accesskey_mod_content

Normativa de la Comunitat Valenciana

Selecció de lleis i normativa de la Comunitat Valenciana.

NOTA. Es tracta d'una primera aproximació de legislació autonòmica. No es realitza un recopilatori exhaustiu d'esta matèria.

COMUNITAT VALENCIANA. Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

17 febrer 2021

Orde 5/2021, de 12 de febrer, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es regulen el contingut, ús i accés a l'expedient docent electrònic normalitzat (EDEN), al servici del sistema públic educatiu de la Generalitat. DOGV núm. 9022 de 17/02/2021

 • Interoperabilitat

COMUNITAT VALENCIANA. Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic i Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

18 gener 2019

Orde 1/2018, de 27 de desembre, conjunta, de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic i de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'aprova la política de gestió de documents electrònics de la Generalitat. DOGV núm. 8467 de 18/01/2019

 • Interoperabilitat
 • Servicis electrònics

COMUNITAT VALENCIANA. Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

07 maig 2018

Decret 50/2018, de 27 d'abril, del Consell, pel qual es regula la gestió documental, l'organització i el funcionament dels arxius de la Generalitat. DOGV núm. 8288 de 07/05/2018

 • Servicis electrònics

COMUNITAT VALENCIANA. Presidència de la Generalitat

15 gener 2018

Decret 218/2017, de 29 de desembre, del Consell, de modificació del Decret 220/2014, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'administració electrònica. DOGV núm. 8212 de 15/01/2018

 • Servicis electrònics
 • Identitat i Firma electrònica

COMUNITAT VALENCIANA. Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic

01 desembre 2017

Decret 182/2017, de 17 de novembre, del Consell, pel qual es deroga el Decret 87/2010, de 21 de maig, del Consell, pel qual s'establixen les condicions tècniques i normatives per a l'ús de la Plataforma de Facturació Electrònica Ge-Factura. DOGV: núm. 8182 de 01/12/2017

 • Servicis electrònics

COMUNITAT VALENCIANA. Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic

18 octubre 2017

Orde 9/2017, de 29 de setembre, de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, sobre l'ús de codi segur de verificació com a firma electrònica en els actes administratius de la Generalitat i els seus organismes autònoms. DOGV: núm. 8151 de 18/10/2017

 • Identitat i Firma electrònica

COMUNITAT VALENCIANA. Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic

04 gener 2017

Acord de 30 de desembre de 2016, del Consell, pel qual s'aprova el Pla estratègic de la Generalitat en matèria de tecnologies de la informació i les comunicacions 2016-2020. DOGV  núm. 7951,de 04/01/2017

COMUNITAT VALENCIANA. Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic

03 febrer 2017

Resolució de 21 de febrer de 2017, de la Direcció general de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions, per la qual se sotmet al tràmit d'informació pública el projecte de decret del Consell pel qual es regula la política de gestió de documents electrònics de la Generalitat. DOGV: núm. 7991 de 02/03/2017 (V Anuncis)

 • Servicis electrònics

COMUNITAT VALENCIANA. Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic

17 novembre 2016

Resolució de 28 d'octubre de 2016, del director general de Tecnologies d'Informació i les Comunicacions, per la qual es fa públic l'Acord de 22 de juliol de 2016, del Ple de la Comissió Interdepartamental per a la Modernització Tecnològica, la Qualitat i la Societat del Coneixement a la Comunitat Valenciana (Comissió CITEC), pel qual s'extingix la comissió tècnica actualment existent i es creen dos comissions tècniques de caràcter permanent. DOCV: núm. 7919 de 17/11/2016

 • NOTA: Les comissions creades són les següents:

 • Comissió Tècnica per a la Governança TIC i l'Administració Electrònica (GOTICAE) 

 • Comissió Tècnica per a la Simplificació i Millora de la Qualitat dels Servicis Públics.

 • Servicis electrònics
 • Cooperació interadministrativa

COMUNITAT VALENCIANA. Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic

17 juny 2016

Resolució de 24 de maig de 2016, de la Direcció general de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions, per la qual s'aproven les guies metodològiques per a l'elaboració dels documents d'anàlisis d'administració electrònica. DOCV: núm. 7808 de 17/06/2016

 • Servicis electrònics

COMUNITAT VALENCIANA. Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació

20 abril 2016

Decret 41/2016, de 15 d'abril, del Consell, pel qual s'establix el sistema per a la millora de la qualitat dels servicis públics i l'avaluació dels plans i programes en l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic instrumental. DOCV: núm. 7764 de 20/04/2016

 • Govern obert

COMUNITAT VALENCIANA [Llei 2/2015, de transparència]

08 abril 2015

Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana. [2015/3137] DOCV: Núm. 7500 de 08/04/2015 

 • Govern obert

COMUNITAT VALENCIANA. Conselleria d'Hisenda i Administració Pública

17 desembre 2014

Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'Administració Electrònica de la Comunitat Valenciana. DOCV: núm. 7425, de 17/12/2014

 • NOTA: Es modifiquen els articles 26, 80 i 94 del Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'administració electrònica de la Comunitat Valenciana, que queden redactats en els termes que consten en l'annex del Decret 218/2017, de 29 de desembre, del Consell (Obri en nova finestra) (DOGV núm. 8212 de 15/01/2018).

 • Servicis electrònics

COMUNITAT VALENCIANA. Conselleria d'Hisenda i Administració Pública

19 novembre 2014

Decret 191/2014, de 14 de novembre, del Consell, pel qual es regula l'atenció a la ciutadania, el registre d'entrada i eixida d'escrits i l'ordenació de les oficines de registre en l'Administració de la Generalitat. DOCV: Núm: 7406 de 19/11/2014

 • NOTA: Este Decret senta les bases per a facilitar un únic registre de tota la Generalitat, que possibilite una ràpida i fluïda comunicació entre totes les oficines de registre.

 • Servicis electrònics
 • Infraestructures i servicis comuns
 • Interoperabilitat

COMUNITAT VALENCIANA. Conselleria d'Hisenda i Administració Pública

17 març 2014

Acord de 7 de març de 2014, del Consell, pel qual s'aprova el Pla Estratègic d'Innovació i Millora de l'Administració de la Generalitat 2014-2016. DOCV: 17/03/2014

 • Infraestructures i servicis comuns
 • Servicis electrònics

COMUNITAT VALENCIANA. Conselleria d'Hisenda i Administració Pública

22 juliol 2013

Decret 95/2013, de 19 de juliol, del Consell, pel qual s'aprova la Plataforma de Licitació Electrònica de la Generalitat, Ge-compres, i es regula el procediment de licitació electrònica a través d'ella. DOCV: núm. 7072 de 22/07/2013

 • Empresa
 • Contractació

COMUNITAT VALENCIANA [Llei 5/2013, de Mesures...]

27 desembre 2013

Llei 5/2013, de 23 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat. DOCV: núm. 7181 de 27/12/2013

 • NOTADeroga Llei 3/2010, de 5 de maig, de la Generalitat, d'Administració Electrònica de la Comunitat Valenciana. (DOCV núm. 6262 de 07.05.2010)

 • Servicis electrònics

COMUNITAT VALENCIANA. Conselleria d'Hisenda i Administració Pública

24 maig 2013

Resolució de 13 de maig de 2013, del conseller d'Hisenda i Administració Pública, per la qual es disposa la publicació del Segon Pla de Simplificació i Reducció de Càrregues Administratives, Pla SIRCA-2 (2013-2015). DOCV: 24/05/2013

 • Empresa
 • Ciutadà

COMUNITAT VALENCIANA. Conselleria d'Hisenda i Administració Pública

27 agost 2012

Decret 130/2012, de 24 d'agost, del Consell, pel qual s'establix l'organització de la seguretat de la informació de la Generalitat. DOCV: núm. 6848 de 27/08/2012

 • Seguretat

COMUNITAT VALENCIANA. Conselleria de Justícia i Administracions Públiques

08 març 2011

Decret 21/2011, de 4 de març, del Consell, pel qual s'aprova l'Estatut de l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica. DOCV:08/03/2011

 • Contractació
 • Identitat i Firma electrònica