Esta páxina web foi traducida por un software de tradución automática sen revisión posterior por tradutores. Máis información en: enlace ocultar
accesskey_mod_content
-

Comunicaci?n de Cambio de Domicilio

 • Nomee Abreviado:
  sccd
  Resumen:
  Unifica nun s? tr?mite, as actualizaci?ns que o cidad?n debe facer para comunicar un novo domicilio aos organismos de todas as Administraci?ns.
  Destinatarios:
  Cidad?n
  Organismos Responsables:
  Ministerio de Pol?tica Territorial e Funci?n P?blica
  Secretar?a de Estado de Funci?n P?blica
  Secretar?a Xeneral de Administraci?n Dixital
  Organismos Participantes:
  Barcelona
  Concello de Terrassa
  Barcelona
  Concello de Sabadell
  Barcelona
  Concello de Matar?
  MINISTERIO DO INTERIOR
  Modo de Uso:
  Servizo en rede integrable en aplicaci?ns do cliente
  Servizo en rede para usuario final
  Contacto:

  Centro de Atenci?n a Integradores e Desenvolvedores (CAID):

  Direcci?n: Ministerio de Facenda e Administraci?ns P?blicas
  Direcci?n de Tecnolog?as da Informaci?n e as Comunicaci?ns
  Att. Plataforma de validaci?n e firma electr?nica
  C/ Mar?a de Molina, 50 9? Pta.
  28071 ? MADRID
  Horario de? Luns ?a Xoves de 08:30 a 18:30 e ?venres 08:30 15:00, e?con car?cter gratu?to.

  Lembr?moslles que este Centro de Atenci?n ? accesible S?O PARA DESENVOLVEDORES DE APLICACI?NS DAS ADMINISTRACI?NS PUBLICAS.

  Para comunicar unha incidencia ou solicitude de soporte ao Centro de Atenci?n a Integradores e Desenvolvedores (CAID) encha o formulario Web de apertura de solicitudes de soporte t?cnico(Abre en nova xanela)

  Tipo de Soluci?n:
  Infraestrutura ou servizo com?n
  Estado da Soluci?n:
  Producci?n
  ?rea org?nica:
  Estatal
  ?rea t?cnica:
  Servizos horizontais para as AA.PP , Sitios web, sedes electr?nicas e atenci?n ao cidad?n , Soporte ? tramitaci?n electr?nica
  ?rea funcional:
  Goberno e Sector P?blico , Rexi?ns e Cidades
  Licencia:
  Non aplica
  Nivel Interoperabilidade:
  T?cnico
  Linguaxe de Programaci?n:
  JAVA
  Sistema Operativo:
  Linux

  Descripci?n

  Finalidade:

  No marco do Plan de acci?n eEurope 2005 fix?ronse 20 servizos b?sicos (12 para cidad?ns e 8 para empresas) co obxectivo de mellorar o avance na Administraci?n Electr?nica comprometi?ndose, os pa?ses membros, a desenvolver estes servizos.

  Cada a?ou un 8% da poblaci?n c?mbiase de domicilio e debe realizar os seguintes tr?mites : actualizaci?n e renovaci?n do DNI e do Pasaporte, renovar o permiso e licenza de conducci?n de veh?cus, actualizaci?n do domicilio na Axencia Tributaria, comunicar este cambio ? Comunidade Aut?noma para aqueles servizos que se prestan en funci?n do domicilio (asistencia sanitaria, elecci?n de colexios, etc.) e os pensionistas deben comunicalo ? Seguridade Social. En definitiva, varios tr?mites de actualizaci?n deste domicilio con distintos organismos e Administraci?ns.

  O Ministerio de Facenda e Administraci?ns P?blicas en colaboraci?n coa Generalitat de Catalu?a, abordaron o desenvolvemento dun servizo, co fin de facilitar todos estes tr?mites.

  Con este fin, o Servizo de Comunicaci?n do Cambio de Domicilio agrupa todos estes tr?mites nunha ?nica comunicaci?n que se realiza a solicitude do interesado desde o Concello, no momento do alta no padr?n, ou desde o Portal que proporcione o servizo a trav?s de Internet.

  Obxectivo:

  O obxectivo primordial do Servizo de Comunicaci?n de Domicilio ? facilitar ao cidad?n os tr?mites que debe realizar, seg?n a normativa vixente, debido a un cambio de residencia na que est? empadroado.

  Obxectivos secundarios derivados do anterior son:

  • Ofrecer ao cidad?n un punto ?nico de acceso, c?modo e sinxelo, para realizar a comunicaci?n do novo domicilio aos Organismos da Administraci?n.
  • Establecer un sistema de confianza para o intercambio de informaci?n de maneira segura entre os organismos e as entidades implicadas.
  • Colaborar con outras Administraci?ns na realizaci?n de tr?mites para prestar un servizo com?n ao cidad?n.
  • Aumentar a calidade dos datos e facilitar o tratamento da informaci?n ?s Unidades Xestoras.
  • Mellorar a imaxe da Administraci?n.

  Descripci?n:

  O Servizo de Comunicaci?n Telem?tica de Cambio de Domicilio permite a comunicaci?n do cambio de domicilio nun ?nico punto, virtual ou presencial de maneira efectiva en todos os niveis da Administraci?n; Estatal, Auton?mico e Local. Substituye varios tr?mites presenciais por un ?nico tr?mite telem?tico achegando beneficios, tanto para os Cidad?ns como para a Administraci?n.
  As seguintes acci?ns formal?zanse na comunicaci?n do cambio de domicilio:

  • Solicitude polo cidad?n da comunicaci?n do cambio de domicilio. Poden producirse dous escenarios:
   Tr?mite presencial no Concello . No momento de empadroarse no Padr?n Municipal de Habitantes, o cidad?n pode solicitar a comunicaci?n da s?a nova direcci?n aos organismos que decida.
   a) O cidad?n empadr?ase
   b) O funcionario ofr?celle comunicar o seu novo domicilio aos organismos que o cidad?n desexe (DGP, DXT, Axencia Tributaria?)
   c) O cidad?n selecciona os organismos aos que se vai a comunicar o seu novo domicilio
   d) O funcionario d?lle un recibo cos organismos que seleccionou
   e) O cidad?n asina o recibo que se arquiva no Concello
   f) O funcionario solicita o env?ou de datos
   Tr?mite en li?a . O cidad?n fai a solicitude telem?ticamente desde o portal web municipal, o Portal da Comunidade Aut?noma ou o Portal 060 da AGE posteriormente ao alta no Padr?n Municipal de Habitantes
  • No primeiro escenario o portal municipal env?? o volante de empadroamento (VE) asinado, no segundo o portal fornecedor solicita a emisi?n do volante electr?nico de empadroamento formato XML asinado electr?nicamente ao Concello
  • Comunicaci?n do novo domicilio aos organismos destinatarios e env?ou do volante electr?nico de empadroamento. Para a comunicaci?n aos organismos da AGE util?zase o Broker de Comunicaci?n de Domicilio do MINHAP
  • Env?ou do volante electr?nico de empadroamento aos organismos e unidades administrativas destinatarias no ?mbito estatal (directamente desde o Broker de comunicaci?ns de Domicilio)
  • Actualizaci?n do domicilio polos organismos e unidades administrativas destinatarias
  • Confirmaci?n da comunicaci?n do cambio de domicilio

  Requisitos:

  Requisitos para os organismos que desexen prestar o servizo:

  • Estar conectado ? Extranet Administrativa SARA
  • Conectividade cos Concellos no caso de Portais Auton?micos, conexi?n a Internet no caso dos Concellos
  • Cumprir as especificaci?ns de ?Sustituci?n de Certificados Soporte Papel?
  • Para as CCAA e EELL, ? necesario a firma dun convenio marco que se proporciona.

  Resultados:

  • Evitar desprazamentos do cidad?n, reducindo o tempo e gasto na comunicaci?n do novo domiclio
  • Axilidade no proceso de actualizaci?n do domicilio nos organismos e evitar erros nos datos.
  • Un servizo homog?neo de ?comunicaci?n de cambio de domicilio na Administraci?n?
  • Integraci?n no servizo dos principais organismos da AGE receptores das comunicaci?ns de cambio de domicilio TGSS, DGP e DXT. MUFACE
  • Incorporaci?n ao servizo doutras administraci?ns rexionais e locais para dar un acobertura do 80% no 2010

  Vantaxes:

  Beneficios para cidad?ns:

  • C?modo, podendo cumprir coas s?as obrigaci?ns desde calquera lugar a calquera hora e cun s? tr?mite
  • F?cil, con axuda en l?nea e posibilidade de comunicaci?n ao organismo seleccionados
  • R?pido, evitando a demora que existe entre o momento de actualizaci?n do padr?n e a comunicaci?n aos organismos da Administraci?n
  • Experiencia positiva, xa que o funcionario fai de intermediario para axudar ao cidad?n no tr?mite

  Beneficios para Administraci?ns:

  • Eliminaci?n do n?mero de volantes que se dan ao cidad?n para presentalos antes outros organismos
  • Evitar desactualizaciones dos domicilios, co consecuente aforro de custos por comunicaci?ns rexeitadas
  • Gar?ntese a calidade dos datos
  • Disp?n do servizo sen necesidade de facer o desenvolvemento
  • Disp?n de estade?sticas

  Noticias

  12 August 2016

  A plataforma de Intermediaci?n de datos supera os 70 servizos Despregar acordeon

  Durante o primeiro semestre de 2016 super?ronse os 70 servizos dispo?ibles na plataforma de intermediaci?n de datos.

  Destacan as incorporaci?ns dos servizos do Instituto Cervantes para Consultar a aptitude de solicitantes de nacionalidade, da AEAT, de Estar ao Corrente de Obrigaci?ns Tributarias para Contrataci?n co sector P?blico con incumprimentos xene?rico, sen finalidade espec?fica, a Consulta de Condici?n de Bolseiro do Ministerio de Educaci?n ou a Consulta de Permisos de Explotaci?n Marisqueira que actualmente ofrece Galicia e esperamos estender a todas as CCAA con costa.

  Menci?n especial merecen os servizos de consulta do ficheiro de Titularidades Financeiras, tanto por Interveniente como por Produto. Devandito ficheiro ? responsabilidade da Secretar?a de Estado de Econom?a e Apoio ? Empresa, e ser? o SEPBLAC (Servizo Executivo -Comisi?n de Prevenci?n do Branqueo de Capitais e infracci?ns monetarias) o encargado do tratamento. Os servizos est?n en producci?n desde o 5 de maio de 2016.

  Ao Ficheiro de Titularidades Financeiras aplic?rselle?n medidas de seguridade de nivel alto en aplicaci?n da normativa de protecci?n de datos de car?cter persoal. Tendr?n acceso os xu?ces de Instrucci?n, o ministerio Fiscal, as Forzas e Corpos de Seguridade do Estado, o CNI e a AEAT. Tambi?n pux?ronse en preproducci?n os servizos da DXT de Consulta de datos de Condutores, Veh?cu e de documentos dun Veh?cu. A entrada en producci?n ser? a primeira quincena de Setembro.

  Lembr?moslles que para solicitudes de soporte a trav?s do Centro de Atenci?n a Integradores e Desenvolvedores (CAID) do MINHAP debe utilizar o url: https://soportecaid.redsara.es

  Para m?s informaci?n utilice o PAE - Portal de Administraci?n Electr?nica http://administracionelectronica.gob.es/pae/intermediacion http://administracionelectronica.gob.es/es/ctt/svd

  06 July 2012

  Formularios CAID Despregar acordeon

  O 5 de xullo actualizouse a versi?n do formulario WEB de solicitude de soporte t?cnico ao CAID.

  Acc?dese ao mesmo desde o portal PAe-CTT mediante unha ligaz?n situada no apartado de Ligaz?ns Relacionadas?? das p?ginas de servizos com?ns e de informaci?n xeral de cada un dos servizos aos que presta soporte o CAID. Tambi?n p?dese acceder mediante a ligaz?n https://valide.redsara.es/formulariosCAID/irMenuSolicitud.do

  Novidades principais:

  • Incl?ese un alta previa de usuario no sistema, co fin de facilitar a creaci?n de petici?ns posteriores.
  • P?dese achegar informaci?n adicional a un caso xa aberto directamente a trav?s do formulario, co n?mero de ticket, sen necesidade de enviar correo electr?nico.
  • Na p?gina do formulario dispo?en dunha ligaz?n ao manual de usuario para solicitar soporte t?cnico.
  04 March 2011

  Formulario Web de Solicitude de Soporte T?cnico ao CAID Despregar acordeon

  • O 4 de marzo ponse en producci?n unha nova canle para a apertura de incidencias co Centro de Atenci?n a Integradores e Desenvolvedores (CAID). ?s canles habituais de correo electr?nico e tel?fono ?nese o do formulario WEB de solicitude de soporte t?cnico, ao que se accede desde o portal PAe_CTT mediante unha ligaz?n situada no p?rrafo de Contacto que aparece na pesta?a de informaci?n Xeral do servizo.
  • Este formulario cont?n os datos necesarios para abrir unha solicitude de soporte: Nome do organismo, Persoa de Contacto (Nome, Apelidos, tel?fono e direcci?n de correo), Contorna afectada, Campo de texto no que describir os requirimentos do Usuario e tres campos m?s que permiten anexar ficheiros con informaci?n complementaria como ACL?s, Log?s, etc.? A solicitude proc?sase cando se pulsa o bot?n ?Enviar por correo electr?nico?.?
  15 February 2010

  Difusi?n do Servizo de Cambio de Domicilio Despregar acordeon

  Creouse un v?deo divulgativo do servizo de comunicaci?n do cambio de domicilio. Pode ver a versi?n completa en:

  http://cambiodomicilio.redsara.es/pcd/jsp/flash/anima_domicilio.html(Abre en nova xanela)

  E a versi?n corta subtitulada en

  http://cambiodomicilio.redsara.es/pcd/jsp/flash/anima_domicilio_corto.html(Abre en nova xanela)

  O servizo tambi?n est? dispo?ible con Certificado Dixital Europeo (STORK)

  http://cambiodomicilio.redsara.es/pcd/jsp/flash/anima_domicilio_stork.html(Abre en nova xanela)

  15 February 2010

  O Concello de La Pobla de Vallbona xa est? integrado Despregar acordeon

  O Concello de La Pobla de Vallbona xa est? integrado no servizo de Comunicaci?n do cambio de domicilio e permite aos seus cidad?ns comunicalo cando se empadroan.

  19 February 2008

  Dispo?ible a comunicaci?n de domicilio a TGSS e INSS Despregar acordeon

  A trav?s do Servizo de Comunicaci?n de Cambio de Domicilio pode notificar o seu novo domicilio ? Tesorer?a Xeneral da Seguridade Social (TGSS) e ao Instituto Nacional da Seguridade Social (INSS)

  20 November 2007

  O Servizo de Cambio de Domicilio se ampl?ao Despregar acordeon

  O cidad?n, desde o 060, pode comunicar o cambio de domiclio a m?s organismos : Axencia Tributaria, Direcci?n Xeral de Polic?a, MUFACE. E a finais do 2007 integrarse?n Tesorer?a de a Seguridade Social, Instituto Nacional da Seguridade Social e Direcci?n Xeral de Tr?fico.

  Subscrici?ns

  Nesta ?rea podr? darse de alta para recibir as notificaci?ns de cambios que se realicen en noticias, documentos ou foros relacionados coa soluci?n ou o activo sem?ntico.

  PAe - Gesti?n de Subscrici?ns

  Os campos con asterisco * son obrigatorios. D?bese marcar polo menos una das copiones de suscripci?n (Noticias, Documentos ou Foros) e indicar o correo no campo de texto indicado para o alta ou a baixa de suscripci?n.

  Introduza o e-mail co que desexa recibir as notificaci?ns da soluci?n ou do activo sem?ntico.

  *

  Introduza o e-mail para darse de baixa da suscripci?n.
Punto de Acceso Xeral
Punto de Acceso Xeral
Responsable