Aquest lloc web ha estat traduït per un programari de traducció automàtica sense revisió posterior per traductors. Més informació en: enllaç ocultar
accesskey_mod_content
-

Servici de Verificació i Consulta de Dades: Plataforma d'Intermediació

 • Nomene Abreujat:
  PID - SVD
  Resumixen:
  Permet verificar o consultar les dades d'un ciutadà que ha iniciat un tràmit amb l'entitat. D'esta manera, el ciutadà no haurà d'aportar documents acreditatius per exemple d'identitat ni de residència, entre molts uns altres en els tràmits que inicie.
  En 2017 es van superar els 80 servicis disponibles.
  Destinataris:
  Qualsevol Administració Pública
  Organismes Responsables:
  Ministeri d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital
  Secretaria d'Estat de Digitalització i Intel·ligència Artificial
  Secretaria General d'Administració Digital
  Manera d'Ús:
  Servici en xarxa integrable en aplicacions del client
  Contacte:

  Centre d'Atenció a Integradors i Desenvolupadors (CAID):

  Per a comunicar una incidència o sol·licitud de suport al Centre d'Atenció a Integradors i Desenvolupadors (CAID) òmpliga el formulari Web d'obertura de sol·licituds de suport tècnic(Obri en nova finestra)   Https://soportecaid.redsara.es

  Igualment per a sol·licituds d'autorització als servicis, com la Consulta d'Inexistència de Delictes Sexuals, Dades d'identitat, etc..

  Tipus de Solució:
  Infraestructura o servici comú
  Estat de la Solució:
  Producció
  Àrea orgànica:
  Estatal
  Àrea tècnica:
  Servicis horitzontals per a les AA.PP , Actius semàntics
  Àrea funcional:
  Documents Personals , Govern i Sector Públic
  Llicència:
  No aplica
  Nivell Interoperabilitat:
  Organitzatiu
  Llenguatge de Programació:
  JAVA , XML

  Descripció

  Finalitat:

  En la política de fer més senzilla la relació del ciutadà amb l'Administració General de l'Estat, la  Llei 39/2015  , de 2 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú establix, en el seu article 28.2, el dret del ciutadà a no aportar les dades i documents que obren en poder de les Administracions Públiques, les quals utilitzaran mitjans electrònics per a recaptar aquesta informació sempre que, en el cas de dades de caràcter personal, es compte amb el consentiment dels interessats.

  No obstant açò, en els procediments administratius, ha sigut habitual la petició de documents acreditatius com d'identitat i del lloc de residència a l'efecte de verificar estes dades personals. Amb els  Reials decrets 522/2006  , i  RD 523/2006  , de 28 d'abril, se suprimix la necessitat d'aportar estos documents en tots els procediments de l'AGE i dels seus organismes públics vinculats o depenents. No obstant açò, la verificació d'estes dades, seguix sent essencial per a la tramitació dels procediments.

  Els servicis de verificació i consulta de dades de la plataforma d'Intermediació de dades permeten que qualsevol organisme de l'Administració, puga consultar o verificar aquestes dades, sense necessitat de sol·licitar l'aportació dels corresponents documents acreditatius, permetent així fer efectiva esta supressió.

  Objectiu:

  L'objectiu dels servicis de verificació de dades, és fer possible la validació, per mitjans electrònics.

  Amb estos servicis es pretén:

  • Donar compliment als drets reconeguts en l'article 28.2 de la  Llei 39/2015  del Procediment Administratiu Comú de les Administracions.
  • Fer més còmode per al ciutadà l'inici dels tràmits, evitant que haja d'adjuntar a la sol·licitud documents que acrediten la seua identitat i el seu empadronament.
  • Simplificar la tramitació dels procediments administratius.
  • Reduir el volum de paper gestionat en l'Administració.

  Descripció:

  Les consultes als servicis de verificació de dades, es poden realitzar de forma automatitzada des d'una aplicació de gestió d'un tràmit, adaptades per a invocar els Webservice proporcionats pel servici.

  Actualment en SVD es poden verificar els següents tipus de dades:

  Servicis de Verificació i Consulta de Dades d'Identitat (SVDI):

  A través de la plataforma d'intermediació posa a la disposició dels organismes públics dos servicis, Verificació i Consulta de Dades d'Identitat.Este servici permet consultar o verificar les dades d'identitat d'un ciutadà. La validació d'aquestes dades es realitza contra les Bases de dades de l'organisme que els custòdia: Direcció general Policia (DGP).

  La verificació de dades d'identitat, permet confirmar o verificar que un determinat conjunt de dades corresponen al nombre d'identificació introduït per l'usuari.

  El servici de consulta de dades d'identitat, permet obtindre les dades d'un determinat document d'identitat a partir del nombre d'identificació del mateix (DNI/NIE o Nombre de Suport).

  En tots dos casos, la petició que rep el sistema, ha de vindre firmada per l'organisme que realitza la consulta.

  Servici de Verificació de Dades de Residència (SVDR):

  Estos servicis són els encarregats de consultar a l'INE les dades d'empadronament d'un ciutadà per a aquells organismes que requerisquen d'un certificat d'empadronament d'un ciutadà. Retorna la direcció que consta a data actual.Per a la verificació de les dades de residència existixen tres servicis:

  • Servici de Verificació de Dades de Residència: Respon afirmativament o Negativament si una persona residix dins d'un àmbit o àrea geogràfica determinada, delimitada per la província i/o el municipi a data actual. No inclou referència temporal ni informació històrica.
  • Servici de Verificació-consulta de Dades de Residència Estesa: No inclou referència temporal, informació històrica, ni relació de convivència. És a dir, no és possible a través d'este servici saber la data en la qual el ciutadà va realitzar l'últim padró, ni les dades d'anteriors domicilis, ni les persones que conviuen en el mateix domicili que ell.
  • Servici de Consulta de Dades de Residència amb Data de l'última Variació: Inclou sobre el servici de Dades de residència Estés, la data de l'última variació padronal vàlida (Alta o modificació). No inclou informació històrica, ni relació de convivència. És a dir, no és possible a través d'este servici saber les dades d'anteriors domicilis, ni les persones que conviuen en el mateix domicili que ell. La referència temporal inclosa, si permet conéixer la data en la qual el ciutadà va realitzar l'últim padró, i en la majoria dels casos, si es complixen els requisits de temps de residència en un domicili o zona geogràfica (Regió, província, municipi).

  Es recomana usar els servicis de Verificació de Dades de Residència i de Consulta de Dades de Residència amb Data de l'última Variació.

  Servici de Verificació de Dades de Prestació de Desocupació (SVDP):

  Per part del Servici Públic d'Ocupació Estatal, SPEE-INEM, es posen a disposició els següents servicis per a ser accessibles per tots els organismes públics:

  • El Servici de Verificació de Dades de Desocupació (SVDSPEESITWS01) proporcionarà informació sobre el certificat de l'última situació de prestacions.
  • El Servici de Verificació d'Imports Actuals (SVDSPEEIACT) proporcionarà informació sobre el certificat d'Imports Actuals.
  • El Servici de Verificació d'Imports per Períodes (SVDSPEEIPER) proporcionarà informació sobre el certificat d'Imports en un Període determinat.

  Servici de Verificació de Dades de Títols Oficials (SVDT):

  El Ministeri d'Educació posa a la disposició de tots els organismes públics els servicis:

  • Els Servicis de Consulta i Verificació de Títols Universitaris
  • Els Servicis de Consulta i Verificació de Títols No Universitaris.

  Estos servicis arrepleguen els títols oficials registrats per a un ciutadà. En el cas dels títols universitaris, és necessari haver pagat la Taxa d'Expedició perquè el servici mostre la informació relativa al títol.

  Servici de Verificació de Dades de la TGSS:

  En esta versió de la Plataforma d'Intermediació de Servicis, s'han mitjançat els certificats de Verificació de Dades d'Estar al Corrent de Pagament d'Obligacions amb la Seguretat Social i de Verificació de Dades d'Estar donat de alta en la Seguretat Social.

  • En el Servici de Verificació de Dades d'Estar al Corrent de Pagament d'Obligacions amb la Seguretat Social, la plataforma d'Intermediació serà la responsable de consultar al servici de la TGSS per a verificar si una persona física o jurídica, es troba al corrent de pagament amb la Seguretat Social.
  • En el Servici de Verificació de Dades d'Estar donat de alta en la Seguretat Social, la plataforma d'Intermediació serà la responsable de consultar al servici de la TGSS si una persona física es troba donada de alta en la Seguretat Social en una data determinada.

  Servici de Verificació de Dades de l'AEAT:

  L'Agència Tributària disposa a través d'Intermediació del Servici de Consulta d'estar al corrent de pagament de les obligacions tributàries. Este servici, està al seu torn dividit en quatre, depenent de la finalitat amb la qual es realitza la consulta:

  • ECOT101I: Contractes amb Administracions Públiques.
  • ECOT102I: Autoritzacions de llicències de transport.
  • ECOT103I: Ajudes i subvencions.
  • ECOT104I: Permisos de residència i treball per a estrangers.
  • ECOTGENI: Altres finalitats

  En els certificats d'estar al corrent de les obligacions tributàries s'indicarà el caràcter positiu o negatiu de la certificació. S'entendrà que un obligat tributari es troba al corrent de les seues obligacions tributàries quan es verifiquen els requisits continguts en l'article 74.1 del Reglament General de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària i de desenvolupament de les normes comunes dels procediments d'aplicació dels tributs, aprovat per el  Reial decret 1065/2007  , de 27 de juliol (BOE del 5 de setembre). Per contra, el certificat serà negatiu quan concórreguen totes o alguna de les circumstàncies següents:

  • Falta de presentació d'una autoliquidació o declaració a la qual el contribuent estiguera obligat a presentar en els últims dotze mesos precedents als dos mesos immediatament anteriors a la data de sol·licitud.
  • Manteniment de deutes o sancions tributàries en període executiu amb l'Agència Tributària sense que estes es troben ajornades, fraccionades o suspeses;
  • Tindre pendents d'ingrés responsabilitats civils derivades de delicte contra la Hisenda Pública declarades per sentència ferma;
  • No estar donat de alta en el cens d'empresaris, professionals o retenedores, quan es tracte de persones o entitats obligats a estar en aquest cens i no estar donat de alta en l'Impost sobre Activitats Econòmiques, quan es tracte de subjectes passius no exempts de l'impost.

  Servici de Verificació de Dades Cadastrals:

  A través de la Plataforma d'Intermediació de Servicis, es pot accedir als següents certificats oferits per la Direcció general de Cadastre:

  • Consulta de Dades Cadastrals. Mitjançant este servici, s'obté informació de dades cadastrals d'acord a diferents paràmetres de cerca: Cerca per DNI o NIE i Cognoms i Nom: Retorna totes les dades cadastrals dels immobles que figuren en la base de dades del Cadastre associats a eixe DNI o NIE. En cas d'incloure nom i cognoms, la cerca s'acota.
  • Certificació de titularitat. Mitjançant este servici s'obté una certificació de titularitat d'un ben immoble. Permet obtindre una certificació de titularitat cadastral, és a dir un document que certifica els immobles associats a un titular cadastral, o bé la circumstància de no figurar com a titular cadastral de béns immobles en la base de dades del Cadastre. La consulta es realitza per DNI o NIE, però es pot limitar l'àmbit de la consulta per a una comunitat autònoma, dins d'esta una província i dins d'esta un municipi. També es pot limitar la consulta per tipologia dels béns immobles (urbans, rústics o de característiques especials).
  • Consulta de Béns Immobles. Mitjançant este servici s'obté informació de dades cadastrals d'acord a la Referència Cadastral introduïda o a través de la referència de polígon i/o parcel·la.
  • Obtindre Descriptiva i Gràfica. Permet obtindre una certificació descriptiva i gràfica d'un immoble. Per a açò s'ha d'identificar unívocament l'immoble en el missatge de petició mitjançant els codis (INE) de província i municipi, més els 18 primers dígits de la referència cadastral, o bé el polígon i la parcel·la en cas que fóra un immoble rústic. Poden accedir a ell els usuaris registrats que disposen de servici de consulta i certificació de béns immobles i solament es podran obtindre certificacions descriptives i gràfiques d'immobles que es troben dins de l'àmbit de consulta.
  • Verificació de certificació per codi CSV.

  Servici de Consulta de Nivell i Grau de Dependència:

  La Plataforma d'Intermediació serà la responsable de consultar al servici de l'IMSERSO per a obtindre les dades relatives al Nivell i Grau de Dependència.

  Les aplicacions clients/requirentes que desitgen consultar este servici, ho faran a través de la Plataforma d'Intermediació. Esta serà la responsable de la identificació i autenticació d'aplicacions/requirentes, així com del tractament dels missatges intercanviats amb el servici publicat per l'IMSERSO.

  Este servici proporciona la següent informació en relació al grau i nivell de dependència d'un ciutadà:

  • Nombre de l'expedient en vigor
  • Grau i nivell de dependència.

  Servici de Consulta de Prestacions Públiques:

  L'INSS, a través de la Plataforma d'Intermediació, posa a la disposició de tots els organismes públics el servici de Consulta de les prestacions del Registre de Prestacions Socials Públiques i les d'Incapacitat Temporal i Maternitat. Este servici proporciona la següent informació en relació a les prestacions percebudes per un ciutadà a data actual:

  • Data de procés: Data en la qual es fa la consulta
  • Nom i cognoms: Nom i cognoms de la persona per a la qual es realitza la consulta
  • Codi i descripció de la prestació
  • Import de la prestació

  Servici de Consulta de Dades del M. Justícia:

  El Ministeri de Justícia, a través de la Plataforma d'Intermediació, posa a la disposició de tots els organismes públics els servicis:

  • Servici de Consulta de Naixement.
  • Servici de Consulta de Matrimoni.
  • Servici de Consulta de Defunció.
  • Servici de Consulta d'Inexistència d'antecedents penals
  • Servici de Consulta d'Inexistència d'antecedents penals de naturalesa Sexual 

  Servici de Consulta d'entitats asseguradores i reaseguradoras:

  La Direcció general d'Assegurances i Fons de Pensions (DGSFP), a través de la Plataforma d'Intermediació, posa a la disposició de tots els organismes públics:

  • Consulta d'entitats asseguradores i reaseguradoras
  • Consulta de mediadors d'assegurances i corredors de reassegurances
  • Consulta de plans i fons de pensions
  • Consulta de dades de solvència requerits per a participar en concursos públics

  Servici d'Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE) Govern de Navarra:

  Este servici retorna al sol·licitant (organisme públic) el conjunt d'epígrafs de l'Impost d'Activitats Econòmiques en els quals es troba matriculat un contribuent o titular en un any indicat.

  Servici d'Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE) Govern del País Basc:

  Este servici retorna al sol·licitant (organisme públic) el conjunt d'epígrafs de l'Impost d'Activitats Econòmiques en els quals es troba matriculat un contribuent o titular en un any indicat.

  Servici de Consulta de Firmes per a Legalització Diplomàtica de Documents Públics Estrangers del M. Justícia:

  El Ministeri d'Exterioros i Cooperació, a través de la Plataforma d'Intermediació, posa a la disposició de tots els organismes públics el servici de Consulta de Firmes per a Legalització Diplomàtica de Documents Públics Estrangers. El servici oferix una llista de càrrecs on s'indica informació referent al càrrec així com una o diverses imatges de la seua firma digitalitzada.

  Servicis de Poders Notarials del Consell General del Notariat:

  El Consell General del Notariat, a través de la Plataforma d'Intermediació, posa a la disposició de tots els organismes públics:

  • Consulta de Subsistència de Poders Notarials
  • Consulta de Còpia Simple de Poders Notarials
  • Consulta de Notaris i Notaries
  • Consulta de Subsistència d'Administradors d'una Societat

  Servicis de MUFACE:

  La Mutualitat de Funcionaris Civils de l'Estat, a través de la Plataforma d'Intermediació, posa a la disposició de tots els organismes públics:

  • Certificat i Consulta de dades d'Afiliació
  • Certificat i Consulta de dades Individual d'Abonament de Servicis
  • Certificat i Consulta de Prestacions de Pagament Únic

  Servici de l'Insituto Cervantes:

  L'Institut Cervantes, a través de la Plataforma d'Intermediació, posa a la disposició de tots els organismes públics el servici de Consulta de Qualificacions per a les proves de Coneixements Constitucionals i Socioculturals d'Espanya (CCSE) i Diplomes d'Español (DELE).

  Servici de la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles: (CRUE)

  La CRUE, a través de la Plataforma d'Intermediació, posa a la disposició de tots els organismes públics el servici de Consulta de Dades de Matrícules Universitàries

  Per a més informació, consulte el catàleg de servicis en l'àrea de descàrregues o la documentació dels servicis.

  En tots els tipus de petició de dades es valida i a més amb ella es comprova si l'aplicació sol·licitant està autoritzada per a realitzar aquesta consulta. Si tot és correcte, SVD, tramitarà aquesta consulta, garantint la integritat i seguretat de la mateixa, i respondrà a l'organisme peticionari amb la verificació de les dades consultades.

  SVD a més registra totes les operacions realitzades, firmant-les i segellant-les en temps per a garantir tant la integritat del missatge, com el moment en el qual aquesta petició s'ha realitzat.

  S'incorporen constantment nous servicis de verificació i consulta de dades. Consulte la llista actualitzada en el Catàleg de Servicis disponible en l'Àrea de descàrregues.

  Requisits:

  Requisits per als organismes que desitgen prestar el servici:

  • Accés a la Xarxa SARA  . En el cas de Comunitats Autònomes o Ajuntaments és necessari la firma d'un conveni marque que es proporciona.
  • Sol·licitar l'alta de l'aplicació /usuari mitjançant el formulari de ‘Alta en el servici’. Descàrrega dels formularis en l'apartat Documents.
  • Els formularis han de remetre'ls firmats electrònicament a Suport per a la seua tramitació, mitjançant el  formulari Web d'obertura de sol·licituds de suport tècnic  , de la Plataforma d'Intermediació. És recomanable remetre'ls en format electrònic editable o que permeta copiar la informació del mateix, sobretot en cas que el document firmat remès siga en paper (excepcionalment) o escanejat.

  Resultats:

  Proporcionar un servici normalitzat, homogeni i segur de verificació de les dades personals per a tots els organismes.

  • Reduir les connexions de diferents organismes als organismes proveïdors de les dades
  • Simplificació en la gestió de la tramitació permetent la validació automàtica en línia.
  • Reducció del volum de papers a gestionar i emmagatzemar, evitant a l'any prop de 20 milions de fotocòpies de DNI i 10 milions de fotocòpies del certificat del padró.
  • Incrementar la col·laboració amb altres Administracions en la realització de tràmits.

  Avantatges:

  Avantatges per al ciutadà:

  • Simplificació de la paperassa. No necessiten adjuntar a la sol·licitud documents acreditatius de la seua identitat o de la seua residència.
  • Estalvi de temps. No es necessita obtindre el certificat d'empadronament ni fotocopiar el DNI.

  Avantatges per a l'administració

  • Disminució del volum de paper gestionat i emmagatzemat.
  • Simplificació en la realització dels tràmits.
  • Increment de la qualitat de les dades en evitar falsificacions, roïnes lectures o errors ja que estos són verificats o consultats directament per l'organisme competent.
  • Disminució del nombre de volants i certificats d'empadronament subministrats pels ajuntaments.

   

  Projecte cofinançat amb fons FEDER

  Notícies

  01 June 2018

  Notable augment de les transmissions a través de la Plataforma d'Intermediació Desplegar acordeon

  Quasi 17 milions de transmissions s'han realitzat només en el primer trimestre de 2018.

  Més informació

  21 February 2017

  Ja està disponible un formulari d'alta genèric per a tots els servicis, excepte l'AEAT Desplegar acordeon

  Amb l'ànim d'agilitzar la gestió i facilitar la tramitació d'autoritzacions s'ha procedit a unificar la sol·licitud d'autorització en un únic document que podrà utilitzar per als nous servicis que necessite consultar en la Plataforma d'Intermediació. 
   
  Este formulari genèric, que ha d'acompanyar sempre del nou Excel habilitat per a indicar els procediments administratius i la relació dels servicis per als quals sol·licita autorització en virtut d'aquests procediments. Si ja s'ha remès una vegada, no serà necessari tornar a remetre-ho llevat que hi haja un canvi enel  responsable de l'organisme. Periòdicament s'informarà als organismes perquè actualitzen esta informació. 
  D'esta manera, una vegada remès aquest formulari genèric firmat, només serà necessari remetre l'Excel amb les noves autoritzacions sol·licitades
  (procediments i servicis) 
   
  L'objectiu és agilitzar molt tota la gestió en el seu organisme en sol·licitar l'alta.
   
  En relació als servicis de l'AEAT és necessari mantindre l'actual específic tal com sol·licita el cedent.(Obri en nova finestra)

  Estos documents estan disponibles en el Portal d'Administració Electrònica (PAe) http://administracionelectronica.gob.es/ctt/svd/descargas en l'apartat "Formularis i Procediments d'Autorització". 

   
  Li recordem que per a qualsevol aclariment o consulta pot dirigir-se al Centre d'Atenció a Integradors i Desenvolupadors (CAID) del MINHAFP en Creació de sol·licituds de Suport: 
  (Obri en nova finestra)
  https://soportecaid.redsara.es/(Obri en nova finestra)

  12 August 2016

  La plataforma d'Intermediació de dades supera els 70 servicis Desplegar acordeon

  Durant el primer semestre de 2016 s'han superat els 70 servicis disponibles en la plataforma d'intermediació de dades.

  Destaquen les incorporacions dels servicis de l'Institut Cervantes per a Consultar l'aptitud de sol·licitants de nacionalitat, de l'AEAT, d'Estar al Corrent d'Obligacions Tributàries per a Contractació amb el sector Públic amb incompliments genèric, sense finalitat específica, la Consulta de Condició de Becat del Ministeri d'Educació o la Consulta de Permisos d'Explotació Marisquera que actualment oferix Galícia i esperem estendre a totes les CCAA amb costa.

  Menció especial mereixen els servicis de consulta del fitxer de Titularitats Financeres, tant per Intervinent com per Producte. Aquest fitxer és responsabilitat de la Secretaria d'Estat d'Economia i Suport a l'Empresa, i serà el SEPBLAC (Servici Executiu -Comissió de Prevenció del Blanqueig de Capitals i infraccions monetàries) l'encarregat del tractament. Els servicis estan en producció des del 5 de maig de 2016.

  Al Fitxer de Titularitats Financeres se li aplicaran mesures de seguretat de nivell alt en aplicació de la normativa de protecció de dades de caràcter personal. Tindran accés els jutges d'Instrucció, el ministeri Fiscal, les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat, el CNI i l'AEAT. També s'han posat en preproducció els servicis de la DGT de Consulta de dades de Conductors, Vehicle i de documents d'un Vehicle. L'entrada en producció serà la primera quinzena de Setembre.

  Els recordem que per a sol·licituds de suport a través del Centre d'Atenció a Integradors i Desenvolupadors (CAID) del MINHAP ha d'utilitzar la url: https://soportecaid.redsara.es

  Per a més informació utilitze el PAE - Portal d'Administració Electrònica http://administracionelectronica.gob.es/pae/intermediacion http://administracionelectronica.gob.es/ctt/svd

  28 January 2016

  El servici de IAE Governe Basc ja està disponible en la Plataforma d'Intermediació en producció Desplegar acordeon

  Ja està disponible  en producció el servici web d'integració en la plataforma SCSPv3  IAE Governe Basc.

  Per a més informació, consulte el catàleg de servicis en l'àrea de descàrregues o la documentació del servici.

  http://administracionelectronica.gob.es/ctt/svd ==> Àrea de Descàrregues ==> Catàleg de servicis(Obri en nova finestra)

  http://administracionelectronica.gob.es/ctt/svd ==> Àrea de Descàrregues ==>  Documents d'Integració, Exemples, Formularis d'Alta, WSDL i XSD(Obri en nova finestra)

  Li recordem que per a qualsevol aclariment o consulta pot dirigir-se al Centre d'atenció a Integradors i Desenvolupadors (CAID) del MINHAP en Creació de sol·licituds de suport: https://soportecaid.redsara.es/ayuda/consulta/caid

  07 October 2015

  Nou servici d'Estar Inscrit en el Registre Central de Personal (RCP) Desplegar acordeon

  El Servici d'Estar Inscrit en el Registre Central de Personal (RCP) a través de la Plataforma d'Intermediació del MINHAP, estarà disponible a l'entorn de Preproducció des de 19 d'Octubre  de 2015 i en Producció a partir del 26 d'Octubre.

   
  Per a més informació, consulte el catàleg de servicis en l'àrea de descàrregues o la documentació del servici.

   
  http://administracionelectronica.gob.es/ctt/svd ==> Àrea de Descàrregues ==> Catàleg de servicis(Obri en nova finestra)

  http://administracionelectronica.gob.es/ctt/svd ==> Àrea de Descàrregues ==>  Documents d'Integració, Exemples, Formularis d'Alta, WSDL i XSD(Obri en nova finestra)

  07 October 2015

  Nous Servicis de MUFACE Desplegar acordeon

  La Mutualitat General de Funcionaris Civils de l'Estat (MUFACE) del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, a través de la Plataforma d'Intermediació, posa a la disposició de tots els organismes públics nous servicis.

   Estos servicis estaran disponibles a l'entorn de PRE-producció des de 19 d'Octubre  de 2015 i estaran disponibles en producció a partir del 26 d'Octubre .

   

  Per a més informació, consulte el catàleg de servicis en l'àrea de descàrregues o la documentació dels servicis.

  http://administracionelectronica.gob.es/ctt/svd   ==> Àrea de Descàrregues ==> Catàleg de servicis(Obri en nova finestra)

   

  http://administracionelectronica.gob.es/ctt/svd   ==> Àrea de Descàrregues ==> Documents d'Integració, Exemples, Formularis d'Alta, WSDL i XSD(Obri en nova finestra)

   

  07 October 2015

  Nou servici Justícia No Tindre Antecedents Penals Desplegar acordeon

  El Servici de Jusiticia de No Tindre Antecedents Penals a través de la Plataforma d'Intermediació del MINHAP, està disponible des d'hui 19 d'Octurbre, de 2016 en tots dos entorns.

  Per a més informació, consulte el catàleg de servicis en l'àrea de descàrregues o la documentació del servici.

  http://administracionelectronica.gob.es/es/ctt/svd ==> Àrea de Descàrregues ==> Catàleg de servicis(Obri en nova finestra)

  http://administracionelectronica.gob.es/es/ctt/svd ==> Àrea de Descàrregues ==> Documents d'Integració, Exemples, Formularis d'Alta, WSDL i XSD(Obri en nova finestra)

  06 May 2015

  Disponible nou informe sobre consum de dades des de les CCAA. Desplegar acordeon

  La ferramenta d'indicadors indicadors DATAOBSAE   facilita l'accés a un conjunt d'indicadors que permeten analitzar la implantació i ús de l'Administració Electrònica i de les TIC en les Administracions Públiques.

  En l'apartat "Solucions per a les Administracions Públiques" poden consultar-se els principals indicadors públics relatius a la Plataforma d'Intermediació de dades. Dins d'este apartat, si punxem en "Transmissions de dades - SVD", ens apareixeran en la secció dreta de la pantalla diverses pestanyes que ens permeten visualitzar la informació de la plataforma tenint en compte diferents paràmetres. En la pestanya "informes" s'acaba d'incorporar un nou informe públic "Plataforma Intermediació resumixen activitat. Àmbit CCAA" .

  En este informe, actualitzat diàriament, es pot veure el resum de la situació de les Comunitats Autònomes respecte del consum de dades dins de la plataforma d'intermediació. Este informe no inclou les dades referents al consum des de l'Administració General d'Estat ni, en general des de les Entitats Locals, atés que es focalitza en les sol·licituds realitzades des dels governs regionals.

  Per a l'anàlisi de la situació general es distingixen dos principals indicadors, el nombre de transaccions realitzades des de cada govern regional i el nombre de transaccions realitzades per cada 100 habitants d'eixa Comunitat Autònoma. Amb este últim indicador es realitza una ponderació tenint en compte que el nombre de ciutadans als quins es presta servici condiciona el nombre de transaccions que siga necessari realitzar.

  08 April 2015

  Posada en marxa del Client SCSPv3 Cloud Desplegar acordeon

  Les AAPP de menys de 50000 habitatantes ja poden consultar les dades de la plataforma d'intermediació de dades mitjançant l'ús del client lleuger SCSPv3, en la seua modalitat de Cloud.

  Dins del procés de millora de la Plataforma d'intermediació de dades , i de les facilitats per a consumir els seus servicis, des del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques s'ha posat a la disposició de les AAPP de menys de 50.000 habitants, el Client SCSPv3 Cloud, que es presta en manera servici, sobretot a Entitats Locals i diputacions.

  Este client permetrà, sense necessitat d'instal·lar cap programari, que totes les Entitats Locals que tinguen escassos recursos puguen consultar els servicis de verificació i consulta de dades de la plataforma d'intermediació de dades.

  L'Ajuntament de l'Oliva (Canàries) ha sigut el primer ajuntament a utilitzar l'aplicació CLOUD SCSPv3 del MINHAP. L'ajuntament del Corb de Sevilla també s'ha incorporat. Igualment s'està col·laborant amb la federació de municipis canaris per a incorporar a tots els municipis canaris.

  Més informació sobre la solució de la Plataforma d'Intermediació . En l'Àrea de Descàrregues en la carpeta "Formularis i Procediments d'Autorització" pot trobar els Formularis d'autorització per a Ajuntaments de menys de 50.000 habitants.

  Qualsevol dubte o problema serà atés pel Centre d'Atenció a Integradors i Desenvolupadors (CAID) del MINHAP a través de la URL https://soportecaid.redsara.es

  06 March 2015

  Migració dels servicis de Cadastre, Prestacions per Desocupació o Identitat a SCSPv3 Desplegar acordeon

  Dins del procés de millora de la plataforma d'intermediació de dades, s'han posat en marxa els servicis de Consulta de dades Cadastrals, Prestacions per desocupació del SEPE i consulta i verificació d'Identitat sense dades de residència usant l'especificació de SCSPv3.

  Esta versió dels servicis, l'ús dels quals serà de compliment obligat a partir de setembre de 2015, permetran un major control de l'ús dels mateixos, en integrar el control per procediment en el procés d'autorització, millorant les garanties en el procés de cessió de dades entre organitzacions. Els servicis afectats són:

  • Servicis de Cadastre
   • Consulta de dades Cadastrals per NIF i per Referència Cadastral
   • Certificació de dades Cadastrals
   • Descriptiva i Gràfica
   • Consulta per CSV
  • Servicis del SEPE
   • Situació actual de Prestacions per desocupació
   • Imports a data concreta
   • Imports per període
  • Servicis de la DGP
   • Consulta i verificació d'Identitat sense dades de residència.
  17 February 2015

  Ja estan disponibles en la Plataforma d'Intermediació en preproducció els servicis d'Identitat en V3 Desplegar acordeon

  Li informem de ja estan disponibles en la Plataforma d'Intermediació en preproducció els servicis de consulta i verificació d'Identitat en V3.

  La previsió de posada del servici en producció és a partir del dia 26 de Febrer de 2015. Li recordem que per a qualsevol aclariment o consulta pot dirigir-se al Centre d'atenció a Integradors i Desenvolupadors (CAID) del MINHAP en Creació de sol·licituds de suport:  https://soportecaid.redsara.es/ayuda/consulta/caid(Obri en nova finestra)

  16 February 2015

  Ja estan disponibles en la Plataforma d'Intermediació en preproducció els servicis d'Identitat en V3 Desplegar acordeon

  Li informem de ja estan disponibles en la Plataforma d'Intermediació en preproducció els servicis de consulta i verificació d'Identitat en V3. La previsió de posada del servici en producció és a partir del dia 26 de Febrer de 2015.

  Li recordem que per a qualsevol aclariment o consulta pot dirigir-se al Centre d'atenció a Integradors i Desenvolupadors (CAID) del MINHAP en Creació de sol·licituds de suport: https://soportecaid.redsara.es/ayuda/consulta/caid(Obri en nova finestra)

   

  06 February 2015

  Ja estan disponibles en la Plataforma d'Intermediació en preproducció els servicis de Prestacions de SEPE en V3 Desplegar acordeon

  Li informem de ja estan disponibles en la Plataforma d'Intermediació en preproducció els servicis de SEPE en V3, Dades de Desocupació, Imports Actuals, Imports per període, i  la previsió de posada del servici en producció és a partir del dia 16 de Febrer.

  Li recordem que per a qualsevol aclariment o consulta pot dirigir-se a el Centre d'atenció a Integradors i Desenvolupadors (CAID) del MINHAP en Creació de sol·licituds de suport: https://soportecaid.redsara.es/ayuda/consulta/caid

  12 January 2015

  El servici de Solvència ja està disponible en la Plataforma d'Intermediació en producció Desplegar acordeon

  Li informem que el cedent D.G. d'Assegurances i Fons de Pensions, ens ha comunicat que des del 09/01/2015 ja està disponible  en producció el servici web d'integració en la plataforma SCSPv3 de sol·licituds de Certificats de Solvència (Sol·licitud _asíncrona_).

  Li recordem que per a qualsevol aclariment o consulta pot dirigir-se a el Centre d'atenció a Integradors i Desenvolupadors (CAID) del MINHAP en Creació de sol·licituds de suport: https://soportecaid.redsara.es/ayuda/consulta/caid(Obri en nova finestra)

   

  07 October 2014

  Les CCAA comencen a publicar els primers servicis en la Plataforma d'Intermediació de Dades Desplegar acordeon

  Els servicis de consulta de dades de Discapacitat i Família nombrosa s'incorporen a la Plataforma d'Intermediació el passat 29 de Setembre, Junta de Castella i Lleó ha autoritzat que es realitzen consultes en producció de les dades de Família Nombrosa. Igualment, el Govern d'Aragó ha autoritzat al fet que es consulten les dades de Discapacitat. Després de la consulta al registre relatiu a l'Impost d'Activitats Econòmiques de la Hisenda Navarra, són els primers servicis de Comunitats Autònomes a estar a la disposició de la resta d'administracions públiques. Estos servicis, estan en la llista dels més demandats i hi havia molta expectació per saber quan finalment podrien incorporar-se al catàleg de servicis de la Plataforma d'Intermediació de dades. Per a començar a consumir els servicis poden trobar els formularis de sol·licitud i documentació d'integració en l'àrea de descàrregues de la solució SVD en el Portal d'Administració electrònica http://administracionelectronica.gob.es/ctt/svd(Obri en nova finestra)

  16 July 2014

  Incorporació de 3 nous servicis de MUFACE Desplegar acordeon

  MUFACE ha incorporat 3 nous certificats al catàleg de servicis disponibles en la plataforma d'intermediació de dades.

  Certificat d'Afiliació 

  Certificat Individual d'Abonaments de Servicis 

  Certificat de Prestacions de Pagament Únic 

  La versió actual permet obtindre el certificat electrònic en format PDF. Es preveu que a mitjà termini s'incorpore una versió que retorne la informació en format XML estructurat, la qual cosa permetria la seua consulta automatitzada.

  Amb estos, ja estan disponibles en la plataforma 42 servicis. En el primer semestre semestre de 2014 s'han realitzat 15.274.658 transmissions de dades, amb un estalvi benvolgut al ciutadà de 78.536.094 € 

  02 July 2014

  L'ONU entrega un dels prestigiosos premis UNPSA a la plataforma d'intermediació Desplegar acordeon

  El Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques rep de l'ONU el màxim reconeixement a nivell mundial de l'excel·lència en el servici públic per la seua innovació en Administració electrònica. La plataforma d'Intermediació de dades rep este reconeixement per impulsar iniciatives que milloren l'eficiència.

  Més informació

  04 February 2014

  Nous servicis consulta de Demandant d'Ocupació en la Plataforma d'Intermediació Desplegar acordeon

  El Servici Públic d'Ocupació Estatal, ha publicat dos nous servicis, a través
  de la Plataforma d'Intermediació.

  Els servicis de Consulta d'estar inscrit com a demandant d'ocupació a data actual i en una data concreta, les dades de la qual són gestionats per les CCAA, estan a la disposició de tots els organismes públics que ho requerisquen.

  Estos servicis es troben disponibles en producció des del 31 de gener de 2014.

  Amb estos nous servicis, la xifra total de servicis disponibles a través de la plataforma d'intermediació ascendix a 36.

  Per a més informació, consulte el catàleg de servicis i la seua descripció en l'àrea de descàrregues o la documentació dels servicis.

  http://administracionelectronica.gob.es/ctt/svd   ==> Àrea de Descàrregues ==> Catàleg de servicis 

  11 September 2013

  Consulta a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades sobre les formes de recaptar el consentiment Desplegar acordeon

  El passat mes de juny, l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, a petició del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, ha emès un informe relatiu a les formes de recomanades per a recaptar el consentiment  sobre les formes de recaptar el consentiment.

  Els detalls de la consulta, així com l'informe de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades es troben en el

  Per a més informació, consulte el catàleg de servicis en l'àrea de
  descàrregues o la documentació dels servicis.
  http://administracionelectronica.gob.es/ctt/svd   ==> Àrea de Descàrregues ==> Consulta a l'AEPD i informe sobre formules per a recaptar el consentiment del ciutadà.

  S'ha procedit a actualitzar els Manuals de Procediment Autorizacion Servici Verificacion Consulta Dades Residència i per a la resta de servicis.

  11 September 2013

  Nous servicis en la plataforma d'intermediació en PRE-producció Desplegar acordeon

  El Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social i el Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, a través de la Plataforma d'Intermediació, posa a la disposició de tots els organismes públics el servici de consulta de "Residència Legal".

   

  Este servici es troba actualment disponible a l'entorn de preproducció. El servici oferix l'estat de Residència d'un Estranger a Espanya, oferint informació sobre la condició de resident, o el tipus d'estada permesa, o si és familiar de ciutadà europeu.

   

  Estos servicis es troben disponibles a l'entorn de PRE-producció des del juliol de 2013 i estaran disponibles en producció a partir del 15 de setembre.

   

  Per a més informació, consulte el catàleg de servicis en l'àrea de descàrregues o la documentació dels servicis.

  http://administracionelectronica.gob.es/ctt/svd   ==> Àrea de Descàrregues ==> Catàleg de servicis

  11 September 2013

  Nous servicis en la plataforma d'intermediació en producció Desplegar acordeon

  El Ministeri de Justícia, en concret els Registres Civils, a través de la Plataforma d'Intermediació, posa a la disposició de tots els organismes públics els servicis de Consulta de les Dades de Naixement, Mort i Defunció.

  La direcció general d'Assegurances del MINHAP oferix a través de la Plataforma d'Intermediació,  als organismes públics els servicis de Consulta d'entitats asseguradores i reaseguradoras, mediadors d'assegurances i corredors de reassegurances, plans i fons de pensions i dades de solvència.

  Estos servicis es troben disponibles en producció des del 4 de març de 2013.

  També estan disponibles els servicis de Residència Verificació de l'àmbit geogràfic i Consulta de residència amb data de l'última variació padronal i consulta de l'Impost d'activitats Econòmiques de la Hisenda Navarra

  Per a més informació, consulte el catàleg de servicis en l'àrea de descàrregues o la documentació dels servicis.
  http://administracionelectronica.gob.es/ctt/svd   ==> Àrea de Descàrregues ==> Catàleg de servicis

  29 July 2013

  Nova versió del portfolio de solucions SCSPv3 Desplegar acordeon

  S'ha publicat una nova versió del portfolio de solucions SCSPv3.

  La nova versió inclou múltiples funcionalitats noves.

  A nivell de Llibreries SCSPv3, s'afigen els esquemes corresponents als nous servicis incorporats en la plataforma d'intermediació, corresponents als servicis de Registres Civils, Naixement, defunció i matrimoni, de la DG d'Assegurances, com a Solvència.

  A nivell del Recobriment W SCSP, s'afig la possibilitat de consultar servicis sense enviar la documentació i el tipus de documentació del titular.

  A nivell d'Emissors SCSPv3, s'afig la possibilitat de rebre peticions sense la documentació i tipus de documentació del titular.

  En el Client Lleuger SCSPv3 s'inclou la possibilitat de consultar per tots els servicis indicats anteriorment, així com els nous que es vagen desenvolupant s'aniran incloent. Este client, s'ha millorat, implementant-ho amb tecnologia JSF que millora la usabilitat de l'aplicació, i oferix noves millores tècniques, com la consulta automatitzada síncrona i asíncrona, consulta i gestió de peticions realitzades prèviament, etc.

  Totes les noves modificacions que es realitzen de l'aplicació Client Lleuger es realitzaran sobre esta última versió, per la qual cosa es prega encaridament als usuaris del client lleuger anterior a la 3.3.0, que procedisquen a planificar la migració dels seus aplicatius, posant-se en contacte amb el Centre d'Atenció a Integradors i Desenvolupadors (CAID) del MINHAP.

  La versió 3.2.X no permet la consulta dels servicis de Registres Civils entre uns altres.

  El termini previst de suport de les versions anteriors serà fins al 31 de desembre de 2013, no incloent-se noves funcionalitats sinó solament suport a incidències.

  21 March 2013

  Increment de l'ús de la Plataforma d'Intermediació de Dades en 2012 Desplegar acordeon

  L'ús de la Plataforma d'Intermediació de Dades durant el passat any
  2012 augmenta un 32,36% respecte a 2011, amb un increment del
  estalvi generat al ciutadà respecte al mateix període del 25,30%

  L'any 2012, la Plataforma Intermediació de Dades ha realitzat més
  de 22,6 milions transmissions vàlides de dades.
  Hi ha en producció 107 organismes i 143 aplicacions.

  S'oferixen mes de 29 servicis síncrons i 25 asíncrons, de 13 cedents
  diferents.

  Les dades més significatives del projecte són:
  Nombre de proveïdors d'Informació (cedents): 13 si s'inclou
  Canvi de Domicili
  Nombre de Transmissions de dades: 22,6 Milions
  Estalvi benvolgut al ciutadà: 51 Milions d'Euros
  Nombre de Servicis: 54 (29 síncrons i 25 Asíncrons)
  Increment de TX de dades 2011-2012: 32,36%
  Increment de l'Estalvi en l'últim any: 25,30%

  Per a més informació sobre la Plataforma d'Intermediació de dades http://administracionelectronica.gob.es/ctt/svd(Obri en nova finestra)

  11 December 2012

  Servici de Consulta de Prestacions Públiques Desplegar acordeon

  L'INSS, a través de la Plataforma d'Intermediació, posa a la disposició de tots els organismes públics el servici de Consulta de les prestacions del Registre de Prestacions Socials Públiques i les d'Incapacitat Temporal i Maternitat. Este servici proporciona la següent informació en relació a les prestacions percebudes per un ciutadà a data actual:

  - Data de procés: Data en la qual es fa la consulta
  - Nom i cognoms: Nom i cognoms de la persona per a la qual es realitza la consulta
  - Codi i descripció de les prestacions percebudes
  - Import de la prestacions percebudes

  El servici es troba disponible en producció des del 10 de desembre de 2012.

  Per a més informació, consulte el catàleg de servicis en l'àrea de descàrregues o la documentació dels servicis.
  http://administracionelectronica.gob.es/recursos/pae_13444285167863748.pdf?iniciativa=212

  10 August 2012

  Nova versió del documentode Integració de Cadastre disponible en Documents d'Integració, Exemples, Formularis d'Alta, WSDL i XSD. Desplegar acordeon

  S'ha alliberat la versió 1.8.11 del document d'Integració de Cadastre. El document es troba disponible en este portal accedint a la següent URL http://administracionelectronica.gob.es/ctt/svd i entrant en l'Àrea de Descàrregues.

  09 August 2012

  Nou servici: Consulta de Prestacions Socials Públiques. Desplegar acordeon

  L'INSS, a través de la Plataforma d'Intermediació, posa a la disposició de tots els organismes públics el servici de Consulta de les prestacions del Registre de Prestacions Socials Públiques i les d'Incapacitat Temporal i Maternitat.

  El servici es troba actualment disponible a l'entorn de preproducció, i s'espera que estiga disponible en producció al llarg del mes de setembre.

  Per a més informació, consulte el catàleg de servicis en l'àrea de descàrregues o la documentació dels servicis.

  30 July 2012

  Norma Tècnica que regula el funcionament de la Intermediació de Dades Desplegar acordeon

  Amb data 26.07.2012 s'ha publicat en el BOE la:

  Resolució de 28 de juny de 2012, de la Secretaria d'Estat de
  Administracions Públiques, per la qual s'aprova la Norma Tècnica de
  Interoperabilitat de Protocols d'intermediació, que dona suport legal
  a la Plataforma d'Intermediació de dades.

  BOE 26.07.2012 NTI de Protocols d'intermediació(Obri en nova finestra)

  Disposen de més informació en a l'apartat de Normes Tècniques de l'ENS (Obri en nova finestra)

  13 July 2012

  Nou Servici: Consulta de Nivell i Grau de Dependència Desplegar acordeon

  S'ha alliberat el nou Servici de Consulta de Nivell i Grau de Dependència que oferix l'IMSERSO. Els documents i formularis es troben disponibles en este portal accedint a la següent URL: http://administracionelectronica.gob.es/ctt/svd i entrant en l'Àrea de Descàrregues.

  06 July 2012

  Formularis CAID Desplegar acordeon

  El 5 de juliol s'ha actualitzat la versió del formulari WEB de sol·licitud de suport tècnic al CAID.

  S'accedix al mateix des del portal PAe-CTT mitjançant un enllaç situat en l'apartat d'Enllaços Relacionats   de les pàgines de servicis comuns i d'informació general de cadascun dels servicis als quals presta suport el CAID. També es pot accedir mitjançant l'enllaç https://valide.redsara.es/formularioscaid/irmenusolicitud.do

  Novetats principals:

  • S'inclou un alta prèvia d'usuari en el sistema, amb la finalitat de facilitar la creació de peticions posteriors.
  • Es pot aportar informació addicional a un cas ja obert directament a través del formulari, amb el nombre de tiquet, sense necessitat d'enviar correu electrònic.
  • En la pàgina del formulari disposen d'un enllaç al manual d'usuari per a sol·licitar suport tècnic.
  03 July 2012

   Nou Servici: Consulta de Nivell i Grau de Dependència Desplegar acordeon

   S'ha alliberat el nou Servici de Consulta de Nivell i Grau de Dependència  que oferix l'IMSERSO. Els documents i formularis es troben disponibles en este portal accedint a la següent URL: http://administracionelectronica.gob.es/ctt/svd i entrant en el Àrea de Descàrregues.

  02 July 2012

  Nova versió del document d'Integració de Cadastre disponible en Documents d'Integració, Exemples, Formularis d'Alta, WSDL i XSD. Desplegar acordeon

  S'ha alliberat la versió 1.8.8 del document d'Integració de Cadastre. El document es troba disponible en este portal accedint a la següent URL http://administracionelectronica.gob.es/ctt/svd i entrant en l'Àrea de Descàrregues.

  05 March 2012

  Premi a la Plataforma d'Intermediació Desplegar acordeon

  La Plataforma d'Intermediació obté el premi al projecte referent en Interoperabilitat i/o Seguretat en l'Administració Central en la segona edició de CNIS 2012 celebrada els dies 22 i 23 de febrer

  Un any més es va procedir a l'entrega dels Premis CNIS a les millors pràctiques en marcades dins dels EENN tant en Administració Pública i com privada. Huit categories diferents i nou premiats van posar el fermall d'or a una nova edició de CNIS que va superar totes les expectatives amb més de mig miler d'assistents.

  El Premi al projecte referent en Interoperabilitat i/o Seguretat en l'Administració Central va ser per a la
  PLATAFORMA D'INTERMEDIACIÓ: SERVICIS DE VERIFICACIÓ I CONSULTA DE DADES del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques.

  Tota la informació referent al congrés es pot consultar en www.cnis.es

  05 March 2012

  Llibreries SCSP 3.2.1 Desplegar acordeon

  La versió 3.2.1 de les llibreries ja ha sigut alliberada i està disponible per a la seua descàrrega. Incorpora nombroses novetats respecte de les versions anteriors, entre les quals destaquen les següents:

  - S'afig l'opció de generar un justificant PDF firmat amb les dades de la resposta en les peticions realitzades.
  - Ara, és possible consultar les peticions realitzades per un usuari del client lleuger. Igualment, Es permet la recuperació d'una petició realitzada a través de la seua idPetició.
  - S'afig la possibilitat d'enviar peticions asíncrones en el client lleuger a través d'una plantilla excel, permetent l'enviament d'has 500 peticions per lot.
  - S'actualitza en servici de Renda, passant de la V2 a V3.
  - Se solucionen problemes de concurrència en el Recobriment.

  Pot accedir a aquestes llibreries com a usuari registrat del portal amb perfil d'administració en la URL http://administracionelectronica.gob.es/ctt/scsp

  11 January 2012

  Nova versió de Llibreries SCSP para JAVA (versió 3.2.1) Desplegar acordeon

  S'ha alliberat la versió 3.2.1 de les Llibreries de SCSP para JAVA. La documentació i programari d'estes llibreries per a JAVA ja estan disponibles en este portal accedint a la següent URL http://administracionelectronica.gob.es/ctt/scsp i entrant en l'Àrea de Descàrregues com a usuari registrat amb perfil d'administració.

  04 October 2011

  Conferència sobre intercanvi de dades entre AAPP dirigida a Entitats Locals el pròxim 10 de Novembre Desplegar acordeon

  La Direcció general per a l'Impuls de l'Administració electrònica va a realitzar la primera conferència sobre intercanvi de dades entre AAPP dirigida a Entitats Locals.
  En la conferència es tractaran detalladament els aspectes més rellevants relatius a la Plataforma d'Intermediació: Servicis de verificació i consulta de dades, i a les aplicacions que la pròpia DGIAE posa a la disposició de les Administracions Públiques per a facilitar la interoperabilitat i l'intercanvi de dades.
  Per a més informació sobre l'esdeveniment pot contactar amb la Secretaria de la Divisió de Projectes d'Administració Electrònica en el correu sgprotec@seap.minhap.es o en el telèfon 912732461.
  Disposen d'un fullet explicatiu de les jornades, en la pestanya Àrea de Descàrregues "Fullet PI_SVD_Jornades IntercambioDatos_AAPP.pdf"
   

  04 March 2011

  Formulari Web de Sol·licitud de Suport Tècnic al CAID Desplegar acordeon

  • El 4 de març es posa en producció un nou canal per a l'obertura d'incidències amb el Centre d'Atenció a Integradors i Desenvolupadors (CAID). Als canals habituals de correu electrònic i telèfon s'unix el del formulari WEB de sol·licitud de suport tècnic, al que s'accedix des del portal PAe_CTT mitjançant un enllaç situat en el paràgraf de Contacte que apareix en la pestanya d'informació General del servici.
  • Este formulari conté les dades necessàries per a obrir una sol·licitud de suport: Nom de l'organisme, Persona de Contacte (Nom, Cognoms, telèfon i direcció de correu), Entorn afectat, Camp de text en el qual descriure els requeriments de l'Usuari i tres camps més que permeten annexar fitxers amb informació complementària com a ACL’s, Registre’s, etc… La sol·licitud es processa quan es polsa el botó “Enviar per correu electrònic”.
  04 March 2011

  Servici de Verificació de Dades de Residència "estés" (INE) Desplegar acordeon

  Procediment d'Autorització de Consultes de Dades de Residència (Estés)

  • En el present document es descriu el procediment de sol·licitud d'accés a la consulta de les dades de residència a través de la Plataforma d'Intermediació, Servici de Verificació de dades de Residència Estés.
  • S'indiquen els requisits exigits per part del cedent i que venen recollits en el formulari d'accés al servici.
  • Es recorda que el servici SVDR normal s'eliminarà pròximament.

  Documente Àrea Pública de Descàrregues:PI_Procediment_Autorizacion_Servici_Verificacion_Dades_Residència_20110208

  22 December 2010

  Servici de Consulta en Data Concreta TGSS en PRODUCCIÓ Desplegar acordeon

  Ja està disponible a l'entorn de PRODUCCIÓ el servici de consulta en Data concreta de TGSS.
  La Tresoreria General de la Seguretat Social ha posat a la disposició de les Administracions Públiques un Servici Web que permet l'obtenció d'un certificat d'Alta en Data Concreta d'obligacions amb la Seguretat Social (Servici Web d'Alta en Data Concreta versió d'Intermediació).
  El servici bàsicament consistix que se li passa una data a TGSS per a una persona en concret, i TGSS respon si aquesta persona estava en Alta laboral per a la data sol·licitada.

  22 December 2010

  Obtindre descriptiva i gràfica i Consulta de béns immobles Desplegar acordeon

  La Plataforma d'Intermediació oferix dos nous servicis de consulta del Cadastre: Obtindre descriptiva i gràfica i Consulta de béns immobles.
  Consulta de Béns Immobles. Mitjançant este servici s'obté informació de dades cadastrals d'acord a la Referència Cadastral introduïda o a través de la referència de polígon i/o parcel·la.
  Obtindre Descriptiva i Gràfica. Permet obtindre una certificació descriptiva i gràfica d'un immoble.
  Document d'integració en l'Àrea de Descàrregues: VAIG DONAR_PINT_Servicis_Mitjançats_v1_8_2.doc

  20 May 2010

  Servici de Consulta en Data Concreta TGSS Desplegar acordeon

  Ja està disponible a l'entorn de Preproducció el servici de consulta en Data concreta.
  La Tresoreria General de la Seguretat Social ha posat a la disposició de les Administracions Públiques un Servici Web que permet l'obtenció d'un certificat d'Alta en Data Concreta d'obligacions amb la Seguretat Social (Servici Web d'Alta en Data Concreta versió d'Intermediació).
  El servici bàsicament consistix que se li passa una data a TGSS per a una persona en concret, i TGSS respon si aquesta persona estava en Alta laboral per a la data sol·licitada.

  20 April 2010

  Ministeri de Presidència en Tecnimap 2010 Desplegar acordeon

  Ministeri de Presidència en Tecnimap El Ministeri de la Presidència va assistir a les sessions de Tecnimap 2010 celebrades el passat 7-9 d'abril.

  26 March 2010

  Títols Universitaris i No Universitaris (M. Educació) Desplegar acordeon

  La Plataforma d'Intermediació oferix dos nous servicis de consulta de dades dels Títols Oficials d'un ciutadà, estos són:

  • El Servici de Verificació de Dades de Títols universitaris oficials (SVDTU)proporcionarà informació sobre els títols universitaris oficials atorgats a un ciutadà.
  • El Servici de Verificació de Dades de Títols No universitaris oficials (SVTNU) proporcionarà informació sobre la llista de títols no universitaris oficials obtinguts per un ciutadà.


  De moment es troben disponibles la titulacions obtingudes amb posterioritat a 1999.

  Estos servicis podran ser utilitzats de forma automatitzada per les aplicacions que siguen adaptades per a incloure aquesta consulta.
  Documente Àrea de descàrregues: VAIG DONAR_SVDT_v1_8.pdf

  25 January 2010

  Dades Cadastrals i Certificació Cadastral Desplegar acordeon

  La Plataforma d'Intermediació oferix dos nous servicis de consulta: Consulta de les dades Cadastrals i Certificació Cadastral

  • Consulta Cadastral
  • Certificat de Titularitat.
  • Estar al Corrent de Deute amb l'AEAT per a Ajudes i Subvencions (AEAT)
  • La Plataforma d'Intermediació oferix un nou servici per a comprovar si un ciutadà està al corrent de pagament amb l'AEAT per a la concessió d'Ajudes i  Subvencions.
  • Proveir al sistema SVD de la capacitat de facilitar informació relativa a l'estat de deutes tributaris pendents per a l'obtenció d'Ajudes i Subvencions atorgades a un ciutadà o empresa.

  Les dades del certificat seran proporcionats per l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT).

  Este servici podrà ser utilitzat de forma automatitzada per les aplicacions que siguen adaptades per a incloure aquesta consulta.
  Documente Àrea de descàrregues: DIGUES_SVDBS_v1_4.pdf

  08 January 2010

  Premis 4th European eGovernment Awards 2009 SVD. Desplegar acordeon

  El Servici de Verificació de Dades ha sigut reconegut com a bona pràctica en el marc de la quarta convocatòria de premis europeus d'administració 2009( http://www.epractice.eu/en/awardsfinalists2009(Obri en nova finestra) ).

  31 December 2009

  Nous Servicis d'Intermediació de Dades Disponibles Desplegar acordeon

  S'han inclòs nous servicis de verificació de dades en la Plataforma d'Intermediació:

  • Prestacions i Situació de Desocupació del SPEE (Servici Públic d'Ocupació Estatal)
  • Títols Universitaris i No Universitaris (M. Educació)
  • El Servici de Verificació de Dades de Títols universitaris oficials (SVDTU)proporcionarà informació sobre els títols universitaris oficials atorgats a un ciutadà.
  • Servici de Verificació de Dades de Desocupació proporcionarà informació sobre el Certificat de l'última situació de prestacions.
  • Servici de Verificació d'Imports Actuals proporcionarà informació sobre el Certificat d'Imports de Prestacions percebuts Actuals
  • Servici de Verificació d'Imports per Períodes proporcionarà informació sobre el Certificat d'Imports de Prestacions percebuts en un Període determinat.
  • Servici de Verificació de Dades de Títols No universitaris oficials

  (SVTNU) proporcionarà informació sobre la llista de títols no universitaris oficials obtinguts per un ciutadà.
  De moment es troben disponibles la titulacions obtingudes amb posterioritat a 1999.

  Dades Cadastrals i Certificació Cadastral (D.G. del Cadastre)
  Consulta Cadastral
  Certificat de Titularitat.
  Estar al Corrent de Deute amb l'AEAT per a Ajudes i Subvencions (AEAT)
  Proveir al sistema SVD de la capacitat de facilitar informació relativa a l'estat de deutes tributaris pendents per a l'obtenció d'Ajudes i Subvencions atorgades a un ciutadà o empresa.
  Les dades del certificat seran proporcionats per l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT).

  05 December 2009

  Desocupació del SPEE (Servici Públic d'Ocupació Estatal) Desplegar acordeon

  La Plataforma d'Intermediació oferix tres nous servicis de consulta de dades de la Prestació de Desocupació d'un ciutadà, estos són:

  • Servici de Verificació de Dades de Desocupació proporcionarà informació sobre el Certificat de l'última situació de prestacions.
  • Servici de Verificació d'Imports Actuals proporcionarà informació sobre el Certificat d'Imports de Prestacions percebuts Actuals
  • Servici de Verificació d'Imports per Períodes proporcionarà informació sobre el Certificat d'Imports de Prestacions percebuts en un Període determinat.

  Estos servicis podran ser utilitzats directament de forma automatitzada per les aplicacions que siguen adaptades per a incloure aquesta consulta.
  Documente Àrea de descàrregues: VAIG DONAR_SVDP_v2_7.pdf

  Subscripcions

  En esta àrea podrà donar-se de alta per a rebre les notificacions de canvis que es realitzen en notícies, documents o fòrums relacionats amb la solució o l'actiu semàntic.

  Els camps amb asterisc * són obligatoris. S'ha de marcar almenys una de les copiones de subscripció (Notícies, Documents o Fòrums) i indicar el correu en el camp de text indicat per a l'alta o la baixa de subscripció.

  Introduïsca l'email amb el qual desitja rebre les notificacions de la solució o de l'actiu semàntic.

  *

  Pot consultar la política de protecció de dades del PAe i CTT en el seu avís legal

  Introduïsca l'email per a donar-se de baixa de la subscripció.
Subscriu-te al canal de youtube de l'OBSAE
Subscriu-te al canal de youtube de l'OBSAE
Responsable