Aquest lloc web ha estat traduït per un programari de traducció automàtica sense revisió posterior per traductors. Més informació en: enllaç ocultar
accesskey_mod_content
-

Registre Electrònic d'Apoderaments

 • Nomene Abreujat:
  APODERA
  Normativa:
  Registre Electrònic d'Apoderaments (Obri en nova finestra)
  Resum:
  APODERA és el Registre Electrònic d'Apoderaments de l'Administració General de l'Estat. Permet la inscripció de poders apud-acta atorgats presencial o telemàticament, per a fer constar i gestionar les representacions que els interessats atorguen a un representant, amb la finalitat de que puga actuar en el seu nom davant l'Administracions Públiques.
  Destinataris:
  Empresa , Ciutadà , Qualsevol Administració Pública
  Organismes Responsables:
  Ministeri de Política Territorial i Funció Pública
  Secretaria d'Estat de Funció Pública
  Secretaria General d'Administració Digital
  Manera d'Ús:
  Servici en xarxa integrable en aplicacions del client
  Servici en xarxa per a usuari final
  Contacte:
  • Centre d'Atenció a Integradors i Desenvolupadors (CAID):

  Direcció: Ministeri de Política Territorial i Funció Pública

  Horari de Dilluns a Dijous de 08:30 a 18:30 i divendres 08:30 a 15:00, amb caràcter gratuït.

  Els recordem que este Centre d'Atenció és accessible NOMÉS PER A DESENVOLUPADORS D'APLICACIONS DE LES ADMINISTRACIONS PUBLIQUES.

  Per a comunicar una incidència o sol·licitud de suport al Centre d'Atenció a Integradors i Desenvolupadors (CAID) òmpliga el formulari Web d'obertura de sol·licituds de suport tècnic(Obri en nova finestra) .

  Tipus de Solució:
  Aplicació
  Estat de la Solució:
  Implantació , Producció
  Àrea orgànica:
  Estatal
  Àrea tècnica:
  Gestió de recursos humans
  Àrea funcional:
  Govern i Sector Públic , Energia , Documents Personals
  Llicència:
  No aplica
  Nivell Interoperabilitat:
  Tècnic
  Llenguatge de Programació:
  JAVA , HTML , JSP , Servicis Web
  Sistema Operatiu:
  Linux

  Descripció

  El Registre Electrònic d'Apoderament de l'Administració General de l'Estat és un registre electrònic de representació i apoderaments, per a fer constar i gestionar les representacions que els interessats atorguen a un representant, amb la finalitat de que este puga actuar en el seu nom de forma electrònica davant les Administracions Públiques. 

  Normativa que aplica al Registre Electrònic d'Apoderaments de l'Admisnitración General de l'Estat::

  • El Registre Electrònic d'Apoderaments va ser creat en el Reial decret 1671/2009, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als servicis públics. 
  • Posteriorment ha sigut modificat per la Llei 39/2015, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i per l'Orde HFP/633/2017, de 28 de juny, per la qual s'aproven els models de poders inscribibles en el Registre Electrònic d'Apoderaments de l'Administració General de l'Estat i en el registre electrònic d'apoderaments de les Entitats Locals i s'establixen els sistemes de firma vàlids per a realitzar els apoderaments apud acta a través de mitjans electrònics.
  • El 4 de Setembre de 2018 es publica Reial decret-llei 11/2018, de transposició de directives en matèria de protecció dels compromisos per pensions amb els treballadors, prevenció del blanqueig de capitals i requisits d'entrada i residència de nacionals de països tercers i pel qual es modifica la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. Este Reial decret-llei retarda les previsions relatives al registre electrònic d'apoderaments de la Llei 39/2015 en dos anys, passant a produir efectes a partir del dia 2 d'octubre de 2020.

  Una persona física o jurídica que actua com a poderdant pot apoderar a qualsevol altra persona física o jurídica (apoderat) perquè actuar en el seu nom davant l'Administració.

  Els poders que s'inscriguen en el Registre Electrònic d'Apoderaments d'acord a la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, hauran de correspondre a alguna de les següents tipologies:

  • a) Un poder general perquè l'apoderat puga actuar en nom del poderdant en qualsevol actuació administrativa i davant qualsevol Administració.
  • b) Un poder perquè l'apoderat puga actuar en nom del poderdant en qualsevol actuació administrativa davant una Administració o Organisme concret.
  • c) Un poder perquè l'apoderat puga actuar en nom del poderdant únicament per a la realització de determinats tràmits especificats en el poder.

   

  Notícies

  14 October 2019

  Curs en línia d'apoderaments per a empleats públics Desplegar acordeon

  S'ha afegit un link en la secció àrea de descàrregues - jocs de benvinguda per a l'accés al formulari de sol·licitud del curs en línia d'apoderaments d'empleats públics. Solament està accessible des de l'àrea privada.

  22 March 2019

  APODERA migra la gestió de perfils d'usuaris al servici comú Autentica Desplegar acordeon

  AUTENTICA és un servici Single Sign On d'autenticació i autorització d'empleats públics, alts càrrecs i personal relacionat, per a aplicacions internes de les administracions públiques.

  En l'última versió d'APODERA (aplicació per a la gestió d'apoderaments del Registre Electrònic d'Apoderaments de l'Administració General de l'Estat), s'ha evolucionat l'aplicatiu perquè tota la gestió d'usuaris i assignació de perfils siga realitzada en AUTENTICA.

  Els administradors delegats dels centres podran gestionar en  AUTENTICA els permisos d'APODERA, de manera que podran assignar als usuaris del centre els permisos adequats. Amb esta nova funcionalitat el Registre Electrònic d'Apoderaments de l'Administració General de l'Estat facilitarà als administradors delegats l'operativa d'alta i autorització, sumant-se a l'estratègia d'una interfície única de gestió d'usuaris per als servicis comuns.

  21 September 2018

  4.800 ADMINISTRACIONS LOCALS SOL·LICITEN LA INTEGRACIÓ AMB APODERA Desplegar acordeon

  Esta integració contribuïx a l'avanç progressiu en matèria d'administració electrònica, permetent a les entitats donar compliment a l'arreplegat en la Disposició final setena de la Llei 39/2015 respecte al Registre Electrònic d'Apoderaments.

  Este desplegament massiu està sent coordinat al costat de l'empresa esPublico, titular de la plataforma d'administració electrònica Gestiona, que compartixen estes administracions, havent-se activat a data actual més de 800 organitzacions i esperant completar el procés en els pròxims dies.

  En este desplegament també estan participant activament les  Diputacions Provincials de Saragossa, Huesca, Conca, Guadalajara, Càceres, Pontevedra, Burgos, Àvila, Soria, Palencia, Segòvia, Valladolid, Salamanca, Zamora, León, Alacant i Castelló

  Gràcies a esta iniciativa, a partir d'octubre, més de la mitat dels ajuntaments espanyols permetran que qualsevol ciutadà puga sol·licitar la inscripció d'un apoderament apud acta en el Registre Electrònic d'Apoderaments de l'Administració General de l'Estat, prèvia compareixença personal en les oficines d'assistència en matèria de registres, d'acord amb el previst en l'article 6.5 de la Llei 39/2015.

  La integració permet, a més, que les relacions electròniques dels interessats a través dels seus representants es facen amb la major seguretat i traçabilitat possible, la qual cosa s'aconseguix mitjançant la comprovació de la vigència dels apoderaments en seu electrònica i a la posterior obtenció automàtica de les certificacions electròniques d'aquests poders, que posteriorment s'integraran en el seu corresponent expedient electrònic després de la firma de la sol·licitud.

   

  05 June 2018

  La Unitat de Mediació, Arbitratge i conciliació, dependent de la Direcció general de Treball del Principat d'Astúries ha començat a utilitzar amb èxit el REGISTRE ELECTRÒNIC D'APODERAMENT Desplegar acordeon

  La Unitat de Mediació, Arbitratge i conciliació, dependent de la Direcció general de Treball del Principat d'Astúries, és on se celebren els preceptius actes de conciliació, previs a la demanda judicial davant els Jutjats socials, en matèria laboral i el procediment arbitral en matèria d'eleccions sindicals.

  Els interessats poden comparéixer a l'acte de conciliació i/o arbitratge electoral, per si mateixos o per mitjà de representant.

  Actualment, una de les opcions, per a acreditar eixa representació els usuaris, és atorgar el poder davant el Registre electrònic d'Apoderaments.

  Les funcionalitats d'este Registre són vàries: gestió d'apoderaments, consulta d'apoderaments, gestion de representants….. En l'actualitat els funcionaris de l'UMAC només estem donats de alta en l'opció de Consulta d'apoderaments.

  Per a consultar eixa representació, accedim al portal a través de la URL: https://apodera.redsara.es/funcionario

  En la pantalla de “BUSQUEDA D'APODERAMENTS” introduïm alguna dada coneguda, DNI del poderdant, de l'apoderat, organisme (PRINCIPAT)  … A través d'eixa cerca veiem els poders que coincidixen amb els filtres seleccionats.

  El detall de l'apoderament ho obtenim polsant en la fletxa “Veure Apoderament” el que ens porta a poder guardar en l'expedient la validació del poder realitzat, preceptiu d'acord a la Llei 39/2015.

  Entre totes els Unitats de Mediació, arbitratge i conciliació d'Astúries (Gijón, Mieres, La Felguera, Avilés  i Oviedo) estem donats de alta 24 persones i ja accedim pràcticament tots al Registre, no explicant en l'actualitat amb cap incidència.

  02 February 2018

  Nou portal del Registre Electrònic d'Apoderaments de l'Administració General de l'Estat Desplegar acordeon

  Ja està disponible el nou portal del Registre Electrònic d'Apoderaments de l'Administració General de l'Estat. Este nou portal implementa l'Orde HFP/633/2017, de 28 de juny, per la qual s'aproven els models de poders inscribibles en el Registre Electrònic d'Apoderaments de l'Administració General de l'Estat i en el registre electrònic d'apoderaments de les Entitats Locals i s'establixen els sistemes de firma vàlids per a realitzar els apoderaments apud acta a través de mitjans electrònics.

  Es pot accedir al portal:

  El portal del funcionari està accessible a través de la URL: https://apodera.redsara.es/funcionario

  En l'àrea de descàrrega del PAe ( https://administracionelectronica.gob.es/ctt/rea/ - Àrea de descàrregues) es troba el manual d'usuari i la documentació dels servicis web

  30 November 2017

  Registre Electrònic d'Apoderaments: Reunió dels grups de treball de Comunitats Autònomes i Ministeris. Desplegar acordeon

  El dia 15 de Novembre es va reunir el Grup Treballe de Grup de treball de Funcionaris Habilitats i Registre Electrònic d'Apoderaments del Comité Sectorial d'Administració Electrònica (CSAE) i el dia 20 de Novembre es reunió el Grup de Treball d'autenticació en administracions públiques (GTAAP) de l'Administració General de l'Estat, en tots dos grups es va realitzar la presentació dels avanços del Registre Electrònic d'Apoderaments de l'Administració General de l'Estat per al compliment de la llei 39/2015 i de l'orde HFP 633/2017.

  27 October 2017

  Publicació dels Servicis Web de consulta del REVA-AGE conforme a Llei 39/2015 i Orde HFP/633/2017 Desplegar acordeon

  S'han publicat els Servicis Web de consulta del Registre Electrònic d'Apoderaments de l'AGE incloent la consulta dels poders indicats en la llei 39/2015, d'acord als models de el Orde HFP/633/2017, de 28 de juny, per la qual s'aproven els models de poders inscribibles en el Registre Electrònic d'Apoderaments de l'Administració General de l'Estat i en el registre electrònic d'apoderaments de les Entitats Locals i s'establixen els sistemes de firma vàlids per a realitzar els apoderaments apud acta a través de mitjans electrònics.

   

  25 July 2017

  Els Lletrats de l'Administració de Justícia comencen a utilitzar REAJ (Registre Electrònic d'Apoderaments Judicials) Desplegar acordeon

  L'Administració de Justícia fa un pas més cap a la Transformació Digital. Il dia 24 de Julio de 2017 lus Lletrats de l'Administració de Justícia  i el personal de l'oficina judicial han començat a utilitzar el Registre Electrònic d'Apoderaments de Justícia (REAJ). Així mateix, totes les Comunitats Autònomes han confirmat el seu interés en l'accés al REAJ.

   

  05 June 2014

  Hisenda i Administracions Públiques simplifica la designació d'apoderats o representants en la tramitació administrativa Desplegar acordeon

  La Secretaria d'Estat d'Administracions Públiques i el Consell General del Notariat firmen un conveni de col·laboració que permet a l'Administració la consulta telemàtica de documents públics notarials d'apoderament i les seues revocacions al Registre Electrònic d'Apoderaments (REVA).

  Més informació en: Actualitat CTT

  10 August 2012

  Publicada l'Orde Ministerial que regula el Registre Desplegar acordeon

  El 25 de juliol de 2012 es va publicar en el Butlletí Oficial de l'Estat l'Orde HAP/1637/2012, de juliol, per la qual es regula el Registre Electrònic d'Apoderaments.

  L'Orde entrarà en viugor als dos mesos de la seua publicació.

  06 July 2012

  Formularis CAID Desplegar acordeon

  El 5 de juliol s'ha actualitzat la versió del formulari WEB de sol·licitud de suport tècnic al CAID.

  S'accedix al mateix des del portal PAe-CTT mitjançant un enllaç situat en l'apartat d'Enllaços Relacionats   de les pàgines de servicis comuns i d'informació general de cadascun dels servicis als quals presta suport el CAID. També es pot accedir mitjançant l'enllaç https://valide.redsara.es/formularioscaid/irmenusolicitud.do

  Novetats principals:

  • S'inclou un alta prèvia d'usuari en el sistema, amb la finalitat de facilitar la creació de peticions posteriors.
  • Es pot aportar informació addicional a un cas ja obert directament a través del formulari, amb el nombre de tiquet, sense necessitat d'enviar correu electrònic.
  • En la pàgina del formulari disposen d'un enllaç al manual d'usuari per a sol·licitar suport tècnic.

  Subscripcions

  En esta àrea podrà donar-se de alta per a rebre les notificacions de canvis que es realitzen en notícies, documents o fòrums relacionats amb la solució o l'actiu semàntic.

  PAe - Gestió de Subscripcions

  Els camps amb asterisc * són obligatoris. S'ha de marcar almenys una de les copiones de subscripció (Notícies, Documents o Fòrums) i indicar el correu en el camp de text indicat per a l'alta o la baixa de subscripció.

  Introduïsca l'email amb el qual desitja rebre les notificacions de la solució o de l'actiu semàntic.

  *

  Introduïsca l'email per a donar-se de baixa de la subscripció.
Punt d'Accés General
Punt d'Accés General
Responsable