Esta páxina web foi traducida por un software de tradución automática sen revisión posterior por tradutores. Máis información en: enlace ocultar
accesskey_mod_content
-

Central de Información de Bens Inventariables do Estado

 • Data Posta en Produción:

  02/11/2005

  Indicadores:

  Contén o conxunto de indicadores que permite realizar unha análise dos resultados obtidos.
  Son indicadores cualitativos.

  Descrición Funcional

  A versión actual proporciona, de maneira moi sintética, as seguintes funcionalidades:

  Mantemento e consulta de bens inmobles.

  O sistema de Información contén un amplo conxunto de datos dos bens inmobles. De cada un dos este bens inmobles (decenas de miles) disponse de información moi diversa, entre outros os seguintes tipos de información:

  • Localización ou localización do Ben
  • Características físicas
  • Urbanísticas
  • Datos catastrais
  • Datos rexistrais
  • Valoración contable e amortización acumulada, en calquera data
  • Taxacións
  • Usuarios dos mesmos e superficie por usuario

  O sistema de información dispón das funcionalidades necesarias para actualizar e consultar estes datos.

  Mantemento e consulta de imaxes dos bens inmobles.

  O sistema de información posúe unha ampla información documental composta por escrituras, planos, fotografías, certificacións, ... e calquera documento que se considere de interese.

  Esta información atópase asociada a cada ben. O sistema de información dispón das funcionalidades necesarias para actualizar e consultar estes datos.

  Mantemento e consulta de operacións de inventario sobre bens inmobles.

  O sistema de información contén outro conxunto de datos onde se van almacenando as distintas "operacións de inventario" que se realizan sobre os bens.

  Enténdese por "operación de inventario" aquela actuación da xestión patrimonial que teña efecto sobre algún dos seguintes aspectos:

  • Superficie total posuída polos distintos títulos e usuarios
  • Terceiros relacionados coa operación
  • Documentos que alteren a situación xurídica dos bens
  • Valores contables e amortización acumulada asociados aos distintos títulos e usuarios

  Como exemplo deste tipo de operacións de inventario poden ser aquelas en que se realiza:

  • O alleamento (total ou parcial) do mesmo
  • A adquisición de novos bens
  • A permuta de bens (total ou parcial)
  • O arrendamento dun ben
  • Unha mutación demanial do ben (total ou parcial)
  • A construción do ben

  Do mesmo xeito que co catálogo de bens, o sistema de información dispón das funcionalidades necesarias para actualizar e consultar estes datos.

  Mantemento e consultas de expedientes.

  O sistema de información contén outro conxunto de datos onde se van almacenando os distintos "expedientes" que se realizan sobre os bens.

  Enténdese por "expediente" aquela actuación da xestión patrimonial que teña efecto sobre algún dos bens que xa estean inventariados ou que sexan susceptibles de entrar a formar parte do inventario.

  Como exemplo deste tipo de expedientes cabe citar:

  • Adquisicións
  • Alleamentos
  • Arrendamentos
  • Defensa patrimonial
  • Xestión e administración
  • Cesións e reversións
  • Investigación patrimonial
  • Permutas
  • Dilixencias previas

  Do mesmo xeito que co catálogo de bens, o sistema de información dispón das funcionalidades necesarias para actualizar e consultar os datos correspondentes aos expedientes.

  Como parte da funcionalidade de tramitación electrónica de expedientes, CIBI ofrece a posibilidade de enviar documentos a DocelWeb ( http://administracionelectronica.gob.es/ctt/docelweb#.VysOF61f1D8 ) para a súa firma electrónica.

  Xeración automática de asentos contables e de cálculos de amortización.

  Algunhas operacións de inventario teñen implicación contable. O sistema de información xera automaticamente este asentos de maneira transparente para o usuario. O sistema dispón tamén da funcionalidade necesaria para realizar os cálculos de amortizacións de bens de cada exercicio contable.

  Toda esta información é enviada ao sistema de información contable (SIC’) de maneira automática ou a pedimento, segundo proceda. Por outra banda, CIBI recibe de SIC información de operacións do Orzamento de Gastos (obrigas recoñecidas) que incrementan o valor do Ben, con obxecto de que CIBI as contabilice adecuadamente.

  Descrición Técnica

  Solución:

  As características tecnolóxicas da plataforma CIBI son as seguintes:

  • Sistema centralizado, con base de datos relacional (Oracle).
  • Baseado en arquitectura web multicapa, mediante a utilización dun servidor web Apache que atende os pedimentos HTTP dos clientes.
  • Tecnoloxía Java (JSP, Servlets e clases Java). Estes compoñentes executaranse dentro dun servidor de aplicacións.
  • Clientes lixeiros baseados en navegador. A interface de usuario está baseado, en xeral, en páxinas HTML e javascript, evitando no posible a utilización de applets Java. Evitouse totalmente a utilización de ActiveX en cliente.
  • O estilo de presentación da contido web foi definido mediante a utilización de follas de estilo CSS, albergadas (salvo excepcións) en ficheiros externos e non incrustados dentro do código HTML.
  • O sistema utiliza páxinas con funcionalidade javascript, o que permite comprobar a corrección formal dos datos proporcionados polo usuario así como achegar unha maior usabilidade ao sistema.
  • A comunicación entre cliente e servidor realízase mediante protocolo HTTP, o que permite a utilización do sistema a través de redes WAN.
  • As listaxes xeradas pola aplicación son proporcionados polos servizos de negocio e presentación (Oracle Reports e iText para certas funcionalidades) e son enviados ao cliente en formato PDF.
  • Deseño de páxinas: segue o estándar de presentación definido para a S.X. Aplicacións de Contabilidade e Control do IGAE.

  Requisitos técnicos

  • Requírese navegador Internet Explorer 5.0 ou similar (Netscape Navigator 4.5) ou versión superior, e resolución de pantalla mínima de 800 x 600 píxels con 256 cores.
  • As pantallas están optimizadas, salvo excepcións (1024 x 768), para a dita resolución.
  • Para a visualización en pantalla de documentos papel escaneados, suxírese a instalación dun plugin tipo AlternaTiff, ( http://www.alternatiff.com/install/(Abre en nova xanela) ) que permita visualizar os documentos dixitalizados en formato tiff directamente nunha xanela do navegador (este visualizador é gratuíto, pero requírese que vostede o rexistre antes de utilizalo). Caso de non instalar este plugin, este tipo de ficheiros requirirán para a súa visualización desde a aplicación, que estean asociados a algunha ferramenta tipo Microsoft Office Document Imaging, Microsoft Office Picture Manager ou similares.
  • Requisitos de impresión: dado que os informes que se xeran desde a aplicación son en formato pdf, o único requisito no PC’s cliente é que se dispoña dunha versión actualizada de Adobe Acrobat Reader 6.0 ou superior ( http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html_Arial(Abre en nova xanela) ). Tamén se poden obter determinados documentos xerados con base na utilización de modelos ou persoais en formato rtf, requiríndose no PC’s algún software capaz de manexar este formato (Microsoft Word, Open Office, etc.).

  Estándares:

  FRACC é un framework de desenvolvemento de aplicacións web baseadas en Java creado dentro da Subdirección Xeral de Aplicacións de Contabilidade e Control do IGAE. Un framework é un marco de traballo que facilita ás aplicacións o desenvolvemento baixo unha arquitectura uniforme fomentando a reutilización de código nos procesos comúns a todas elas. Este framework está desenvolvido baixo a plataforma J2EE polo que fai uso de moitas das súas APIs.

  Algúns dos servizos proporcionados por FRACC para as aplicacións que, como CIBI, están baseadas nel, son:

  • clases basee para o acceso a datos, xestión de conexións e transaccións,
  • xestión de excepcións,
  • xeración e seguimento de trazas (logs de execución),
  • acceso centralizado a BBDD mediante DAO,
  • axuda á navegación web,
  • lectura de parámetros de configuración para as aplicacións,
  • xeración de informes con preformato,
  • envío de notificacións e en xeral, de correo electrónico,
  • comunicación baseada en JMS,
  • desenvolvemento de páxinas baseadas en JSTL,
  • execución de tarefas ou procesos batch planificados, a través do uso dun scheduler (planificador),
  • consultores xenéricos baseados en metaestructura ou en superestructuras,
  • o exportación de la salida de dichos consultores a diferentes formatos (access, excel, rtf, pdf, csv, xml, etc.).
Subscríbeche á canle de youtube do OBSAE
Subscríbeche á canle de youtube do OBSAE
Responsable

Ligazóns de intereseSoluciones Relacionadas