accesskey_mod_content

Metadades

Les metadades de gestió de documents servixen per a identificar, autenticar i contextualitzar documents. Mentre que  un esquema de metadades definix la incorporació i gestió de les metadades dels documents electrònics al llarg del seu cicle de vida. Esta secció oferix recursos relatius a l'Esquema de Metadades per a la Gestió del Document Electrònic.

Metadades de gestió de documents

La definició genèrica de ‘metadada’, segons figura en l'Esquema Nacional d'Interoperabilitat, és “dada que definix i descriu altres dades". Existixen diferents tipus de metadades segons la seua aplicació.

L'article article 42 del Reial decret 1671/2009(Obri en nova finestra) , de 6 de novembre, en desenvolupar les disposicions comunes sobre els documents electrònics, definix ‘metadada’ com “qualsevol tipus d'informació en forma electrònica associada als documents electrònics, de caràcter instrumental i independent del seu contingut, destinada al coneixement immediat i automatizable d'alguna de les seues característiques, amb la finalitat de garantir la disponibilitat, l'accés, la conservació i la interoperabilitat del propi document”.

El Reial decret 4/2010 definix també ‘metadada de gestió de documents’ com a “informació estructurada o semiestructurada que fa possible la creació, gestió i ús de documents al llarg del temps en el context de la seua creació. Les metadades de gestió de documents servixen per a identificar, autenticar i contextualitzar documents, i de la mateixa manera a les persones, els processos i els sistemes que els creen, gestionen, mantenen i utilitzen”.

Així mateix, definix ‘esquema de metadades’ com a “instrument que definix la incorporació i gestió de les metadades de contingut, context i estructura dels documents electrònics al llarg del seu cicle de vida”.

El documente i l'expedient expedient electrònic porten metadades mínimes obligatòries i poden incorporar metadades complementàries. La Norma Tècnica d'Interoperabilitat de Política de gestió de documents electrònics  tracta en el seu apartat VII l'assignació de metadades.

L'Esquema Esquema de Metadades per a la Gestió del Document Electrònic (i-EMGDE)(Obri en nova finestra) , esmentat per la norma tècnica d'interoperabilitat de Política de gestió de documents electrònics en el seu apartat VII.4, podrà ser usat com a referència i ferramenta de suport per a l'adequació de cada organització als requisits d'interoperabilitat en matèria de gestió de documents.

L'esquema i-EMGDE establix:

  • El model conceptual en el qual es recolza el model de metadades, les seues propietats i la seua lògica subjacent.
  • La descripció de cadascun dels elements i sub-elements de metadades, a través de la descripció de cadascuna de les seues característiques: definició, propòsit, obligatorietat, etc.
  • Els esquemes de valors necessaris per a emplenar els valors dels elements de metadades pertinents.
  • Les referències a les normes utilitzades com a base, així com a altres normes de possible utilitat.

L'Exemple Exemple d'aplicació de l'Esquema de Metadades per a la Gestió del Document Electrònic (i-EMGDE)(Obri en nova finestra) mostra un exemple de com s'aplicaria l'Esquema de Metadades per a la Gestió del Document Electrònic per a un document electrònic que serà intercanviat i que, per tant, haurà de contindre les metadades mínimes obligatòries des d'una perspectiva funcional.

 

0 Comentaris

No hi ha comentaris