Esta páxina web foi traducida por un software de tradución automática sen revisión posterior por tradutores. Máis información en: enlace ocultar
accesskey_mod_content
-

Rexistro Electr?nico de Apoderamentos

 • Nomee Abreviado:
  APODERA
  Accesos Directos:
  Rexistro Electr?nico de Apoderamentos (Abre en nova xanela)
  Resumo:
  APODERA ? o Rexistro Electr?nico de Apoderamentos da Administraci?n Xeral do Estado. Permite a inscripci?n de poderes apud-acta outorgados presencial ou telem?ticamente, para facer constar e xestionar as representaci?ns que os interesados outorguen a un representante, co fin de que poida actuar no seu nome ante as Administraci?ns P?blicas.
  Destinatarios:
  Empresa , Cidad?n , Calquera Administraci?n P?blica
  Organismos Responsables:
  Ministerio de Pol?tica Territorial e Funci?n P?blica
  Secretar?a de Estado de Funci?n P?blica
  Secretar?a Xeneral de Administraci?n Dixital
  Modo de Uso:
  Servizo en rede integrable en aplicaci?ns do cliente
  Servizo en rede para usuario final
  Contacto:
  • Centro de Atenci?n a Integradores e Desenvolvedores (CAID):

  Direcci?n: Ministerio de Pol?tica Territorial e Funci?n P?blica

  Horario de Luns a Xoves de 08:30 a 18:30 e venres 08:30 a 15:00,?con car?cter gratu?to.

  Lembr?moslles que este Centro de Atenci?n ? accesible S?O PARA DESENVOLVEDORES DE APLICACI?NS DAS ADMINISTRACI?NS PUBLICAS.

  Para comunicar unha incidencia ou solicitude de soporte ao Centro de Atenci?n a Integradores e Desenvolvedores (CAID) encha o formulario Web de apertura de solicitudes de soporte t?cnico(Abre en nova xanela) .

  Tipo de Soluci?n:
  Aplicaci?n
  Estado da Soluci?n:
  Implantaci?n , Producci?n
  ?rea org?nica:
  Estatal
  ?rea t?cnica:
  Gesti?n de recursos humanos
  ?rea funcional:
  Goberno e Sector P?blico , Energ?a , Documentos Persoais
  Licenza:
  Non aplica
  Nivel Interoperabilidade:
  T?cnico
  Linguaxe de Programaci?n:
  JAVA , HTML , JSP , Servizos Web
  Sistema Operativo:
  Linux

  Descripci?n

  O Rexistro Electr?nico de Apoderamento da Administraci?n Xeral do Estado ? un rexistro electr?nico de representaci?n e apoderamentos, para facer constar e xestionar as representaci?ns que os interesados outorguen a un representante, co fin de que ?ste poida actuar no seu nome de forma electr?nica ante as Administraci?ns P?blicas.?

  Normativa?que aplica ao Rexistro Electr?nico de Apoderamentos da Admisnitraci?n Xeral do Estado::

  • O Rexistro Electr?nico de Apoderamentos foi creado no Real Decreto 1671/2009, polo que se desenvolve parcialmente a Lei 11/2007, de 22 de xu?o, de acceso electr?nico dos cidad?ns aos servizos p?blicos.?
  • Posteriormente foi modificado pola Lei 39/2015, do Procedemento Administrativo Com?n das Administraci?ns P?blicas e pola Orde HFP/633/2017, de 28 de xu?o, pola que se aproban os modelos de poderes inscribibles no Rexistro Electr?nico de Apoderamentos da Administraci?n Xeral do Estado e no rexistro electr?nico de apoderamentos das Entidades locais e establ?cense os sistemas de firma v?lidos para realizar os apoderamentos apud acta a trav?s de medios electr?nicos.
  • O 4 de Setembro de 2018 publ?case Real Decreto-lei 11/2018, de transposici?n de directivas en materia de protecci?n dos compromisos por pensi?ns cos traballadores, prevenci?n do branqueo de capitais e requisitos de entrada e residencia de nacionais de pa?ses terceiros e polo que se modifica a Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Com?n das Administraci?ns P?blicas. Este Real Decreto-lei atrasa as previsi?ns relativas ao rexistro electr?nico de apoderamentos da Lei 39/2015 en d?as a?vos, pasando a producir efectos a partir do d?a 2 de outubro de 2020.

  Unha persoa f?sica ou jur?dica que act?a como poderdante pode apoderar a calquera outra persoa f?sica ou jur?dica (apoderado) para que actuar no seu nome ante a Administraci?n.

  Os poderes que se inscriban no Rexistro Electr?nico de Apoderamentos de acordo ? Lei 39/2015,?de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Com?n das Administraci?ns P?blicas,?deber?n corresponder a algunha das seguintes tipolog?as:

  • a) Un poder xeral para que o apoderado poida actuar en nome do poderdante en calquera actuaci?n administrativa e ante calquera Administraci?n.
  • b) Un poder para que o apoderado poida actuar en nome do poderdante en calquera actuaci?n administrativa ante unha Administraci?n ou Organismo concreto.
  • c) Un poder para que o apoderado poida actuar en nome do poderdante ?nicamente para a realizaci?n de determinados tr?mites especificados no poder.

  ?

  Noticias

  14 October 2019

  Curso en li?a de apoderamentos para empregados p?blicos Despregar acordeon

  Hase a?adido un link na secci?n ?rea de descargas - kit de benvida?para o acceso ao formulario de solicitude do curso en li?a de apoderamentos de empregados p?blicos. S? est? accesible desde o ?rea privada.

  22 March 2019

  APODERA migra a gesti?n de perf?s de usuarios ao servizo com?n Autentica Despregar acordeon

  AUTENTICA ? un servizo Single Sign On de autenticaci?n e autorizaci?n de empregados p?blicos, altos cargos e persoal relacionado, para aplicaci?ns internas das administraci?ns p?blicas.

  Na ?ltima versi?n de APODERA (aplicaci?n para a gesti?n de apoderamentos do Rexistro Electr?nico de Apoderamentos da Administraci?n Xeral do Estado), evolucionouse a aplicaci?n para que toda a gesti?n de usuarios e asignaci?n de perf?s sexa realizada en AUTENTICA.

  Os administradores delegados dos centros podr?n xestionar en? AUTENTICA os permisos de APODERA, de forma que podr?n asignar aos usuarios do centro os permisos adecuados. Con esta nova funcionalidade o Rexistro Electr?nico de Apoderamentos da Administraci?n Xeral do Estado facilitar? aos administradores delegados a operativa de alta e autorizaci?n, sum?ndose ? estratexia dunha interface ?nica de gesti?n de usuarios para os servizos com?ns.

  21 September 2018

  4.800 ADMINISTRACI?NS LOCAIS SOLICITAN A INTEGRACI?N CON APODERA Despregar acordeon

  Esta integraci?n contrib?e ao avance progresivo en materia de administraci?n electr?nica, permitindo ?s entidades dar cumprimento ao recolleito na Disposici?n final s?ptima da Lei 39/2015 respecto ao Rexistro Electr?nico de Apoderamentos.

  Este despregamento masivo est? sendo coordinado xunto ? empresa esPublico, titular da plataforma de administraci?n electr?nica Xestiona, que comparten estas administraci?ns, habi?ndose activado a data actual m?s de 800 organizaci?ns e esperando completar o proceso nos pr?ximos d?as.

  Neste despregamento tambi?n est?n participando activamente as ?Deputaci?ns Provinciais de Zaragoza, Huesca, Conca, Guadalaxara, C?ceres, Pontevedra, Burgos, ?vila, Soria, Palencia, Segovia, Valladolid, Salamanca, Zamora, Lle?n, Alacante e Castell?n

  Grazas a esta iniciativa, a partir de outubro, m?s da metade dos concellos espa?oles permitir?n que calquera cidad?n poida solicitar a inscripci?n dun apoderamento apud acta no Rexistro Electr?nico de Apoderamentos da Administraci?n Xeral do Estado, previa comparecencia persoal nas oficinas de asistencia en materia de rexistros, de acordo co previsto no art?cu 6.5 da Lei 39/2015.

  A integraci?n permite, adem?s, que as relaci?ns electr?nicas dos interesados a trav?s dos seus representantes f?ganse coa maior seguridade e rastrexabilidade posible, o que se consegue mediante a comprobaci?n da vixencia dos apoderamentos en sede electr?nica e ? posterior obtenci?n autom?tica das certificaci?ns electr?nicas dos devanditos poderes, que posteriormente se integrar?n no seu correspondente expediente electr?nico tras a firma da solicitude.

  ?

  05 June 2018

  A Unidade de Mediaci?n, Arbitraxe e conciliaci?n, dependente da Direcci?n Xeral de Traballo do Principado de Asturias comezou a utilizar con ?xito o REXISTRO ELECTR?NICO DE APODERAMENTO Despregar acordeon

  A Unidade de Mediaci?n, Arbitraxe e conciliaci?n, dependente da Direcci?n Xeral de Traballo do Principado de Asturias, ? onde se celebran os preceptivos actos de conciliaci?n, previos ? demanda xudicial ante os Xulgados do Social, en materia laboral e o procedemento arbitral en materia de elecci?ns sindicais.

  Os interesados poden comparecer ao acto de conciliaci?n e/ou arbitraxe electoral, por s? mesmos ou por medio de representante.

  Actualmente, unha das opci?ns, para acreditar esa representaci?n os usuarios, ? outorgar o poder ante o Rexistro electr?nico de Apoderamentos.

  As funcionalidades deste Rexistro son varias: gesti?n de apoderamentos, consulta de apoderamentos, gestion de representantes?.. Na actualidade os funcionarios do UMAC s?est?molo dados de alta na opci?n de Consulta de apoderamentos.

  Para consultar esa representaci?n, accedemos ao portal a trav?s do URL: https://apodera.redsara.es/funcionario

  Na pantalla de ?BUSQUEDA DE APODERAMENTOS? introducimos alg?n dato co?ecido, DNI do poderdante, do apoderado, organismo (PRINCIPADO) ???A trav?s desa b?squeda vemos os poderes que coinciden cos filtros seleccionados.

  O detalle do apoderamento obt?molo pulsando na frecha ?Ver Apoderamento? o que nos leva a poder gardar no expediente o bastanteo do poder realizado, preceptivo de acordo ? Lei 39/2015.

  Entre todas as Unidades de Mediaci?n, arbitraxe e conciliaci?n de Asturias (Gij?n, Mieres, A Felguera, Avil?s? e Oviedo) estamos dados de alta 24 persoas e xa accedemos pr?cticamente todos ao Rexistro, non contando na actualidade con ningunha incidencia.

  02 February 2018

  Novo portal do Rexistro Electr?nico de Apoderamentos da Administraci?n Xeral do Estado Despregar acordeon

  Xa est? dispo?ible o novo portal do Rexistro Electr?nico de Apoderamentos da Administraci?n Xeral do Estado. Este novo portal implementa a Orde HFP/633/2017, de 28 de xu?o, pola que se aproban os modelos de poderes inscribibles no Rexistro Electr?nico de Apoderamentos da Administraci?n Xeral do Estado e no rexistro electr?nico de apoderamentos das Entidades locais e establ?cense os sistemas de firma v?lidos para realizar os apoderamentos apud acta a trav?s de medios electr?nicos.

  P?dese acceder ao portal:

  O portal do funcionario est? accesible a trav?s do URL: https://apodera.redsara.es/funcionario

  No ?rea de descarga do PAe ( https://administracionelectronica.gob.es/ctt/rea/ - ?rea de descargas) at?pase o manual de usuario e a documentaci?n dos servizos web

  30 November 2017

  Rexistro Electr?nico de Apoderamentos: Reuni?n dos grupos de traballo de Comunidades Aut?nomas e Ministerios. Despregar acordeon

  O d?a 15 de Novembro se reuni? o Grupo Traballo de Grupo de traballo de Funcionarios Habilitados e Rexistro Electr?nico de Apoderamentos do Comit? Sectorial de Administraci?n Electr?nica (CSAE) e o d?a 20 de Novembro se reuni?n o Grupo de Traballo de autenticaci?n en administraci?ns p?blicas (GTAAP) da Administraci?n Xeral do Estado, en ambos os grupos se realiz? a presentaci?n dos avances do Rexistro Electr?nico de Apoderamentos da Administraci?n Xeral do Estado para o cumprimento da lei 39/2015 e da orde HFP 633/2017.

  27 October 2017

  Publicaci?n dos Servizos Web de consulta do REA-AGE conforme a Lei 39/2015 e Orde HFP/633/2017 Despregar acordeon

  Public?ronse os Servizos Web de consulta do Rexistro Electr?nico de Apoderamentos da AGE inclu?ndo a consulta dos poderes indicados na lei 39/2015, de acordo aos modelos da?Orde HFP/633/2017, de 28 de xu?o, pola que se aproban os modelos de poderes inscribibles no Rexistro Electr?nico de Apoderamentos da Administraci?n Xeral do Estado e no rexistro electr?nico de apoderamentos das Entidades locais e establ?cense os sistemas de firma v?lidos para realizar os apoderamentos apud acta a trav?s de medios electr?nicos.

  ?

  25 July 2017

  Os Letrados da Administraci?n de Xustiza empezan a utilizar REAJ (Rexistro Electr?nico de Apoderamentos Xudiciais) Despregar acordeon

  A Administraci?n de Xustiza d? un paso m?s cara ? Transformaci?n Dixital. El d?a 24 de Xullo de 2017 lvos Letrados da Administraci?n de Xustiza ?e o persoal da oficina xudicial han empezado a utilizar o Rexistro Electr?nico de Apoderamentos de Xustiza (REAJ).?As? mesmo, todas as Comunidades Aut?nomas confirmaron o seu inter?s no acceso ao REAJ.

  ?

  05 June 2014

  Facenda e Administraci?ns P?blicas simplifica a designaci?n de apoderados ou representantes na tramitaci?n administrativa Despregar acordeon

  A Secretar?a de Estado de Administraci?ns P?blicas e o Consello Xeral do Notariado asinan un convenio de colaboraci?n que permite ? Administraci?n a consulta telem?tica de documentos p?blicos notariais de apoderamento e as s?as revogaci?ns ao Rexistro Electr?nico de Apoderamentos (REA).

  M?s informaci?n en: Actualidade CTT

  10 August 2012

  Publicada a Orde Ministerial que regula o Rexistro Despregar acordeon

  O 25 de xullo de 2012 se public? no Bolet?n Oficial do Estado a Orde HAP/1637/2012, de xullo, pola que se regula o Rexistro Electr?nico de Apoderamentos.

  A Orde entrar? en viugor aos dous meses do seu publicaci?n.

  06 July 2012

  Formularios CAID Despregar acordeon

  O 5 de xullo actualizouse a versi?n do formulario WEB de solicitude de soporte t?cnico ao CAID.

  Acc?dese ao mesmo desde o portal PAe-CTT mediante unha ligaz?n situada no apartado de Ligaz?ns Relacionadas?? das p?ginas de servizos com?ns e de informaci?n xeral de cada un dos servizos aos que presta soporte o CAID. Tambi?n p?dese acceder mediante a ligaz?n https://valide.redsara.es/formulariosCAID/irMenuSolicitud.do

  Novidades principais:

  • Incl?ese un alta previa de usuario no sistema, co fin de facilitar a creaci?n de petici?ns posteriores.
  • P?dese achegar informaci?n adicional a un caso xa aberto directamente a trav?s do formulario, co n?mero de ticket, sen necesidade de enviar correo electr?nico.
  • Na p?gina do formulario dispo?en dunha ligaz?n ao manual de usuario para solicitar soporte t?cnico.

  Subscrici?ns

  Nesta ?rea podr? darse de alta para recibir as notificaci?ns de cambios que se realicen en noticias, documentos ou foros relacionados coa soluci?n ou o activo sem?ntico.

  PAe - Gesti?n de Subscrici?ns

  Os campos con asterisco * son obrigatorios. D?bese marcar polo menos una das copiones de suscripci?n (Noticias, Documentos ou Foros) e indicar o correo no campo de texto indicado para o alta ou a baixa de suscripci?n.

  Introduza o e-mail co que desexa recibir as notificaci?ns da soluci?n ou do activo sem?ntico.

  *

  Introduza o e-mail para darse de baixa da suscripci?n.
Punto de Acceso Xeral
Punto de Acceso Xeral
Responsable