Esta páxina web foi traducida por un software de tradución automática sen revisión posterior por tradutores. Máis información en: enlace ocultar
accesskey_mod_content
-

Plataforma de Contratacion do Sector Público

 • Nomee Abreviado:
  PLACSP
  Resumo:
  A Plataforma de Contratación do Sector Público é un portal web que constitúe un nodo central de intercambio de información de contratación, que serve como punto de encontro virtual entre compradores do Sector Público e licitadores.
  Destinatarios:
  Ciudadano , Empresa , Calquera Administración Pública
  Organismos Responsables:
  Modo de Uso:
  Servizo en rede para usuario final
  Contacto:

  Dirección Web de acceso: https://contrataciondelestado.es

  Dirección de correo electrónico de soporte: contrataciondelestado@hacienda.gob.es

  Tipo de Solución:
  Infraestrutura ou servizo común
  Estado da Solución:
  Produción
  Área orgánica:
  Estatal
  Área técnica:
  Servizos horizontais para as AA.PP , Xestión económica e financeira
  Área funcional:
  Enerxía , Goberno e Sector Público
  Licenza:
  Non aplica
  Nivel Interoperabilidade:
  Técnica
  Linguaxe de Programación:
  J2EE
  Sistema Operativo:
  Linux

  Descrición

  Finalidade:

  A finalidade da Plataforma é converterse na "praza de mercado" para a concorrencia de compradores do Sector Público e licitadores facilitando así o desenvolvemento da contratación pública electrónica, identificado como servizo de alto impacto na administración electrónica nas estratexias europea e nacional. Para iso, préstanse os servizos que facilitan o cumprimento das obrigas para os órganos de contratación que establece a lei, ofrecendo ademais outros servizos adicionais de valor engadido que facilitan o desenvolvemento do proceso de adxudicación.

   

  Obxectivo:

  • Dar cumprimento ao artigo 347 da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de Contratos do Sector Público, pola que se traspoñen ao ordenamento xurídico español as Directivas do Parlamento Europeo e do Consello 2014/23/UE e 2014/24/UE, do 26 de febreiro de 2014.

  Artigo 347. Plataforma de Contratación do Sector Público.

  1. A Dirección Xeral do Patrimonio do Estado do Ministerio de Facenda e Función Pública porá a disposición de todos os órganos de contratación do sector público unha plataforma electrónica que permita a difusión a través de Internet dos seus perfís de contratante, así como prestar outros servizos complementarios asociados ao tratamento informático destes datos.

  2. Os perfís de contratante dos órganos de contratación de todas as entidades do sector público estatal deberán aloxarse de maneira obrigatoria na Plataforma de Contratación do Sector Público, xestionándose e difundíndose exclusivamente a través da mesma. Nas páxinas web institucionais destes órganos incluirase unha ligazón ao seu perfil de contratante situado na Plataforma de Contratación do Sector Público.

  3. As Comunidades Autónomas e as Cidades Autónomas de Ceuta e Melilla poderán establecer servizos de información similares á Plataforma de Contratación do Sector Público nos que deberán aloxar os seus perfís de contratante de maneira obrigatoria, tanto os seus propios órganos de contratación como os dos seus entes, organismos e entidades vinculados ou dependentes, xestionándose e difundíndose exclusivamente a través dos mesmos e constituíndo estes servizos un punto de acceso único aos perfís de contratante dos entes, organismos e entidades adscritos á Comunidade Autónoma correspondente.

  As Comunidades Autónomas e as Cidades Autónomas que non optasen por establecer os seus propios servizos de información, e aloxen, por tanto, os seus perfís do contratante directamente na Plataforma de Contratación do Sector Público, poderán utilizar todos os servizos que ofreza a mesma, así como participar na súa xestión nos termos e condicións que reglamentariamente establézanse e de acordo con os convenios que para ese efecto se subscriban entre o Ministerio de Facenda e Función Pública e o órgano de Goberno da respectiva Comunidade Autónoma ou Ciudad Autónoma.

  En calquera caso, e independentemente da opción elixida polas Comunidades Autónomas ou as Cidades Autónomas, de entre as sinaladas nos dous primeiros parágrafos do presente apartado, estas deberán publicar, ben directamente ou por interconexión con dispositivos electrónicos de agregación da información no caso de que contasen cos seus propios servizos de información, a convocatoria de todas as licitacións e os seus resultados na Plataforma de Contratación do Sector Público.

  En relación coa publicación á que se refire o parágrafo anterior, ben leve a cabo directamente ou ben por interconexión con dispositivos electrónicos de agregación da información, en caso dunha eventual discrepancia entre a información recollida no servizo de información da Comunidade Autónoma e a da Plataforma de Contratación do Sector Público, prevalecerá a primeira.

  Os órganos de contratación das Administracións locais, así como os das súas entidades vinculadas ou dependentes poderán optar, de forma excluínte e exclusiva, ben por aloxar a publicación dos seus perfís de contratante no servizo de información que para ese efecto establecese a Comunidade Autónoma do seu ámbito territorial, ou ben por aloxalos na Plataforma de Contratación do Sector Público.

  4. A plataforma deberá contar cun sistema de selaxe de tempo que permita acreditar fidedignamente o inicio da difusión pública da información que se inclúa na mesma.

  5. A publicación de anuncios e outra información relativa aos contratos nos perfís de contratante fornecerá os efectos previstos na presente Lei cando os mesmos estean aloxados na Plataforma de Contratación do Sector Público ou nos servizos de información similares que se establezan polas Comunidades Autónomas ou as Cidades Autónomas de Ceuta e Melilla e de conformidade co establecido nos apartados 2 e 3 do presente artigo, e sempre que, neste último caso, cúmprase co disposto no parágrafo terceiro do citado apartado 3.

  6. O acceso dos interesados á Plataforma de Contratación do Sector Público efectuarase a través dun portal único.

  7. Mediante Orde do Ministerio de Facenda e Función Pública definiranse as especificacións relativas á operación e utilización dos servizos prestados pola Plataforma de Contratación do Sector Público.

  8. A información publicarase en estándares abertos e reutilizables.

   

  • Proporcionar aos operadores económicos toda a información sobre as licitacións celebradas polos órganos de contratación adheridos facilmente accesible.
  • Simplificar os procesos de publicidade das licitacións nos distintos medios: Perfil do Contratante, Boletín Oficial do Estado, e Diario Oficial da Unión Europea.
  • Proporcionar un sistema de licitación electrónica mediante o que os licitadores poidan realizar as súas ofertas por medios electrónicos.
  • Ofrecer servizos de valor engadido para a comunicación entre os licitadores e os órganos de contratación.
  • Ofrecer servizos de valor engadido aos órganos de contratación como o intercambio de información cos seus sistemas de xestión de expedientes, consultas a diversos rexistros oficiais, etc.

  Descrición:

  A Plataforma de Contratación do Sector Público é o nodo central de intercambio de información de contratación a través de internet entre o Sector Público e os operadores económicos que buscan oportunidades comerciais para contratar co sector público, e os licitadores que participan en procesos de adxudicación.

  Para os órganos de contratación é o medio idóneo de proporcionar publicidade e transparencia ás súas contratacións a través do Perfil de Contratante, e a conexión telemática para a publicación simultánea de anuncios en BOE e DOUE. Ofrece unha diversidade de canles para comunicarse cos licitadores, ademais de acceso para a consulta a diversos rexistros oficiais.

  Para as empresas é un punto único de información de contratación pública de todo o Sector Público. Poden buscar a información sobre anuncios por unha diversidade de criterios de procura, descargar pregos, recibir información personalizada por diversas canles (SMS, RSS ou mail) sobre as licitacións e contratos, realizar preguntas aos órganos de contratación e recibir invitacións a licitar e comunicacións de admisión ou exclusión, requirimento de documentación e de adxudicación. Ademais, progresivamente e a medida que se vaian ofrecendo máis servizos electrónicos reducirase o volume de papel e documentación a presentar para a participación nos mesmos.

  Requisitos:

  Navegador web.

  Os órganos de contratación poden solicitar o alta do seu perfil do contratante seguindo as instrucións publicadas en https://contrataciondelestado.es/wps/portal/accesoplataforma https://contrataciondelestado.es/wps/portal/accesoplataforma(Abre en nova xanela)

  Beneficios xerais

  • Maior publicidade e transparencia nos procesos de licitación pública.
  • Visibilidade da Contratación Pública. Igual acceso a todos os provedores.
  • Toda a información accesible desde un único punto: “Facilita a vida” aos licitadores
  • Eliminación de barreiras para a integración cos sistemas do sector público e privado:
   • Sistemas de información dos órganos de contratación
   • Sistemas de información dos licitadores
   • BOE, DOUE
   • Rexistro Oficial de Licitadores e Empresas Clasificadas do Estado
   • Caixa Xeral de Depósitos
   • Licitación electrónica
   • No futuro (próximas fases):  Subastas, Registro Público de contratos...

  Beneficios para o órgano de contratación

  • Cumplimiento coa normativa aplicable á contratación pública. Facilitará o cumprimento das obrigas en materia de contratación electrónica introducidas polas novas directivas 2014/24/UE, 2014/23/UE e 2014/25/UE.
  • Máxima difusión de procesos de licitación.
  • Plataforma non intrusiva nos procesos de contratación, ou xestión do expediente do Órgano de Contratación. O Órgano pode decidir:
   • Integrar os seus procesos mediante interface B2B coa Plataforma.
   • Utilizar o Portal propio da Plataforma para, entre outros procesos:
    • Xestión do ciclo de preparación e publicación: anuncios, pregos, e demais documentos do proceso de contratación.
    • Invitación a licitar
    • Publicación de preguntas e respostas visibles por todos os licitadores.
    • Comunicación de Admisión/Exclusión
    • Comunicación de Adxudicación
    • Requirimento de Documentación
  • Envío transparente ao DOUE e BOE (excepto pago). O Órgano de contratación só cobre a información dos anuncios unha vez, a Plataforma “publica” no/o diario/s que proceda, e nos formatos adecuados
  • Non exclúe o uso do propio portal do Órgano para publicar pregos e recibir ofertas.
  • O Portal ofrece o concepto de traballo “Espazo Virtual de Licitación” onde se xestiona os datos necesarios no ciclo de vida das licitacións.
   • Os datos cóbrense unha soa vez no espazo de licitación
   • Os datos poden importarse directamente desde un documento en formato CODICE
  • Rexistro, custodia e integridade de todos os documentos aloxados na plataforma (Espazo Virtual de Licitación).
  • Administración delegada no Órgano de Contratación de usuarios, con visibilidade de datos de licitación restrinxida por roles, e reasignaciones de licitacións entrelos usuarios do Órgano
  • Acceso aos certificados e contas anuais de empresas rexistradas no Rexistro Oficial de Empresas Clasificadas
  • Consulta á base de datos de apoderados da Caixa Xeral de Depósitos
  • Apertura de ofertas electrónicas
  • Celebración de sesións para os órganos de asistencias (Mesas de Contratación)

  Beneficios para os licitadores

  • Punto único de información para o provedor
   • Búsqueda avanzada sobre licitacións
   • Espazo “As miñas licitacións”
  • Interacción Telemática co Órgano de Contratación
   • Descarga de convocatorias, pregos e documentos, realizar preguntas, aclaracións
   • Presentación ofertas
  • Avisos de interese para o provedor
   • Subscricións sobre licitacións do Sector Público, e tamén sobre licitacións doutros estados membros da UE publicados no Diario Oficial da Unión Europea.
   • Seguimento de Licitacións
   • Invitaciones, Admisiones/Exclusións, Adxudicacións e Requirimento de Documentación
  • Posibilidade de elaborar e presentar ofertas e documentación electronicamente
  • Inicio rápido: Auto rexistro e a empezar!
  • Non exclúe a vía papel, nin o contacto directo co Órgano (electrónico ou presencial), se este último permíteo.
  • Integración co Rexistro de Oficial de Licitadores e Empresas Clasificadas do Estado (ROLECE)
   • O licitador non ten que volver achegar toda a documentación administrativa para participar en cada licitación, senón que a plataforma permite obter un certificado do ROLECE que acredita os elementos rexistrados unha única vez.

  Vantaxes:

  • Servizo de carácter horizontal para todas as Administracións Públicas. Evita a necesidade de repetir desenvolvementos para dar solución a unha necesidade común a todas as administracións.
  • Visión conxunta das administracións para os cidadáns e empresas. O cidadán non necesita coñecer a estrutura interna da administración para acceder á información que necesita.
   • Todas as as oportunidades de negocio que ofrece a Administración Xeral do Estado e as demais Administracións Públicas voluntariamente adheridas atópanse nun único lugar cunha estrutura homoxénea.
   • Proporciona unha canle única de comunicación entre os operadores económicos e os órganos de contratación.
  • Repositorio centalizado de información sobre a actividade contractual da administración. A análise desta información permite realizar un seguimento da contratación nas Administracións Públicas.
  • Coordinación da contratación pública electrónica. A utilización de ferramentas comúns e estándares abertos por parte dos distintos órganos da administración facilita a coordinación da contratación pública electrónica.

  Noticias

  20 January 2016

  Integración das licitacións da Xunta de Comunidades de Castela A Mancha, Generalitat de Cataluña e o Goberno Vasco Despregar acordeon

  A Generalitat de Cataluña e o Goberno Vasco publican as licitacións dispoñibles nos seus perfís do contratante na Plataforma de Contratación do Sector Público mediante mecanismos de agregación.

  Desta forma, as empresas e cidadáns poden informarse sobre as licitacións destas administracións a través dun portal único ademais das publicadas nos perfís do contratante da Xunta de Comunidades de Castela A Mancha que xa viñan publicando.

  Progresivamente iranse incorporando máis administracións autonómicas.

  30 October 2013

  Novos servizos B2B na Plataforma de Contratación do Estado Despregar acordeon

  A Plataforma de Contratación do Estado puxo en funcionamento un novo conxunto de servizos accesibles por vía sistémica, ampliando as actuais interfaces B2B.

  Estes servizos permiten:
  -    Anular anuncios xa publicados no perfil do contratante, e no Boletín Oficial do Estado e o Diario Oficial da Unión Europea
  -    Anulación de documentos publicados na Plataforma de Contratación do Estado

  A documentación e material actualizado posto a disposición dos integradores pódese descargar de https://contrataciondelestado.es/wps/portal/integracionb2b https://contrataciondelestado.es/wps/portal/integracionb2b

  29 June 2011

  Cliente demostrador de utilización dos servizos web da Plataforma de Contratación do Estado Despregar acordeon

  A Dirección Xeral do Patrimonio do Estado pon a disposición dos desenvolvedores un cliente desenvolvido en Java para mostrar o uso dos servizos web dispoñibles na Plataforma de Contratación do Estado:

  http://contrataciondelestado.es/wps/portal/integracionb2b

  Este cliente permite introducir datos básicos nos pedimentos, e descargar o contido dos pedimentos e respostas en formato XML para estudar o seu contido.

  Libérase esta aplicación como software de fontes abertas baixo licénciaa EUPL v.1.1.

  Os integradores poden reutilizar as librarías incluídas neste demostrador, estudar o seu contido e modificalas para a adaptación ás súas aplicacións, respectando os termos establecidos na licenza.

  09 June 2011

  Novos servizos B2B na Plataforma de Contratación do Estado Despregar acordeon

  A Plataforma de Contratación do Estado puxo en funcionamento un novo conxunto de servizos accesibles por vía sistémica, ampliando as actuais interfaces B2B, que ata o momento limitábanse a servizos de publicación de anuncios:

  Os novos servizos B2B ofrecidos pola Plataforma de Contratación do Estado son os seguintes:

  • Envío de Anuncio de Transparencia Previa Voluntaria ou de procedemento deserto ao DOUE
  • Rectificación de anuncios xa publicados en PLACE, BOE e DOUE
  • Publicación de calquera outro documento asociado a unha licitación
  • Validación do anuncio antes da súa publicación
  • Previsualización do anuncio antes da súa publicación
  • Consulta de todos os datos do expediente
  • Consulta dos datos do órgano de contratación dados de alta no seu perfil do contratante na Plataforma de Contratación do Estado

  A documentación para facer uso destes novos servizos atópase publicada na apartado "Interacción Sistémica (B2B)" de "Información de Interese" da páxina da Plataforma de Contratación do Estado ( http://contrataciondelestado.es/wps/portal/integracionb2b ):

  • Guía de Publicación B2B na Plataforma de Contratación do Estado: Guía completa incluíndo os novos servizos que se ofrecen.
  • Perfil CODICE CIP 1.6.
  • Casos de Proba de Integración Sistémica: Descrición dos casos de proba e exemplos de uso actualizados cos novos servizos
  30 July 2010

  Integración con CODICE 2.0 Despregar acordeon

  Publicouse a documentación técnica necesaria para facer uso dos servizos Web coa versión 2.0 de CODICE  que a Plataforma de Contratación do Estado proporciona aos órganos de contratación. A información está dispoñible na apartado  “Interacción Sistémica” en “Información de Utilidade” de http://contrataciondelestado.es  ou o que é o mesmo, no URL http://contrataciondelestado.es/wps/portal/integracionb2b
  Consta dos seguintes documentos:
  Guía de Publicación B2B na Plataforma de Contratación do Estado. Este documento constitúe a base para a integración sistémica coa Plataforma de Contratación do Estado.
  Perfil CODICE para Publicación na Plataforma de Contratación do Estado. o Perfil de CODICE para Publicación na Plataforma de Contratación do estado establece un conxunto de regras que deben cumprir os documentos CODICE para a súa publicación.
  - Perfil CODICE CIP 1.4. Conxunto de documentos que compoñen o perfil CIP v.1.4

  Subscricións

  Nesta área poderá darse de alta para recibir as notificacións de cambios que se realicen en noticias, documentos ou foros relacionados coa solución ou o activo semántico.

  Os campos con asterisco * son obrigatorios. Débese marcar polo menos una das copiones de subscrición (Noticias, Documentos ou Foros) e indicar o correo no campo de texto indicado para o alta ou a baixa de subscrición.

  Introduza o e-mail co que desexa recibir as notificacións da solución ou do activo semántico.

  *

  Pode consultar a política de protección de datos do PAe e CTT no seu aviso legal

  Introduza o e-mail para darse de baixa da subscrición.
Responsable

Ligazóns de intereseSoluciones Relacionadas