Esta páxina web foi traducida por un software de tradución automática sen revisión posterior por tradutores. Máis información en: enlace ocultar
accesskey_mod_content
-

Sistema Integrado de Xestión de Persoal

 • Nomee Abreviado:
  SIGP
  Accesos Directos:
  FAQ (Abre en nova xanela) , Solicitude de alta e roles en SIGP (Abre en nova xanela) , Acceso a manuais do solicitante (Abre en nova xanela) , Acceso a manuais do xestor (Abre en nova xanela) , Acceso a manuais de instalación (Abre en nova xanela)
  Resumo:
  O Sistema Integrado de Xestión de Persoal (SIGP) é un servizo que proporciona unha plataforma para a xestión integral dos Recursos Humanos da Administración Xeral do Estado, cubrindo as necesidades do persoal funcionario e laboral. Permite a tramitación completa do expediente electrónico, incluída a xestión documental, a firma electrónica e interacción entre organismos e unidades dependentes. O sistema posibilita a comunicación entre os diferentes actores que participan nun expediente; empregados públicos, responsables de unidades orgánicas e xestores de recursos humanos, a través de accesos aloxados no portal Funciona.
  Destinatarios:
  AGE
  Organismos Responsables:
  Ministerio de Asuntos Económicos e Transformación Dixital
  Secretaría de Estado de Dixitalización e Intelixencia Artificial
  Secretaría Xeral de Administración Dixital
  Modo de Uso:
  Servizo en rede para usuario final
  Contacto:

  https://www.funciona.es/public/funcionasigp/formularioincidencia.html

  O servizo SIGP conta con dúas listas de distribución co fin  de dar a coñecer as últimas novidades relacionadas sobre o sistema:

  • Para información sobre noticias, documentos e foros orientada a usuarios e xestores está dispoñible a opción “Subscribirse”, situada nesta mesma páxina.
  • Para avisos sobre novidades, versións e subidas a produción orientados ás unidades consumidoras de SIGP ha de realizarse unha subscrición a través da ligazón:
   https://listas-ctt.administracionelectronica.gob.es/mailman/listinfo/sigp-avisos
  Tipo de Solución:
  Infraestrutura ou servizo común
  Estado da Solución:
  Produción
  Área orgánica:
  Estatal
  Área técnica:
  Xestión de recursos humanos
  Área funcional:
  Goberno e Sector Público
  Licenza:
  Non aplica
  Nivel Interoperabilidade:
  Técnico

  Descrición

  O proxecto SIGP (Sistema Integrado de Xestión de Persoal) está desenvolvido pola Subdirección Xeral de Aplicacións e Servizos Xerais, pertencente á Secretaría Xeral de Administración Dixital, e ten como obxectivo principal proporcionar unha ferramenta de traballo para os xestores de Recursos Humanos da Administración Xeral do Estado. O proxecto conseguiu a centralización da xestión dos procedementos sobre unha única aplicación, ofrecendo aos organismos integrados un servizo final accesible desde o navegador sen necesidade de infraestrutura propia nin mantemento. Ademais do anterior o sistema adáptase ás evolucións tecnolóxicas de forma constante, non requirindo soporte especializado polas unidades usuarias. Todo iso cunha alta dispoñibilidade e robustez nunha contorna segura de execución.

  Contribuíndo á dixitalización da Administración e ao cumprimento dos obxectivos de racionalización no gasto público, o Sistema Integrado de Xestión de Persoal é unha peza crave na estratexia da AGE, aspirando a converterse na aplicación referente no ámbito dos Recursos Humanos. Asegúrase, por tanto, un servizo de calidade ao usuario con adaptacións dinámicas aos cambios normativos  permitindo unha tramitación acorde coa legalidade vixente en cada momento.

  Na actualidade (Xaneiro 2020) conta cos seguintes procedementos:

  -Anotacións xenéricas

  -Autorización de compatibilidade con  actividade pública

  -Recoñecemento de compatibilidade para actividade privada

  -Rexistro de Órganos de Representación (Permisos sindicais)

  -Tramitación de expedientes de modificación de RPT (Persoal funcionario e laboral)

  -Proceso selectivo e nomeamento de funcionarios en prácticas e de carreira dos corpos e escalas xerais da Administración Xeral do Estado

  -Reingreso ao servizo activo de funcionarios e escalas xerais da Administración Xeral do Estado

  -Autorización de comisións de servizos con cambio de departamento ou fóra do ámbito dunha Comunidade Autónoma

  -Autorización de proxectos de convocatoria de concursos de méritos

  -Emisión de certificados de méritos

  -Autorización de adiamentos de cesamentos en concursos

  -Traslados por motivos de saúde ou rehabilitación do funcionario, cónxuxe ou fillos

  -Autorización de redistribucións de efectivos

  -Regularización de situacións administrativas

  -Reingreso de persoal laboral

  -Mobilidade funcional por incapacidade laboral permanente total do persoal laboral

  -Convocatoria e resolución de concursos de traslados interdepartamentales de persoal laboral

  -Autorización de proxectos de convocatoria de concursos departamentais de persoal laboral

  -Xubilación voluntaria no réxime de clases pasivas e Seguridade Social para os corpos e escalas xerais da Administración Xeral do Estado (Persoal funcionario)

  -Xubilacións departamentais

  -Comisións de servizo internas a un ministerio

  -Recoñecemento de trienios

  -Cambio de situacións administrativas

  -Suspensión de funcións (persoal funcionario e laboral)

  -Cesamentos de persoal funcionario

  -Tomas de posesión de persoal funcionario

  -Altas e baixas de persoal laboral

  -Recoñecemento de servizos previos de persoal funcionario

  -Recoñecemento de servizos de persoal laboral

  -Recoñecemento de Complemento de Destino de Director Xeral

  -Recoñecemento de Grao

  -Concurso de méritos (Persoal funcionario e laboral)

  -Convocatorias de libre designación

  -Concesión e denegación de permisos e licenzas (incluíndo incapacidade)

  -Xestión de o  Plan Anual de Formación

  -Xestión de o  Plan Anual de Acción Social

  -Prolongación do servizo activo

  -Avaliación do desempeño

  -COSMO-Comisións de Servizo Misión Oficial

  -Adscricións temporais persoal laboral

  -Seguimento de indicadores (CONCILIA e Absentismo)

  -Xestión de usuarios

  Pódese consultar o catálogo ampliado de procedementos na seguinte ligazón:

  https://www.funciona.es/public/dam/jcr:9d09b041-2f38-4d4c-aba3-6e147904f26a/Funcionalidades%20de%20os%20procedementos%20de%20SIGP%20Marzo%202019%20.pdf

   

  A interacción coa aplicación pódese realizar das seguintes formas:

  1. Desde a rede SARA, a través do menú Os meus Servizos de RRHH ( https://www.funciona.es/public/funciona/areapersonal/autoservicio.html ), ligazón aloxada así mesmo en Funciona.
  2. Desde internet, para algúns procedementos, tamén a través do menú Os meus Servizos de RRHH accedendo por https://sede.funciona.gob.es/public/servizos https://sede.funciona.gob.es/public/servizos .

   

  Os xestores e usuarios serán identificados por Autentica e as firmas realizaranse nun portafirmas propio. Así mesmo interactúase con servizos comúns como Geiser, Notifica, Inside, Nedaes ou a Plataforma de Intermediación (PID) co fin de que os procedementos administrativos realícense integramente en SIGP, de maneira áxil, rápida e minimizando ao máximo as cargas administrativas e de tramitación.

  Co fin de introducir e perfeccionar o uso da ferramenta, ofértanse periodicamente cursos de formación, publicitados no Espazo SIGP do portal Funciona, abertos a organismos interesados no coñecemento da ferramenta.

  Noticias

  09 April 2021

  Novos cursos de formación en SIGP sobre o módulo de Xestión de Incapacidades Temporais Despregar acordeon

  Aberta convocatoria de sesións de formación en SIGP sobre nova solución para a Xestión de Incapacidades Temporais, que se celebrarán a finais de Abril e durante o mes de Maio.

  Distínguense sesións específicas para persoal de servizos centrais e persoal de servizos periféricos, sendo requisito necesario dispor do perfil para a xestión do procedemento.

  As solicitudes realízanse a través da opción de Formación dentro de “Os meus servizos  de RRHH (SIGP)”, no portal Funciona, con acceso desde a ligazón:

  Intranet: https://www.funciona.es/public/funciona/areapersonal/autoservicio.html

  Internet: https://sigp-internet.redsara.es/

  Para a presentación de solicitudes hai que elixir o Plan de Formación SIGP 2021.

  05 April 2021

  Última actualización da versión de SIGP en produción Despregar acordeon

  Realizáronse modificacións que permiten a xestión de diversos casos nos seguintes procedementos:

  Anotacións Xenéricas:

  • Corrixida incidencia no documento F17R onde se mostraban intercambiadas en orde a sección “Recursos” e a sección “Observacións”

  Cesamentos de Persoal Funcionario:

  • Habilítase posibilidade de atopar a empregados xa cesados que historicamente pertenceron ao ámbito de xestión, de forma que se posibilite a xeración dun novo documento de cesamento por erro no previo ou por sentenza xudicial.

  Xestión de Incapacidades Temporais:

  • Liquidada incidencia na apertura de incapacidade temporal de curta duración existindo incapacidade previa pechada.

  Xestión do Plan Anual de Formacion:

  • Liquidada incidencia no campo Complemento Específico na xeración dos documentos F10R, L7R.

  Tomas de Posesión de Persoal Funcionario:

  • Habilitada solución que permite atopar postos suxeitos a condición no Ministerio e Organismo que indican estes datos cando é diferente do Ministerio ou Organismo onde se atopa o posto.
  • Incluído aviso ao formalizar unha toma de posesión por concurso (OD-DC) cando a persoa leva menos de dous anos na situación administrativa de excedencia voluntaria por coidado de fillos ou excedencia voluntaria por coidado de familiares para impulsar que se xere un F31R en lugar dun F2R.
  • Resolta incidencia pola cal se producía en certos casos a repetición da sección de datos do posto nos documentos F2R e F5R.
  18 March 2021

  Nova actualización da versión de SIGP en produción no mes de marzo de 2021 Despregar acordeon

  Na última subida a produción incorporáronse melloras e correccións en diferentes aplicacións do Sistema Integrado de Xestión de Persoal:

  Anotacións xenéricas:

  • Incorpóranse cambios na información que se mostra no documento F31R e L24R seguindo as recomendacións da S.X. de RCP. Autorízase anotación.
  • Habilítase posibilidade de borrado de expediente tras xeración de documento, mentres o documento non estea asinado.

  Adiamentos de Cesamentos:

  • Habilítase posibilidade de alta en expediente de empregado con NIP ficticio creado directamente en SIGP.

  Cambio de Situación Administrativa: 

  • No documento F6R, homoxenéizase o tamaño de letra do texto na sección "Observacións" ao tipo usado no resto de seccións.

  Concursos Departamentais e Concursos Unitarios de Persoal Funcionario:

  • Incorporada nova exclusión por pertencer a unidades que non poden participar no concurso, con posibilidade de participación se é a postos do mesmo grupo de unidades e con control de tempo mínimo nas mesmas para poder participar a outros postos do Ministerio e tempo mínimo diferente para postos doutros Ministerios.
  • Cámbiase a funcionalidade asociada ao botón de acción "Solicitar prazas ás unidades" para que sexa "Comunicación coas unidades", de forma que se poida realizar un pedimento de postos ás unidades ou unha comunicación doutro tipo coas mesmas. Habilítase a posibilidade de selección de documento a compartir coas unidades. Engádese novo tipo documento "Oficio de comunicación coas unidades
  • Incorpórase a posibilidade de incluír máis dun correo electrónico por unidade na ligazón "Unidades Finais", onde se incorporan as unidades finais ou de RRHH SSCC (concursos unitarios), ás que se solicita postos para o concurso.
  • Habilítase nos concursos unitarios nova funcionalidade no perfil de concursos unitarios de RRHH SSCC, para que se poidan incluír membros da Comisión de Valoración dentro do seu ámbito.
  • Habilítase para o rol de xestión en FP nos Concursos Unitarios de Funcionarios a opción de menú "Agrupación/Exclusións Corpos", que permite poder definir agrupacións.
  • Resólvese incidencia relativa á asociación de persoais aos postos e mellórase a xestión das mesmas nos concursos unitarios.
  • Resolta incidencia coa selección de postos condicionados na solicitude no portal de SIGP.

  Descargas de ficheiros SIGP:

  • Optimízase a descarga do ficheiro RPERSONA para evitar a duplicidade de rexistros de persoas en canto á información de persoas xubiladas no ámbito.

  Xestión do Plan Anual de Formación:

  • Resólvese incidencia relativa á posibilidade de realizar unha solicitude desde portal en estado de Excedencia por Coidado de Familiares.
  • Optimízase carga no portal de solicitudes á entrada do empregado para evitar cárgaa prerrequisitos doutros cursos co mesmo código pero que pertencen a outras sociedades (outros ámbitos).

  Emisión de Certificados de Méritos:

  • Soluciónase incidencia na carga do posto definitivo do empregado no certificado cando se atopa en ocupación provisional e non ten posto reservado.

  Rexistro de Órganos de Representación:

  • Resólvese incidencia relativa á non visualización de textos asociados aos novos documentos de xestión de Dispénsalas Totais, na opción de definición de textos para os documentos.

  Recoñecemento de Servizos Previos:

  • Solucionada incidencia respecto ao documento Anexo I en relación ao desprazamento da información de firma á segunda folla deixando espazo en branco na primeira folla do documento.
  • Solucionada incidencia respecto da colocación dos servizos prestados nas táboas correspondentes, servizos en clases pasivas ou outros servizos, na xeración do documento de Certificado de Servizos para Clases Pasivas (CS).
  • Resólvese incidencia relativa ao documento “Modificación do Cómputo de Trienios”, canto á ordenación dos períodos polo campo orde cando a posición é “E2 - Anteriores ao acordo de acumulación”.

  Recoñecemento de trienios:

  • Retírase control que non permite xerar un expediente a un empregado se xa ten outro en estado diferente a "Finalizado", para evitar a non finalización de accións sobre expedientes que xeran problemas cos cambios de organización dos empregados. Será o xestor quen controle se xa ten expediente aberto.

   

  16 March 2021

  Actualización nos procedementos de Cambio de Situación Administrativa e Tomas de Posesión Despregar acordeon

  Realizáronse novas subidas a produción para introducir melloras e actualizacións nos seguintes procedementos:

  Cambio de Situación Administrativa:

  • No caso do Reingreso (check reingreso seleccionada) non se obrigará a encher o campo "Data de efectos", xa que para a xeración do documento Acordo (F6) nos casos de dispor dun mes para o reingreso, é posible que non se coñeza a data exacta da incorporación.

  Tomas de Posesión:

  • Habilítase posibilidade de xeración de documentos tipo Acordo (F1, F5) sen necesidade de incluír identificador de posto no expediente.
  • Habilítase posibilidade de xeración do documento M1R sen obrigatoriedade de incluír información nos campos Data de Nomeamento ou Data de Efectos.
  • Solventada incidencia que imposibilitaba el envío a firma de documentos de Toma de Posesión en ciertos supuestos.”
  03 March 2021

  Nova actualización da versión de SIGP en produción Despregar acordeon

  Incorporáronse solucións a incidencias reportadas por parte dos usuarios que se refiren a os seguintes procedementos:

  Altas e Baixas de Persoal Laboral:

  • Aberta a posibilidade de envío a anotación de alta ou baixa de empregado laboral no exterior.

  Cesamentos de Persoal Funcionario:

  • Elimínanse controis existentes sobre a anterioridade da data de cesamento respecto da data do acordo de cesamento.

  Tomas de Posesión:

  • Incorpórase control da data da toma de posesión cando é anterior á data do acordo de nomeamento en relación á data de efectos.
  • Contrólase a carga de datos da sección 1 na xeración de documento rexistral cando a data de toma de posesión é anterior á data do acordo de nomeamento.

  Reingresos:

  • Engadida parametrización para permitir a xeración dos diferentes tipos de documento con independencia do estado do Reingreso.

   

   

  02 March 2021

  Publicación de novo manual de descargas de ficheiros SIGP Despregar acordeon

   

  Nova publicación en Espazo SIGP da especificación de descarga de ficheiros SIGP, que inclúe os seguintes aspectos:

   

  • Axústase a información de estado do posto nos ficheiros de postos.
  • Engádese a descarga de díxito de control con valor 99 para os empregados dados de alta en SIGP (Altos Cargos).
  • Axústanse os valores de número de actividade laboral nos ficheiros para que sexa un valor relativo á relación de servizos na que se desenvolve en lugar dun valor absoluto.

   

  A especificación pódea atopar na sección de manuais do Espazo SIGP, accesible desde a seguinte ligazón:

    https://www.funciona.es/public/funcionasigp/documentacion/mangestor/genericossigp.html

   

  25 February 2021

  Nova actualización da versión de SIGP en produción (Febreiro 2021) Despregar acordeon

  Incorpóranse novas solucións no Sistema Integrado de Xestión de Persoal:

  Procedemento de Acción Social:

  Corríxese problema polo que as solicitudes enviadas desde o portal do empregado non se visualizaban con todos os seus datos asociados na aplicación de xestión do plan de acción social.

  Procedemento de Cesamentos de Persoal Funcionario:

  • Márcanse campos obrigatorios no expediente de tomas de posesión como guía ao xestor de RRHH na entrada de datos.
  • Nova funcionalidade que permite compartir documentos entre expedientes de Cesamentos e expedientes de Tomas de Posesión correspondentes á mesma persoa, de forma que se poidan compartir para coñecemento dos xestores do mesmo ou outro departamento que realicen a tarefa. Para iso incluíuse novo botón de acción na táboa de documentos que permite, tras execución de contrólelos pertinentes e selección do expediente destino (con información da unidade RRHH responsable do mesmo), compartir documento seleccionado.
  • Amplíase a información que se mostra ao seleccionar un empregado para o cesamento e ver as relacións de servizo que ten. Incluíuse información do Corpo/Escala do empregado en cada relación de servizos para axuda do xestor.

  Procedemento de Tomas de Posesión de Persoal Laboral:

  • Inclúese filtrado por tipo de actuación “Inscrición” nos informes de tomas de posesión.
  • Márcanse campos obrigatorios no expediente de tomas de posesión como guía ao xestor de RRHH na entrada de datos.
  • Inclúese control que impide gardar un expediente se a toma de posesión é por concurso (OD-DC) e a persoa está nunha das situacións que se indican con menos de dous anos nesa situación: Excedencia voluntaria por agrupación familiar (V9-V9) // Excedencia voluntaria por coidado de familiares (VC-VC) // Excedencia voluntaria por coidado de fillos (VC-V4).
  • Inclúese control na selección dun posto para Toma de Posesión, no caso de que estea suxeito a condición e a forma de ocupación non sexa unha das seguintes:  OD-DÁ, OD-DB, OT-TT. Avisarase de que "A forma de ocupación debe ser definitiva, modalidades DÁ, DB ou TT, ou temporal TT”.
  • Inclúese control na selección do posto en relación ao “Grupo” do posto e a súa ocupación. Avisarase se o grupo do posto non coincide co da persoa e/ou se o posto está reservado ou ocupado.
  • Nova funcionalidade que permite compartir documentos entre expedientes de Cesamentos e expedientes de Tomas de Posesión descrita con anterioridade.
  • Nova funcionalidade de xeración de documento P10 - Acreditación do tempo total de servizos computables como partícipe do Plan de Pensións do persoal da Administración Xeral do Estado por cesamento en Entidade Promotora, dentro de expediente de procedemento de Cesamentos de Persoal Funcionario.
  • Engadido control que non permite gardar expediente de Toma de Posesión se a mesma implica creación de posto en RCP e definiuse o mesmo dentro dalgunha das seguintes familias F, Ou, R, E e X.
  • Amplíase a información que se mostra ao seleccionar un empregado para a toma de posesión e ver as relacións de servizo que ten. Incluíuse información do Corpo/Escala do empregado en cada relación de servizos para axuda do xestor.
  • Habilítase a carga de datos en expediente e en documentos F1/F2R cando se require a Toma de Posesión sobre unha persoa que ten relación de servizos pechada se a causa de fin que ten a RS é unha dos seguintes: JU-IR, NR-NR, SD-SD, TN-TO, TR-TA.
  • Nova funcionalidade que permite a xeración do documento M1R – Inscrición persoal funcionario en procedemento Tomas de Posesión, dentro de expedientes de Tomas de Posesión.
  • Soluciónase incidencia pola cal non se permitía a xeración de documento F1 en expediente tras xeración e anotación de documento M2R.
  • Habilítase a posibilidade de elección de datos a cargar cando se selecciona para un expediente de Toma de Posesión un posto “suxeito a condición”. Será o xestor quen decida que datos cargar para o expediente e documento, quedando mediante “check” indicación de elección de datos sobre suxeito a condición.
  • Engadido aviso ao xestor na xeración de documentos M1R e M2R nos casos nos que se selecciona valores de Situación administrativa e Modalidade diferentes de PP/PP (Pendente de posesión).
  • Solucionada incidencia relativa á selección de Autoridade para os expedientes, facilitando a procura mediante entrada directa en campo por identificador.

   

  24 February 2021

  Nova actualización da versión de SIGP en produción (Febreiro 2021) Despregar acordeon

  Realizouse unha nova subida a produción de solucións e melloras de SIGP en diferentes funcionalidades da aplicación. Destácanse as seguintes:

  Acción social:

  • Eméndase erro na xeración dos informes de axudas do plan de acción social.

  Altas e Bajas de persoal Laboral:

  • Incorpórase icona de acceso a información da unidade nas pantallas do expediente.
  • Incorpóranse mensaxes de aviso para indicar como se ha de realizar a xestión do M3CR.
  • Incorporados como posibles tipos de documentos para Achegar nos expedientes tanto o M3R como o M3CR.

  Anotacións Xenéricas:

  • Ampliouse a pantalla de filtro de procura de expedientes para visualizar todos os campos de filtro.
  • Actualizouse a carga automática de información na xeración do documento F21R para que se carguen as dúas versións correspondentes do posto se o F21R xa ten efectos en RCP.
  • Engadidos controis nas anotacións referentes a sancións e suspensións, canto ás datas introducidas ou períodos de suspensión.
  • Habilítase por defecto a selección de xeración de documento segundo documento do expediente.

  Comisións de servizo:

  • Recupérase funcionalidade para a xestión de expedientes en FP:
   • Incorporación da data de envío a FP.
   • Incorporación de check en filtro que permite distinguir expedientes con análise previa de comisión.
   • Recolocación de campos de comentarios.
  • Soluciónase erro de visualización do botón de notificación no masivo de comisións.

  Descarga de ficheiros SIGP:

  • Axústase a información de estado do posto nos ficheiros de postos.
  • Engádese a descarga de díxito de control con valor 99 para os empregados dados de alta en SIGP (Altos Cargos).
  • Axústanse os valores de número de actividade laboral nos ficheiros para que sexa un valor relativo á relación de servizos na que se desenvolve en lugar dun valor absoluto.

  Xenéricos comúns:

  • Mellora na opción xenérica “Consulta de Postos”, engádese a posibilidade de buscar e filtrar por "Escala".
  • Resólvense os problemas de “réplicas” de firma tras sinatura de documentos como anexos de firma.
  • Inclúense novos campos de filtrado na opción xenérica de informe “Movementos de persoal” permitindo distinguir nas procuras por Altas, Baixas ou Modificacións.
  • Engádese control sobre a data de fin das titulacións, segundo RCP, naqueles procedementos onde se atopa o campo “Titulación”.
  • Incorpóranse melloras na funcionalidade xenérica “Visualizar documentos da rede”, que permite ver documentos creados por unidades que pertencen á rede de xestión.

  Xestión RPT:

  • Inclúense os cambios que permiten que en caso de reestruturación ministerial póidanse realizar envíos de expedientes RPT en nome doutro ministerio non dotado con recursos.
  • Inclúese nova funcionalidade de fusión de versións dentro de expediente RPT, de forma que unidades de RRHH que reciben versións de postos para expedientes de diferentes organismos dependentes poidan crear un único expediente CECIR.
  • Incluídos avisos de control sobre os complementos que se asocian a un posto de laboral na súa alta ou modificación de acordo ás incompatibilidades entre complementos.
  • Inclúese nova versión de XML para chamada a CECIR de laborais que leva nodo con información do posto actual.
  • Engádese nova funcionalidade para envío de documentación anexa á proposta cara a RCP mediante correo electrónico.
  • Incorpórase nova táboa de relación Titulacións con Especialidades Profesionais do IV convenio.

  Procesos selectivos e Nomeamentos de Corpos Xerais:

  • Liquidados erros asociados ao documento OAR (Oficio de Aceptación ou Rexeitamento) xerado tras aceptación ou rexeitamento de vacante proposta a aprobado en proceso de promoción interna.

  Prolongación ao Servizo Activo:

  • Habilítase a carga automática de información do posto de persoas en servizos especiais.
  • Ábrese a posibilidade de alta de solicitude de prolongación na aplicación de xestores dentro do período de dous meses anterior á data de prolongación.

  Recoñecemento de Servizos Previos:

  • Incorpórase a posibilidade de incluír normativa de firma no documento “Liquidación de Trienios”.

  Recoñecemento de Trienios:

  • Mellora nas mensaxes tras creación de expedientes desde o informe de vencemento de trienios. Tamén naqueles casos en que se lanza o informe de vencemento e non existen casos no período indicado.
  • Soluciónase o caso para permitir enviar a anotar un trienio ou servizos previos dun persoal eventual.
  • Soluciónase caso de rexeitamento anotación dun DESER sobre L5R por non coincidencia da data de efectos.

  Rexistro de Organos de Representación:

  • Facilítase a saída de informes formato Excel/CSV; Informes Consulta de Persoas e Informes Consulta de Históricos, a través de almacenamento directo en ruta para os usuarios que non teñen licenzas Excel.
  • Mellora no informe de consulta de persoas. Para o tipo de informe “altas e baixas”, engádese no filtro a procura por ámbitos: ámbito territorial e ámbito funcional.
  • Auméntase a información ofrecida no informe "Permisos de empregados".
  • Incorpórase novo informe histórico, onde se pode seleccionar entre resultado electoral, sección sindical ou comité de seguridade e saúde cos ámbitos que se queiran e que mostra os datos do resultado, sección ou comité, as persoas que están ou estiveron dentro dese resultado, sección ou comité,  xunto ás datas, así como as cotas de cantas persoas hai anotadas ou quedan por dar de alta.
  • Incorpóranse avisos no peche con data de fin de rexistros nas táboas de control.
  • Inclúese funcionalidade de aviso por correo a Xestor de FP cando se realizou un pedimento de informe e pasaron máis de 10 días desde o mesmo. Inclúese posibilidade de buscar expedientes con Pedimento de informe realizada sen contestación.
  • Inclúense novos documentos para a xestión en FP: Informe Desfavorable DT provisional e Comunicación Denegación Dispensa Sindical xunto cos botóns de acción que facilitan o envío de ambos os documentos.
  • Soluciónase erro de nos substitución de variables nalgúns textos dos documentos.
  • Soluciónase erro de mensaxe incorrecta en cesións de delegado sindical.

   

  11 February 2021

  Actualización da versión de SIGP en produción no mes de Febreiro de 2021 Despregar acordeon

  O día 10 de Febreiro de 2021 realizouse a última subida a produción do sistema SIGP na cal se implementaron diversas melloras, sendo as máis destacables as seguintes:

  Portal Internet de SIGP:

  Habilítanse novas opcións de solicitude no portal Internet de SIGP dentro da Sede Funciona:

  Solicitude de cambio/regularización de situación administrativa.

  Solicitude de certificado de servizos previos/prestados.

  Solicitude de permiso no rexistro de órganos de representación.

  Xenéricos:

  Actualizada URL vinculada á comprobación de autenticidade de documento mediante código de verificación (CSV), dentro da información de firma nos documentos, a URL accesible desde Internet.

   

   

  18 January 2021

  Publicación de videotutoriales en Espazo SIGP sobre o procedemento de Xestión de Convocatorias de Libre Designación Despregar acordeon

  Nos últimos días publicáronse os videotutoriales referentes ao novo procedemento de Xestión de Convocatorias de Libre Designación, que se atopa en proceso de implantación, e sobre o que se realizarán sesións formativas os días 20 e 21 de Xaneiro.

  Os vídeos publicados son os seguintes:

  -Pedimento de Convocatoria

  -Contestación ao pedimento de Convocatoria e Alta da mesma

  -Como realizar a solicitude de participación desde o Portal

  -Revisión das solicitudes e pedimento proposto candidato/a

  -Proposta de Designación desde Portal

  -Informes de unidade orixe e autorización de Función Pública

  -Finalización do procedemento

   

  O URL de acceso directo aos videotutoriales é a seguinte:

  https://www.funciona.es/public/funcionasigp/documentacion/videotutoriales/libre_designacion.html

   

   

   

   

  14 December 2020

  Abertas sesións formativas do novo procedemento para a xestión de Convocatorias de Libre Designación en SIGP Despregar acordeon

  A formación vai destinada a usuarios dos servizos centrais dos Ministerios e realizarase en datas dentro da semana do 18 a o 22 de Xaneiro de 2021.

  As sesións realizaranse por vídeo e proporcionarase o URL de acceso aos asistentes, quedando limitado o seu número para garantir a calidade da sesión.

  A inscrición ás sesións realizarase a través do Portal Funciona (“Os meus servizos de RRHH”) a partir do día 26 de Novembro, accesible desde a ligazón https://www.funciona.es/public/funciona/areapersonal/autoservicio.html

   

  11 December 2020

  Nova actualización da versión de SIGP en produción (Decembro 2020) Despregar acordeon

  O día 3 de Decembro de 2020 realizouse a última subida a produción do sistema SIGP na cal se acometeron traballos de mellora e resolto incidencias, sendo as máis salientables as seguintes:

  • Autorización e Concurso de Méritos:

  Resolveuse incidencia por actualización tecnolóxica que non permitía a correcta xeración de anexos con cumprimento da normativa GDPR.

  • Procedementos Xenéricos:

  Acometéronse melloras transversais xenéricas para o conxunto de procedementos de SIGP co fin de mellorar a comunicación entre unidades e facilitar o traballo aos Xestores:

  Comunicacións entre unidades (RRHH Responsable-RRHH Dependente)

  Habilitado o envío de correo en cada un dos pasos entre unidades de recursos humanos  dependentes doutras e viceversa, de forma que o envío de correo prodúzase en cada un dos pasos do expediente, sexa a primeira vez ou outras posteriores tras modificación.

  Información do empregado (Dato único)

  Unifícase a información de dirección, teléfonos e correos electrónicos do empregado, de forma que sexa única no sistema e ofrézase por defecto tanto nas solicitudes de portal como nos expedientes de xestión. Desta forma unha vez introducida unha vez a información, esta estará dispoñible en todas as xestións do sistema.

  Notificación masiva por correo

  Actualizada notificación na xestión de expedientes masiva permitindo a notificación mediante correo electrónico con documento adxunto.

  Habilitouse a posibilidade de entrada de correo electrónico do empregado desde a pantalla de xestión masiva nos diferentes procedementos, así como aviso en caso de intento de notificación sen correo electrónico dispoñible.

  02 December 2020

  Novidades no Procedemento de Xestión de Incapacidades Temporais e na Descarga de ficheiros de SIGP Despregar acordeon

  Procedemento de Xestión de Incapacidades Temporais:

  Se ha actualizada opción de menú “Consultas a CEPIT” dentro do procedemento de Xestión de Incapacidades Temporais, con nova pantalla de filtro de procura e apertura de escritura directa en campo identificador da situación (Ide Situación).

  Descarga de ficheiros de SIGP:

  Publicouse no Espazo SIGP nova versión da especificación de descarga de ficheiros de SIGP (versión 5_6).

  O documento ten acceso directo desde a ligazón:

  https://www.funciona.es/public/dam/jcr:00d71a92-0549-42a1-a586-573935554baf/Manual%20DESCARGA%20DE%20DATOS_XERAL_v5_6.pdf

   

   

  18 November 2020

  Actualización da versión de SIGP en produción no mes de Novembro de 2020 Despregar acordeon

  O día 17 de Novembro de 2020 realizouse a última subida a produción do sistema SIGP na cal se implementaron novas funcionalidades, sendo as máis destacables as seguintes:

  • Autorización e Concursos de Méritos

  Dentro do procedemento incorporáronse as seguintes melloras:

  Posibilidade de descargar a documentación de solicitudes por rango de postos, de forma que se cren cartafoles por posto e dentro as solicitudes de empregados que piden ese posto coa documentación das mesmas.

  Nova funcionalidade para os xestores de concursos en Función Pública:

  Poder executar un Cambio na Resolución mediante botón de acción de forma que se poida xerar,  unha vez autorizado un concurso, unha nova resolución de autorización se é necesario.

  Incorporado novo botón de acción "Enviar Autorización Complementaria" que se poderá executar se existe asinado novo documento  de tipo "Autorización Complementaria" con formato Resolución. Neste caso progresarase á estado "Autorización remitida ao Ministerio”.

  Poder finalizar un concurso mediante novo botón de Finalización. Para iso terase que ter xerado e asinado novo documento de tipo Resolución denominado "Arquivo expediente" (cando un concurso queda parado por algunha causa durante un tempo). Pasarase a estado Finalizado no Ministerio e FP.

  • Comisións de Servizo (C. Interdepartamentales)

  Implementouse un cambio na xestión do procedemento de Comisións de Servizo Interdepartamentales engadindo unha pestana exclusivamente dedicada ás comunicacións entre Unidades e Función Pública. Esta modificación facilita a interacción entre os xestores de Recursos Humanos involucrados e persegue axilizar a tramitación dos expedientes facéndoa máis intuitiva.

  A este respecto está publicado un videotutorial en Espazo SIGP que explica a nova funcionalidade con acceso desde a ligazón:

  https://www.funciona.es/public/dam/jcr:e003ebf4-b774-4c31-845a-4b62e7c20740/Comisións_de_Servizo.Comunicacións.m4v

  • Procedemento de Rexistro de órganos de Representación (permisos Sindicais)

  Puxéronse dispoñibles en produción dous novos tipos de anotación:

  -Alta de Representante electoral con cesión: permite o alta de representante electoral e no mesmo acto a cesión de crédito a membro

  -Alta de Delegado Sindical con cesión: permite o alta de delegado sindical e no mesmo acto a cesión a bolsa, a membro ou a ambos.

  A través destas anotacións permítese executar nun mesmo acto os pedimentos que chegan para o alta de RE ou DS e nas que se cede directamente crédito a membro ou a bolsa (caso de DS).

  • Recibo envío solicitude GEISER

  Nos envíos a GEISER para rexistro da solicitude incorpóranse novos datos da dirección que o empregado rexistra na súa solicitude, de forma que a información no recibo sexa máis completa.

   

  16 November 2020

  Cambio no Procedemento de Comisións de Servizo (Comunicacións entre Unidades) Despregar acordeon

  Vaise a publicar unha nova versión do procedemento de Comisións de Servizo Interdepartamentales, cun desenvolvemento das comunicacións entre as unidades orixe, destino e Función Pública.

  Está xa dispoñible o videotutorial nesta ligazón:

  https://www.funciona.es/public/funcionasigp/documentacion/videotutoriales/comision_de_servicio.html

  09 November 2020

  Actualización Tecnolóxica e novidades do mes de Novembro en SIGP Despregar acordeon

   

  Actualización Tecnolóxica e novas opcións desde o portal de Internet

   

  Durante o mes de Novembro implantouse en Produción a Actualización Tecnolóxica de SIGP dando á aplicación de Xestores un enfoque actualizado e intuitivo, na procura constante de mellorar a experiencia do Usuario.

  Respecto diso publicouse unha guía cos puntos esenciais de modificación nas pantallas accesible desde a seguinte ligazón:

  https://www.funciona.es/public/dam/jcr:60d834d5-920b-4ac5-91f2-74a1743411f0/Nova%20visualizaci%C3%B3n%20de%20opcións%20tras%20a%20actualizaci%C3%B3n%20tecnol%C3%B3gica%20en%20SIGP.pdf

  Así mesmo ofrécense novas opcións desde o portal de Internet para os procedementos de Certificado de Méritos, Concurso de Méritos e Reingresos.

   

  Implementación novas funcionalidades nos Procedementos de SIGP

   

  Dentro dos Procedementos que ofrece SIGP tamén se implementan novas funcionalidades:

  Procedemento de Rexistro de Dereitos Sindicais. Ofrécese a posibilidade de realizar novas anotacións:

  -“Alta representante electoral con cesión” onde se pode dar o alta dun representante electoral e que permite na mesma anotación ceder crédito a membros.

  -“Alta delegado sindical con cesión” que permite dar o alta dun delegado sindical e á vez pódese ceder crédito a bolsa e/ou a membros.

  Procedemento de Libre designación.

  O procedemento de Libre Designación está contemplado por completo en SIGP. As opcións que ten previstas son as seguintes:

  -Solicitude de convocatoria de libre designación a través de Richweb ou do portal pola Unidade de destino, para o seu envío a Servizos Centrais ou Unidade de RRHH de destino.

  -Contestación de RRHH de destino á solicitude de convocatoria, alta da convocatoria, xeración de documentación e publicación no BOE. Revisión das solicitudes dos candidatos ou alta das mesmas e envío de solicitude de candidato á Unidade de destino para que faga a proposta de candidato.

  -Entrada das solicitudes dos candidatos a través do portal.

  -Proposta de candidato desde a Unidade de destino ben a través de richweb ou desde o portal.

  -Pedimento de informe desde RRHH de destino a a  RRHH de orixe do candidato proposto.

  -Envío de informe desde RRHH de orixe.

  -Desde RRHH de destino pedimento de informe a DGFP se o informe de RRHH de orixe é desfavorable. Ou ben se o informe é favorable adxudicar o posto ao candidato proposto finalizando o procedemento.

  07 August 2020

  Publicación de novos Videotutoriales dos Procedementos SIGP (Agosto 2020) Despregar acordeon

  Publicáronse os seguintes Videotutoriales da aplicación, seguindo coa actuación de mellora sobre o material de consulta dispoñible para Xestores de Recursos Humanos:

  • Anotacións Xenéricas:

     Carga masiva de expedientes desde excel

  • Concurso de Méritos:

     Envío a Función Pública para autorización do Concurso

  • Xenéricos Comúns:

     Consultas Xenéricas

     Xestión de Postos

  • Suspensión de Funcións:

     Suspensión de funcións

   

  O acceso atópase dispoñible a través da ligazón:

  https://www.funciona.es/public/funcionasigp/documentacion/videotutoriales.html

  22 July 2020

  Publicación de novos Manuais dos Procedementos SIGP (Xullo 2020) Despregar acordeon

  Nos últimos días publicáronse os seguintes Manuais da aplicación, seguindo coa actuación de mellora sobre o material dispoñible para Usuarios e Xestores de Recursos Humanos:

   

  • Certificado de Méritos:

     Manual de Certificado de Méritos (Xestores)

     Acceso: https://www.funciona.es/public/dam/jcr:e9fcdaa8-8235-4814-aeb9-e5bc925fe8a3/Manual%20Certificado%20de%20M%C3%A9ritos%20-%20Xestor_17.pdf

   

     Manual de Certificado de Méritos (Solicitantes)

     Acceso: https://www.funciona.es/public/dam/jcr:06fc0fd1-5821-4a83-b196-a48e547170e4/Manual_SOL_Certificado%20de%20M%C3%A9ritos_10.pdf

   

  11 July 2020

  Nova actualización da versión de SIGP en produción (Xullo 2020) Despregar acordeon

  O día 9 de Xullo de 2020 realizouse a última subida a produción do sistema SIGP na cal se acometeron traballos de mellora e implementación de novas funcionalidades, sendo as máis salientables as seguintes:

  Xenéricos

  Amplíase a conexión de portal SIGP con GEISER para engadir o rexistro doutros tipos de documentos de tramitación desde portal: desistencias, emendas, alegacións,…

  Incluíuse a posibilidade de pasar a estado anulado un documento que se anotou previamente en RCP. A anulación será requisito obrigado para poder enviar a anotar unha resolución Anula e Substitúe doutra previa.

  Incluídos campos DIR3 na consulta traducida do posto e na consulta traducida da unidade.

  Na pantalla de “Documentos almacenados” asociada aos expedientes SIGP nos procedementos con xeración de documentos rexistrais, engadiuse campo con información do “ticket” asociado ao envío a anotación mediante AnotaRCP.

  Incorporouse o procedemento de Anotacións Xenéricas á opción “Pendente de validación”, de forma que aparezan os expedientes do mencionado procedemento na lista de expedientes pendentes de validación se se atopan neste estado.

  Portal Internet SIGP

  Engadidas novas funcionalidades de Acción Social e Formación ao portal de Internet de SIGP que se atopa na sede Funciona. Con esta nova funcionalidade permitirase a realización de solicitudes de acción social e de formación cara aos plans departamentais iniciando as mesmas a través de internet.

  Procedemento de Anotacións Xenéricas

  Incorpórase funcionalidade de xestión masiva de expedientes no procedemento de Anotacións xenéricas de SIGP, de forma que certas accións sobre o expediente; xeración de documentos, paso a validación, envío a firma, envío a anotación, notificación ou finalización, póidanse realizar á vez sobre un conxunto de expedientes seleccionado.

  Incorpórase no procedemento a posibilidade de carga de Excel con empregados aos que se require xerar documentos rexistrais, creándose un expediente de anotacións xenéricas básico en SIGP para a xestión masiva, como pode ser a carga de asistentes a un curso de formación para a xeración masiva dos F10R/L7R.

  Procedemento Descarga de Ficheiros SIGP

  Engádense como ficheiros de descarga de SIGP as opcións de menú ofrecidas por BADARAL:

  • Descarga de Datos (persoa, posto, unidade)
  • Descarga RPT (txt e Excel)
  • Descarga RPTL (txt e Excel)

  Procedemento de Emisión de Certificados de Méritos

  Mellora no informe Excel de explotación de expedientes para incluír a Data de Resolución do certificado.

  Procedemento de Xestión anual do plan de Formación

  Mellora na accesibilidade á información que se presenta en canto aos envíos a anotación relativo aos motivos de rexeitamento. Melloras nos avisos que dá a aplicación durante a xestión.

  Incorpóranse novas columnas aos informes “Obter datos de solicitudes” e “Listaxe de solicitudes”.

  Realizouse actualización de estados de anotación para documentos enviados a anotar anteriormente ao paso de SIGP a AnotaRCP no procedemento de Formación.

  Procedemento de Xubilacións Departamentais

  Inclúese mellora para axustar o réxime de xubilación segundo o corpo e a data de entrada no mesmo, con tratamento excepcional para o persoal pertencente a Corpo de Subinspectores Laborais - Escala Emprego e Seguridade Social.

  Procedemento de Recoñecemento de Complemento de Destino de Director Xeral

  Habilítase a posibilidade de indicar diferentes cargos ocupados para diferentes períodos de tempo tanto na solicitude de portal como no expediente de xestión.

  Procedemento de Recoñecemento de Trienios

  Revisado comportamento da funcionalidade para recuperar o valor do complemento transitorio de antigüidade se se incluíu nalgún expediente previo.

  11 July 2020

  Publicación de novos Videotutoriales dos Procedementos SIGP (Xullo 2020) Despregar acordeon

  Seguindo coa actuación de mellora e actualización dos Videotutoriales do Sistema Integrado de Xestión de Persoal publícanse os expostos a seguir:

   

  • Concurso de Méritos:

     Alta Comisión de Valoración

     Alta de Postos Aceptados e Incluídos

  • Recoñecemento CD de Director Xeral:

     Recoñecemento de Complemento de Destino de Director Xeral

  • Xenéricos:

     Anula e substitúe-Deser-Cancelación en Rexistro

  • Xenéricos comúns:

     Opcións Xerais

     Consulta Información do Empregado

     Xestión de Empregados

   

  O acceso aos Videotutoriales atópase dispoñible a través da ligazón:

  https://www.funciona.es/public/funcionasigp/documentacion/videotutoriales.html

  15 June 2020

  Nova actualización da versión de SIGP en produción (Xuño 2020) Despregar acordeon

  O día 11 de Xuño de 2020 realizouse a última subida a produción do sistema SIGP na cal se acometeron traballos de mellora e implementación de novas funcionalidades e resolto incidencias, sendo as máis salientables as seguintes:

  Adaptacións ao IV Convenio de Empregados Laborais:

  Como mellora  transversal no sistema levouse a cabo a adaptación de todos os procedementos que ofrece SIGP para que se axusten ao IV Convenio de Empregados Laborais, tanto nas solicitudes desde o Portal como nas pantallas e documentos do diferentes procedemento da aplicación de usuarios xestores.

  Adaptación ao envío de documentos rexistrais mediante AnotaRCP:

  Integrouse o envío de documentos rexistrais cara a rexistro central de persoal coa funcionalidade AnotaRCP, para aqueles documentos aínda non integrados, de forma que todos os tipos de documentos rexistrais de SIGP ponse a disposición das oficinas delegadas directamente no rexistro, substituíndo desta maneira as oficinas delegadas de SIGP.

  Os procedementos que se actualizaron para completar esta integración foron: Altas e Baixas de persoal Laboral (L1R, L2R, L3R, L12R, L13R, M3R), Anotacións xenéricas (F21R, F29R, L21R, L16R, L21R), Cesamentos de Persoal Funcionario (F4R), Recoñecemento de Servizos Previos (F9R, L6R), Tomas de Posesión de Persoal Funcionario (F2R, F5R, M2R) e o documento transversal DESER.

  Xenéricos Comúns:

  Incluíuse o valor do campo DIR3 asociado a unha unidade nas opcións de consulta traducida da unidade e consulta traducida do posto.

  Procedemento de Anotacións Xenéricas:

  Impleméntase a simplificación na tramitación de documentos rexistrais dotando ao procedemento dunha xestión baseada en expedientes SIGP, con maior flexibilidade na selección de posto, control de campos obrigatorios para os documentos, visibilidade de empregados xubilados e mellora do filtro de procura de anotacións.

  Procedemento de Avaliación do Desempeño:

  Soluciónase incidencia relacionada coa non visualización das descricións dos obxectivos nos cuestionarios de avaliación.

  Procedemento de Xestión do Plan Anual de Formación:

  Impleméntase nova funcionalidade de correo nos recordatorios de avaliación de sesións de formación.

  Optimizouse a carga da pantalla do enlace 'Inscricións' para poder xestionar maior número de inscricións. Optimízase a tramitación dos documentos rexistrais F10R/L7R, con xeración simultánea e control de estados en relación á firma e envío a anotación. Solucionouse a incidencia na xestión de anotacións masivas.

  Inclúense melloras na xestión de formación con distintas provincias (rol de Coordinador de Formación), que poderá inscribir alumnos directamente nas sesións de cursos definidos coa check de 'Xestión por Provincias' e tamén nas sesións ás que lle deron acceso desde SSCC. Modifícase a opción de xestionar prioridades por provincia para permitir que se carguen os cursos cuxas solicitudes están en determinados estados e priorizáronse desde SSCC. Nesta opción verase o botón da listaxe de solicitudes para que as prioricen desde as provincias.

  Procedemento de Xestión de RPT:

  leva a cabo a modificación do ficheiro BADEX de formato txt a xml.

  Incorpórase funcionalidade que permite a actualización de información dos postos vixentes tras ser incluídos no expediente con anterioridade.

  Procedemento de Rexistro de Dereitos Sindicais (ROR):

  Habilítanse novas funcionalidades para xeración de solicitudes de permisos sindicais a través do Portal SIGP baseado en seguridade xestionada pola S.X. de Relacións Laborais.

  Impleméntase comunicación entre Función Pública e Ministerios para a xestión de pedimentos de informe e resolución no fluxo de tramitación dunha dispensa total.

  Permitirase en SIGP que unha persoa poida ser Representante Electoral e que teña unha dispensa total con crédito de Mesa/Subcomisión Delegada, así como a posibilidade de rexistrar ata 140 horas de crédito cando sexa dun tipo (entre crédito recibido e asignado).

  Soluciónase incidencia na cancelación de cesión de crédito RE ou DS.

  Procedemento de Reingresos:

  Activouse a funcionalidade de Reingresos Departamentais para Corpos non adscritos a Función Pública.

  Procedemento de Suspensión de Funcións:

  Ponse a disposición en produción o procedemento de Suspensión de Funcións, integrado con AnotaRCP , que permite a xestión de expedientes con documentos rexistrais de anotación de sancións (F11R, L9R), cancelación/anulación de sancións (F12R, L10R) e anotación de suspensións (F13R, L11R), tanto para persoal funcionario como persoal laboral.

  15 June 2020

  Publicación de novos Videotutoriales e Manuais dos Procedementos SIGP (segunda semana Xuño 2020) Despregar acordeon

  Dentro da actuación de mellora e actualización dos Videotutoriales e Manuais do Sistema Integrado de Xestión de Persoal ponse a disposición dos Xestores de Recursos Humanos e Usuarios da aplicación os que se expoñen a seguir:

   

  Videotutoriales:

  • Anotacións Xenéricas:

     Anotacións Xenéricas

  • Concurso de Méritos:

     Alta de Postos- Postos Pendentes

     Solicitude de Concurso desde Portal

  • Comisión de Servizos:

     Apertura de expediente

   

  O acceso aos Videotutoriales atópase dispoñible a través da ligazón:

  https://www.funciona.es/public/funcionasigp/documentacion/videotutoriales.html

   

  Manuais:

  • Prolongación do Servizo Activo:

     Prolongación do Servizo Activo

     Guía Práctica de Prolongación do Servizo Activo

   

  O acceso aos Manuais atópase dispoñible a través da ligazón:

  https://www.funciona.es/public/funcionasigp/documentacion/mangestor.html

  08 June 2020

  Publicación de novos Videotutoriales e Manuais dos Procedementos SIGP (Xuño 2020) Despregar acordeon

  Están a acometerse no servizo SIGP unha serie de ampliacións e actualizacións dos Videotutoriales e Manuais que xa se ofrecían aos xestores e validadores co fin de maximizar o coñecemento sobre a aplicación e facilitar o uso do sistema.

  Durante a primeira semana de Xuño actualizáronse os que se expoñen a seguir:

   

  Videotutoriales:

   

  • Concurso de Méritos:

  Introdución Concursos

  Alta de Méritos

  Alta de Exclusións

  Alta Criterios de Desempate

  • Rexistro de Dereitos Sindicais (ROR):

  Informes ROR

   

  O acceso aos Videotutoriales atópase dispoñible a través da ligazón:

  https://www.funciona.es/public/funcionasigp/documentacion/videotutoriales.html

   

  Manuais:

   

  • Comisións de Servizo Departamentais:

  Manual Comisións de Servizo Departamentais

  Manual Comisión de Servizo Departamental RRHH Dependente

  Manual Comisións de Servizo-PORTAL

  • Formación:

  Guía rápida-Deseño do Plan de Formación

  Guía rápida-Fluxo de Formación

  • Recoñecemento de Trienios:

  Manual de Recoñecemento de Trienios (Unidades de RR.HH)

  Guía Rápida de Recoñecemento de Trienios

  • Suspensión de Funcións:

  Manual de Suspensión de Funcións

   

  O acceso aos Manuais atópase dispoñible a través da ligazón:

  https://www.funciona.es/public/funcionasigp/documentacion/mangestor.html

  26 May 2020

  Publicación de novos Videotutoriales en Espazo SIGP Despregar acordeon

  Ponse a disposición dos xestores e validadores de procedementos en SIGP os novos Videotutoriales:

   

  • Altas e Baixas de Persoal Laboral:

     Altas e Baixas de Persoal Laboral

     Altas e Baixas de Persoal Laboral (Tramitación masiva)

   

  • Anotacións Xenéricas:

     Anotacións Xenéricas

   

  • Cesamentos:

     Cesamentos

     Cesamentos (Tramitación masiva)

   

  • Concurso de Méritos:

     Alta de Postos a través de Portal (Mánager)

     Alta Convocatoria Concurso

   

  • Xenéricos:

     Descarga de ficheiros de SIGP

     Envío a Unidade Responsable e notificación a Unidade Dependente

     Descarga de SIGP para NEDAES

   

  • Procesos Selectivos:

     Solicitude de postos-Procesos Selectivos (Funcionarios de Corpos Xerais)

   

  • Rexistro de Dereitos Sindicais (ROR):

     Alta de Resultado Electoral

     Alta de Representante Electoral

     Alta de Delegado Sindical

     Cesión Delegado Sindical

     Cesión Representante Electoral

     Xestión Crédito Horario Mesa Delegada

     Alta Solicitude Portal

     Pedimento Informe Dispensa

   

  • Tomas de Posesión de Persoal Funcionario:

     Toma de Posesión   

     Toma de Posesión (Tramitación Masiva)

   

  O acceso aos Videotutoriales atópase dispoñible no Espazo SIGP, a través da ligazón:

  https://www.funciona.es/public/funcionasigp/documentacion/videotutoriales.html

  08 April 2020

  Actualización da versión de SIGP en produción no mes de Abril de 2020 Despregar acordeon

  O día 6 de Abril de 2020 realizouse a última subida a produción do sistema SIGP na cal se implementaron novas funcionalidades e resolto incidencias, sendo as máis destacables as seguintes:

  Adaptacións IV convenio de laborais:

  Adaptouse a Base de Datos de SIGP coas táboas e campos correspondentes para acoller a migración a SIGP do Rexistro Central de Persoal ao IV Convenio de Empregados Laborais.

  Anotacións por servizos web (Anota) cara a Rexistro Central de Persoal:

  Os procedementos de Cambio de Situación Administrativa, Recoñecemento de Grao e Recoñecemento de Servizos Previos realizarán o seu envío a anotación a través de Anota, non estando xa dispoñibles estas anotacións nas oficinas delegadas como usuarios de SIGP.

  Descargas de ficheiros:

  Fixéronse visibles dentro dos ficheiros de descargas a aqueles empregados xubilados ou con situacións administrativas como "Servizos Especiais ou Excedencia por coidado de familiares", e incluíuse como dato na táboa de unidades o campo DIR3.

  Módulo de Xenéricos Comúns:

  Incluíuse novo estado de expediente “Rexeitado de Anotación” en todos os procedementos con xestión e anotación de documentos rexistrais, para os casos nos que se rexeite documento de oficina delegada.

  Habilitouse a selección de varias unidades dentro do filtro nos Informes/Consultas Xenéricas. Así mesmo, implementouse a recuperación de información dos empregados na súa consulta traducida aínda que teñan unha soa actividade laboral e esta atópese pechada.

  Introducíronse melloras na opción de Consulta de postos, para incluír o número de rexistros totais, eliminación do límite de 300 rexistros, así como poder filtrar por estado do posto.

  Procedemento de Adscricións Temporais:

  Modificouse o formato dos documentos rexistrais incorporando unha estrutura organizativa de 4 niveis para os postos. Ademais, ampliouse o campo de Recursos e actualizado o formato da Normativa de Firma.

  Procedemento de Anotacións Xenéricas:

  Liquidadas incidencias na anotación de documentos DID, DPR, L17R sobre estranxeiros.
  Habilítase posibilidade de re-envío a anotación dun mesmo documento rexeitado por erro.

  Procedemento de Altas e Baixas de Persoal Laboral:

  Habilítase funcionalidade para a inscrición (M3R) de empregado laboral docente ou fóra de RPTL. Na inscrición permítese enviar as características do posto de traballo para a súa creación en RCP.

  Procedemento de Cesamentos de Persoal Funcionario:

  Ábrese novamente a posibilidade de envío a anotación masiva dos documentos de inscrición M2R (inscrición de interino ou eventual). Para estas inscricións engadiuse no expediente novo campo ‘Localidade de nacemento do empregado’, dato obrigatorio na inscrición do que ás veces non se dispón en rexistro central de persoal (RCP). Cargarase por defecto co valor que proveña de RCP e poderase informar os casos nos que non haxa valor.

  Procedemento de Comisións de Servizo:

  Optimizouse o rendemento para o Informe Detallado de Expedientes, facilitando ademais a súa descarga como ficheiro.

  Procedemento de Emisión de Certificado de Méritos:

  Para facilitar a tramitación dos Certificados a carga dos cursos desde RCP realizarase en orde cronolóxica inverso, quedando en primeiro lugar as actividades formativas máis recentes, así mesmo introducíronse novas opcións no filtro de procura inicial.

  Procedemento de Xestión do Plan anual de Acción Social:

  Leváronse melloras na presentación da listaxe de axudas non concedidas.

  Procedemento de Xestión de Procesos Selectivos:

  Actualizados os manuais de portal de pedimento de prazas en procesos selectivos. Incorporados mensaxes de aviso de apertura automática de portafirmas en envío de solicitude de prazas.

  Procedemento de Xubilacións:

  Modificouse o cálculo da idade de xubilación forzosa tendo en conta a legalmente establecida e que se atrasa cada ano.

  Procedemento de Prolongación do Servizo Activo:

  Implementáronse melloras no envío a anotación para a modalidade de tramitación masiva. Así mesmo, implementouse a posibilidade de xerar un F28R para empregados que estean en Servizos Especiais e no caso de persoal en situación non activa habilitouse a posibilidade de asociación de posto.

  Procedemento de Recoñecemento de Trienios:

  Habilítase a posibilidade de engadir un posto para o expediente se non se carga automaticamente, ou cambiar respecto de que carga de rexistro, para poder cubrir os casos de empregados en excedencia por coidado de fillos, ou aqueles en os que debido a unha anotación de toma de posesión está a cargarse o último posto asociado ao empregado en lugar do posto no que se ha de realizar o recoñecemento.

  Procedemento de Reingresos:

  Implementáronse melloras na independencia de sesión entre xestores.

  Recoñecemento de Servizos Previos:

  Implementáronse melloras e corrixido incidencias na emisión de documentos e nas asociacións de posto/empregado.

  08 April 2020

  Nova guía de Tramitación entre Unidades en procedementos departamentais Despregar acordeon

  Ponse a disposición dos xestores unha nova guía sobre o proceso de comunicación entre Unidades de Recursos Humanos, para a xestión de expedientes en ámbito de periferia en procedementos departamentais como os seguintes:

  • Anotacións xenéricas
  • Altas e baixas de persoal laboral
  • Certificado de méritos
  • Cesamentos de persoal funcionario
  • Tomas de posesión de persoal funcionario
  • Recoñecemento de trienios
  • Recoñecemento de grao
  • Recoñecemento de servizos previos
  • Recoñecemento de complemento de destino
  • Xestión de prolongación de servizos
  • Xestión de cambios de situación administrativa
  • Xestión de licenzas, permisos e incapacidades
  • Xestión de suspensión de funcións

  O documento completo atópase accesible no seguinte enderezo electrónico:

   

  https://www.funciona.es/public/dam/jcr:b8f11bc3-38d8-4fd2-81d9-29a6f85b6f9b/Tramitaci%C3%B3n%20entre%20unidades%20en%20procedementos%20departamentais_v1.pdf

  16 March 2020

  Ampliación de Códigos CIE-10 na última subida a produción de SIGP do mes de marzo de 2020 Despregar acordeon

  Na última subida a produción do sistema SIGP do día 10 de marzo do ano 2020 ampliáronse os Códigos de Clasificación Internacional de Enfermidades (CIE-10) incluíndo os factores que inflúen no estado de saúde e contacto cos servizos (Códigos Z) e que son utilizados para a Comunicación Electrónica de Partes de Incapacidade Temporal nos expedientes xestionados mediante a aplicación.

  29 January 2020

  Sesións formativas presenciais SIGP durante o mes de febreiro do ano 2020 Despregar acordeon

  Vanse a realizar sesións formativas dalgúns procedementos de SIGP, durante a semana do 17 ao 21 de Febreiro do 2020, para SERVIZOS CENTRAIS e Madrid.

  Móstranse a seguir os cursos que se van a impartir nas instalacións da SGAD, rúa Manuel Cortina 2:

  • REINGRESOS - 5 horas (inclúe Xenéricos Comúns)
  • XESTIÓN IT's - 2,5 horas
  • ANOTACIÓNS XENÉRICAS - 2,5 horas

  Aqueles departamentos interesados en asistir poderán propor un máximo de 2 asistentes por sesión, que deberán cubrir a súa solicitude a través da opción de Formación dentro de "Os meus servizos de RRHH (SIGP)", no portal Funciona, ao que se accede a través da ligazón:

  https://www.funciona.es/public/funciona/areapersonal/autoservicio.html

  Co fin de realizar correctamente a inscrición han de elixir o Plan "PLAN ESPECIFICO SIGP - FEBREIRO 2020".

  14 January 2020

  Actualización da versión de SIGP en produción Despregar acordeon

  Con data 9/1/2020 actualizouse a versión de SIGP en produción co fin de resolver incidencias e incluír melloras. Entre as máis destacables atópanse as actuacións sobre o Portal Autoservizo de SIGP e os módulos de Compatibilidades, Rexistro de Órganos de Representación e Comisións de Servizo.

  19 December 2019

  Nova versión da aplicación de Xestión do Plan de Formación Despregar acordeon

   

  O día 18/12/2019 subiuse a produción unha nova versión de SIGP con modificacións no módulo de Xestión de Formación. Os cambios máis salientables son os seguintes:

   

  -          Activar sempre `Aprobar Solicitude´

   

  -          Actualización de as cabeceiras no documento `Ficha de profesor’

   

  -          Modificación do alta de instrutores

   

  -          Eliminación correo automático a xestores ao asinar Certificados

   

  -          Cambio na pantalla de `Deseño do Plan de Formación´

   

  -          Novo documento `Certificado bancario´

   

  -          Novo documento `Certificado de conformidade da empresa´

   

  -          Cambios de literais nos `Centros de Traballo´

   

  -          Corrección de incidencia no Portal cos Responsables de Formación

   

  -          Eliminación do DNI do Portal

   

  -          Nova pantalla de Solicitude de Formación

   

  -          Cambios en las altas de inscripciones en relación a las Provincias y adición de nuevo botón `Validar inscripciones´

   

  -          Adición de novos campos en Gest. Prioridades Provincias, funcionalidade só dispoñible para Provincias (rol CAP_FO_WU_FORMAC)

   

  -          Posibilidade de alta de Lugares e Equipamento para os Coordinadores , funcionalidade só dispoñible para Provincias (rol CAP_FO_WU_FORMAC)

   

  -          Adición de opción de prazo de solicitude por Xestión de Convocatorias

   

  -          Posibilidade de que os Coordinadores poidan reabrir sesións, funcionalidade só dispoñible para Provincias (rol CAP_FO_WU_FORMAC)

   

  -          Aprobación de solicitudes de forma masiva, funcionalidade só dispoñible para Provincias (rol CAP_FO_WU_FORMAC)

   

  -          Novos correos  en `Priorizar por Provincia´ e en `Acceso a Coordinadores´

   

  -          Mejoras en Menú de Evaluación, funcionalidad sólo disponible para Provincias (rol CAP_FO_WU_FORMAC)

   

  -          No Portal móstranse Obxectivos, Contido e Destinatario de cada curso

   

  -          Actualización do documento `Solicitude de Formación´

   

  -          Actualización da cabeceira da Solicitude

   

  -          Corrección de erros en lle avaliación

   

  Para máis información publicouse unha guía para o efecto no portal Funciona, na seguinte localización:

   

  https://www.funciona.es/public/dam/jcr:6c579cbf-b6ac-414b-ab7f-756effa73e68/54D_Gu%C3%Ada%20r%C3%A1pida%20-%20Dise%C3%B1ou%20Plan%20de%20Formaci%C3%B3n.pdf

   

  Subscricións

  Nesta área poderá darse de alta para recibir as notificacións de cambios que se realicen en noticias, documentos ou foros relacionados coa solución ou o activo semántico.

  Os campos con asterisco * son obrigatorios. Débese marcar polo menos una das copiones de subscrición (Noticias, Documentos ou Foros) e indicar o correo no campo de texto indicado para o alta ou a baixa de subscrición.

  Introduza o e-mail co que desexa recibir as notificacións da solución ou do activo semántico.

  *

  Pode consultar a política de protección de datos do PAe e CTT no seu aviso legal

  Introduza o e-mail para darse de baixa da subscrición.
Subscríbeche á canle de youtube do OBSAE
Subscríbeche á canle de youtube do OBSAE
Responsable