content _ mod _ accesskey

Hacienda y Administraciones Públicas simplifica la designación de apoderados o representantes en la tramitación administrativa

2004ko ekainaren 5a

Estatu idazkaritzak Administrazio eta Notaritzaren kontseilu nagusiaren 2002ko hitzarmena sinatu dute; horren bidez, administrazioak bere izendapenaren eta agiri publiko kontsulta telematikoa erregistro elektronikoa. irudian, notario Ahalordetzak badira (REA).

Hitzarmen horren indarrez, 0000ko Notariotzaren kontseilu orokorraren bitartez, ANCERT (agentziak egindako Ziurtagiria), Ahalordetzak al du erregistro elektronikoa (REA) eskaria egin ondoren administrazioak edo bere erakunde baten urteko Egoera, herritar batek beste baten izenean jarduteko ahalmena (pertsona fisikoa edo juridikoa), eta haren sozietatearen administratzaile edo ordezkari gisa.

Para ello se remitirá una copia electrónica de la escritura de apoderamientos acompañada de una ficha de información, en la que se harán constar los datos identificativos del documento notarial, del poderdante y del apoderado y de las facultades otorgadas. En dicha copia, se incluirá un código seguro de verificación (CSV) para que cualquier organismo de la Administración pueda acceder al sistema de consulta y conocer si el poder sigue vigente y no ha sido revocado total o parcialmente.

Hortaz, herritarrek administrazio prozedura hasi ahal izango dituzte (aurrez aurre zein modu elektronikoan) beste pertsona fisiko edo juridikoen izenean; ahalordetze-eskrituraren benetako kopia bat aurkeztu behar izan gabe; egiaztapen kodea ematen al notario-agiri elkartu nahi. administrazioa, CSV horretatik abiatuta, eta hitzarmen honen bidez zerbitzu sartuta dagoen irudian, kopia digitalizatua eskuratu ahal izan zuten, aldi berean (denbora errealean emandako ahalmena egiaztatzen duen jarraitzea.

En conclusión, a través de este sistema de remisión telemática de documentos públicos notariales de apoderamiento y sus revocaciones al Registro Electrónico de Apoderamientos, se evitará al ciudadano la reiterada presentación de escrituras notariales y su compulsa en cada actuación ante la Administración, y se dará mayor seguridad jurídica a la tramitación de los procedimientos administrativos.

Irtenbideari buruzko informazio gehiago: ERR

  • Herritarra
  • Enpresa
  • Teknologiaren transferentziarako zentroa

0:

Iruzkinik ez

 
Sarbide Nagusia
 
Sarbide Nagusia