accesskey_mod_content

URI del metadado "Versió NTI" de "Expedient Electrònic"

Esquema Nacional d'Interoperabilitat

http://administracionelectronica.gob.es/eni/xsd/v1.0/expediente-e


Esta URL correspon al valor de la metadada mínima obligatòria del document electrònic “Versió NTI” definit en l'annex I de la Norma Tècnica d'Interoperabilitat d'Expedient Electrònic aprovada per Resolució de 19 de juliol, de la Secretaria d'Estat per a la Funció Pública(Obri en nova finestra) i publicada en el BOE de 30 de juliol de 2011.el metadada “Versió NTI” té l'objectiu de facilitar la informació relativa a la versió de la norma amb què correspon el tractament de cada expedient electrònic, en un entorn de necessària actualització i evolució permanente.el esquema XML per a intercanvi d'expedients electrònics definit en l'Annex II de la citada NTI està disponible en els corresponents URL:

Els esquemes XML relatius a l'Expedient Electrònic es distribuïxen baix la Llicència Pública de la Unió Europea EUPL v1.2(Obri en nova finestra)

0 Comentaris

No hi ha comentaris

 
Punt d'Accés General
Punt d'Accés General