accesskey_mod_content

Legislació del Principat d'Astúries

Selecció de lleis i normativa de la Comunitat Autònoma del Principat d'Astúries.

NOTA. Es tracta d'una primera aproximació de legislació autonòmica. No es realitza un recopilatori exhaustiu d'esta matèria.

PRINCIPAT D'ASTÚRIES. Conselleria d'Ocupació, Indústria i Turisme

07 agost 2018

Decret 37/2018, de 18 de juliol, d'organització i desenvolupament dels instruments de funcionament de les tecnologies de la informació i les comunicacions i de la seguretat de la informació de l'Administració del Principat d'Astúries i el seu sector públic. BOPA: núm. 183 de 07/08/2018

 • Servicis electrònics
 • Seguretat

PRINCIPAT D'ASTÚRIES. Junta General (Parlament)

22 desembre 2016

Normes de política de gestió de documents electrònics de la Junta General del Principat d'Astúries (Parlament)(B4201/2016/1) Butlletí Oficial de la Junta General. Sèrie C règim interior. Núm. 25 de 22/12/2016

 • NOTA: S'aplica a tots els documents i expedients rebuts o produïts per la Càmera, els seus òrgans i les persones al servici del Parlament en l'acompliment del seu càrrec, incloent els documents convencionals que coexistisquen amb els electrònics.

 • icona fletxa  Veure en PAe Secció: Arxiu electrònic

 • Servicis electrònics

PRINCIPAT D'ASTÚRIES. Conselleria de Presidència i Participació Ciutadana

31 març 2016

Resolució de 22 de març de 2016, de la Conselleria de Presidència i Participació Ciutadana, per la qual s'aprova la Política de Gestió de Documents del Principat d'Astúries. BOPA: núm. 74 de 31/03/2016

 • NOTA: La Política de Gestió de Documents del Principat d'Astúries (PGD_PA) comprèn el conjunt de directrius, en l'àmbit de l'Administració del Principat d'Astúries, Organismes Autònoms i Ens Públics, per a la producció i gestió de documents administratius autèntics, fiables i disponibles al llarg del temps, d'acord amb les funcions i activitats que els són pròpies.

 • icona fletxa  Veure en PAe Secció: Arxiu electrònic

 • Servicis electrònics

PRINCIPAT D'ASTÚRIES. Conselleria d'Ocupació, Indústria i Turisme

15 novembre 2016

Resolució de 10 de novembre de 2016, de la Conselleria d'Ocupació, Indústria i Turisme, per la qual s'aprova la política de firma electrònica i certificats del Principat d'Astúries. BOPA: núm. 265 de 15/11/2016

 • Identitat i Firma electrònica
 • Servicis electrònics

PRINCIPAT d'ASTÚRIES. Junta General del Principat d'Astúries

09 octubre 2013

Normes d'aplicació de l'i-Parlament sobre el Registre electrònic de la Junta General del Principat d'Astúries i documents i expedients electrònics. En: BUTLLETÍ OFICIAL 9 d'octubre de 2013, IX LEGISLATURA Núm. 480, Serie B Activitat no Legislativa.

 • NOTA: La Junta General del Principat d'Astúries és el Parlament dels asturians.

  Amb la finalitat de dotar a l'i-Parlament en la Junta General d'un marc jurídic de seguretat i garanties, la Taula, a l'empara de l'article 37.1 a) del Reglament de la Càmera, aprova les següents Normes: Capítol I: Normes Generals

  Article 1. Àmbit d'aplicació: les presents Normes són aplicables als escrits, documents i expedients d'índole parlamentària referits en el Reglament de la Junta General. Article 2. Seu electrònica: es crea la seu electrònica de la Junta General del Principat d'Astúries, accessible a través del seu portal corporatiu en la direcció electrònica: http://www.jgpa.es(Obri en nova finestra) .

 • Servicis electrònics

PRINCIPAT D'ASTÚRIES. Conselleria d'Administracions Públiques i Portaveu del Govern

09 febrer 2009

Resolució de 9 de gener de 2009, de la Conselleria d'Administracions Públiques i Portaveu del Govern, per la qual es publiquen els procediments adaptats per a la transmissió tecnològica i automàtica de cessió de dades relatives a DNI/NIE i Certificat d'Empadronament per a l'exercici del dret 6.2 b) de la llei 11/2007, de 22 de juny, d'Accés Electrònic dels Ciudadanos als Servicis Públics BOPA: 09/02/2009

 • Servicis electrònics
 • Identitat i Firma electrònica

PRINCIPAT D'ASTÚRIES. Conselleria d'Administracions Públiques i Portaveu del Govern

02 desembre 2008

Decret 115/2008, de 20 de novembre, de modificació del Decret 111/2005, de 3 de novembre, sobre registre telemàtic BOPA: 02/12/2008

 • Servicis electrònics

PRINCIPAT D'ASTURAS. Conselleria d'Economia i Administració Pública

24 novembre 2005

Decret 111/2005, de 3 de novembre, sobre registre telemàtic.
Nota: Modificat en sengles Resolucions publicades en el BOPA de 21/7/2006 i en BOPA: 23/11/2007 BOPA: 24/11/2005

 • Servicis electrònics