Acc��s electr��nic dels ciutadans als Servicis P��blics(Obri en nova finestra) .

NOTA ACLARIDORA: Esta guia va ser realitzada en 2010, abans de l'entrada en vigor de les lleis 39 i 40/2015 per tant, alguns dels criteris poden no ser directament aplicables.

Punt d'Acc��s General
Punt d'Acc��s General