Aquest lloc web ha estat traduït per un programari de traducció automàtica sense revisió posterior per traductors. Més informació en: enllaç ocultar
accesskey_mod_content
-

Plataforma de Contratacion del Sector Públic

 • Nomene Abreujat:
  PLACSP
  Resum:
  La Plataforma de Contractació del Sector Públic és un portal web que constituïx un node central d'intercanvi d'informació de contractació, que servix com a punt d'encontre virtual entre compradors del Sector Públic i licitadors.
  Destinataris:
  Ciudadano , Empresa , Qualsevol Administració Pública
  Organismos Responsables:
  Ministeri d'Hisenda
  Sotssecretaria d'Hisenda
  Direcció general del Patrimoni de l'Estat
  Modo de Uso:
  Servici en xarxa per a usuari final
  Contacte:

  Direcció Web d'accés: https://contrataciondelestado.es

  Direcció de correu electrònic de suport: contrataciondelestado@hacienda.gob.es

  Tipus de Solució:
  Infraestructura o servici comú
  Estat de la Solució:
  Producció
  Àrea orgànica:
  Estatal
  Àrea tècnica:
  Servicis horitzontals per a les AA.PP , Gestió econòmica i financera
  Àrea funcional:
  Energia , Govern i Sector Públic
  Llicència:
  No aplica
  Nivell Interoperabilitat:
  Tècnic
  Llenguatge de Programació:
  J2EE
  Sistema Operatiu:
  Linux

  Descripció

  Finalitat:

  La finalitat de la Plataforma és convertir-se en la "plaça de mercat" per a la concurrència de compradors del Sector Públic i licitadors facilitant així el desenvolupament de la contractació pública electrònica, identificat com a servici d'alt impacte en l'administració electrònica en les estratègies europea i nacional. Per a açò, es presten els servicis que faciliten el compliment de les obligacions per als òrgans de contractació que establix la llei, oferint a més altres servicis addicionals de valor afegit que faciliten el desenvolupament del procés d'adjudicació.

   

  Objectiu:

  • Donar compliment a l'article 347 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

  Article 347. Plataforma de Contractació del Sector Públic.

  1. La Direcció general del Patrimoni de l'Estat del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública posarà a la disposició de tots els òrgans de contractació del sector públic una plataforma electrònica que permeta la difusió a través d'Internet dels seus perfils de contractant, així com prestar altres servicis complementaris associats al tractament informàtic d'estes dades.

  2. Els perfils de contractant dels òrgans de contractació de totes les entitats del sector públic estatal hauran d'allotjar-se de manera obligatòria en la Plataforma de Contractació del Sector Públic, gestionant-se i difonent-se exclusivament a través de la mateixa. En les pàgines web institucionals d'estos òrgans s'inclourà un enllaç al seu perfil de contractant situat en la Plataforma de Contractació del Sector Públic.

  3. Les Comunitats Autònomes i les Ciutats Autònomes de Ceuta i Melilla podran establir servicis d'informació similars a la Plataforma de Contractació del Sector Públic en els quals hauran d'allotjar els seus perfils de contractant de manera obligatòria, tant els seus propis òrgans de contractació com els de els seus ens, organismes i entitats vinculats o dependents, gestionant-se i difonent-se exclusivament a través dels mateixos i constituint estos servicis un punt d'accés únic als perfils de contractant dels ens, organismes i entitats adscrits a la Comunitat Autònoma corresponent.

  Les Comunitats Autònomes i les Ciutats Autònomes que no hagueren optat per establir els seus propis servicis d'informació, i allotgen, per tant, els seus perfils del contractant directament en la Plataforma de Contractació del Sector Públic, podran utilitzar tots els servicis que oferisca la mateixa, així com participar en la seua gestió en els termes i condicions que reglamentàriament s'establisquen i d'acord amb els convenis que a este efecte se subscriguen entre el Ministeri d'Hisenda i Funció Pública i l'òrgan de Govern de la respectiva Comunitat Autònoma o Ciudad Autónoma.

  En qualsevol cas, i independentment de l'opció triada per les Comunitats Autònomes o les Ciutats Autònomes, d'entre les assenyalades en els dos primers paràgrafs del present apartat, estes hauran de publicar, bé directament o per interconnexió amb dispositius electrònics d'agregació de la informació en el cas que comptaren amb els seus propis servicis d'informació, la convocatòria de totes les licitacions i els seus resultats en la Plataforma de Contractació del Sector Públic.

  En relació amb la publicació a la qual es referix el paràgraf anterior, bé es duga a terme directament o bé per interconnexió amb dispositius electrònics d'agregació de la informació, en cas d'una eventual discrepància entre la informació arreplegada en el servici d'informació de la Comunitat Autònoma i la de la Plataforma de Contractació del Sector Públic, prevaldrà la primera.

  Els òrgans de contractació de les Administracions locals, així com els de les seues entitats vinculades o dependents podran optar, de forma excloent i exclusiva, bé per allotjar la publicació dels seus perfils de contractant en el servici d'informació que a este efecte establira la Comunitat Autònoma del seu àmbit territorial, o bé per allotjar-los en la Plataforma de Contractació del Sector Públic.

  4. La plataforma haurà de comptar amb un sistema de segellat de temps que permeta acreditar fefaentment l'inici de la difusió pública de la informació que s'incloga en la mateixa.

  5. La publicació d'anuncis i una altra informació relativa als contractes en els perfils de contractant assortirà els efectes previstos en la present Llei quan els mateixos estiguen allotjats en la Plataforma de Contractació del Sector Públic o en els servicis d'informació similars que s'establisquen per les Comunitats Autònomes o les Ciutats Autònomes de Ceuta i Melilla i de conformitat amb l'establit en els apartats 2 i 3 del present article, i sempre que, en este últim cas, es complisca amb el que es disposa en el paràgraf tercer del citat apartat 3.

  6. L'accés dels interessats a la Plataforma de Contractació del Sector Públic s'efectuarà a través d'un portal únic.

  7. Mitjançant Orde del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública es definiran les especificacions relatives a l'operació i utilització dels servicis prestats per la Plataforma de Contractació del Sector Públic.

  8. La informació es publicarà en estàndards oberts i reutilitzables.

   

  • Proporcionar als operadors econòmics tota la informació sobre les licitacions celebrades pels òrgans de contractació adherits fàcilment accessible.
  • Simplificar els processos de publicitat de les licitacions en els diferents mitjans: Perfil del Contractant, Butlletí Oficial de l'Estat, i Diari Oficial de la Unió Europea.
  • Proporcionar un sistema de licitació electrònica mitjançant el qual els licitadors puguen realitzar les seues ofertes per mitjans electrònics.
  • Oferir servicis de valor afegit per a la comunicació entre els licitadors i els òrgans de contractació.
  • Oferir servicis de valor afegit als òrgans de contractació com l'intercanvi d'informació amb els seus sistemes de gestió d'expedients, consultes a diversos registres oficials, etc.

  Descripció:

  La Plataforma de Contractació del Sector Públic és el node central d'intercanvi d'informació de contractació a través d'internet entre el Sector Públic i els operadors econòmics que busquen oportunitats comercials per a contractar amb el sector públic, i els licitadors que participen en processos d'adjudicació.

  Per als òrgans de contractació és el mitjà idoni de proporcionar publicitat i transparència a les seues contractacions a través del Perfil de Contractant, i la connexió telemàtica per a la publicació simultània d'anuncis en BOE i DOUE. Oferix una diversitat de canals per a comunicar-se amb els licitadors, a més d'accés per a la consulta a diversos registres oficials.

  Per a les empreses és un punt únic d'informació de contractació pública de tot el Sector Públic. Poden buscar la informació sobre anuncis per una diversitat de criteris de cerca, descarregar plecs, rebre informació personalitzada per diversos canals (SMS, RSS o mail) sobre les licitacions i contractes, realitzar preguntes als òrgans de contractació i rebre invitacions a licitar i comunicacions d'admissió o exclusió, requeriment de documentació i d'adjudicació. A més, progressivament i a mesura que es vagen oferint més servicis electrònics es reduirà el volum de paper i documentació a presentar per a la participació en els mateixos.

  Requisits:

  Navegador web.

  Els òrgans de contractació poden sol·licitar l'alta del seu perfil del contractant seguint les instruccions publicades en https://contrataciondelestado.es/wps/portal/accesoplataforma(Obri en nova finestra)

  Beneficios generals

  • Major publicitat i transparència en els processos de licitació pública.
  • Visibilitat de la Contractació Pública. Igual accés a tots els proveïdors.
  • Tota la informació accessible des d'un únic punt: “Facilita la vida” als licitadors
  • Eliminació de barreres per a la integració amb els sistemes del sector públic i privat:
   • Sistemes d'informació dels òrgans de contractació
   • Sistemes d'informació dels licitadors
   • BOE, DOUE
   • Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de l'Estat
   • Caixa General de Depòsits
   • Licitació electrònica
   • En el futur (pròximes fases):  Subastas, Registro Público de contractes...

  Beneficios per a l'òrgan de contractació

  • Cumplimiento amb la normativa aplicable a la contractació pública. Facilitarà el compliment de les obligacions en matèria de contractació electrònica introduïdes per la noves directives 2014/24/UE, 2014/23/UE i 2014/25/UE.
  • Màxima difusió de processos de licitació.
  • Plataforma no intrusiva en els processos de contractació, o gestió de l'expedient de l'Órgano de Contractació. L'Òrgan pot decidir:
   • Integrar els seus processos mitjançant interfície B2B amb la Plataforma.
   • Utilitzar el Portal propi de la Plataforma per a, entre altres processos:
    • Gestió del cicle de preparació i publicació: anuncis, plecs, i altres documents del procés de contractació.
    • Invitació a licitar
    • Publicació de preguntes i respostes visibles per tots els licitadors.
    • Comunicació d'Admissió/Exclusión
    • Comunicació d'Adjudicació
    • Requeriment de Documentació
  • Enviament transparent al DOUE i BOE (excepte pagament). L'Òrgan de contractació només emplena la informació dels anuncis una vegada, la Plataforma “publica” en el/els diari/s que procedisca, i en els formats adequats
  • No exclou l'ús del propi portal de l'Òrgan per a publicar plecs i rebre ofertes.
  • El Portal oferix el concepte de treball “Espai Virtual de Licitació” on es gestiona les dades necessàries en el cicle de vida de les licitacions.
   • Les dades s'emplenen una sola vegada en l'espai de licitació
   • Les dades poden importar-se directament des d'un document en format CODICE
  • Registre, custòdia i integritat de tots els documents allotjats en la plataforma (Espai Virtual de Licitació).
  • Administració delegada en l'Òrgan de Contractació d'usuaris, amb visibilitat de dades de licitació restringida per rols, i reassignacions de licitacions entrelos usuaris de l'Òrgan
  • Accés als certificats i comptes anuals d'empreses registrades en el Registre Oficial d'empreses Classificades
  • Consulta a la base de dades d'apoderats de la Caixa General de Depòsits
  • Obertura d'ofertes electròniques
  • Celebració de sessions per als òrgans d'assistències (Meses de contractació)

  Beneficis per als licitadors

  • Punt únic d'informació per al proveïdor
   • Búsqueda avançada sobre licitacions
   • Espai “Les meues licitacions”
  • Interacció Telemàtica amb l'Òrgan de Contractació
   • Descàrrega de convocatòries, plecs i documents, realitzar preguntes, aclariments
   • Presentació oferixes
  • Avisos d'interés per al proveïdor
   • Subscripcions sobre licitacions del Sector Públic, i també sobre licitacions d'altres estats membres de la UE publicats en el Diari Oficial de la Unió Europea.
   • Seguiment de Licitacions
   • Invitaciones, Admisiones/Exclusions, Adjudicacions i Requeriment de Documentació
  • Possibilitat d'elaborar i presentar ofertes i documentació electrònicament
  • Inici ràpid: Acte registre i a començar!
  • No exclou la via paper, ni el contacte directe amb l'Òrgan (electrònic o presencial), si este últim ho permet.
  • Integració amb el Registre d'Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de l'Estat (ROLECE)
   • El licitador no ha de tornar a aportar tota la documentació administrativa per a participar en cada licitació, sinó que la plataforma permet obtindre un certificat del ROLECE que acredita els elements registrats una única vegada.

  Avantatges:

  • Servici de caràcter horitzontal per a totes les Administracions Públiques. Evita la necessitat de repetir desenvolupaments per a donar solució a una necessitat comuna a totes les administracions.
  • Visió conjunta de les administracions per als ciutadans i empreses. El ciutadà no necessita conéixer l'estructura interna de l'administració per a accedir a la informació que necessita.
   • Totes les les oportunitats de negoci que oferix l'Administració General de l'Estat i les altres Administracions Públiques voluntàriament adherides es troben en un únic lloc amb una estructura homogènia.
   • Proporciona un canal únic de comunicació entre els operadors econòmics i els òrgans de contractació.
  • Repositorio centalizado d'informació sobre l'activitat contractual de l'administració. L'anàlisi d'esta informació permet realitzar un seguiment de la contractació en les Administracions Públiques.
  • Coordinació de la contractació pública electrònica. La utilització de ferramentes comunes i estàndards oberts per part dels diferents òrgans de l'administració facilita la coordinació de la contractació pública electrònica.

  Notícies

  20 January 2016

  Integració de les licitacions de la Junta de Comunitats de Castella-la Manxa, Generalitat de Catalunya i el Govern Basc Desplegar acordeon

  La Generalitat de Catalunya i el Govern Basc publiquen les licitacions disponibles en els seus perfils del contractant en la Plataforma de Contractació del Sector Públic mitjançant mecanismes d'agregació.

  D'esta forma, les empreses i ciutadans poden informar-se sobre les licitacions d'estes administracions a través d'un portal únic a més de les publicades en els perfils del contractant de la Junta de Comunitats de Castella-la Manxa que ja es venien publicant.

  Progressivament s'aniran incorporant més administracions autonòmiques.

  30 October 2013

  Nous servicis B2B en la Plataforma de Contractació de l'Estat Desplegar acordeon

  La Plataforma de Contractació de l'Estat ha posat en funcionament un nou conjunt de servicis accessibles per via sistèmica, ampliant les actuals interfícies B2B.

  Estos servicis permeten:
  -    Anular anuncis ja publicats en el perfil del contractant, i en el Butlletí Oficial de l'Estat i el Diari Oficial de la Unió Europea
  -    Anul·lació de documents publicats en la Plataforma de Contractació de l'Estat

  La documentació i material actualitzat lloc a la disposició dels integradors es pot descarregar d'https://contrataciondelestado.es/wps/portal/integracionb2b https://contrataciondelestado.es/wps/portal/integracionb2b

  29 June 2011

  Client demostrador d'utilització dels servicis web de la Plataforma de Contractació de l'Estat Desplegar acordeon

  La Direcció general del Patrimoni de l'Estat posa a la disposició dels desenvolupadors un client desenvolupat en Java per a mostrar l'ús dels servicis web disponibles en la Plataforma de Contractació de l'Estat:

  http://contrataciondelestado.es/wps/portal/integracionb2b

  Este client permet introduir dades bàsiques en les peticions, i descarregar el contingut de les peticions i respostes en format XML per a estudiar el seu contingut.

  S'allibera esta aplicació com a programari de fonts obertes baix la llicencia EUPL v.1.1.

  Els integradors poden reutilitzar les llibreries incloses en este demostrador, estudiar el seu contingut i modificar-les per a l'adaptació a les seues aplicacions, respectant els termes establits en la llicència.

  09 June 2011

  Nous servicis B2B en la Plataforma de Contractació de l'Estat Desplegar acordeon

  La Plataforma de Contractació de l'Estat ha posat en funcionament un nou conjunt de servicis accessibles per via sistèmica, ampliant les actuals interfícies B2B, que fins al moment es limitaven a servicis de publicació d'anuncis:

  Els nous servicis B2B oferits per la Plataforma de Contractació de l'Estat són els següents:

  • Enviament d'Anunci de Transparència Prèvia Voluntària o de procediment desert al DOUE
  • Rectificació d'anuncis ja publicats en PLACER, BOE i DOUE
  • Publicació de qualsevol altre document associat a una licitació
  • Validació de l'anunci abans de la seua publicació
  • Previsualització de l'anunci abans de la seua publicació
  • Consulta de totes les dades de l'expedient
  • Consulta de les dades de l'òrgan de contractació donats de alta en el seu perfil del contractant en la Plataforma de Contractació de l'Estat

  La documentació per a fer ús d'estos nous servicis es troba publicada en l'apartat "Interacció Sistèmica (B2B)" de "Informació d'Interés" de la pàgina de la Plataforma de Contractació de l'Estat ( http://contrataciondelestado.es/wps/portal/integracionb2b ):

  • Guia de Publicació B2B en la Plataforma de Contractació de l'Estat: Guia completa incloent els nous servicis que s'oferixen.
  • Perfil CODICE CiP 1.6.
  • Casos de Prova d'Integració Sistèmica: Descripció dels casos de prova i exemples d'ús actualitzats amb els nous servicis
  30 July 2010

  Integració amb CODICE 2.0 Desplegar acordeon

  S'ha publicat la documentació tècnica necessària per a fer ús dels servicis Web amb la versió 2.0 de CODICE  que la Plataforma de Contractació de l'Estat proporciona als òrgans de contractació. La informació està disponible en l'apartat  “Interacció Sistèmica” en “Informació d'Utilitat” d'http://contrataciondelestado.es  o el que és el mateix, en la URL http://contrataciondelestado.es/wps/portal/integracionb2b
  Consta dels següents documents:
  Guia de Publicació B2B en la Plataforma de Contractació de l'Estat. Este document constituïx la base per a la integració sistèmica amb la Plataforma de Contractació de l'Estat.
  Perfil CODICE per a Publicació en la Plataforma de Contractació de l'Estat. el Perfil de CODICE per a Publicació en la Plataforma de Contractació de l'estat establix un conjunt de regles que han de complir els documents CODICE per a la seua publicació.
  - Perfil CODICE CiP 1.4. Conjunt de documents que componen el perfil CiP v.1.4

  Subscripcions

  En esta àrea podrà donar-se de alta per a rebre les notificacions de canvis que es realitzen en notícies, documents o fòrums relacionats amb la solució o l'actiu semàntic.

  Els camps amb asterisc * són obligatoris. S'ha de marcar almenys una de les copiones de subscripció (Notícies, Documents o Fòrums) i indicar el correu en el camp de text indicat per a l'alta o la baixa de subscripció.

  Introduïsca l'email amb el qual desitja rebre les notificacions de la solució o de l'actiu semàntic.

  *

  Pot consultar la política de protecció de dades del PAe i CTT en el seu avís legal

  Introduïsca l'email per a donar-se de baixa de la subscripció.
Responsable

Enllaços d'interésSoluciones Relacionades