accesskey_mod_content

Lleis i normes bàsiques en administració electrònica

Lleis i normativa jurídica que constitueixen les bases del desenvolupament de la matèria d'administració electrònica a Espanya.

 • Es complementa amb la pàgina de: Cronologia de lleis i normes reguladores d'àmbit estatal 

Procediment administratiu electrònic

Reial decret 203/2021, de 30 de març, pel qual s'aprova el Reglament d'actuació i funcionament del sector públic per mitjans electrònics

31 març 2021

BOE: núm. 77, de 31/03/2021

Veure en PAe: Eines de la SGAD relacionades amb la implantació de les lleis: Llei 39/2015, d'1 d'octubre - Llei 40/2015, d'1 d'octubre,

 • Lleis 39 i 40
 • Cooperació interadministrativa
 • Serveis electrònics
 • Infraestructures i serveis comuns
 • Ciutadà
 • Interoperabilitat
 • Seguretat
 • Accessibilitat

Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques

02 octubre 2015

BOE: núm. 236, de 02/10/2015

 • Ciutadà
 • Serveis electrònics
 • Identitat i Signatura electrònica
 • Accessibilitat
 • Interoperabilitat
 • Infraestructures i serveis comuns
 • Lleis 39 i 40

Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic

02 octubre 2015

BOE: núm. 236, de 02/10/2015

 • Cooperació interadministrativa
 • Identitat i Signatura electrònica
 • Serveis electrònics
 • Centre de Transferència de Tecnologia
 • Interoperabilitat
 • Seguretat
 • Contractació
 • Lleis 39 i 40

Reial decret 3/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l'Esquema Nacional de Seguretat en l'àmbit de l'Administració Electrònica

29 gener 2010

BOE: núm. 25, de 29/01/2010

 • Serveis electrònics
 • Seguretat

Reial decret 4/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l'Esquema Nacional d'Interoperabilitat en l'àmbit de l'Administració Electrònica

29 gener 2010

BOE: núm. 25 de 29/01/2010

 • Serveis electrònics
 • Interoperabilitat

Reial decret 1671/2009, de 6 de novembre, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'Accés electrònic dels ciutadans als Serveis Públic [Disposició derogada]

18 novembre 2009

BOE: núm. 278 de 18/11/2009

 • Serveis electrònics
 • Infraestructures i serveis comuns
 • Interoperabilitat

Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als Serveis Públics [Disposició derogada]

23 juny 2007

BOE núm. 150 de 23/06/2007

 • Serveis electrònics
 • Infraestructures i serveis comuns
 • Interoperabilitat
 • Accessibilitat
 • Govern obert
 • Seguretat
 • Lleis 39 i 40

Normes Tècniques d'Interoperabilitat

L'Esquema Nacional d'Interoperabilitat (ENI): Reial decret 4/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l'Esquema Nacional d'Interoperabilitat en l'àmbit de l'administració electrònica(Obre en nova finestra) estableix la sèrie de Normes Tècniques d'Interoperabilitat que són de compliment obligat per les AA.PP. i que desenvolupen aspectes concrets de la interoperabilitat entre les AA.PP. i amb els ciutadans.

NTI de Model de Dades per a l'intercanvi de seients entre les entitats registrals (SICRES 4.0)]

10 agost 2021

Resolució de 22 de juliol de 2021, de la Secretaria d'Estat de Digitalització i Intel·ligència Artificial (SEDIA), per la qual s'aprova la Norma Tècnica d'Interoperabilitat de Model de Dades per a l'intercanvi de seients entre les entitats registrals (SICRES 4.0). BOE: núm. 190, de 10/08/2021

 • Interoperabilitat

NTI de Política de signatura i segell electrònics i de certificats de l'administració

03 novembre 2016

Resolució de 27 d'octubre de 2016, de la Secretaria d'Estat d'Administracions Públiques, per la qual s'aprova la Norma Tècnica d'Interoperabilitat de Política de Signatura i Segell Electrònics i de Certificats de l'Administració. BOE: núm. 266, de 03/11/2016 (Secció III)

 • Interoperabilitat
 • Identitat i Signatura electrònica

NTI de Catàleg d'estàndards

31 octubre 2012

Resolució de 3 d'octubre de 2012, de la Secretaria d'Estat d'Administracions Públiques, per la qual s'aprova la Norma Tècnica d'Interoperabilitat de Catàleg d'estàndards. BOE núm. 262 de 31/10/2012 (Secció III)

 • Interoperabilitat

NTI de Document electrònic

30 juliol 2011

Resolució de 19 de juliol de 2011, de la Secretaria d'Estat per a la Funció Pública, per la qual s'aprova la Norma Tècnica d'Interoperabilitat de Document Electrònic. BOE: núm. 182 de 30/07/2011 (Secció III)

 • Interoperabilitat

NTI de Digitalització de documents

30 juliol 2011

Resolució de 19 de juliol de 2011, de la Secretaria d'Estat per a la Funció Pública, per la qual s'aprova la Norma Tècnica d'Interoperabilitat de Digitalització de Documents. BOE: núm. 182 de 30/07/2011 (Secció III)

 • Interoperabilitat

NTI d'Expedient electrònic

30 juliol 2011

Resolució de 19 de juliol de 2011, de la Secretaria d'Estat per a la Funció Pública, per la qual s'aprova la Norma Tècnica d'Interoperabilitat d'Expedient Electrònic. BOE: núm. 182 de 30/07/2011 (Secció III)

 • Interoperabilitat

NTI de Protocols d'intermediació de dades

26 juliol 2012

Resolució de 28 de juny de 2012, de la Secretaria d'Estat d'Administracions Públiques, per la qual s'aprova la Norma Tècnica d'Interoperabilitat de Protocols d'intermediació de dades. BOE núm. 178 de 26/07/2012 (Secció III)

 • Interoperabilitat

NTI de Relació de models de dades

26 juliol 2012

Resolució de 28 de juny de 2012, de la Secretaria d'Estat d'Administracions Públiques, per la qual s'aprova la Norma Tècnica d'Interoperabilitat de Relació de models de dades. BOE núm. 178 de 26/07/2012 (Secció III)

 • Interoperabilitat

NTI de Política de gestió de documents electrònics

26 juliol 2012

Resolució de 28 de juny de 2012, de la Secretaria d'Estat d'Administracions Públiques, per la qual s'aprova la Norma Tècnica d'Interoperabilitat de Política de gestió de documents electrònics. BOE núm 178 de 26/07/2012 (Secció III)

 • Interoperabilitat

NTI de Requisits de connexió a la xarxa de comunicacions de les AAPP espanyoles

30 juliol 2011

Resolució de 19 de juliol de 2011, de la Secretaria d'Estat per a la Funció Pública, per la qual s'aprova la Norma Tècnica d'Interoperabilitat de Requisits de connexió a la xarxa de comunicacions de les Administracions Públiques espanyoles. (Xarxa SARA). BOE: 30/07/2011 ( Secció III)

 • Interoperabilitat

NTI de Procediments de copiat autèntic i conversió entre documents electrònics

30 juliol 2011

Resolució de 19 de juliol de 2011, de la Secretaria d'Estat per a la Funció Pública, per la qual s'aprova la Norma Tècnica d'Interoperabilitat de Procediments de copiat autèntic i conversió entre documents electrònics. BOE: núm. 182 de 30/07/2011 (Secció III)

 • Interoperabilitat

NTI de Model de dades per a l'intercanvi de seients entre les entitats registrals (SICRES 3.0)

30 juliol 2011

Resolució de 19 de juliol de 2011, de la Secretaria d'Estat per a la Funció Pública, per la qual s'aprova la Norma Tècnica d'Interoperabilitat de Model de Dades per a l'Intercanvi de seients entre les entitats registrals (Sicres 3.0). BOE: núm. 182 de 30/07/2011 (Secció III)

 • NOTA: Es deroga, amb efectes des del 10 d'agost de 2022, per Resolució de 22 de juliol de 2021 (BOE núm. 190, de 10/08/2021) (Ref. BOE-A-2021-13749)(Obre en nova finestra) .
 • Interoperabilitat

NTI de Reutilització de recursos de la informació

04 març 2013

Resolució de 19 de febrer de 2013, de la Secretaria d'Estat d'Administracions Públiques, per la qual s'aprova la Norma Tècnica d'Interoperabilitat de Reutilització de recursos de la informació. BOE núm. 54 de 04/03/2013 (Secció III)

 • Interoperabilitat
 • Govern obert

Estructura organitzativa: Òrgans responsables de l'administració electrònica

Reial decret 403/2020, de 25 de febrer, pel qual es desenvolupa l'estructura orgànica bàsica del Ministeri d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital

27 febrer 2020

BOE: núm. 50, de 27/02/2020

 • NOTA: Article 8. Secretaria d'Estat de Digitalització i Intel·ligència Artificial. [..] "impuls de la digitalització del sector públic i la coordinació i cooperació interministerial i amb altres Administracions Públiques respecte a aquestes matèries, sense perjudici de les competències atribuïdes a altres departaments ministerials".

 • Article 9. Secretaria General d'Administració Digital. [...] "competències atribuïdes al Departament en matèria de transformació digital de l'administració, incloent el desenvolupament tècnic i aplicació de les Lleis 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i 40/2015, de 1 d'octubre, i la seva normativa reglamentària, en el que concerneix a l'actuació i funcionament del sector públic per mitjans electrònics". Compta amb les següents Sotsdireccions Generals: Sotsdirecció General de Planificació i Governança de l'Administració Digital ; Sotsdirecció General d'Impuls de la Digitalització de l'Administració ; Sotsdirecció General d'Infraestructures i Operacions ; Sotsdirecció General de Serveis Digitals per a la Gestió ; Sotsdirecció General de Pressupostos i Contractació TIC ; Gabinet Tècnic, amb nivell orgànic de Sotsdirecció General i Divisió de Planificació i Coordinació de Ciberseguretat.

 • NOTA: el Reial decret 147/2021, de 9 de març,(Obre en nova finestra) (BOE núm. 59 de 10 de març de 2021) modifica l'art. 8 i afegeix l'art. 9 bis creant una: Direcció general de Digitalització i Intel·ligència Artificial (IA), que dependrà directament de la Secretaria d'Estat de Digitalització i Intel·ligència Artificial.

 • Serveis electrònics

Reial decret 139/2020, de 28 de gener, pel qual s'estableix l'estructura orgànica bàsica dels departaments ministerials

29 gener 2020

BOE: núm. 25, de 29/01/2020

 • Serveis electrònics
 • Infraestructures i serveis comuns
 • Cooperació interadministrativa
 • Desenvolupament de Sistemes

Reial decret 806/2014, de 19 de setembre, sobre organització i instruments operatius de les tecnologies de la informació i les comunicacions en l'Administració General de l'Estat i els seus Organismes Públics.

26 setembre 2014

BOE: núm. 234, de 26/09/2014

 • Infraestructures i serveis comuns
 • Serveis electrònics
 • Cooperació interadministrativa

Reial decret 802/2014, de 19 de setembre, pel qual es modifiquen el Reial decret 390/1998, de 13 de març, [...] l'estructura orgànica bàsica del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques i el Reial decret 696/2013, de 20 de setembre, de modificació de l'anterior.

26 setembre 2014

BOE: núm. 234, de 26/09/2014

 • Infraestructures i serveis comuns
 • Serveis electrònics

Reial decret 806/2014, de 19 de setembre, sobre organització i instruments operatius de les tecnologies de la informació i les comunicacions en l'Administració General de l'Estat i els seus Organismes Públics.

26 setembre 2014

BOE: núm. 234, de 26/09/2014

 • Infraestructures i serveis comuns
 • Serveis electrònics
 • Cooperació interadministrativa

Identificació, signatura electrònica i representació

Ordre ISM/189/2021, de 3 de març, [Registre electrònic d'apoderaments de la Seguretat Social]

03 maig 2021

Ordre ISM/189/2021, de 3 de març, per la qual es regula el Registre electrònic d'apoderaments de la Seguretat Social. BOE: núm. 55, de 05/03/2021

 • Serveis electrònics
 • Ciutadà
 • Identitat i Signatura electrònica

Llei 6/2020, d'11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança

12 novembre 2020

BOE: núm. 298, de 12/11/2020

L'objectiu de la present Llei és complementar el Reglament (UE) 910/2014 en aquells aspectes que aquest no ha harmonitzat i que es deixen al criteri dels Estats membres. Per tant, la Llei s'absté de reproduir les previsions del Reglament.

 • Identitat i Signatura electrònica

MINHAFP. Resolució SGAD, de 14 de juliol 2017, [condicions d'ús de signatura electrònica no criptogràfica]

18 juliol 2017

Resolució de 14 de juliol de 2017, de la Secretaria General d'Administració Digital (SGAD), per la qual s'estableixen les condicions d'ús de signatura electrònica no criptogràfica, en les relacions dels interessats amb els òrgans administratius de l'Administració General de l'Estat i els seus organismes públics. BOE: núm.170, de 18 de juliol de 2017

 • NOTA: Cita Reglament (UE) 910/2014, de 23 de juliol, del Parlament Europeu i del Consell, de 23 de juliol de 2014, relatiu a la identificació electrònica i els serveis de confiança per a les transaccions electròniques al mercat interior i per la qual es deroga la Directiva 1999/93/CE (Ref. DOUE-L-2014-81822(Obre en nova finestra) ).

 • Identitat i Signatura electrònica

Ordre HFP/633/2017, de 28 de juny, [models de poders inscribibles Registre Electrònic d'Apoderaments]

04 juliol 2017

Ordre HFP/633/2017, de 28 de juny, per la qual s'aproven els models de poders inscribibles en el Registre Electrònic d'Apoderaments de l'Administració General de l'Estat i en el registre electrònic d'apoderaments de les Entitats Locals i s'estableixen els sistemes de signatura vàlids per realitzar els apoderaments apud acta a través de mitjans electrònics. BOE: núm.158, de 04/07/2017

 • NOTA: De conformitat amb l'article 6, de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, (Obre en nova finestra) s'aproven, amb caràcter bàsic, els models de poders inscribibles, distingint si permeten l'actuació davant totes les Administracions, davant l'Administració General de l'Estat o davant les Entitats Locals. Finalment, s'inclou un model de revocació dels poders atorgats.

 • Deroga els Annexos I, II i III de l'Ordre Ordre HAP/1637/2012, de 5 de juliol, (Obre en nova finestra) per la qual es regula el Registre Electrònic d'Apoderaments (BOE 25/07/2017). La present Ordre entrarà en vigor el 2 de gener de 2018.

 • Veure en CTT: Registre Electrònic d'Apoderaments (REVA)

 • Identitat i Signatura electrònica
 • Serveis electrònics

Ordre PRE/1838/2014, de 8 d'octubre, [Plataforma Cl@ve]

09 octubre 2014

Ordre PRE/1838/2014, de 8 d'octubre, per la qual es publica l'Acord de Consell de Ministres, de 19 de setembre de 2014, pel qual s'aprova Cl@ve, la plataforma comuna del Sector Públic Administratiu Estatal per a la identificació, autenticació i signatura electrònica mitjançant l'ús de claus concertades. BOE: núm. 245, de 09/10/2014

 • NOTA: Portal d'informació sobre el funcionament de Cl@ve: http://clave.gob.es(Obre en nova finestra)

 • Prescripcions ténicas per al sistema Cl@ve: Resolució de 14 de desembre de 2015 (Ref. BOE-A-2015-14215 ).

 • Identitat i Signatura electrònica
 • Serveis electrònics
 • Seguretat
 • Ciutadà

Ordre HAP/7/2014, de 8 de gener, [Registre de funcionaris habilitats per a la identificació de ciutadans]

15 gener 2014

Ordre HAP/7/2014, de 8 de gener, per la qual es regula el Registre de funcionaris habilitats per a la identificació i autenticació de ciutadans en l'àmbit de l'Administració General de l'Estat i els seus organismes públics vinculats o depenents. BOE núm. 13, de 15/01/2014

 • Identitat i Signatura electrònica
 • Ciutadà

MINHAP [publicació de l'Acord de de aprovació de la Política de Signatura Electrònica i de Certificats de l'Administració General de l'Estat]

13 desembre 2012

Resolució de 29 de novembre de 2012, de la Secretaria d'Estat d'Administracions Públiques, per la qual es publica l'Acord d'aprovació de la Política de Signatura Electrònica i de Certificats de l'Administració General de l'Estat i s'anuncia la seva publicació a la seu corresponent.- BOE-A-2012-15066(Obre en nova finestra) BOE núm. 299 de 13/12/2012 (Secció III) 

 • Identitat i Signatura electrònica
 • Serveis electrònics

Ordre HAP/1637/2012, de 5 de juliol, [Registre Electrònic d'Apoderaments]

25 juliol 2012

Ordre HAP/1637/2012, de 5 de juliol, per la qual es regula el Registre Electrònic d'Apoderaments. BOE: núm. 177, de 25/07/2012

 • De conformitat amb l'article 6, de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, (Obre en nova finestra)

 • Aquest registre es regula en l'article 15 del RD 1671/2009(Obre en nova finestra) per fer constar i gestionar les representacions que els interessats atorguin a tercers amb la finalitat de que aquests puguin actuar en el seu nom de forma electrònica davant l'Administració General de l'Estat i/o els seus organismes públics vinculats o depenents..

 • Es deroguen els annexos I, II i III en Ordre HFP/633/2017, de 28 de juny(Obre en nova finestra) ,(BOE 04/07/2017)  per la qual s'aproven els models de poders inscribibles en el Registre Electrònic d'Apoderaments de l'AGE i en el registre electrònic d'apoderaments de les Entitats Locals[..]

 • NOTA: Veure en CTT:  Registre Electrònic d'Apoderaments (REVA) (Obre en nova finestra)

 • Serveis electrònics
 • Cooperació interadministrativa
 • Lleis 39 i 40
 • Identitat i Signatura electrònica

Llei 59/2003, de 19 de desembre, de signatura electrònica DISPOSICIÓ DEROGADA

20 desembre 2003

Publicat en BOE: núm. 304 de 20/12/2003

 • Identitat i Signatura electrònica

Notificació Electrònica

Ordre PRE/878/2010, de 5 d'abril, per la qual s'estableix el règim del sistema d'adreça electrònica habilitada previst en l'article 38.2 del Reial decret 1671/2009, de 6 de novembre

12 abril 2010

BOE: núm. 88 de 12/04/2010

 • Ciutadà
 • Serveis electrònics

Sistema de Verificació de dades

Punt d'Accés General (PAG) de l'Administració General de l'Estat i Punt d'Accés General de l'Administració de Justícia

Ordre JUS/1126/2015, de 10 de juny, [Punt d'Accés General de l'Administració de Justícia]

16 juny 2015

Ordre JUS/1126/2015, de 10 de juny, per la qual es crea la seu judicial electrònica corresponent a l'àmbit territorial del Ministeri de Justícia. BOE: Núm. 143, de 16/06/2015

 • NOTA: L'adreça electrònica de referència de la Seu Judicial Electrònica serà:  https://sedejudicial.justicia.es(Obre en nova finestra)
  En ella s'existirà un accés a seus i subseus judicials electròniques a través del denominat Punt d'Accés General de l'Administració de Justícia.

 • Ciutadà
 • Empresa
 • Serveis electrònics
 • Govern obert
 • Cooperació interadministrativa

Ordre HAP/1949/2014, de 13 d'octubre, per la qual es regula el Punt d'Accés General de l'Administració General de l'Estat i es crea la seva seu electrònica

27 octubre 2014

BOE: núm. 260, de 27/10/2014

 • Ciutadà
 • Empresa
 • Serveis electrònics
 • Govern obert
 • Infraestructures i serveis comuns

Registre Electrònic General de l'AGE

Ordre HAP/566/2013, de 8 d'abril, per la qual es regula el Registre Electrònic Comú

12 abril 2013

BOE: Núm. 88, de 12/04/2013. [Registre Electrònic Comú de l'AGE]

Veure en CTT:

 • Serveis electrònics
 • Cooperació interadministrativa
 • Lleis 39 i 40

Accessibilitat

Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic

19 setembre 2018

BOE: núm. 227, de 19/09/2018

 • Accessibilitat

Reial decret 1494/2007, de 12 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament sobre les condicions bàsiques per a l'accés de les persones amb discapacitat a les tecnologies, productes i serveis relacionats amb la societat de la informació i mitjans de comunicació social

21 novembre 2007

BOE: núm 279 de 21/11/2007

 • NOTA: L'objecte d'aquest reglament és establir els criteris i les condicions que es consideren bàsics per garantir l'accés de les persones amb discapacitat a les tecnologies, productes i serveis de la societat de la informació i de qualsevol mitjà de comunicació social, d'acord amb els principis d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal.

 • Es deroguen els arts. 5, 6 i 7 i es modifica l'art. 9, per Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic (BOE núm 227, de 19/09/2018)(Obre en nova finestra)

 • Accessibilitat

Imatge institucional

Guia de Comunicació Digital per a l'Administració General de l'Estat

02 abril 2013

Resolució de 21 de març de 2013, de la Secretaria d'Estat d'Administracions Públiques, per la qual s'aprova la Guia de Comunicació Digital per a l'Administració General de l'Estat. BOE: núm. 79 de 02/04/2013 (Secció III) i Correcció en BOE núm. 90 de 15/04/2013)

 • Accessibilitat
 • Ciutadà

Ordre TAP/953/2011, de 12 d'abril, [Imatge promocional de l'Administració Electrònica]

09 abril 2011

Ordre TAP/953/2011, de 12 d'abril, per la qual s'aprova la nova imatge promocional de les activitats d'administració electrònica i s'estableixen criteris per a la seva utilització. BOE núm. 93 de 19/4/2011

 • NOTA: Aprovació de la imatge promocional de les activitats de l'administració electrònica, per construir una imatge que identifiqués amb vista al ciutadà les activitats que l'Administració General de l'Estat realitza en l'àmbit de l'administració electrònica.
  Estableix el símbol de la imatge promocional de l'Administració Electrònica que juntament amb el manual estaran disponibles al Portal d'Imatge Institucional (espai del portal Funciona(Obre en nova finestra) accessible a través de la Xarxa Sara(Obre en nova finestra) ).

 • DEROGA l'anterior: Ordre APU/959/2003, d'11 d'abril(Obre en nova finestra)

 • Accessibilitat
 • Ciutadà

Reial decret 1465/1999, de 17 de setembre, pel qual s'estableixen criteris d'imatge institucional i es regula la producció documental i el material imprès de l'Administració General de l'Estat.

25 setembre 1999

BOE: núm. 230 de 25/09/1999

Es regulen criteris que faciliten la identificació per part dels ciutadans dels elements que conformen l'Administració General de l'Estat, la normalització i racionalització del material utilitzat per l'Administració en la seva actuació, la utilització de llengües cooficials, publicacions, publicitat institucional i utilització d'altres suports.

 • Accessibilitat
 • Ciutadà

Factura Electrònica

Ordre HAP/1074/2014, de 24 de juny, [Punt General d'Entrada de Factures Electròniques de l'AGE: FACe]

24 juny 2014

Ordre HAP/1074/2014, de 24 de juny, per la qual es regulen les condicions tècniques i funcionals que ha de reunir el Punt General d'Entrada de Factures Electròniques. BOE: núm. 154, de 25/06/2014

 • Serveis electrònics
 • Empresa
 • Cooperació interadministrativa

Ordre HAP/492/2014, de 27 de març, [RCF Registre Comptable de Factures]

29 març 2014

Ordre HAP/492/2014, de 27 de març, per la qual es regulen els requisits funcionals i tècnics del registre comptable de factures de les entitats de l'àmbit d'aplicació de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el Sector Públic. BOE: núm. 77, de 29/03/2014

 • Serveis electrònics
 • Cooperació interadministrativa

Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la Factura Electrònica i creació del registre comptable de factures en el Sector Públic

28 desembre 2013

BOE: núm. 311, de 28/12/2013.

 • Serveis electrònics
 • Cooperació interadministrativa

Ordre PRE/2794/2011, de 5 d'octubre, [Factura electrònica]

18 octubre 2011

Ordre PRE/2794/2011, de 5 d'octubre, Ministeri de la Presidència, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres, de 19 d'octubre de 2011, pel qual es determina el marc d'exercici de les competències estatals en matèria de factura electrònica, es crea el Fòrum Nacional Multilateral sobre facturació electrònica i s'impulsa el Servei Central de Gestió de la Facturació Electrònica en l'àmbit de l'Administració General de l'Estat.
BOE núm. 251 de 18/10/2011 (Secció III)

 • Serveis electrònics
 • Cooperació interadministrativa
 • Empresa

Seguretat • Protecció de dades

Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals

06 desembre 2018

BOE: núm. 294, de 06/12/2018

 • Seguretat

Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril, [Reglament General de Protecció de dades (RGPD)]

04 maig 2016

Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Obre en nova finestra) (Reglament General de Protecció de Dades).

 • Seguretat

Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD)

19 gener 2008

BOE: núm. 17, de 19/01/2008

 • Ciutadà
 • Empresa
 • Seguretat

Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD)

24 desembre 1999

BOE: núm. 298 de 24/12/1999

 • Ciutadà
 • Empresa
 • Seguretat

Seguretat • Instruccions tècniques de seguretat

Resolució de 13 d'abril de 2018, de la Secretaria d'Estat de Funció Pública, per la qual s'aprova la Instrucció Tècnica de Seguretat de Notificació d'Incidents de Seguretat.

19 abril 2018

BOE: núm. 95, de 19/04/2018 (Secció III)

 • Seguretat

Resolució de 27 de març de 2018, de la Secretaria d'Estat de Funció Pública, per la qual s'aprova la Instrucció Tècnica de Seguretat d'Auditoria de la Seguretat dels Sistemes d'Informació

03 abril 2018

BOE: núm. 81, de 03/04/2018 (Secció III)

 • Seguretat

Resolució de 7 d'octubre de 2016, de la Secretaria d'Estat d'Administracions Públiques, per la qual s'aprova la Instrucció Tècnica de Seguretat d'Informe de l'Estat de la Seguretat.

02 novembre 2016

BOE: núm. 265, de 02/11/2016 (Secció III)

 • Seguretat
 • Lleis 39 i 40

Resolució de 13 d'octubre de 2016, de la Secretaria d'Estat d'Administracions Públiques, per la qual s'aprova la Instrucció Tècnica de Seguretat de conformitat amb l'Esquema Nacional de Seguretat

02 novembre 2016

BOE: núm. 265, de 02/11/2016 (Secció III)

 • Seguretat
 • Lleis 39 i 40

Seguretat • Ciberseguretat • Sector públic

Reial decret 43/2021, de 26 de gener, pel qual es desenvolupa el Reial decret-llei 12/2018, de 7 de setembre, de seguretat de les xarxes i sistemes d'informació

28 gener 2021

BOE: num. 24, de 28/01/2021

 • Seguretat

Reial decret-llei 14/2019, de 31 d'octubre, pel qual s'adopten mesures urgents per raons de seguretat pública en matèria d'administració digital, contractació del sector públic i telecomunicacions

05 novembre 2019

BOE: núm. 266, de 05/11/2019

 • Seguretat
 • Lleis 39 i 40

Ordre PCI/487/2019, de 26 d'abril, per la qual es publica l'Estratègia Nacional de Ciberseguretat 2019, aprovada pel Consell de Seguretat Nacional

30 abril 2019

BOE: núm. 103, de 30/04/2019

 • Seguretat

Ministeri de la Presidència, Relacions amb les Corts i Igualtat. Resolució de 27 de desembre de 2018, de la Sotssecretaria

01 gener 2019

BOE: núm. 1, de 01/01/ 2019 (Secció III)

Resolució de 27 de desembre de 2018, de la Sotssecretaria (del Ministeri de la Presidència, Relacions amb les Corts i Igualtat), per la qual es publica el Conveni en matèria de ciberseguretat entre el Ministeri de Política Territorial i Funció Pública i el Centre Nacional d'Intel·ligència.

 • NOTA: Es constituirà un Centre d'Operacions de Ciberseguretat per al Ministeri de Política Territorial i Funció Pública (MPTFP), que operarà com una extensió del futur Centre d'Operacions de Ciberseguretat de l'Administració General de l'Estat (futur SOC de l'AGE(Obre en nova finestra) )  –Secretaria General d'Administració Digital (SGAD) i Centre Criptològic Nacional (CCN)–

 • Seguretat

Reial decret-llei 12/2018, de 7 de setembre, de seguretat de les xarxes i sistemes d'informació

08 setembre 2018

BOE: núm. 218, de 08/09/2018

 • NOTA: Resolució de 20 de setembre de 2018, del Congrés dels Diputats, per la qual s'ordena la publicació de l'Acord de Convalidació del Reial decret-llei 12/2018, de 7 de setembre, de seguretat de les xarxes i sistemes d'informació. BOE nº 236 de 29/09/2018(Obre en nova finestra)

 • L'objecte del Reial decret és “regular la seguretat de les xarxes i sistemes d'informació utilitzats per a la provisió dels serveis essencials i dels serveis digitals, i establir un sistema de notificació d'incidents”, al mateix temps que “estableix un marc institucional per a la coordinació entre autoritats competents i amb els òrgans de cooperació rellevants en l'àmbit comunitari”.

 • El text assenyala a el CCN-CERT(Obre en nova finestra) , del Centre Criptològic Nacional, com l'Equip de Resposta a Incidents de Seguretat (CSIRT) de referència per al Sector públic i com el coordinador nacional de la resposta tècnica en els supòsits d'especial gravetat i que requereixin un nivell de coordinació superior.

 • Amb aquest Reial decret-llei s'incorpora a l'ordenament jurídic espanyol la Directiva (UE) 2016/1148 del Parlament Europeu i del Consell, de 6 de juliol de 2016(Obre en nova finestra) , més coneguda com a Directiva NIS, que cerca identificar els sectors en els quals s'ha de garantir la protecció de les xarxes i sistemes d'informació i establir les exigències de notificació de ciberincidentes.

 •  Es dicta de conformitat, sobre obligacions de seguretat per als operadors de serveis digitals i gestió d'incidents de seguretat: Reial decret 43/2021, de 26 de gener, (Ref. BOE-A-2021-1192(Obre en nova finestra) )

 • Seguretat