Esta páxina web foi traducida por un software de tradución automática sen revisión posterior por tradutores. Máis información en: enlace ocultar
accesskey_mod_content
-

Substitución de Certificados en papel

 • Nomee Abreviado:
  SCSP
  Resumen:
  Substitución de Certificados en Soporte Papel é un conxunto de especificacións orientadas ao intercambio de datos entre Administracións Públicas co obxectivo de eliminar os certificados administrativos en papel, evitando ao cidadán presentar ante as AA.PP documentación que xa está en poder das mesmas, substituíndoos por un intercambio de datos entre Administracións que se realiza de forma electrónica, estandarizada e rápida e con total garantía xurídica
  Destinatarios:
  Calquera Administración Pública
  Organismos Responsables:
  Ministerio de Asuntos Económicos e Transformación Dixital
  Secretaría de Estado de Dixitalización e Intelixencia Artificial
  Secretaría Xeral de Administración Dixital
  Modo de Uso:
  Servizo en rede para usuario final
  Produto instalable
  Contacto:

  Centro de Atención a Integradores e Desarrolladores (CAID):

  Para comunicar unha incidencia ou solicitude de soporte ao Centro de Atención a Integradores e Desarrolladores (CAID) encha o formulario Web de apertura de solicitudes de soporte técnico(Abre en nova xanela) .

  Horario de  Luns  a Xoves de 08:30 a 18:30 e  venres 08:30 15:00, con carácter gratuíto ás Administracións Públicas (Desarrolladores, Integradores e responsables de organismos).

   

  Tipo de Solución:
  Infraestrutura ou servizo común , Aplicación
  Estado da Solución:
  Produción
  Área orgánica:
  Estatal
  Área técnica:
  Servizos horizontais para as AA.PP , Activos semánticos
  Área funcional:
  Documentos Personales , Goberno e Sector Público
  Licenza:
  Descoñecida
  Nivel Interoperabilidade:
  Semántica
  Linguaxe de Programación:
  JAVA

  Descrición

  Historia do proxecto SCSP

  Durante o ano 2003 formouse un grupo de traballo coordinado polo Ministerio de Administracións Públicas (2018 - Actual Ministerio de Facenda e Función Pública) co obxecto de definir e especificar o mecanismo de intercambio de información entre AAPP para a eliminación de Certificados Administrativos en Papel.

  Neste proxecto colaboraron as seguintes administracións e organismos públicos: Axencia Española de Administración Tributaria, Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), Ministerio de Traballo e Asuntos Sociais Instituto Nacional da Seguridade Social, Ministerio de Traballo e Asuntos Sociais e Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación dando como resultado a publicación dos servizos de Estar ao corrente de Obligaciones Tributarias (AEAT) e de Débeda coa Seguridade Social (TGSS) como emisores.

  En 2004 realizáronse as primeiras versións da especificación dando como resultado no ano 2005 a primeira versión estable que se denominou SCSPv2. Igualmente, traballar desde o Ministerio de Administracións Públicas nunhas librarías (J2EE e .NET) compatibles co estándar para que puidesen ser utilizadas por todas as Administracións Públicas españolas no intercambio de certificados administrativos.

  No ano 2009 viuse a necesidade de ampliar as especificacións para permitir a interoperabilidade con Nodos de Interoperabilidad (AAPP Intermediarios ou “brokers”) dando lugar á versión SCSPv3 (desde o ano 2012 segue sendo a última versión estable e non hai previsión a curto prazo de modificala). Tamén se aproveitou para modificar a información intercambiada e rexistrada nas transmisións de datos.

  Especificacións técnicas

  Roles ou Participantes

  • Cedente: Será calquera organización que posúa datos relativos aos cidadáns que outra poida necesitar consultar no ámbito do exercicio das súas competencias; é o responsable dos mesmos segundo a Lei Orgánica 15/1999(Abre en nova xanela) , do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal e ofreceraos a posibles Cesionarios a través dun Emisor.
  • Emisor: É o organismo público que ofrece o servizo ou transmisión de datos. (Servidor), o que facilita a cesión dos datos desde un punto de vista tecnolóxico. Normalmente coincidirá co cedente aínda que non sempre.
  • Cesionario: Calquera organización autorizada a consultar determinados datos dos cidadáns en poder dun Cedente.
  • Requirente: Organismo que facilita a consulta dos datos desde un punto de vista tecnolóxico a un cesionario.
  • Plataforma de Intermediación do MHAP: nodo de interoperabilidade que prestará funcionalidades comúns para o intercambio de información entre Emisores e Requirentes segundo o Real Decreto 4/2010 , do 8 de xaneiro.

  Funcionamento

  A especificación SCSP define un conxunto de mensaxes, definidos polos seus correspondentes esquemas XSD

  • O envío de pedimentos e respostas realízase mediante servizos Web.
  • O formato das transmisións de datos é XML.
  • O sistema permite que o pedimento-resposta sexa síncrona ou asíncrona.
  • As mensaxes van asinados con XML Dsig (SCSPv2) ou WS-Security (SCSPv3).

  Mensajes xerais: Son comúns a todos os servizos e están compostos polas seguintes mensaxes.

  • Pedimento (peticion.xsd) con namespace http://intermediacion.redsara.es/scsp/esquemas/v3/peticion/
  • Confirmación (confirmacionPeticion.xsd) con namespace http://intermediacion.redsara.es/scsp/esquemas/v3/confirmacionpeticion/
  • Solicitud de Respuesta (solicitudRespuesta.xsd) con namespace http://intermediacion.redsara.es/scsp/esquemas/v3/solicitudrespuesta/
  • Respuesta (resposta.xsd) con namespace http://intermediacion.redsara.es/scsp/esquemas/v3/respuesta
  • Soap Fault Atributos (soapfaultatributos.xsd ) con namespace http://intermediacion.redsara.es/scsp/esquemas/v3/soapfaultatributos/

  Mensajes Específicos: Depende de cada certificado administrativo ou transmisión de datos. Defíneo o organismo emisor.

  • Datos Específicos con namespace http://intermediacion.redsara.es/scsp/esquemas/datosespecificos

  SCSPv2 (A eliminar por actualización a versión 3)

  SCSPv2 define as seguintes características para as transmisións de datos que se realicen entre administracións:

  • Se definiron dous documentos (pedimento e resposta) con dous partes; a primeira, Datos Genéricos, onde se transmite información común a todos os certificados en papel que se substitúen, como a relativa ao organismo solicitante, ao organismo emisor, ao interesado ao que se refiren os datos, e a relativa á propia transmisión. Na segunda parte de Datos Específicos, cada organismo define os campos que transmite en función do tipo de certificado en papel que se está substituíndo. Estes datos específicos tamén deberán estar en formato XML, pero é obriga de cada organismo emisor publicar o esquema XSD que indica a estrutura do mesmo. Tamén se definiron outros dous documentos XML “Confirmación pedimento” e “Solicitude resposta” que se empregan cando o pedimento é realizada en modo asíncrono, para indicar que a pedimento se recibiu correctamente e para solicitar a resposta transcorrido o Tempo Estimado de Resposta indicado polo emisor respectivamente.
  • O protocolo utilizado para a comunicación é SOAP sobre https.
  • A infraestrutura de comunicacións sobre a que se apoian todos os servizos de substitución de certificados en soporte papel é a Rede SARA.
  • Para asegurar a autenticación, confidencialidade e integridade da información transmitida emprégase o protocolo SSL, esixindo identificación a ambos os extremos mediante certificado electrónico recoñecido.
  • A integridade dos datos e o non repudio garántese asinando tanto os pedimentos como as respostas emitidas no sistema. A firma transmítese na cabeceira SOAP da mensaxe, utilizando a codificación XMLdSig.
  • Para a conservación da información, cada organismo emisor deberá almacenar as transmisións emitidas durante o tempo establecido na normativa aplicable. Proponse un sistema e esquema de almacenamento común a todos os organismos emisores e outro común para todos os organismos requirentes, (incluídos nas librarías).

  SCSPv3

  A versión SCSPv3 incorpora as seguintes novidades: Debido á desaparición do Ministerio de Administracións Públicas, e co obxectivo de obter un lugar de referencia para poder situar os esquemas de SCSP, substituíuse o espazo de nomes www.map.es por intermediacion.redsara.es para facelos independentes da nomenclatura dos organismos que os usan, e indicar que a versión soportada é adecuada para a intermediación.

  Introduce novos campos no esquema (Datos Xenéricos) asociados ao “Solicitante” da información, que se identificaron como necesarios no uso da versión 2.

  • Unidade Tramitadora: Unidade dentro do Órgano Solicitante que realiza a solicitude.
  • Procedemento
   • CodProcedimiento: Código do Procedemento do Organismo tramitador
   • NombreProcedimiento: Nome unívoco do procedemento do Organismo tramitador.
  • IdExpediente: Identificador do expediente no Organismo tramitador.
  Cambiouse o versionado dos esquemas, pasando de V2 a v3.

  Por motivos de interoperabilidade cos estándares actuais máis modernos, optouse por substituír o mecanismo de firma baseado en XML-SIG puro, polo especificado dentro da familia WS-Security. Modelo de firma máis estandarizado e implementado polas distintas plataformas SOA.

  Incorpora a posibilidade de cifrado nas respostas naquelas situacións que o emisor o considere necesario por motivos de confidencialidade da información a intercambiar. Por defecto, o cifrado irá sempre na resposta, aínda que por necesidades do servizo poderíase aplicar a calquera mensaxe intercambiada, e cifrarase exclusivamente aquela información especialmente sensible que se queira protexer. Por regra xeral cifrarase o contido do nodoen pedimentos cunha única transmisión e o nodo Transmisións cando sexa unha multipetición (só en modo asíncrono). O uso de cifrado incorporouse debido a que mentres que en SCSPv2 a comunicación entre organismos requirentes e emisores era punto a punto e con SSL a confidencialidade estaba garantida, SCSPv3 está orientado a servizos intermediados, aínda que non exclusivamente a eles, en que un terceiro podería ver a información no caso de que esta non estivese cifrada.

  Adicionalmente incluíuse un atributo opcional nos campos:

   

  • Datos Especificos en todos os casos.
  • Transmisións no caso de Respostas
  • Solicitudes no caso de Pedimentos

  Librerías SCSP

  As librarías SCSPv3 son un software específico desenvolvido pola Dirección de Tecnoloxías da Información e as Comunicacións, pertencente ao Ministerio de Facenda e Administracións Públicas que se pode integrar nas aplicacións de backoffice dos distintos organismos públicos e consultar os datos ofrecidos por emisores que cumpran coas especificacións SCSP SCSP .

  A última versión das librarías SCSP é a 4.6.0 (portfolio SCSP 4.6.0 para J2EE)  e 3.4.0 (portfolio SCSP 3.0 para .NET).

  Complementariamente ás librarías fornécese na versión J2EE unha aplicación web completa que permite a calquera organismo consultar o certificados SCSP dispoñibles sen necesidade de desenvolver nada, coas seguintes funcionalidades:

  • Control detallado de usuarios e autorizacións
  • Control detallado dos procedementos do organismo e matriz de autorización do organismo de de os usuarios
  • Transmisiones asíncronas por Lotes mediante uso de plantillas excel adaptadas a cada certificado
  • Exportación dos resultados das transmisións realizadas
  • Objención de Xustificantes PDFs das transmisións realizadas

  Tamén existe unha aplicación que permite o uso das librerias J2EE por parte doutras aplicacións/tecnoloxías mediante uso de servizos web simplificados (recubrimento SCSP_WS) por exemplo PHP, Python, Ruby, .NET etc.

  Funcións das librarías SCSPv3

  Soporta requirentes e emisores

  Funcionalidades Comunes a Requirentes e Emisores

  • Composición de mensaxes SCSPvX (v2/v3 segundo o certificado requirido)
  • Sinatura de mensaxes SCSP (XMLDsig ou WS-Security)
  • Cifrado de mensaxes SCSP (se procede)
  • Almacenamento histórico de mensaxes e transmisións
  • Envío do pedimento ao Endpoint de cada servizo
  • Recepción de mensaxes SCSP e validación dos mesmos
  • Validación de esquemas XSD
  • Validación da firma dixital e do certificado co que se asinou
  • Descifrado de mensaxes SCSP se procede (Por exemplo respostas AEAT e TGSS a través da Plataforma de Intermediación)
  • Mecanismo de aceleración dos pedimentos (cache de validación de certificados electrónicos con @firma)

  Funcionalidade do Emisor

  • Autorización e Autentificación de Organismos Requirentes/Cesionarios
  • Comunicación co Backoffice

  Requisitos de funcionamento

  • Sistema operativo: Sistemas Operativos Windows e Linux/Unix. Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2003, Windows Server2008, Linux (Rede hat, Debian, Guadalinex, Ubuntu, etc.), MacOS X 10.5 e Sun Solaris / OpenSolaris 10.
  • Navegador web: Chrome, Firefox 2.0.20 ou superior, Internet Explorer 5.5 ou superior.
  • JRE 1.6 ou superior.
  • Bases de Datos: Oracle 10g, 11g e 12c, SQLserver 2012 e 2014, Mysql 5 ou superior, Postgresql 9 ou superior.
  • Servidores de aplicación: Tomcat 6.0.29 ou superior, JBOSS 7.0.x (versión recomendada, a avaliar segundo as distintas versións) , WebLogic 10.x e 12.x, WebSphere 7.0.0.33. Para outros servidores de aplicación e versións pódese avaliar por parte do equipo de desenvolvemento.
  • Certificados X509 recoñecidos:Necesítase conexión coa plataforma @asina e usar certificados recoñecidos por esta plataforma. Para usar as librarías recoméndase un certificado de selo de órgano como se recolle en a  Lei 39/2015(Abre en nova xanela) , do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas. No caso de usar o Cliente Ligero será necesario un certificado de servidor.

  Certificados dispoñibles usando SCSP

  Actualmente, atópanse dispoñibles os seguintes certificados:

  A través da Plataforma de Intermediación do MINHAP:

  • Dirección Xeral da Policía (DGP) -- Verificación de datos de Identidade
  • Dirección Xeral da Policía (DGP) -- Consulta de datos de Identidade
  • Dirección Xeral de Tráfico (DXT) – Consulta de datos de Condutores
  • Dirección Xeral de Tráfico (DXT) – Consulta de datos de Vehículos
  • Instituto Nacional de Estatística (INE) -- Verificación de datos de Residencia
  • Instituto Nacional de Estatística (INE) -- Datos de Residencia Estendidos
  • Instituto Nacional de Estatística (INE) -- Consulta de datos de Residencia con data de última variación Padroal
  • Servizo Público de Emprego Estatal (SPEE-INEM) -- Situación actual de Desemprego
  • Servizo Público de Emprego Estatal (SPEE-INEM) -- Importes de prestación de desemprego percibidos a data actual
  • Servizo Público de Emprego Estatal (SPEE-INEM) -- Importes de prestación de desemprego percibidos nun período
  • Servizo Público de Emprego Estatal (SPEE-INEM) -- Estar rexistrado como demandante de emprego a data actual
  • Servizo Público de Emprego Estatal (SPEE-INEM) -- Estar rexistrado como demandante de emprego a data concreta
  • Ministerio de Educación -- Títulos Non Universitarios (Consulta por documentación, datos de filiación e verificación)
  • Ministerio de Educación -- Títulos Universitarios (Consulta por documentación, datos de filiación e verificación)
  • Dirección Xeral do Catastro -- Datos Catastrales
  • Dirección Xeral do Catastro -- Certificación de Titularidade
  • Dirección Xeral do Catastro -- Consulta de Bens Inmobles
  • Dirección Xeral do Catastro -- Obtención de Descritiva e Gráfica
  • Dirección Xeral do Catastro -- Obtención de Documento CVS
  • Ministerio de Facenda e Función Pública (MINHAFP) – Comunicación do
   Cambio de Domicilio
  • Ministerio de Facenda e Función Pública (MINHAFP) – Consulta de Datos de Residencia Legal
  • Ministerio de Facenda e Función Pública (MINHAFP) – Consulta de Estar Inscrito no Rexistro Central de Persoal
  • Ministerio de Facenda e Función Pública (MINHAFP) – Consulta de Datos do Rexistro Central de Persoal Detallado (Autentica)
  • Intervención Xeral do Estado (IGAE-MINHAFP) – Consulta de Inhabilitacións, concesións e concesións pola regra MINIMIS (BDNS)
  • Dirección Xeral de Ordenación do Xogo (DGOJ-MINHAFP) – Descarga completa, parcial ou desde a última descarga do Rexistro Xeral de Interdicciones de Acceso ao Xogo (RGIAJ)
  • Dirección Xeral de Ordenación do Xogo (DGOJ-MINHAFP) – Registro de Alta, Baixa ou modificación en o Rexistro Xeral de Interdicciones de Acceso ao Xogo (RGIAJ)
  • Ministerio de Asuntos Exteriores e de Cooperación (MAEC) - Consulta de Firmas para Legalización Diplomática de Documentos Públicos Estranxeiros
  • Consello Xeral do Notariado - Consulta de Subsistencia de Poderes Notariais
  • Consejo General del Notariado - Consulta de Copia Simple de Poderes Notariales
  • Consello Xeral do Notariado - Consulta de Notarios e Notarías
  • Consello Xeral do Notariado - Consulta de Subsistencia de Administradores dunha Sociedade
  • Mutualidade Xeral de Funcionarios Civís do Estado (MUFACE-MINHAFP) - Certificado e Consulta de Datos de Afiliación
  • Mutualidade Xeral de Funcionarios Civís do Estado (MUFACE-MINHAFP) - Certificado Individual e Consulta de Datos de Abonos de Servizos
  • Mutualidade Xeral de Funcionarios Civís do Estado (MUFACE-MINHAFP) - Certificado e Consulta de Datos de Prestacións de Pago Único
  • Tesouraría Xeral da Seguridade Social (TGSS) -- Corrente de Pago coa SS
  • Tesouraría Xeral da Seguridade Social (TGSS) -- Alta na Seguridade Social
  • Instituto de Maiores e Servizos Sociais (IMSERSO) -- Consulta de Grao e Nivel de Dependencia
  • Instituto Nacional da Seguridade Social (INSS) -- Consulta das prestacións do Rexistro de Prestacións Sociais Públicas, Incapacidad Temporal e Maternidade
  • Instituto Nacional da Seguridade Social (INSS) -- Consulta do histórico das prestacións do Rexistro de Prestacións Sociais Públicas, Incapacidad Temporal e Maternidade
  • Ministerio de Xustiza -- Consulta de Nacimiento
  • Ministerio de Xustiza -- Consulta de Matrimonio
  • Ministerio de Xustiza -- Consulta de Defunción
  • Ministerio de Xustiza -- Consulta (por documentación e datos de filiación) de inexistencia de antecedentes penais
  • Ministerio de Xustiza -- Consulta (por documentación e datos de filiación) de inexistencia de antecedentes penais por delitos sexuais
  • Dirección Xeral de Seguros e Fondos de Pensións -- Consulta de entidades aseguradoras e reaseguradoras
  • Dirección Xeral de Seguros e Fondos de Pensións -- Consulta de mediadores de seguros e corredores de reaseguros
  • Dirección Xeral de Seguros e Fondos de Pensións -- Consulta de plans e fondos de pensións
  • Dirección Xeral de Seguros e Fondos de Pensións -- Consulta de datos de solvencia requiridos para participar en concursos públicos
  • Instituto Cervantes - Certificado de Consulta de Cualificacións para probas de coñecementos Constitucionais nas solicitudes de Nacionalidade Española
  • Conferencia de Reitores das Universidades Españolas (CRUE) - Datos de Matrículas Universitarias
  • Comunidades Autónomas - Corrente de Pago para axudas e contratacións.
  • Comunidades Autónomas - Certificados de Familia Numerosa e Discapacidade
  • Comunidades Autónomas - Permisos de Explotación Marisquera
  • Axencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) -- Estar ao Corrente de Pago de obrigas tributarias para:
  • Contratación coas AAPP
  • Obtención de licenzas de transporte
  • Solicitude de axudas e subvencións
  • Tramitación de permisos de residencia e traballo para estranxeiros
  • Servicio de Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) Goberno de Navarra -- Conxunto de epígrafes do Imposto de Actividades Económicas nos que se atopa matriculado un contribuínte ou titular nun ano indicado.
  • Servicio de Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) Goberno de o País Vasco -- Conxunto de epígrafes do Imposto de Actividades Económicas nos que se atopa matriculado un contribuínte ou titular nun ano indicado.

  Directamente pola Axencia Estatal de Administración Tributaria:

  • Certificado da Renda (2012, 2013, 2014, 2015, 2016)
  • Domicilio Fiscal
  • Imposto de Actividades Económicas (IAE)
  • Cuentas Corrientes
  • Validación do NIF dun contribuínte
  • Pensiones Públicas exentas

  Ventajas e beneficios do proxecto SCSP

  Para o cidadán:

  • Evitar desprazamentos e que o interesado actuei como “funcionario”, movendo documentación dun portelo a outra da Administración
  • Exerce o seu dereito a non achegar documentación que xa está en poder da administración
  • Aforro de custo e tempo ao non ter que solicitar os certificados en papel nin en formato electrónico
  • Maior axilidade de resolución dos trámites ao non ter que esperar por datos que a administración pode obter no momento. trámites

  Para as Administracións:

  • Posibilidade de realizar completa a tramitación electrónica
  • Aforro de custo na Administración ao non ter que almacenar nin tramitar papeis
  • Aforro de tempo, ao evitar as firmas manuscritas e a presenza de persoal
  • Dá un servizo simple e eficaz aos cidadáns
  • Mellorar a imaxe ante os cidadáns

  Liberación

  O proxecto de librarías SCSP é unha iniciativa aliñada coa Lei 39/2015 (Abre en nova xanela) , do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas e a Lei 40/2015(Abre en nova xanela) , do Réxime Xurídico do Sector Público, que favorece a reutilización de aplicacións e a transferencia de tecnoloxía.

  Calquera Administración Pública pode acceder ás librarías gratuítamente a través do PAE (Portal de Administración Electrónica)(Abre en nova xanela) .

  Noticias

  12 August 2016

  A plataforma de Intermediación de datos supera os 70 servizos Desplegar acordeon

  Durante o primeiro semestre de 2016 superáronse os 70 servizos dispoñibles na plataforma de intermediación de datos.

  Destacan as incorporacións dos servizos do Instituto Cervantes para Consultar a aptitude de solicitantes de nacionalidade, da AEAT, de Estar ao Corrente de Obrigas Tributarias para Contratación co sector Público con incumprimentos xenérico, sen finalidade específica, a Consulta de Condición de Bolseiro do Ministerio de Educación ou a Consulta de Permisos de Explotación Marisqueira que actualmente ofrece Galicia e esperamos estender a todas as CCAA con costa.

  Mención especial merecen os servizos de consulta do ficheiro de Titularidades Financieras, tanto por Interveniente como por Produto. Este ficheiro é responsabilidade da Secretaría de Estado de Economía e Apoio á Empresa, e será o SEPBLAC (Servizo Executivo -Comisión de Prevención do Branqueo de Capitais e infraccións monetarias) o encargado do tratamento. Os servizos están en produción desde o 5 de maio de 2016.

  Ao Ficheiro de Titularidades Financeiras aplicaránselle medidas de seguridade de nivel alto en aplicación da normativa de protección de datos de carácter persoal. Terán acceso os xuíces de Instrución, o ministerio Fiscal, as Forzas e Corpos de Seguridade do Estado, o CNI e a AEAT. Tamén se puxeron en preprodución os servizos da DXT de Consulta de datos de Condutores, Vehículo e de documentos dun Vehículo. A entrada en produción será a primeira quincena de Setembro.

  Lembrámoslles que para solicitudes de soporte a través do Centro de Atención a Integradores e Desarrolladores (CAID) do MINHAP debe utilizar o url: https://soportecaid.redsara.es

  Para máis información utilice o PAE - Portal de Administración Electrónica http://administracionelectronica.gob.es/pae/intermediacion http://administracionelectronica.gob.es/ctt/svd

   

  03 June 2015

  Nova versión de librarías SCSP .NET v3.4.0 Desplegar acordeon

  Nova versión de librarías SCSP .NET v3.4.0. Nesta nova versión tamén se actualizan os produtos de Administrador, Emisor e Recubrimiento así como a  versión de nhibernate usadas polas librarías. Tamén está dispoñible a documentación e scripts relacionados. 

  Entre as novidades deste portfolio inclúense os seguintes cambios:

  *) Librarías v3.4.0:
  ==============
  - Actualízanse as librarías de NHibernate da versión 3.1.0.4000 á versión 3.3.3.4001. Afecta a todas as aplicacións asociadas ás Librarías.
  - A creación dos PDFs pasan a xerarse utilizando as librarías de iTextSharp. Afecta a todas as aplicacións asociadas ás Librarías.
  - Engádense as táboas ws_usuario e ws_usuario_servizo para configurar a seguridade do Recubrimento para cada requirente.
  - Creación índice NON Clustered en SQLServer para tabla core_transmision sobre el campo idpeticion.
  - Corrección de erros.

  *) Aplicación Administrador v1.6.0:
  ==========================
  - Engádese a posibilidade de establecer e xestionar a seguridade do Recubrimento SCSP.
  - Modifícanse os endpoints de DX Seguros e Notarios.
  - Cambio de NIF para identificar emisores INE e DGP
  - Na verificación de servizos en contorna de Produción só verifica conectividades, non envía pedimentos.
  - Na verificación de servizos en contorna de Preprodución envíase procedemento segundo persoal.
  - Modifícanse e engaden novos servizos da AEAT:
  ou Estar ao Corrente de Pago das Obrigas Tributarias con indicación de incumprimentos: ECOT101I, ECOT102I, ECOT103I, ECOT104I
  ou NIVRENTI: Nivel Renta Intermediado
  ou IAE10: Impuesto Actividades Económicas de Dez Epígrafes
  ou AEATIR01: Certificado de Renta
  ou VALNIF: Validación NIFs
  ou DOMFISC: Domicilio Fiscal
  ou AEATPPE: Pensiones Públicas Exentas
  - Elimínanse os servizos do SEPE correspondentes á versión 2 e engádense novos servizos versión 3:
  ou SVDSEPESITWS02: Situación de Desempleo
  ou SVDSEPEIACTWS02: Importes de Prestaciones de Desempleo Percibidas a Fecha Actual
  ou SVDSEPEIPERWS02: Importes de Prestaciones de Desempleo Percibidas nun Período
  - Engádense novos servizos de Educación versión 3:
  ou Consulta de títulos Universitarios por Documentación
  ou Consulta de títulos NON Universitarios por Documentación
  ou Consulta de títulos Universitarios por datos de filiación
  ou Consulta de títulos NON Universitarios por datos de filiación
  - Engádense novos servizos de Catastro versión 3:
  ou Consulta de datos catastrais V3
  ou Certificación de titularidade catastral V3
  ou Certificación Descriptiva e Gráfica dun Inmoble V3
  ou Consulta de Bens Inmobles V3
  ou Obtención de documentos por CSV V3
  - Engádense novos servizos de DGP versión 3:
  ou Consulta de datos de identidade V3
  ou Verificación de datos de identidade V3
  - Engádense novos servizos de Comunidades Autónomas:
  ou Consulta de Discapacidad
  ou Consulta de Familia Numerosa
  ou Consulta de Estar ao Corrente coas CCAA
  - Engádense novos servizos de MUFACE:
  ou Servizo de Obtención do Certificado de Abonos
  ou Servizo de Obtención do Certificado de Afiliacións
  ou Servizo de Obtención do Certificado de Prestacións

  *) Aplicación Emisor v2.2.0:
  =====================
  Sen cambios.

  *) Aplicación Recubrimiento v1.3.0:
  ===========================
  - Posibilidade de comprobar seguridade UsernameToken en cabeceira mensaxe SOAP.
  - Modificación de valores de SoapAction.

  Facilitámoslle a páxina onde está publicada toda a documentación:  http://administracionelectronica.gob.es/ctt/scsp/descargas(Abre en nova xanela)  , lembrámoslle que para visualizar e descargar 
  esta,  é necesario acceder ao portal pola Rede Sara e estar rexistrado (con perfil de Administración).
  Para calquera aclaración ou consulta pode dirixirse ao Centro de Atención a Integradores e Desarrolladores (CAID) do MINHAP en Creación de solicitudes de soporte: https://soportecaid.redsara.es(Abre en nova xanela)

  08 April 2015

  Posta en marcha do Cliente SCSPv3 Cloud Desplegar acordeon

  As AAPP de menos de 50000 habitatantes xa poden consultar os datos da plataforma de intermediación de datos mediante o uso do cliente lixeiro SCSPv3, na súa modalidade de Cloud.

  Dentro do proceso de mellora da Plataforma de Intermediación de datos, e das facilidades para consumir os seus servizos, desde o Ministerio de Facenda e Administracións Públicas púxose a disposición das AAPP de menos de 50.000 habitantes, o Cliente SCSPv3 Cloud, que se presta en modo servizo, sobre todo a Entidades locais e deputacións.

  Este cliente permitirá, sen necesidade de instalar ningún software, que todas as Entidades locais que teñan escasos recursos poidan consultar os servizos de verificación e consulta de datos da plataforma de intermediación de datos.

  O Concello da Oliva (Canarias) foi o primeiro concello en utilizar a aplicación CLOUD SCSPv3 do MINHAP. O concello do Cuervo de Sevilla tamén se incorporou. Igualmente estase colaborando coa federación de municipios canarios para incorporar a todos os municipios canarios.

  Máis información sobre a solución da Plataforma de Intermediación . Na área de Descargas no cartafol "Formularios e Procedementos de Autorización" pode atopar os Formularios de autorización para Concellos de menos de 50.000 habitantes.

  Calquera dúbida ou problema será atendido polo Centro de Atención a Integradores e Desarrolladores (CAID) do MINHAP a través do URL https://soportecaid.redsara.es

  16 April 2014

  Novo Portfolio SCSP J2EE v1.0 Desplegar acordeon

  Logo SCSP

   

  Publicouse o novo Portfolio SCSP J2EE v1.0 no que se inclúen novas versións da Aplicación de Administración, Cliente Ligero, Emisor e Librerías SCSP, que inclúen melloras e novas funcionalidades.

  Entre as funcionalidades novas atópase a posibilidade de que o Cliente lixeiro sexa multiorganismo, ofrecendo a posibilidade de que varios organismos poidan realizar consultas a servizos SCSP empregando o mesmo Cliente Ligero.

  Publicouse tamén toda a documentación e software necesario para migrar desde versións anteriores das aplicacións: manuais de actualización, scripts de base de datos etc.

  Tanto o software como a documentación atópanse na área de Descargas e para poder descargalo deberá autenticarse.

  Máis información en http://administracionelectronica.gob.es/ctt/scsp http://administracionelectronica.gob.es/ctt/scsp

  Para a solicitude de soporte: https://soportecaid.redsara.es/formulariosCAID/irAltaSolicitud.do?idServicio=2

   

  Atentamente,

  O equipo de MINHAP ( Portal da Administración Electrónica )

  15 October 2013

  Publicación Parche J2EE Versión 3.3.0 Desplegar acordeon

  Publicouse o parche Core SCSP J2EE 3.3.0.

  Este parche liquida un problema ao recuperar pedimentos asíncronos pendentes de procesar, filtradas por un funcionario.

  Este problema só ocorre cando se utiliza o Xestor de Base de Datos SQLServer. MySQL, Postgre SQL e Oracle, non ven afectados.

  29 July 2013

  Nova versión do portfolio de solucións SCSPv3 Desplegar acordeon

  Publicouse unha nova versión do portfolio de solucións SCSPv3.

  A nova versión inclúe múltiples funcionalidades novas.

  A nivel de Librarías SCSPv3, engádense os esquemas correspondentes aos novos servizos incorporados na plataforma de intermediación, correspondentes aos servizos de Rexistros Civís, Nacemento, defunción e matrimonio, da DX de Seguros, como Solvencia.

  A nivel do Recubrimento WS SCSP, engádese a posibilidade de consultar servizos sen enviar a documentación e o tipo de documentación do titular.

  A nivel de Emisores SCSPv3, engádese a posibilidade de recibir pedimentos sen a documentación e tipo de documentación do titular.

  No Cliente Ligero SCSPv3 inclúese a posibilidade de consultar por todos os servizos indicados anteriormente, así como os novos que se vaian desenvolvendo iranse incluíndo. Este cliente, mellorouse, implementándoo con tecnoloxía JSF que mellora a usabilidade da aplicación, e ofrece novas melloras técnicas, como a consulta automatizada síncrona e asíncrona, consulta e xestión de pedimentos realizados previamente, etc.

  Todas as novas modificacións que se realicen da aplicación Cliente Ligero realizaranse sobre esta última versión, polo que se roga encarecidamente aos usuarios do cliente lixeiro anterior á 3.3.0, que procedan a planificar a migración das súas aplicacións, póndose en contacto co Centro de Atención a Integradores e Desarrolladores (CAID) do MINHAP.

  A versión 3.2.X non permite a consulta dos servizos de Rexistros Civís entre outros.

  O prazo previsto de soporte das versións anteriores será ata o 31 de decembro de 2013, non incluíndose novas funcionalidades senón soamente soporte a incidencias.

  21 March 2013

  Incremento do uso da Plataforma de Intermediación de Datos en 2012 Desplegar acordeon

  O uso da Plataforma de Intermediación de Datos durante o pasado ano 2012 aumenta un 32,36% respecto de 2011, cun incremento do
  aforro xerado ao cidadán respecto ao mesmo período do 25,30%

  No ano 2012, a Plataforma Intermediación de Datos realizou máis de 22,6 millóns transmisións válidas de datos.
  Hai en produción 107 organismos e 143 aplicacións.

  Ofrécense mais de 29 servizos síncronos e 25 asíncronos, de 13 cedentes distintos.

  Os datos máis significativos do proxecto son:
  Número de provedores de Información (cedentes): 13 se se inclúe Cambio de Domicilio
  Número de Transmisións de datos: 22,6 Millóns
  Aforro estimado ao cidadán: 51 Millóns de Euros
  Número de Servizos: 54 (29 síncronos e 25 Asíncronos)
  Incremento de TX de datos 2011-2012: 32,36%
  Incremento do Aforro no último ano: 25,30%

  Para máis información sobre a Plataforma de Intermediación de datos http://administracionelectronica.gob.es/ctt/svd(Abre en nova xanela)

  09 August 2012

  Novo servizo: Consulta de Prestacións Sociais Públicas. Desplegar acordeon

  O INSS, a través da Plataforma de Intermediación, pon a disposición de todos os organismos públicos o servizo de Consulta das prestacións do Rexistro de Prestacións Sociais Públicas e as de Incapacidad Temporal e Maternidade.

  O servizo atópase actualmente dispoñible na contorna de preprodución, e espérase que estea dispoñible en produción ao longo do mes de setembro.

  Para máis información, consulte o catálogo de servizos na área de descargas ou a documentación dos servizos.

  06 July 2012

  Formularios CAID Desplegar acordeon

  O 5 de xullo actualizouse a versión do formulario WEB de solicitude de soporte técnico ao CAID.

  Accédese ao mesmo desde o portal PAe-CTT mediante unha ligazón situada no apartado de Ligazóns Relacionadas   das páxinas de servizos comúns e de información xeral de cada un dos servizos aos que presta soporte o CAID. Tamén se pode acceder mediante a ligazón https://valide.redsara.es/formulariosCAID/irMenuSolicitud.do

  Novidades principais:

  • Inclúese un alta previa de usuario no sistema, co fin de facilitar a creación de pedimentos posteriores.
  • Pódese achegar información adicional a un caso xa aberto directamente a través do formulario, co número de ticket, sen necesidade de enviar correo electrónico.
  • Na páxina do formulario dispoñen dunha ligazón ao manual de usuario para solicitar soporte técnico.
  05 March 2012

  Librerías SCSP 3.2.1 Desplegar acordeon

  A versión 3.2.1 das librarías xa foi liberada e está dispoñible para a súa descarga. Incorpora numerosas novidades con respecto ás versións anteriores, entre as que destacan as seguintes:

  - Engádese a opción de xerar un xustificante PDF asinado cos datos da resposta nos pedimentos realizados.
  - Agora, é posible consultar os pedimentos realizados por un usuario do cliente lixeiro. Igualmente, Permítese a recuperación dun pedimento realizado a través da súa idPetición.
  - Engádese a posibilidade de enviar pedimentos asíncronos no cliente lixeiro a través dun persoal excel, permitindo o envío de has 500 pedimentos por lote.
  - Actualízase en servizo de Renda, pasando do V2 a V3.
  - Liquídanse problemas de concorrencia no Recubrimento.

  05 March 2012

  Premio á Plataforma de Intermediación Desplegar acordeon

  A Plataforma de Intermediación obtén o premio ao proxecto referente en Interoperabilidade e/ou Seguridade na Administración Central na segunda edición de CNIS 2012 celebrada os días 22 e 23 de febreiro

  Un ano máis se procedeu á entrega dos Premios CNIS ás mellores prácticas en marcadas dentro dos EENN tanto en Administración Pública e como privada. Oito categorías diferentes e nove premiados puxeron o broche de ouro a unha nova edición de CNIS que superou todas as expectativas con máis de medio milleiro de asistentes.

  O Premio ao proxecto referente en Interoperabilidade e/ou Seguridade na Administración Central foi para a
  PLATAFORMA DE INTERMEDIACIÓN: SERVIZOS DE VERIFICACIÓN E CONSULTA DE DATOS do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas.

  Toda a información referente ao congreso pódese consultar en www.cnis.es
   

   

  Toda a información respecto da Plataforma de Intermediación pode atopala no URL http://administracionelectronica.gob.es/ctt/svd

  11 January 2012

  Nova versión de Librarías SCSP para JAVA (versión 3.2.1) Despregar acordeon

  Liberouse a versión 3.2.1 das Librarías de SCSP para JAVA. A documentación e software destas librarías para JAVA xa están dispoñibles neste portal accedendo ao seguinte URL http://administracionelectronica.gob.es/ctt/scsp e entrando na área de Descargas como usuario rexistrado con perfil de administración.

  20 September 2011

  Nova versión de Librarías SCSP para JAVA e .NET (versión 3.2.0) Despregar acordeon

  Liberouse a versión 3.2.0 das Librarías de SCSP tanto para JAVA como para . NET. A documentación e software destas librarías para JAVA xa están dispoñibles neste portal accedendo ao seguinte URL http://administracionelectronica.gob.es/ctt/scsp e entrando na área de Descargas como usuario rexistrado con perfil de administración.

  06 May 2011

  Novas versións de Wizard 3.1.4 para Linux e Windows. Despregar acordeon

  SCSP conta con novas versións de Wizard tanto para Linux como para Windows, se desexa descargar algunha destas versións contácte coa caixa de correos de soporte substitución de certificado en soporte papel.

  04 March 2011

  Formulario Web de Solicitude de Soporte Técnico ao CAID Despregar acordeon

  O 4 de marzo ponse en produción unha nova canle para a apertura de incidencias co Centro de Atención a Integradores e Desarrolladores (CAID). Ás canles habituais de correo electrónico e teléfono únese o do formulario WEB de solicitude de soporte técnico, ao que se accede desde o portal PAe_CTT mediante unha ligazón situada no parágrafo de Contacto que aparece na pestana de información Xeral do servizo.

  Este formulario contén os datos necesarios para abrir unha solicitude de soporte: Nome do organismo, Persona de Contacto (Nome, Apelidos, teléfono e dirección de correo), Entorno afectado, Campo de texto no que describir os requirimentos do Usuario e tres campos máis que permiten anexar ficheiros con información complementaria como ACL’s, Log’s, etc.… A solicitude procésase cando se pulsa o botón “Enviar por correo electrónico”. 

  10 January 2011

  A TGSS aposta pola Plataforma de Intermediación Despregar acordeon

  21/10/2010

  A TGSS aposta pola Plataforma de Intermediación á hora de prestar os servizos de Información de Débeda pendente e Alta en data concreta.

   

  21 April 2010

  Instalador Librarías SCSP V3.0 Despregar acordeon

  Aplicación cuxo obxectivo principal é facilitar ao usuario a instalación das librarías SCSP na súa Versión 3.0 mediante unha interface gráfica. Ademais inclúen funcionalidades que axudarán ao usuario a despregar a aplicación xerada así como realizar probas coa mesma. Xa ten dispoñible este instalador Wizard na área de Descargas.

  17 February 2010

  Libérase a versión SCSPv3 Despregar acordeon

  A versión SCSPv3 incorpora as seguintes novidades:
  Novo espazo de nomes: intermediacion.redsara.es en lugar de map.es

  • Introduce novos campos no esquema (Datos Xenéricos) asociados ao “Solicitante” da información que se identificaron como necesarios no uso da versión 2.
  • Adopta como modelo de firma WS-Security (más estandarizado e implementado por las distintas plataformas SOA)
  • Incorpora a posibilidade de cifrado nas respostas solicitadas por algúns organismos.
  20 November 2007

  Novos certificados en SCSP Despregar acordeon

  SCSP conta co certificado de RENDA como novo certificado ademais dos habituais de estar ao corrente de pagos de tributos e de cotizacións á Seguridade Social.

  Subscricións

  Nesta área poderá darse de alta para recibir as notificacións de cambios que se realicen en noticias, documentos ou foros relacionados coa solución ou o activo semántico.

  Os campos con asterisco * son obrigatorios. Débese marcar polo menos una das copiones de subscrición (Noticias, Documentos ou Foros) e indicar o correo no campo de texto indicado para o alta ou a baixa de subscrición.

  Introduza o e-mail co que desexa recibir as notificacións da solución ou do activo semántico.

  *

  Pode consultar a política de protección de datos do PAe e CTT no seu aviso legal

  Introduza o e-mail para darse de baixa da subscrición.
Responsable